Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  amarantus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pneumatyka
2010 nr 4 25-27
PL Amarantus należy do grupy najstarszych roślin uprawnych świata. Charakteryzuje się wysoką zawartością białka oraz różnego rodzaju składników mineralnych. W pracy przedstawiono sposób automatyzacji linii do produkcji ekspandowanych nasion amarantusa. Przedstawiono także konfigurację układu sterowania[...]
EN Amaranth belongs to the world's oldest crops. It is characterized by a high content of protein and various minerals. The paper shows how to automate production lines expanded amaranth seeds. Also shown the configuration of the control system and algorym process.
2
89%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2000 Z. 64 51-66
PL Badano wpływ dodatku mąki z nasion Amarantus cruentus na właściwości wypiekowe trzech typów mąk pszennych przeznaczonych do wypieku wyrobów ciastkarskich. Określono właściwości fizykochemiczne i charakterystyki kleikowania mąk pszennych, mąki z nasion amarantusa oraz mieszanek mąk pszennych z udział[...]
EN The effect of addition of flour from Amarantus cruentus seeds on baking properties of 3 kinds of wheat flour for confectionery was investigated. Physico-chemical and Theological properties pastes of wheat flour, from amarantus seeds and mixtures of wheat flour with a 2, 4 and 6% addition of amarantu[...]
3
89%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Analiza danych literaturowych wykazała, że problem wpływu wielkości nasion na ich objętość bądź gęstość usypową po procesie ekspandowania nie został dotąd rozstrzygnięty. Przedstawione w pracy wyniki dowodzą, że najkorzystniejszą, najmniejszą gęstość usypową produktu uzyskano przy ekspandowaniu najm[...]
EN From the literature data review it is known that the question of seed size effect on their volume or bulk density after expanding process still remains without answer. The experimental results presented in this paper proved that the most adventageous, least bulk density of product could be achieved [...]
4
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W doświadczeniu wazonowym badano wpływ różnych dawek miedzi (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mg . kg-l gleby) na plonowanie i zawartość miedzi w łodygach, liściach, nasionach i korzeniach amarantusa odmiany Aztek. Określono plon części nadziemnych i korzeni. W materiale roślinnym oznaczono także za[...]
EN In the pot experiment the influence of various dose of copper (O, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mg . kg-l of soil) on cropping and contents of copper in stalks, leaves, seeds, and roots of amaranthus, Aztec, c.v. has been investigated. The crops of overground parts and roots were determined. Also, c[...]
5
75%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 6 44--46
PL Obserwowane na całym świecie skutki globalizacji i unifikacji w produkcji żywności prowadzą do ograniczenia liczby uprawianych gatunków roślin. W poszukiwaniu nowych gatunków uprawnych sięga się obecnie po rośliny o małym dotychczas znaczeniu gospodarczym, natomiast o udokumentowanej wartości odżywc[...]
EN The effects of globalization and the observed unification of food production around the world have limited the number of cultivated plant species. To counteract this trend, new plants – previously not used on a massive scale, but with a proven nutritional value – have been introduced in commercial a[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 11 243--249
PL Badania procesu ekspandowania nasion amarantusa w pionowym przewodzie pneumatycznym wykonano w warunkach zapewniających otrzymanie produktu wysokiej jakości. Parametry procesu wyznaczono w symulacji komputerowej. Określono wpływ wielkości nasion oraz ich wilgotności na efektywność procesu. Najwyższą[...]
EN The tests of expanding amaranth seeds in a vertical pneumatic duct were carried out under conditions ensuring hi8gh quality of the final product. The parameters of expanding process were determined by computer simulation. The effect of seeds’ size and moisture content on effectiveness of the process[...]
7
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Badano wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK na aktywność katalazy w świeżej masie liści dwóch odmian amarantusa (Rawa i Aztek) w różnych fazach rozwojowych (faza siewki, faza piątego liścia, faza pełni kwitnienia i faza pełni dojrzałości nasion) oraz w nasionach. W doświadczeniu polowym uprawiano szar[...]
EN A study was carried out on the effect of varied NPK fertilization on catalase activity per gram fresh weight of the leaves of two varieties of amaranth, Rawa and Aztek, at different developmental stages (seedling, five-leaf, flowering and mature seed), as well as in the seeds. Amaranth was grown in [...]
8
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Wyniki badań wykazały, że położenie przewodu, w którym zachodzi ekspandowanie nasion amarantusa w warunkach transportu pneumatycznego ma znaczący wpływ zarówno na gęstość usypową produktu, jak i intensywność wymiany ciepła i masy pomiędzy powietrzem i nasionami. Istnieje więc korelacja efektywności [...]
EN The results if investigations proved that the position of pipeline signifacantly influenced both, the efficiency of expanding amatanth seeds during their pneumatic conveying and the intensity of head and mass transfer between air and seeds. Thus, there exists a correlation between the process effici[...]
9
63%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2007 nr 1 67-69
PL W artykule dokonano przeglądu zagadnień prawnych dotyczących żywności bezglutenowej oraz składników recepturowych tego typu produktów. Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji żywności bezglutenowej są skrobie oraz mąki bezglutenowe - pszenna bezglutenowa, kukurydziana, ryżowa i ziemniac[...]
EN This work was carried out to analyse the composition of gluten-free products and legislation aspects concerning those group of food. Gluten-free wheaten and flours of corn, rice, potato are the most often used materials in production of his type of food. Natural enriching additives such as pumpkin g[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 9 43--49
PL Standardową metodą rozdrabiania zbóż na mąkę jest ich przemiał na wlewniku walcowym. Badaniom na zgniatanie poddano pojedyncze nasiona amarantusa o różnej wilgotności w zakresie od 10 do .16%. Mierzono siłę zgniatania i obserwowano zachowanie się nasion w trakcie zgniatania Porównano zachowanie się [...]
