Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 110
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anaerobic digestion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekonomia i Środowisko
2018 nr 2 18--29
EN Anaerobic digestion is the biological degradation of biomass in oxygen-free environments. The main product of this process is biogas, rich in CH4 and CO2. Understanding the heat loss characteristic of biogas digester (BD) is important to put these technologies into application. Biogas digester may o[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
EN Treatment of organic waste is an ecological and economical problem. Searching method for disposal of these wastes, interest is methane fermentation. The use of this process in agricultural biogas plants allows disposal of hazardous waste, obtaining valuable fertilizer, while the production of ecolog[...]
3
100%
Journal of Ecological Engineering
EN Sawdust, as an agricultural waste which is highly efficient, readily available, and relatively inexpensive, has the potential to be an applicable alternative adsorbent for the total organic carbon (TOC) removal from synthetic domestic wastewater. This study aims firstly to investigate the feasibilit[...]
4
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr IV/1 1087--1097
EN Renewable energy sources have been amongst crucial elements of the European Union policy for a long time. Currently, they have become significant in terms of possibilities of the technology development, which may limit the effects and duration of the economic, energy and climatic crisis. The Directi[...]
5
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A laboratory experiment of two-stage mesophilic, low-dry mass, anaerobic digestion was carried out, focused on verifying the benefit of processing the biscuit meal EKPO-EB instead of triticale silage Agostino (GPS) and corn silage LG3266 in a regular batch for the agricultural biogas station in Pust[...]
6
88%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 1 (28) 41-44
PL Problem oczyszczania wysokoobciążonych ścieków z przetwórstwa rolno — spożywczego nadal jest w Polsce nierozwiązany. Stosowane dotychczas układy biologicznego oczyszczania tych ścieków oparte są głównie o metodę osadu czynnego, która w wielu wypadkach oczyszczania ścieków przemysłowych stwarza po wa[...]
7
88%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2008 T. 11, nr 2 163-176
PL Na podstawie przyjętego typoszeregu oczyszczalni ścieków (RLM = 10 000 ÷ 400 000) i przyjętych układów technologicznych sporządzony został bilans osadów wstępnych i wtórnych. Bilans ten posłużył do zwymiarowania i dobrania poszczególnych elementów systemów tlenowej i beztlenowej stabilizacji osadów [...]
EN The study shows 10 different wastewater treatment plants, which are characterized by population (from 10 000 to 400 000 people) and 5 different technological systems. On that basis, a quantity of primary and secondary sludge was calculated. In the next step all facilities essential to operate aerobi[...]
8
88%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 4 264--272
EN The objective of the present work was to determine the effect of pretreatment by extrusion on the biogas and biomethane yield of lignocellulosic substrates such as maize silage and maize straw silage. The biogas yields of the substrates before and after treatment were compared. Moreover, energy effi[...]
9
88%
Polish Journal of Chemical Technology
2013 Vol. 15, nr 2 99–106
EN The main objective of this study was to analyse the development of dry anaerobic digestion process of OFMSW in batch reactors under two temperature ranges, thermophilic (55°C) and mesophilic (35°C). The experimental results lead to the conclusion that the thermophilic range has a greater rate of hyd[...]
10
88%
Polish Journal of Chemical Technology
2017 Vol. 19, nr 3 130--135
EN The research presents the changes in chemical oxygen demand (COD) fractions during the two-stage thermal disintegration and anaerobic digestion (AD) of sewage sludge in municipal wastewater treatment plant (WWTP). Four COD fractions have been separated taking into account the solubility of substrate[...]
11
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1577-1589
PL Zapotrzebowanie na odnawialne biopaliwa będące w stanie zastąpić obecnie wykorzystywane produkty powstałe z rektyfikacji ropy naftowej rośnie z roku na rok. Tradycyjne paliwa, oprócz pogłębiania efektu globalnego ocieplenia charakteryzują się także ograniczona dostępnością, a ich zasoby systematyczn[...]
EN Traditional fuels, in addition to deepening the effect of global warming are also characterized by limited availability and are steadily declining resources. Therefore, it seems necessary to seek full-fledged replacement of fossil fuels. Such an alternative are biofuels. Algae can be source of sever[...]
12
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1360-1371
PL Ze względu na obowiązek osiągnięcia przez Polskę do końca 2010 r. wskaźnika 7,5% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wzrosło zainteresowanie nowymi gatunkami roślin, które charakteryzują się wysokim plonem biomasy. Biomasa staje się surowcem coraz bardziej poszukiwanym przez zakłady energetyc[...]
