Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 336
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aluminium alloy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2014 R. 59, nr 10 497--501
PL Stopy aluminium znajdują zastosowanie w każdej z gałęzi transportu. Ich właściwości, jak plastyczność czy przeciętna wytrzymałość porównywalna z blisko 3-krotnie cięższym żeliwem z powodzeniem wykorzystywane są do budowy samochodów, samolotów oraz innych pojazdów. Poprzez ich szerokie zastosowanie w[...]
EN Aluminum alloys are used in each of the modes of transport. Their properties, such as ductility and strength comparable to average nearly 3 times heavier cast iron are successfully used to build cars, airplanes and other vehicles. Through their extensive use in the construction of vehicle constructi[...]
2
80%
Archives of Metallurgy and Materials
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań teoretyczno-doświadczalnych dzielenia bezodpadowego w realizowanego w oparciu o metodę walcowania poprzeczno-klinowego. Analizowany proces polega na odwalcowaniu na obwodzie dzielonego wsadu rowka w kształcie litery V, a następnie przeginaniu obrotowym doprow[...]
EN This paper are presented the results of theoretical and experimental research on splitting without waste of pipe billets from aluminium alloy realized basing on cross-wedge rolling method. The analyzed process is connected with rolling of a V-shape groove on a split billet circumference, and later w[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2011 Z. 16 73-80
EN The influence of shot peening on fatigue resistance of the wrought EN-AW-6082-T6 aluminium alloy was investigated in the very high cycle region. Specimens with as-machined and shot peened surfaces were subjected to high frequency fatigue loading. Shot peening process led to the formation of compress[...]
4
80%
Mechanik
2009 R. 82, nr 11 886-888
PL Zalecane parametry technologiczne wiercenia i frezowania walcowo-czołowego ustalane są najczęściej według kryterium wydajnościowego obróbki przy jednoczesnych ograniczeniach wynikających w określonej sztywności układu OUPN i twardości ostrzy. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań na[...]
EN Presented are the results of investigation to the effects of elevated tool speeds at reduced cutting depth on destruction of the aluminum alloy grade 2024 and on formation of the surface finish.
5
80%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 1 14-16
6
80%
Archives of Materials Science
EN The effect of thermal treatment and severe plastic deformation such as high pressure torsion straining (HPT) on the crystalisation behaviour of rapidly quenched Al88Y7Fe2 glasses was investigated. Calorymetry and microstructural analyses clearly indicate that HPT strongly promotes the development of[...]
7
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Zaprezentowano wyniki informujące o wpływie bezpośredniego chłodzenia wyciskanych kształtowników ciekłym azotem na jakość ich powierzchni, potwierdzając skuteczność tego sposobu. Zaprezentowano także dane na temat poprawy uzysku oraz poprawy jakości powierzchni kształtowników wyciskanych przez matry[...]
EN An effect of direct cooling of extruded profiles by liquid nitrogen on the quality of their surface was investigated confirming that this technique can be successfully used. The process efficiency and surface quality of the profiles can be improved using dies with calibration rings covered with a ni[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 82 279-288
PL W pracy dokonano przeglądu zależności pomiędzy stałymi wystepującymi w charakterystykach statycznych i cyklicznych. Na podstawie zebranych badań eksperymentalnych dotyczących stopów aluminium zaproponowano wybrane nowe zależności pomiędzy własnościami statycznymi i cyklicznymi dla tej grupy materiał[...]
EN The paper contains a review of relationships between the constants occuring in static and cyclic characteristics. Basing on the collected test results for aluminium alloys, the authors proposed certain new relationships between static and cyclic properties for these materials. Relationships between [...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 385-396
PL W pracy przedstawiono stanowisko do badania lepkości cieczy (w tym ciekłych stopów metali) w zakresie temperatury 293¸1273 K. Prezentowane stanowisko wykorzystano do oceny lepkości wybranego stopu aluminium w temperaturze 893¸958 K. Badano również wpływ wielkości średnicy kulki próbnika i jego kszta[...]