EN Standard method of crushing the grains into flour is their grinding in the cylindrical pourer. Individual amaranthus seeds of different humidity from 10 to 16% were subjected to the crushing tests. The crushing force was measured and the behaviour of seeds while crushing was observed. The behaviour [...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 7 93--100
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury powietrza oraz masowego wydatku ekspandowanych nasion amarantusa na przebieg testów osiowego ściskania pojedynczych nasion oraz warstwy nasion w komorze Kramera. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że wraz ze wzrostem temperatury ekspandowania nasiona staja[...]
EN Paper presented the experimental results concerning the effect of air temperature and mass output of expanded amaranth seeds on the course of axial compression tests of single seeds and seed beds in the Kramer's chamber. It was stated that along with increase of expanding temperature the seeds becam[...]
12
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Zbiór - wyrywanie amarantusa wraz z korzeniami - wymaga dokładnej znajomości jego morfologicznych i fizycznych właściwości. Stwierdzono, że wysokość roślin wynosiła 0,75-1,48 m, lnu 0,65-1,3 m, grubość łodygi amarantusa 2-11,5 mm, lnu 0,5-3 mm, długość korzenia amarantusa 5-1,9 cm, lnu 60-100 cm. Si[...]
EN Amaranthus plants take up the heavy metals from contaminated soils and cumulate these metals mostly in their root system. The technology of complete harvesting - uprooting of the whole amaranthus plants - needs the knowledge of their morphological and physical characteristics. Following parameters o[...]
13
51%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono niektóre ważniejsze problemy dotyczące celiakii (m.in. toksyczność białek prolaminowych, produkty bezglutenowe i problemy legislacyjne, wykorzystanie owsa, gryki i amarantusa w diecie bezglutenowej).
EN Aspects of coeliac disease are discussed from the viewpoint of different problems connected with the dietetic therapy (e.g. toxicity of prolamins, gluten-free products and legal problems, oats, buckwheat and amaranthus in gluten-free diets).
14
51%
Problemy Ekorozwoju
PL W wyniku odpowiedniej ingerencji w agroekosystemy człowiek steruje ich produktywnością i zwiększać ilość produkowanej biomasy, która może być spożytkowana jako pokarm dla człowieka, karma dla zwierząt i surowiec dla wielu gałęzi przemysłu, z paliwowym włącznie. Takie rolnictwo łączy prawa przyrody i[...]
EN As a result of appropriate interference in the agro-ecosystems, a man can control their productivity and increase the amount of produced biomass, which can be utilized as food for humans, feed for animals, and raw material for many industries, including fuels. Such agriculture combines the laws of n[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 176-180
PL Niniejsza praca obejmuje przeanalizowanie wpływu różnych dawek azotu, fosforu i potasu oraz rodzaju siewu dwóch odmian (Rawa i Aztek) szarłatu (Amaranthus cruentus L.) na pobranie mikroskładników (Cu, Zn, Mn, Fe) przez roślinę testową. Podstawę pracy stanowi trzyletnie doświadczenie polowe założone [...]
EN Present research includes analysis of the in fluence of varied nitrogen, phosphorus, and potassium rates as well as spacing type of two amaranth cultivars (Rawa and Aztek) (Amaranthus cruentus L.) on uptake of microelements (Cu, Zn, Fe, Mn) by the test plant. The paper was based on three-year field [...]
16
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 198-201
PL Mała popularność amarantusa jako rośliny energetycznej wskazuje na potrzebę podejmowania wielu badań ukierunkowanych na pełną ocenę jego plonowania oraz składu chemicznego decydującego o jego wykorzystaniu. Stąd też celem niniejszej pracy było przeanalizowanie wpływu odmiany, siewu i zróżnicowanego [...]
EN Poor popularity of amaranth as an energy plant indicates the need to undertake numerous studies upon the complete evaluation of its yield and chemical composition determining its utilization. Therefore, the aim of present research was to analyze the influence of cultivar, plant spacing, and diverse [...]
17
51%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 7 227--236
PL Amarantus (szarłat spożywczy) jest rośliną bardzo cenną ze względu na swój skład chemiczny. Nasiona mogą być spożywane w postaci surowych nasion, mąki oraz jako „popping” poddane procesom termicznym (np.: ekspandowaniu). Ważną cechą określającą jakość gotowego produktu po ekspandowaniu oprócz składu[...]
EN Amaranth - for its chemical composition - is a valuable food plant. The amaranth seeds may be consumed raw (without any processing), as a meal or "popping" - after thermal treatment, e. g. by expanding. An impotrant feature determining the quality of amaranth seeds after expanding, apart from chemic[...]
18
51%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 7 237--245
PL W pracy przedstawiono wpływ procesu ekspandowania na zmianę wyróżników barwy nasion amarantusa. Przyjęto, iż barwa jest jednym z ważniejszych parametrów oceny jakości produktów poddanych procesom termicznym. Do pomiaru zmiany barwy wykorzystano spektrofotometr MiniScan XL Plus. Barwa zapisywana była[...]
EN Paper dealt with the effect of expanding process on the changes in colur indices of amaranth seeds. It was assumed that colour is one of the most important parameters to assess the quality of products exposed to thermal processing. Spectrophotometer Miniscan XL Plus was used to measuring of the colo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last