Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  amaranth
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Chromatographica
EN Red amaranth (Amaranthus cruentus) and quinoa (Chenopodium quinoa ) are pseudocereals with particularly highly regarded nutritional value. Because of the high biological significance of the flavonoids and phenolic acids in these plants, qualitative and quantitative analysis has been performed by HPL[...]
2
75%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 6 44--46
PL Obserwowane na całym świecie skutki globalizacji i unifikacji w produkcji żywności prowadzą do ograniczenia liczby uprawianych gatunków roślin. W poszukiwaniu nowych gatunków uprawnych sięga się obecnie po rośliny o małym dotychczas znaczeniu gospodarczym, natomiast o udokumentowanej wartości odżywc[...]
EN The effects of globalization and the observed unification of food production around the world have limited the number of cultivated plant species. To counteract this trend, new plants – previously not used on a massive scale, but with a proven nutritional value – have been introduced in commercial a[...]
3
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 11 243--249
PL Badania procesu ekspandowania nasion amarantusa w pionowym przewodzie pneumatycznym wykonano w warunkach zapewniających otrzymanie produktu wysokiej jakości. Parametry procesu wyznaczono w symulacji komputerowej. Określono wpływ wielkości nasion oraz ich wilgotności na efektywność procesu. Najwyższą[...]
EN The tests of expanding amaranth seeds in a vertical pneumatic duct were carried out under conditions ensuring hi8gh quality of the final product. The parameters of expanding process were determined by computer simulation. The effect of seeds’ size and moisture content on effectiveness of the process[...]
4
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Badano wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK na aktywność katalazy w świeżej masie liści dwóch odmian amarantusa (Rawa i Aztek) w różnych fazach rozwojowych (faza siewki, faza piątego liścia, faza pełni kwitnienia i faza pełni dojrzałości nasion) oraz w nasionach. W doświadczeniu polowym uprawiano szar[...]
EN A study was carried out on the effect of varied NPK fertilization on catalase activity per gram fresh weight of the leaves of two varieties of amaranth, Rawa and Aztek, at different developmental stages (seedling, five-leaf, flowering and mature seed), as well as in the seeds. Amaranth was grown in [...]
5
63%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 7 93--100
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury powietrza oraz masowego wydatku ekspandowanych nasion amarantusa na przebieg testów osiowego ściskania pojedynczych nasion oraz warstwy nasion w komorze Kramera. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że wraz ze wzrostem temperatury ekspandowania nasiona staja[...]
EN Paper presented the experimental results concerning the effect of air temperature and mass output of expanded amaranth seeds on the course of axial compression tests of single seeds and seed beds in the Kramer's chamber. It was stated that along with increase of expanding temperature the seeds becam[...]
6
51%
Problemy Ekorozwoju
PL W wyniku odpowiedniej ingerencji w agroekosystemy człowiek steruje ich produktywnością i zwiększać ilość produkowanej biomasy, która może być spożytkowana jako pokarm dla człowieka, karma dla zwierząt i surowiec dla wielu gałęzi przemysłu, z paliwowym włącznie. Takie rolnictwo łączy prawa przyrody i[...]
EN As a result of appropriate interference in the agro-ecosystems, a man can control their productivity and increase the amount of produced biomass, which can be utilized as food for humans, feed for animals, and raw material for many industries, including fuels. Such agriculture combines the laws of n[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 176-180
PL Niniejsza praca obejmuje przeanalizowanie wpływu różnych dawek azotu, fosforu i potasu oraz rodzaju siewu dwóch odmian (Rawa i Aztek) szarłatu (Amaranthus cruentus L.) na pobranie mikroskładników (Cu, Zn, Mn, Fe) przez roślinę testową. Podstawę pracy stanowi trzyletnie doświadczenie polowe założone [...]
EN Present research includes analysis of the in fluence of varied nitrogen, phosphorus, and potassium rates as well as spacing type of two amaranth cultivars (Rawa and Aztek) (Amaranthus cruentus L.) on uptake of microelements (Cu, Zn, Fe, Mn) by the test plant. The paper was based on three-year field [...]
8
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 198-201
PL Mała popularność amarantusa jako rośliny energetycznej wskazuje na potrzebę podejmowania wielu badań ukierunkowanych na pełną ocenę jego plonowania oraz składu chemicznego decydującego o jego wykorzystaniu. Stąd też celem niniejszej pracy było przeanalizowanie wpływu odmiany, siewu i zróżnicowanego [...]
EN Poor popularity of amaranth as an energy plant indicates the need to undertake numerous studies upon the complete evaluation of its yield and chemical composition determining its utilization. Therefore, the aim of present research was to analyze the influence of cultivar, plant spacing, and diverse [...]
9
51%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 7 227--236
PL Amarantus (szarłat spożywczy) jest rośliną bardzo cenną ze względu na swój skład chemiczny. Nasiona mogą być spożywane w postaci surowych nasion, mąki oraz jako „popping” poddane procesom termicznym (np.: ekspandowaniu). Ważną cechą określającą jakość gotowego produktu po ekspandowaniu oprócz składu[...]
EN Amaranth - for its chemical composition - is a valuable food plant. The amaranth seeds may be consumed raw (without any processing), as a meal or "popping" - after thermal treatment, e. g. by expanding. An impotrant feature determining the quality of amaranth seeds after expanding, apart from chemic[...]
10
51%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 7 237--245
PL W pracy przedstawiono wpływ procesu ekspandowania na zmianę wyróżników barwy nasion amarantusa. Przyjęto, iż barwa jest jednym z ważniejszych parametrów oceny jakości produktów poddanych procesom termicznym. Do pomiaru zmiany barwy wykorzystano spektrofotometr MiniScan XL Plus. Barwa zapisywana była[...]
EN Paper dealt with the effect of expanding process on the changes in colur indices of amaranth seeds. It was assumed that colour is one of the most important parameters to assess the quality of products exposed to thermal processing. Spectrophotometer Miniscan XL Plus was used to measuring of the colo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last