Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 644
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aluminium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy
PL W pracy prezentowane sa pomiary sił elektromotorycznych (SEM) ogniw stężeniowych dla stałych stopów w obszarze występowania fazy (alfa)Ti. Badania wykonano dla temperatur 923K, 1014K, 1041K, 1061K oraz w zakresie stężeń od 0.0222-0.1237 ułamka molowego Al. Wyliczone z pomiarów SEM nadmiarowe energie[...]
EN The equilibrium EMF's were measured for the Al-Ti solid alloys in the region of (alpha)Ti phase by means of the concentration cells. Experiments were conducted at the temperatures 923K, 1014K, 1041K and 1061: and in the concentration range from XAl=0.0222 to 0.1237. Next, the temperature-concentrati[...]
2
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 11 726-730
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wyciskania złożonego wyprasek z aluminium w zakresie sił nacisku dla różnych wartości pochyleń wkładek matrycowych. Przedstawiono również wyniki badań dla różnych wartości promieni przejść oporowej powierzchni wkładek matrycowych w część współbie[...]
EN The paper presents results of experimental research on combined extrusion of aluminium stampings in the range of different values of inclination of die stampings. The paper presents also results of research for different pass radii of resistant surfaces of die stampings into the backward and forward[...]
3
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy wyznaczono trwałość zmęczeniową aluminiowych złączy spawanych typu kołnierz-rura w warunkach zmiennoamplitudowego zginania, skręcania oraz kombinacji proporcjonalnego i nieproporcjonalnego zginania ze skręcaniem. Zadowalające wyniki obliczeń uzyskano dla kryterium parametru gęstości energii [...]
EN In the paper the fatigue life of aluminium flange-tube welded joints were determined under variable-amplitude bending, torsion and combined proportional and non-proportional bending with torsion. Satisfactory calculation results were obtained for the criterion of strain energy density parameter in t[...]
4
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono nową technologię otrzymywania kompozytowych warstw powierzchniowych na podłożu stopów aluminium. Zastosowano technologię duplex, złożoną z utleniania elektrochemicznego powierzchni stopu EN-AW-5251 oraz nawęglania warstw tlenkowych w procesie obróbki cieplno-chemicznej. Warstwy kompozy[...]
EN The paper presents a new technology of obtaining composite surface layers on an aluminium alloy substrate. Surface layers were fabricated using the duplex technology, by applying processes of electrochemical oxidation of the surface of alloy EN-AW-5251 and carbonization of oxide layers in the proces[...]
5
80%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 1 34
PL Obserwuje się dynamiczny wzrost produkcji wyrobów z aluminium w sektorze motoryzacyjnym, budowlanym i opakowaniowym. Dalszy rozwój wymaga nakładów finansowych na innowacje. Konferencja „Inteligentne innowacje w przemyśle aluminiowym odbyła się 30 listopada 2017 r. w Warszawie. Zorganizowana została [...]
6
70%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 2 25-29
7
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy omówiono wyniki symulacji numerycznych, przedstawiających rozkład temperatury w kokilowych odlewach aluminiowych w momencie zalewania formy i we wczesnym okresie stygnięcia odlewu. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zagazowania odlewu i obecności obcych wtrąceń na rozkład temperatury na pow[...]
EN The paper presents the results of numerical simulations showing temperature distribution in the mould aluminum casting during the pouring mould and in the early phase of self-cooling of the casting. Special attention was devoted to the influence of gas pores and inclusions on the temperature di[...]
8
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 12 819--922
PL W ostatnich latach zauważalny jest wyraźny rozwój technologii wytwarzania różnych produktów na bazie aluminium i jego stopów do różnych zastosowań. Wiele jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw pracuje nad nowymi materiałami, które sprostałyby coraz to bardziej rygorystycznym wymaganiom stawianym p[...]
EN In recent years, it is clearly noticeable continuous development of manufacturing technology of various products based on aluminum and its alloys for different applications. Many scientific institutions and companies works on new materials to cope the increasingly stringent requirements of the custo[...]
9
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 11 627--632
PL Technologia twin roll casting (TRC) staje się coraz popularniejsza ze względu na możliwość otrzymywania przy jej wykorzystaniu taśm aluminiowych mogących służyć, jako wsad do bezpośredniego procesu walcowania na zimno. Dodatkowo taśmy te charakteryzują się korzystnym połączeniem własności mechaniczn[...]
EN Twin-roll casting technology of (TRC) is currently very popular due to the as cast strips manufacturing possibility for cold rolling process. In addition, these strips are characterised by a favourable combination of mechanical and electrical properties and dimension tolerances. Identification of th[...]
10
61%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 103--108
PL W pracy przedstawiono badania nad wspólnym oddziaływaniem modyfikacji tytanem i borem oraz impulsowego pola magnetycznego na stopień rozdrobnienia struktury aluminium. Uzyskane wyniki pokazują ścisłą relację między wielkością strefy kryształów równoosiowych a parametrami odlewania tj. częstotliwości[...]
EN The work presents results of investigations on common influences of addition inoculant titanium and boron and impulse magnetic field on size reduction of pure aluminium structure. The results of investigations show relationship between area of equiaxial zone and pouring parameters: pulse frequency o[...]
