Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 286
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aluminium alloys
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Maritime Research
2009 nr 4 38-41
EN In industrial practice the welding of Al- alloys is usually performed under pure argon shielding by means of MIG or TIG methods. In recent years new joining techniques such as friction stir welding (FSW) have appeared. Joints of EN AW-7020 T6 alloy elements welded by using FSW method have been teste[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Occupants protection during vehicle crash is one of the major problems considered at vehicle designing stage. The increasing safety as well as comfort requirements results in the total vehicle weight increase. On the other hand, higher mass influence on the fuel economy of vehicle. Thus, it is very [...]
3
80%
Journal of KONES
EN The results of corrosion properties research of aluminum alloy AW 7020 (AlZn5Mg1) welded by friction stir welding FSW and MIG were presented. Friction Stir Welding (FSW) - a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminum alloy sheets. In the article the param[...]
4
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 121-126
EN The methodology of choosing substitute materials in modelling of semi-solid aluminium extrusion has been presented in this paper. The results, especially velocity and displacement distributions on the contact surface of formerly divided streams, were investigated using modern techniques of visualisa[...]
5
80%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL Zastosowanie nanomateriałów obejmuje coraz szersze obszary działalności człowieka. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania aspektami nanotechnologii w metalurgii ciekło-fazowej, zwłaszcza w odlewnictwie. Materiały nanokrystaliczne mogą być wytwarzane nie tylko technikami krzepnięcia zaawanso[...]
EN Nanomaterials extend the range of their application in human activities. The past few years have faced a considerable increase of interest in various aspects of the application of nanotechnology in liquid phase metallurgy, especially in metalcasting. Nanocrystalline materials are fabricated not only[...]
6
80%
Journal of KONES
EN The article presents the results of the mechanical properties of aluminum alloy AW 7020 [AlZn5Mgl] welded by friction s tir welding FSW. Friction Stir Welding (FSW) - a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminum alloy sheets. In the article the parameters[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 18-19
EN Hole cold expansion (HCE) is an effective method to prolong the fatigue life of mechanical structures because it introduces residual compressive tangen- tial stresses around the expanded hole. The enhancement method of fatigue life and the crack initiate and growth behavior of a holed specimen was i[...]
8
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W technicznych stopach aluminium nawet niewielką zawartość zanieczyszczeń np.: Fe i Mn powoduje tworzenie się faz międzymetalicznych. Wydzielenia faz międzymetalicznych mogą powstawać podczas krzepnięcia lub kiedy stop poddany jest wysokotemperaturowej obróbce cieplnej, np.: podczas wyzarzania ujedn[...]
EN In the technical Al alloys even small quantity of the impurities like Fe and Mn causes the formation of new phases. The particles of intermetallic phases form either on solidification or whilst the alloy is at a relatively high temperature in the solid state, e.g. during homogenization, solution tre[...]
9
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 7 514-517
PL W artykule przedstawiono własności korozyjne ultradrobnoziarnistych stopów aluminium serii 2xxx oraz 7xxx w odniesieniu do ich grubokrystalicznych odpowiedników. Ocena własności korozyjnych dokonana została w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań korozyjnych w środowisku obojętnej mgły solnej oraz [...]
EN The paper presents ultrafinegrained corrosion properties of aluminium alloys of 2xxx and 7xxx series in relation to their coarse grained counterparts. Evaluation of corrosion properties was carried out based on the laboratory results of corrosion in artificial atmosphere (neutral salt spray) and ele[...]
10
80%
Archives of Metallurgy and Materials
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 255-262
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad ustaleniem zależności między zmianą intensywności kawitacji okreslonej jako gęstość strumienia energii doprowadzonej do materiału przez implodujące pęcherzyki na erozję materiału na przykładzie stopu aluminium PA2.
EN The effects of the inlet pressure and the distance between the barricades on the distribution of cavitation pulses and on the erosion curves (mass decrease in time) of the PA2aluminium alloy specimens are presented. Close correlation between the mass loss and the increase of the energy flux delivere[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2002 nr 66 185-194
PL Przedstawiono wyniki badań złączy spawanych nowego stopu AlZn5Mg2CrZr dla różnych składów chemicznych zastosowanych spoiw, określając własności mechaniczne i odporność na korozję naprężeniową. Otrzymane wyniki badań porównano z własnościami stopu AlZn5Mg1, który zastosowano w budownictwie okrętowym.
