Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 131
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza MES
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono analizę rozkładów naprężeń i odkształceń dla przeprowadzonej symulacji obciążenia nawierzchni klasycznej i wzmocnionej za pomocą geosiatek.
EN The paper presents a simulation of the process loading conventional and strenghening special geogrid railway track structure, the final effect is stresses and strains.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Współczesne podejście do projektowanie maszyn roboczych, w tym także przenośników taśmowych oraz krążników wymaga uwzględnienia parametrów konstrukcyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur optymalizacyjnych. W artykule, w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną przedstawiono wyniki an[...]
EN The state-of-the-art designing of heavy machinery, including belt conveyors and idlers requires the analysis of their design parameters with the use of optimization procedures. In the paper, basing upon the delivered technical documentation, the results of analysis of the choice of the appropriate g[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2009 z. 229 97-113
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania MES procesu konwencjonalnego zgrzewania tarciowego. Przeprowadzona analiza obejmowała formownie pól temperatur z uwzględnieniem odkształcenia plastycznego. Modelowano złącza jedno- i różnoimienne w postaci prętów o średnicy 25-30 mm.
EN The paper presents the results of FEM modelling of conventional friction welding process. The conducted analysis covered the formation of temperature field with plastic deformation taken into account. The similiar and dissimiliar joints have been modeled in the from of rods with diameter from 25 to [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 391-400
PL Przedmiotem artykułu jest fazowa analiza numeryczna zarysowania młodego betonu w okresie wykonywania zbiornika prostokątnego o jednostkowej pojemności 30000 m3. Obliczenia numeryczne oparte są na modelu uwzględniającym między innymi: rozwój temperatury od ciepła hydratacji, z uwzględnieniem warunków[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W niniejszym artykule przedstawiona została efektywna metoda na zrównoleglenie obliczeń dla wielofazowych układów elektromagnetycznych. Omówione zagadnienie zrównoleglenia obliczeń jest do stosowane w celu przyspieszenia uzyskania rozwiązań dla modeli wielofazowych stosując interfejs gniazd. Omawian[...]
EN In this paper an effective approach for parallel computations of multiphase electromagnetic systems is presented. This method is used to accelerate solving of multiphase models using socket interface algorithm. Discussed algorithm has been examined in example of 3D FE three-phase transformer.
6
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2015 nr 5 682--686
PL Powszechne stosowanie elementów skończonych typu up w równaniach konsolidacji Biota z uwzględnieniem sił bezwładności prowadzące do niesymetrycznej macierzy „sztywności” na skutek niefortunnego uproszczenia zakładającego identyczne przyspieszenia szkieletu i wody. Odrzucenie tego założenia jako spos[...]
EN Common using up-type finite elements for the Biot consolidation theory leading, in the case of dynamic analysis, to an unsymmetric „stiffness” matrix due to an unfortunate simplification used in the inertial terms in the equilibrium equation, namely an assumption of equal accelerations of the solid [...]
7
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W referacie przedstawiono analizę doboru osprzętów roboczych dla bezzałogowego pojazdu wysokiej mobilności, umożliwiającego podejmowanie i transport ładunku o masie 2000-3000 kg w bardzo trudnym terenie oraz realizację zróżnicowanych zadań poprzez dostosowanie go do szybkiego podejmowania i instalac[...]
EN The paper presents an analysis of the selection of working attachments for unmanned high-mobility vehicle, which allows making and transporting a payload of 2000-3000 kg in very difficult terrain and the implementation of various tasks by adapting it to the rapid adoption and installation of tools a[...]
8
88%
Konstrukcje Stalowe
2017 nr 4 34--37
9
88%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 7 186-194
PL Przedstawiony artykuł jest poświęcony komputerowym badaniom deformacji próbki osiowo symetrycznej w zderzeniowym teście Taylora. Badania te zostały wykonane w celu przebadania wrażliwości numerycznego modelu zaproponowanego do opisu zjawiska testu Taylora. Podczas tych badań numerycznych rozpatrzono[...]
EN The investigation describes on these pages presents results of numeric analysis Taylor test. To these analyses were used commercial computer programs ANSYS 12.1. Numeric experiments were made to test mesh grid which was used to describe virtual models. Mesh grid is very important to get good issue o[...]
10
88%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2019 R. 57, nr 1 59--69
PL W artykule zaprezentowano koncepcję pomiaru obciążenia i geometrii obudowy wyro-biska korytarzowego z zastosowaniem przetworników z drgającą struną oraz przetworników linkowych. W ramach realizacji projektu europejskiego INESI przeprowadzono badania laboratoryjne, a następnie badania stanowiskowe ko[...]
11
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN The paper deals with estimation of a stress concentration factor in the hole area during tensile loading. The load carrying capacity and fatigue performance of sheet samples (made of 2024 aluminium alloy) with open and riveted holes are compared. Tests confirm the insignificant influence of riveting[...]