EN Efficient conversion of plant material in the biogas is a challenge due to the complex structure of the cell wall of plants. In order to facilitate rapid and effective hydrolysis of carbohydrates pretreatment of biomass [2] is required. Pretreatment of lignocellulosic materials can be carried out in[...]
13
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 137-139
EN An influence of control variables determining the sludge flow organization and residence time on the sludge reduction efficiency in a model waste digestion centre was carried out. The mathematical model of the anaerobic digestion centre was employed in investigations. The research results can be use[...]
14
75%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 33 191--199
PL Opisane badania miały na celu wyznaczenie optymalnych parametrów prowadzenia testu respirometrycznego podatności substratów roślinnych na beztlenowy rozkład na przykładzie kiszonki Ślazowca pensylwańskiego. Dynamikę przemian biochemicznych materiału organicznego określono przy pomocy naczyń pomiarow[...]
EN These studies were designed to determine the optimum parameters of respirometric susceptibility test substrates for anaerobic digestion plant for example silage Sida. Biochemical dynamics of organic material determined by measuring blood OxiTop. The experiment was conducted in three series of resear[...]
15
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 105-106
PL Opracowano rozszerzony model matematyczny pracy komory fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych pracującej w warunkach zróżnicowanych temperatur fermentacji i zweryfikowano jego poprawność w oparciu o dostępne dane procesowe. Wyniki badań mogą być wykorzystane w praca[...]
EN The extended mathematical model of a methane fermentation unit in the sewage treatment plant for industrial and municipal wastes working in different fermentation temperature conditions was elaborated and its accuracy was verified against available process data. Results from this research can be app[...]
16
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 108-109
PL Dla opracowanego modelu matematycznego pracy węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków, składającego się z wielu komór o zróżnicowanych temperaturach fermentacji i czasach przebywania ścieków, przeprowadzono badania nad optymalizacją pracy węzła, dotyczące wpływu temperatur fermentacji i cz[...]
EN The elaborated mathematical model of anaerobic digestion node in a sewage-treatment plant, comprising of multiple fermentation chambers working under variable fermentation time and temperature conditions was used to conduct optimization study of fermentation time and temperature influence. The achie[...]
17
75%
Instal
2012 nr 5 9-15
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej opłacalności inwestycji polegającej na budowie instalacji mechanicznej dezintegracji osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków. Analizowana instalacja dezintegracji wykorzystuje metodę mechanicznego rozdrabniania osadu za pomocą wirówek z n[...]
EN The results of the technical and economic analysis of construction of the excess sludge the mechanical disintegration in the Municipal Wastewater Treatment Plant in Opole. Disintegration unit in form of thickening centrifuges equipped with lysing knives is considered to be implemented in existing wa[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2009 nr 136 (16) 106-115
PL W artykule przedstawiono podstawowe założenia matematycznego modelu stabilizacji beztlenowej - Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1). Wymagana w modelu charakterystyka osadów ściekowych przez podanie udziału węglowodanów, tłuszczy i białek w suchej masie z reguły nie jest możliwa. Zawartość substan[...]
EN In this paper are described the basics of the Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1) that has been developed by the IWA Task Group for Mathematical Modelling of Anaerobic Digestion Processes. The approach of characterising sewage sludge into carbohydrates, lipids and proteins, as is done in ADM1 are[...]
19
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 123-124
PL Opracowano model matematyczny pracy węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków, składającego się z wielu komór o zróżnicowanych temperaturach fermentacji. Zweryfikowano model w oparciu o dane procesowe i modelowano pracę układów wielu komór pracujących w warunkach zróżnicowanych temperatur i[...]
EN A mathematical model of methane fermentation node in a sewage-treatment plant, comprising multiple fermentation chambers working under variable fermentation time and temperature conditions, was elaborated. The model accuracy was verified against the process data. Modeling of multiple-chamber nodes p[...]
20
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 123-124
PL Zbadano wpływ długości czasu pojedynczego cyklu na produkcję biogazu z serwatki w mezofilowym beztlenowym reaktorze kolumnowym (objętość czynna 13,1 dm3), pracującym w trybie sekwencyjnym. Przeprowadzono cztery serie pomiarowe (czasy cykli: 12, 24, 48 i 72 godziny), przy zachowaniu stałeg[...]
EN The steady-state performance of a mesophilic anaerobic sequencing batch reactor treating acid whey as a function of cycle time was investigated. Four different cycle times were used in experiments: 12, 24, 48 and 72 h. The reactor load was kept constant and equal to 1.3 g COD dm-M-1. The [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last