EN The paper presents the results of tests on mechanical properties and stress corrosion of AlZn5Mg2CrZr and AlZn5Mg1 alloys, welded by different methods with the use of different binders. A comparison is made with the properties of AlZn5Mg1alloy used in shipbuilding. The results of the tests compared[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 269-278
PL Zbadano prędkość zmęczeniowego pekania w lotniczym stopie aluminium 2024-T3 przy rozciaganiu i przy układzie naprężeń z pojedynczymi i wielokrotnymi przeciążeniami. Wyniki badań porównywano z mikrofaktograficznie ujawnionymi odległościami pomiędzy prążkami zmęczeniowymi na powierzchni pęknięć. Przy[...]
EN Fatigue crack growth in the 2024-T3 aluminium alloy sheets was analyzed for two cases of cyclic tension: at constant amplitude (CA) and spectra loading with overloads. Experimental results of crack growth were compared with the growth rates estimated on the base of strrations spacing on fracture sur[...]
14
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono próbę zastosowania metody jednoczesnej analizy ATD-AED do badań metalograficznych, oraz próby oceny właściwości mechanicznych stopów rafinowanych i modyfikowanych. Badania były prowadzone na stopach AK9 i AK11 poddanych typowym zabiegom rafinacji i modyfikacji. Uzyskane krzy[...]
EN The article describes the application of a method of simultaneous ATD-AED analysis in metallographic examination, and an attempt at the assessment of the mechanical properties of refined and modified alloys. The investigation was carried out on AK9 and AK11 alloys subjected to typical refining and m[...]
15
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Stopy aluminium są tworzywem coraz szerzej stosowanym w budownictwie pojazdów mechanicznych. Tendencja ta jest wynikiem wymagań i warunków stawianych przez konstruktorów i producentów pojazdów oraz stałego rozwoju w dziedzinie technologii odlewniczych. Omówiono aktualny stan i tendencje rozwojowe w [...]
EN Aluminium alloys are the material more and frequently used in the construction of motor vehicles. This trend is the result of growing demands and conditions put forward by car producers and designers as well as of the constant development of foundry technologies. The present state and the developm[...]
16
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono zasadę zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny metodą FSW (Friction Stir Welding) oraz sposób przemieszczania się uplastycznionych mas materiału podczas procesu zgrzewania. Określono optymalne warunki zgrzewania oraz przedstawiono wyniki badań zgrzewania FSW prętó[...]
EN The principle of Friction Stir Welding (FSW) and the way the plasticized materials move during the welding process are presented in this paper. The optimal welding conditions were determined. Findings of friction stir welding of screw made of aluminium alloy EN AW-2017A to the flat bottom of the cas[...]
17
80%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 6 564--567
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu tarciowej modyfikacji powierzchni (FSP – Friction Stir Processing) odlewniczego stopu aluminium AlSi9Mg. Badania obejmowały modyfikację mikrostruktury, w tym rozdrobnienie ziaren i likwidację pustek oraz wytwarzanie materiału kompozytowego AlSi9Mg + SiC. Mo[...]
EN The paper presents the results of friction stir processing (FSP) of cast aluminum alloy AlSi9Mg. The studies included a modification of the microstructure in the grain refinement and elimination of voids and the production of composite material AlSi9Mg + SiC. The modification was carried out as sing[...]
18
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W technicznych stopach aluminium grupy 6xxx obok podstawowych pierwiastków stopowych Mg i Si występują zawsze metale przejściowe oraz zanieczyszczenia przede wszystkim Fe i Mn. Mała ich zawartość powoduje już powstanie odrębnych faz międzymetalicznych Al-Fe, Al-Fe-Si oraz Al-Fe-Mn-Si. Ustalono, że p[...]
EN In the technical 6xxx Al alloys besides the intentional additions Mg and Si transition metals and impurities (Fe and Mn) are always present. Even not large amount of these impurities causes the formation a new phase components: Al-Fe, Al-Fe-Si and Al-Fe-Mn-Si. During casting of 6xxx alloys, a wide v[...]
19
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 125--129
EN The article presents the results of the mechanical properties of aluminium alloy AW 5059 [AlMg5.5Zn] welded by MIG and friction stir welding FSW. Friction Stir Welding (FSW) – a new technology can be successfully used for butt welding of different types of aluminium alloy sheets. Research results on[...]
20
80%
Journal of KONES
EN The article presents the research results of hardness values distribution of friction s tir welded joint (FSW) alloy AW 7020 (AlZn5Mg1). The joints welded by traditional MIG method of the same aluminium alloy were chosen as reference points. Friction stir welding (FSW) - a new technology can be succ[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last