Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aluminium matrix composites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 3 548--554
EN Principal features of aluminium matrix composites are put forward. Emphasis is put on temperatures of melting and coefficients of heat conduction of matrix and reinforcement. The paper presents results of electrical discharge machining of aluminium matrix composites with particular attention given t[...]
2
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this work is to report the effect of the high energy milling processes, on fabrication of aluminium matrix composite powders, reinforced with a homogeneous dispersion of the intermetallic Ti3Al reinforcing particles. Design/methodology/approach: MA process are considered as a met[...]
3
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of this work is to investigate microstructure of EN AW6061 matrix composites with Ti3Al intermetallics reinforcement produced by powder metallurgy techniques and hot extrusion. Design/methodology/approach: Microstructure observations of 5 mm diameter extruded bars were made by [...]
4
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 55, nr 2 339--344
EN Purpose: The aim of this study was to explain the influence of the friction stir welding on the size and distribution of reinforcement particles in the composite AlSiCu/SiCp, as well as determine its mechanical properties. Design/methodology/approach: Aluminium alloy reinforced with 10% vol. SiC par[...]
5
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 55, nr 2 654--660
EN Purpose: The present work describes fabrication of aluminium AlMg1SiCu matrix composite materials reinforced with halloysite nanotubes by powder metallurgy techniques and hot extrusion. Design/methodology/approach: Mechanical milling, compacting and hot extrusion successively are considering as a me[...]
6
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The core of the work consists in the elaboration of composite materials of aluminium alloy matrix, manufactured with the use of powder metallurgy technologies, including mechanical milling and hot extrusion and in determining the influence of the share of halloysite nanotubes - as the reinf[...]
7
88%
Journal of KONES
EN The article deals with the problems of application of aluminium matrix composites in car industry and electro discharge machining (EDM) of selected composites, which are used for engine pistons. Composites with Al+20%Si+3%Cu+1%Mg matrix were manufacturing by the powder metallurgy route in the proces[...]
8
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 540-545
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu procesu homogenizacji zawiesiny kompozytowej na właściwości odlewnicze kompozytu o osnowie stopu AK12-SiC_p. Oceniono lejność materiału kompozytowego na podstawie spiralnej próby lejności oraz proces krzepnięcia i makrostrukturę wlewków krzepn[...]
EN That paper presents results of researches concerning homogenizing process at reduced pressure of composites suspension. Evaluation of casting properties of composite AISi-SiC_p was made based spiral tests and structure of ingot after solidification at the same conditions.
9
75%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 5 399-403
PL W artykule przedstawiono zapisy graficzne procesów krystalizacji kompozytów aluminiowych na osnowie siluminów AK7 (AISi7Mg) i AK11 (AlSi11). Jako cząstkę zbrojącą użyto proszku SiC w ilościach 5 i 10% masy wsadu. Na otrzymanych zapisach graficznych metodą ATD-AED w postaci krzywych termicznych oraz [...]
EN Investigation have been centered around composites consisting of AK7 matrix alloyed with magnesium and reinforced with 5 or 10 mass % of silicon carbide particles. Composites of AK11 magnesium-free matrix reinforced with the same quantities of reinforcing particles have been prepared additionally, f[...]
10
75%
Kompozyty
2001 R. 1, nr 2 228-232
PL Przeprowadzono badania mikrostruktury kompozytu Al-TiC otrzymanego metodą SHSB, a w szczególności struktury cząstek TiC oraz struktury granicy rozdziału faz i zmian stanu naprężeń poprzez pomiar zmian wielkości odkształceń sieciowych w funkcji odległości od granicy rozdziału. Metodą pomiaru mikrotwa[...]
EN The interface microstructure of Al-TiC composite was studied using the HREM, CBED and nanoindentation methods. The micrograph of the studied composite (Fig. 1) shows homogeneous arrangement of the TiC particles in aluminium matrix. The matrix as well as the TiC particles show the presence of relativ[...]
11
75%
Kompozyty
PL W pracy poruszono zagadnienie badania zjawisk na granicy faza wzmacniająca-osnowa w kompozytach otrzymanych z proszków stopów aluminium w procesach przeróbki plastycznej na gorąco. Zwrócono uwagę na rolę badań metalograficznych oraz możliwość wykorzystania metod symulacyjnych do analizy stanu odkszt[...]
EN The work covers research on phenomena of boundary reinforcing phase-matrix in the composites obtained from P/M aluminium alloys in the hot forming processes. The role of metallographic research and possibility of application of simulation method to the analysis of deformation state in the matrix wer[...]
12
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Materiałl kompozytowy AK12-SiC15% cięto wiązką lasera impulsowego CO2. Laserowe cięcie wykonano z użyciem gazu obojętnego - azotu - który wydmuchiwał stopiony materiał ze szczeliny cięcia. W skali makro na badanych po cięciu laserowym krawędziach AK12-SiC15% obserwowano charakterystyczne prążkowanie[...]
EN Particle reinforced metal matrix composite AK12-SiC15% were cut on a CO(2) laser. The laser cutting was performed under a coaxial jet of nitrogen. Striation patterns on the cut surface and dross at the exit of the laser beam were observed. The melt of the AK12-SiC 15% is more viscous and thus result[...]
