Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytmy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2008 Z. 22 45-52
PL W pracy został rozpatrzony problem dyskretno-ciągłego szeregowania niepodzielnych zadań na równoległych identycznych maszynach, mającego na celu minimalizację długości uszeregowania z ograniczeniami nałożonymi na zasób dyskretny i dodatkowy odnawialny zasób ciągły. Zasób ciągły, podzielny w sposób c[...]
EN A problem of scheduling nonpreemtable tasks on parallel identical machines under constraint on discrete resource and requiring, additionally, renewable continuous resource to minimize the schedule length is considered in the paper. A continuous resource is divisible continuously and is allocated to [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
3
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W pracy przeanalizowano podstawowe możliwości jakie stwarza użycie modyfikacji znanego algorytmu mrówkowego przy rozwiązywaniu zagadnień poszukiwania optymalnych połączeń. Wykonano implementacje programistyczne oraz przeprowadzono symulacje z użyciem tego oprogramowania. Wnioski z symulacji mogą być[...]
EN In the paper ant class algoriths modifications were analyzed from application point of view for logistics problems. Software implementations were been done, and various simulations were executed with the software. The results could be usefull for detailing of the algorithms from point of view of spe[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1999 z. 37 37-55
PL W artykule przedstawiono przegląd algorytmów wykorzystywanych podczas detekcji krawędzi w obrazach monochromatycznych (o 256 stopniach szarości), ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na badaniu zmian jasności w ortogonanych osiach rastra obrazu prostych masek splotu. Przedstawiono wyniki ich[...]
EN The article presents overview of edge detection algorithms applied to monochromatic (grayscaled) images. This methods based mainly on examine pixels brightness in two orthogonal directions in an image using simple convolution masks. Examples of pictures after use this masks are included in this arti[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1999 z. 36 153-163
PL Artykuł przedstawia prace autora nad wyrównywanim obciążenia w heterogenicznych systemach rozproszonych, w szczególności w sieci stacji roboczych, dla pewnej klasy algorytmów. W pracy skoncentrowano się na algorytmach, dla których czas komunikacji między węzłami przetwarzającymi w stosunku do czasu [...]
EN The article shows the author's work on load balancing in heterogeneous distributed systems, especially in network of workstations, for an algorithm class. A special attention was paid to alorithms, in which time of communications is significant comparing to computations time, and granularity of th[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1999 z. 36 91-101
PL W pracy przedstawiono problem znajdowania optymalnej trasy dla datagramów IP. Opracowany algorytm wyznaczania tras działający w oparciu o algorytmy genetyczne uwzględnia zawartość pola Type Of Service, w którym podane są żądania jakości przesłania. Podano reprezentację tras, sposób inicjowania popul[...]
EN The paper presents the routing problem for the IP datagram. The IP protocol itself allows specifiction of requirements concerning a desired quality of delivry in the field Type Of Service. A genetic algorithm is proposed for finding the route based on the contens of thi field. Encoding of the routes[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1998 z. 118 3-156
PL W pracy przedstawiono nowe adaptacyjne metody i algorytmy odpomej (ang. robust) parametrycznejj identyfikacji sygnalów modelowanych liniowymi szeregami czasowymi. Wykazano, że dla szerokiej klasy sygnałów klasyczne odporne algorytmy parametrycznej estymacji, wywodzące się z kryterium asymptotycznej [...]
EN This monograph presents new adaptive methods and algorithms for the robust parametric identification of signals modeled by linear time series. It has been shown that for a wide class of signals, traditional robust estimation algorithms with a nonlinear prediction error transformation (e.g., [145, 16[...]
8
100%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2000 T. 19, z. 2 215-220
PL W referacie przedstawiono propozycje procedur technologicznych mogących mieć zastosowanie w naprawie i produkcji urządzeń będących na wyposażeniu wojska z uwzględnieniem standardów normy ISO 9000. W pierwszej części opisano logistyczny system informatyczny skojarzony z wymogami centralnego planowani[...]