EN The paper presents an experimental stand for measurements of liquid viscosity (including viscosity of liquid metals) at the temperature range of 293-1273 K. The stand has been utilized to evaluate viscosity of a certain aluminum alloy at the temperature range of 891-973 K. The influence of the diame[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 439-448
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad zużyciem erozyjnym stopu aluminium PA6 w strumieniu cząstek SiO2. Wyznaczone z eksperymentu dane skonfrontowano ze wskaźnikami otrzymanymi z prób jednoosiowego rozciągania dla próbek wyciętych z kierunku wzdłużnego i poprzecznego do osi pręta wy[...]
EN In this paper the results of experimental investigations of erosion wear of aluminium alloy PA6 were presented. The data from experiments were confronted with results of uniaxial tension tests for specimens from longitudinal and transverse directions to axis of bar. It was found the accurate correla[...]
11
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 3 35-37
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury widmowej mikroprofili powierzchni po nagniataniu oraz ilustrację wpływu średnich nacisków jednostkowych na tę strukturę. Badania dotyczą nagniatania rolką próbek ze stopu aluminium PA10.
EN The results of investigations of spectral structure of surface microprofiles after burnishing process were presented in the paper as well as illustration of influence of average unit pressures on the spectral structure. The investigations concern the roller burnishing process of PA10 aluminum alloy [...]
12
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono wyniki badań stopowania laserowego stopu aluminium AlSi7Cu4MgMn za pomocą węglika krzemu. Celem badań było określenie wpływu mocy wiązki laserowej, prędkości przesuwu wiązki laserowej, natężenia podawania proszku ceramicznego i obecności topnika aktywującego na jakość ściegów stopowany[...]
EN The article presents the results of tests on the laser surface alloying of AlSi7Cu4MgMn aluminium alloy using silicon carbide. The objective of the tests was to establish the influence of laser beam power and travel rate, ceramic powder feeding rate and presence of activating flux on the quality of [...]
13
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The authors attempted at examining the effect of heat treatment on abrasive wear resistance of metal composite castings. Metal matrix composites were made by infiltrating preforms created from unordered short fibers (graphite or silumin) with liquid aluminium alloy AlSi12(b). Thus prepared composite[...]
14
80%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In this paper, the influence of a laser surface treatment on the structure and properties of aluminium alloy has been determined. The aim of this work was to improve the tribological properties of the surface layer of the EN AC-51100 aluminium alloy by simultaneously melting and feeding silicon carb[...]
15
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2015 Vol. 53 nr 2 421--430
EN The paper presents the comparison of experimental and calculated fatigue lives for EN AW-6082 T6 aluminium alloy. Hour-glass shaped specimens have been subjected to constant and variable amplitude uniaxial and multiaxial loadings, i.e. plane bending, torsion and their proportional combinations with [...]
16
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 405-413
PL Artykuł dotyczy umocnienia stopu aluminium EN AW 6060 poddanego plastycznej deformacji w procesie kątowego wyciskania w kanale walcowym o stałej średnicy (KWSK). Stan początkowy stopu został wytworzony w procesie prasowania na zimno. Artykuł przedstawia wyniki pomiaru zmian mikrostruktury pod mikros[...]
EN The paper deals with the age-hardening aluminium alloy EN AW 6060 that has been subjected to severe plastic deformation by equal channel angular extrusion (ECAE). The initial state of the alloy was produced by cold pressing. This paper reports the results of the microstructure evaluation by light mi[...]
17
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of the paper is to show and compare of modern method composite materials with aluminium alloy matrix reinforced by Ti(C,N) particles manufacturing. Design/methodology/approach: Powders of the starting materials were wet mixed in the laboratory vibratory ball mill to obtain the u[...]
18
80%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 41 212--217
EN In the technology of preparing molten aluminium and its alloys the process of refining plays a very important part. In industrial practice they use for refining, alternatively, gaseous nitrogen, argon, chlorine or a mixture of these gases as well as the solid compounds of chlorine or nitrogen, which[...]
19
80%
Journal of KONES
EN Slow strain rate testing (SSRT) was used to test the stress corrosion cracking (SCC) of aluminium alloys AW 5083 and AW 5059 (Alustar) jointed by friction stir welding (FSW). The test was carried out in the air and 3.5% water solution NaCl. Cylindrical notch-free specimens and cylindrical notched sp[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
EN The mechanical properties of parts prepared by casting are dependent mainly on their microstructure. Grains size, size of dendrites and dimensions, shape and quantity of structural defects has important influence on final mechanical properties of these parts. Image analysis is an appropriate tool wh[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last