13
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obserwacji mikrostruktury i pomiarów mikrotwardości kompozytu o osnowie z aluminium z dodatkiem 10% objętościowych azotku magnezu wytworzonego drogą wysokoenergetycznego mielenia połączonego z prasowaniem na gorąco. Zakładano, że dodatek Mg3N2<[...]
EN The microstructure and microhardness of a ball milled and hot pressed aluminium powder with 10 vol.% of magnesium nitride (Mg3N2) were investigated. It was expected that the addition of a Mg3N2 as an nitrogen-bearing substrate would allow to obtain an in [...]
14
75%
Kompozyty
PL Praca dotyczy problemów obróbki elektroerozyjnej (EDM) kompozytów na osnowie Al-20%Si-5%Fe-3%Cu-1%Mg. Kompozyty wytworzono metodą metalurgii proszków. Jako fazę zbrojącą zastosowano cząstki Al2O3 w ilości 10% obj. Cząstki miały nieregularny kształt. Ich ziarnistość wynosiła 3, 9, 23 i 53 žm. Obróbkę[...]
EN The paper deals with the problems of electrodischarge machining (EDM) of composites with Al-20%Si-5%Fe-3%Cu-1%Mg matrix. Composites were manufacturing by the powder metallurgy route in the process of cold isostatic compaction, degassing and hot extrusion. Aluminium alloy powder with above mentioned [...]
15
75%
Kompozyty
2001 R. 1, nr 2 211-214
PL Przedmiotem badań jest materiał kompozytowy zawierający aluminiową osnowę 6061 i fazę zbrojącą Al2O3 w ilości 20% obj. Kompozyt wytworzono metodami metalurgii proszków. Przedstawiono wyniki badań wstępnych obróbki elektroerozyjnej (EDM), w szczególności procesów przecinania i drążenia. Wykazano, że [...]
EN The preliminary research on electrodischarge machining (EOM) of the composite consisting of aluminum alloy matrix 6061 type and of 20 vol. % ceramic Al2O3 reinforcement is presented. The composite was manufactured by the powder metallurgy route using hot extrusion process. Test of EDM cutting with w[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W ostatnich latach w zakresie metalowych materiałów kompozytowych prowadzone są intensywne prace badawcze związane z kształtowaniem składu chemicznego i ocenę właściwości korozyjnych potencjalnych materiałów wykorzystywanych do produkcji części samochodowych. W pracy przedstawiono wyniki badań koroz[...]
EN In the recent years, within the range of modern materials for application automotive parts intensive study is being conducted on modification chemical composition and corrosion behavior. The aim of this work is to present a study of corrosion test of F3S20 composite and AK9 alloy. The corrosion beha[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł przedstawia wyniki badań tribologicznych aluminiowego materiału kompozytowego F3S.20S (zawierającego 20% obj. cząsteczek SiC) i stopu AlSi9Mg stanowiącego osnowę. Kompozyt ten znajduje zastosowanie jako nowoczesny materiał konstrukcyjny w przemyśle samochodowym, szczególnie na tłoki i tarcze[...]
EN The paper presents results of tribology studies of aluminium matrix composites F3S.20S (contain 20 vol. % of SiC particles) and AlSi9Mg matrix alloy. This composite can be applied as modern construction material in automotive industry, particularly for brake discs and pistons. The addition of reinfo[...]
18
75%
Composites Theory and Practice
2014 R. 14, nr 4 189--196
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych kompozytów A339/SiC/10p. Testy metodą ball-on-disc przeprowadzono, stosując zmienne parametry, takie jak: różne przeciwpróbki (stalowa, Al2O3, SiC), obciążenie (5, 10 N) oraz prędkość ścierania (0,1 i 0,5 m/s). Badania wykazały, że zastosowanie [...]
EN The paper presents the results of tribological tests conducted on an A339/SiC/10p composite reinforced with SiC particles. The test method used in the research was the ball-on-disc method combined with variable abrasion test parameters. Different materials were used for the counter-specimen (steel, [...]
19
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 21/2 361--368
PL W ramach pracy wykonano badania nad możliwością wytwarzania materiałów kompozytowych o osnowie stopu aluminium EN AW6061 wzmacnianych cząstkami fazy międzymetalicznej Ti3Al w procesie mechanicznego mielenia, a następnie prasowania proszków i wyciskania na gorąco. Stwierdzono, że zmieniając czas trwa[...]
EN The present work investigates the production of aluminium EN AW6061 matrix composite materials reinforced with Ti3Al particles by mechanical milling followed by powder metallurgy techniques and hot extrusion. It was find out that mechanical milling process has a big influence on the characteristics [...]
20
63%
Kompozyty
2010 R. 10, nr 4 399-400
PL Technologie wytwarzania kompozytów, bazujące na metodach ciekłofazowych, i kształtowanie wyrobów metodami odlewniczymi w porównaniu z metodami wykorzystującymi techniki sycenia preform są kilkasetkrotnie tańsze. Nowym rozwiązaniem materiałowo-technologicznym może okazać się wykorzystanie metody zawi[...]
EN The technologies of composite production, basing on liquid phase methods and the formation of products by the casting methods are most economical in comparison with methods the using infiltration perform. New material and technological solution could be stirring method for obtaining heterophase comp[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last