12
75%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2010 nr 1 30-33
PL W artykule przedstawiono metody stosowane do wyznaczania naprężeń w przyjętych miejscach pomiarowych i przy zadanym obciążeniu. Krótko opisano poszczególne etapy każdej z wyżej wymienionych metod oraz efekty końcowe uzyskiwane z zastosowaniem metody tensometrii oporowej, jak i zaawansowanej analizy[...]
EN In the article methods applied for stresses determination in accepted measurement places and at a given load were presented. The individual stages for each of above mentioned methods and the final results obtained by using strain gauges analysis, as well as advanced FEM analysis were briefly describ[...]
13
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Praca zawiera wyniki analizy numerycznej w ujęciu metody elementów skończonych rozkładów naprężeń, temperatur oraz odkształceń w elementach silnika diesla ZS. Zakres obliczeń obejmował sprzężoną analizę temperaturowoprzemieszczeniową elementów konstrukcji z uwzględnieniem zagadnień geometrycznie nie[...]
EN The paper contains results of numerical analysis of stress, temperature and deformation distributions in diesel engine components, performed by means of MES. The scope of calculations include thermally coupled analysis of structural components, in which linear elastic properties and geometrically no[...]
14
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Dla zabezpieczenia śmigłowca Mi-24 przed atakiem rakietowym przewidziane jest wytwarzanie w locie zapory termicznej w postaci flar, wystrzeliwanych ze specjalnych urządzeń, zamocowanych na końcach jego skrzydeł. W pracy przedstawiono analizę struktury skrzydła po wprowadzonych zmianach, niezbędnych [...]
EN Creation of thermal barrier, as the flares, fired from special devices, fixed on the wings ends, is provided for protection of helicopter Mi-24, before rocket attack. The paper presents analysis of the wing structure, after the changes, necessary to installation of these devices. Stiffness, static s[...]
15
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 23--26
PL Stosunkowo łatwo jest zaobserwować jak na przestrzeni lat zmieniły się protezy i ortezy. Indywidualne dopasowanie protez oraz ortez przyczyniło się do zminimalizowania dyskomfortu odczuwanego przez pacjenta podczas użytkowania wyżej wymienionych zaopatrzeń. Przedstawione wyniki prowadzonych badań po[...]
EN It can be easily noticed how prostheses and orthoses have evolved within last decades. Current technology enables to produce medical equipment of the type, thanks to which patients do not have to give up active lifestyle they were used to. Possibility of personal adjustment of prostheses or orthoses[...]
16
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is to present the results of the comparative test between the PN-EN 12952-3:204/Ap1:2005 standard and FEM analysis as procedural tools for determining the stress concentration factor for the drum-pipe joint of a steam boiler. Design/methodology/approach: Geometrical pr[...]
17
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono metodykę pomiaru temperatury w badaniach przemian strukturalnych w stali w warunkach spawalniczych. W metodyce badawczej małogabarytowa próbka poddawana jest symulowanym cyklom cieplnym spawania i dokonywany jest pomiar jednocześnie trzech wielkości charakterystycznych tj.: temperatury[...]
EN It has been presented the methodology of temperature measurement in investigations of microstructural changes in steel under welding conditions. In this methodology small-size specimen is subjected to simulated thermal cycles and simultaneous measurement of three characteristic parameters, i.e. spec[...]
18
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono przykład zastosowania nowoczesnych narzędzi inżynierskich do zaprojektowania korpusu rozdzielacza hydraulicznego. Do tego celu użyto wielu programów z zakresu CAD i CAE. Prace rozpoczęto od przygotowania modeli bryłowych. Następnie modele wykorzystano do badań wir[...]
EN In the paper an example of application of the state-of-the-art engineering tools for designing of the body of a directional control valve is presented. For that purpose CAD and CAE tools were used. The work started with creation of solid models of the directional control valve. Next, these elements [...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Prezentowany artykuł jest efektem prac wykonanych podczas analizy przepływu powietrza przez gaźnik motoroweru. Obiektem analiz był gaźnik firmy Bing International L.L.C., którego starsze wersje są szeroko stosowane w przemyśle motorowerowym i motocyklowym. Prototypowa wersja, na której zostały przep[...]
EN The paper is a result of work done during the analysis of air flow through motor-bicycle carburettor. The object of analysis was a carburettor developed by Bing International L.L.C. which is widely employed in motor-bicycle industry. A prototype version on which the investigation was done was additi[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Niniejsze opracowanie prezentuje metody, które można wykorzystać do przyspieszenia procesu modelowania urządzeń elektromagnetycznych. Zaprezentowana została technika tworzenia modelu i związane z nią najbardziej istotne części procesu modelowania. Zagadnienia obliczeniowe o najwyższych czasowych kos[...]
EN The paper presents methods which could be used to accelerate solving models of electromagnetic devices. The modelling technique is discussed both with the most crucial parts of modelling process. The most cost-effective computational issues are spread to solve them using several parallel solvers. Tw[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last