11
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 11 26--31
PL Środki ochrony indywidualnej stosowane w górnictwie w atmosferze zagrożonej wybuchem powinny spełniać wymogi ujęte w §670 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach gór[...]
EN The article presents the legal status concerning the use of filtering half masks as personal protective equipment in mines with explosion hazards and the consequences of the lack of full consistency in normative requirements, tender requirements and the provisions of the EC certificate. The regulati[...]
12
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono proces wytwarzania warstw tlenkowych na aluminium metodą anodowego utleniania elektrochemicznego aktywowanego plazmą. Badano wpływ składu chemicznego roztworu elektrolitu oraz parametrów prądowych i napięciowych na strukturę i właściwości wytworzonych warstw. Warstwy tlenkowe a[...]
EN The aim of research was focused on the process of depositions of oxide layers on aluminium in different conditions by plasma electrolytic oxidation. The process was performed at static potential or current modes in one or two components electrolyte. The surface morphology and chemical composition of[...]
13
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono porównanie pochłaniania energii poprzez aluminiowe elementy cienkościenne łączone metodą przetłaczania narzędziami okrągłymi (R-PJ) oraz zgrzewania punktowego (SW). Stopy aluminium ze względu na korzystny parametr konstrukcyjny wytrzymałości do ciężaru właściwego są coraz częśc[...]
EN Energy absorption by thin-walled aluminium elements joined by clinching with round tools (R-PJ) and that by such elements joined by spot welding (SW) are compared. Owing to their advantageous strength-to-specific gravity ratio (whereby fuel consumption can be re-duced by reducing vehicle weight) alu[...]
14
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Głównym celem pracy było wykonanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego kriolitu (Na3AlF6) i jego mieszanin z fluorkiem glinowym (AlF3) w szerokim zakresie temperatur (580-1300 K), obejmującym fazę ciekłą i stałą. Temperaturowe zależności przewodnictwa ciekłego i stałego kriolitu oraz jego mieszanin[...]
EN The main aim of the present work was to perform measurement of the conductivity of cryolite (Na3AlF6) and its mixtures with aluminium fluoride (AlF3) in a wide range of temperature (580-1300 K), including the liquid and solid phase. Temperature dependencies of the conductivity of the liquid and soli[...]
15
61%
Engineering Transactions
EN We have proposed a sophisticated novel method of the SHPB experiment to measure the local strain-rate distributions on a surface of the specimen by using mechanoluminescent materials combined with a high-speed camera and an image intensi?er. The feasibility study was made for the aluminum specimens [...]
16
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 10 702-707
PL Postępująca degradacja środowiska naturalnego wymaga stosowania ekologicznych zasad projektowania. Potrzeba ochrony środowiska i oszczędności zasobów energetycznych staje się wyzwaniem dla architektów w projektowaniu i budowaniu nowych budynków tak mieszkalnych, jak i przemysłowych. Nowoczesne budow[...]
EN Today the ecologically based design is strongly promoted largely due to progressively degrading environment. Conservation of natural resources becomes a challenge for architects designing and constructing new residential and commercial buildings. The contemporary building industry is "human friendly[...]
17
61%
Przegląd Odlewnictwa
PL Krótkie, zwarte opisanie odlewniczych brązów aluminiowych obejmuje: strukturę i właściwości przede wszystkim stopów znormalizowanych (PN-EN-1982 z 1998 roku). Podano również podstawowe informacje w zakresie przygotowania ciekłego metalu (topienie, przegrzewanie, rafinowanie, odtlenianie, modyfikowa[...]
EN Short, compact describing of the foundry aluminium bronzes includes: structure and properties, first of all of the normalized alloys (PN-EN 1982 from the year 1998). There also the basic informations in the scope of preparing liquid metal (melting, superheating, refining, deoxydation, inoculation) a[...]
18
61%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2003 T. 6, nr 3/4 391-405
PL Omówiono możliwości analizy glinu w takich matrycach środowiskowych, jak: osady denne i ściekowe, gleby oraz próbki biologiczne. Ze względu na zależność toksyczności glinu od jego form chemicznych konieczne jest tu stosowanie analizy specjacyjnej, pozwalającej na wyizolowanie i oznaczenie poszczegól[...]
EN Possibilities of analyzing aluminium in matrices of such media as bottoms, sludge, soils and biological samples were discussed here. Owing to the dependences of toxicity of aluminium on its chemical forms, it is necessary to use speciation analysis which makes it possible to isolate and determine in[...]
19
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 3 129-131
20
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 11 594-595
PL Przedstawiono poziom zużycia wyrobów hutniczych z aluminium i stopów aluminium w kraju w porównaniu z wysoko uprzemysłowionymi krajami świata. Dokonano analizy struktury zastosowań tych wyrobów w podstawowych sektorach gospodarki i opracowano prognozę zużycia aluminium w najbliższych latach. Przedst[...]
EN The paper presents data on consumption of metallurgical products from aluminium and its alloys in Poland compared with those for highly industrialised countries. Structure of application of these products in main industrial sectors was analysed, and anticipated aluminium consumption in the next year[...]
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last