EN The paper presents realisation of technology procedures proposals by repairing activities at a production unit as a military base type with respect to ISO 9000 standards. The first part describes the logistics information system with respect to centralised planning and management systems typical for[...]
9
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 135 5-190
PL Praca poświecona jest metodom formułowania i rozwiązywania zadań optymalnego projektowania układów elektronicznych (szczególnie analogowych) z uwzględnieniem czynników degradujących ich jakość i kosztu. Rozdział 2 syntetycznie przedstawia problematykę projektowania nominalnego, wykorzystując orygina[...]
EN This study is devoted to methods and algorithms of quality and cost oriented design for electronic circuits and systems. The author considered several sources of design uncertainty, such as: manufacturing inaccuracy, environment variability, ageing, imprecision of design specification, and their inf[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 136 97-105
PL Problem przydziału częstotliwości to zagadnienie, które formułuje się zazwyczaj następująco: na pewnym obszarze znajduje się grupa nadajników radiowych, którym trzeba przydzielić częstotliwości w taki sposób, żeby nie zakłócały się podczas nadawania i aby szerokość wykorzystanego przez nie pasma czę[...]
EN Frequency assignment problem (FAP) can be formulated as follows: there is a group of transmitters situated in a certain region of a plane; a channel is to be assigned to each of them in such a way that there is no interference during transmitting and the span of used frequency band is minimal. The p[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 136 45-54
PL Zadanie upakowania danego zestawu elementów w możliwie małej liczbie jednakowych pojemników, zwane bin-packing, występuje często w problemach dystrybucji i produkcji. W referacie opisuję kilka nowych metod heurystycznych rozwiązywania jednowymiarowej wersji tego problemu. Część metod opiera się na h[...]
EN Several new heuristics for solving the one-dimensional bin packing problem are presented. Some of these are based on the minimum bin slack (MBS) heuristic of Gupta and Ho. A different algorithm is one based on the variable neighbourhood search metaheuristic of Miadenovic and Hansen. When tested on s[...]
12
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2000 z. 44 105-118
EN A safety system event structure model is designed as a mathematical foundation of the proposed algorithm for the determination of causal dependencies of function execution. Using the property of transitivity and probability for sending the synhronisation messages implementing the discovered causal d[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 35 21-33
PL W publikacji przedstawiono obiektowe podejście do problemu wizualizacji algorytmów. Starano się zamodelować w postaci obiektowej warstwę wyświetlania, będącą częścią składową systemu wizualizacji dynamicznych struktur danych. Artykuł obejmuje zarówno analizę problemu, jak i przykładową implementację[...]
EN In the paper, the object approach to the problem of algorithm visualization is presented. I try model the display part of the dynamic visualization system of data structures. The paper comprises both the analysis of the problem, and a sample implementation of a basic graphic object.
14
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 123 267-276
PL Większość algorytmów optymalizacji rozkrojów to procedury iteracyjne. Celem każdej iteracji jest budowa nowego rysunku rozkroju. Jest to odrębne zadanie optymalizacji. Celem, pracy jest analiza algorytmu opartego na metodzie częsciowego przeglądu, a w szczególności wchodzących w jego skład procedur [...]
EN The most of the algorithms for solving the cutting stock problems work as the iterative procedures. The aim of the each iteration is to create the new cutting pattern. Usually this goal states for the optimisation problem itself. In this paper we presented a new algorithm of this kind, based on the[...]
15
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 142-151
PL W referacie krótko scharakteryzowano system DIAG przeznaczony do diagnostyki procesów przemysłowych, opracowany w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Przedstawiono zastosowane w nim metody detekcji uszkodzeń bazujace na modelach rozmytych i neuronowych. Omówiono wyniki badań [...]
EN The diagnostic software tools have been pointed out as one of the most important parts in the modern control systems. Diagnostic system DIAG has been presented. The DIAG system was implemented in the Institute of Automatic Control and Robotics and is used for early fault detection and isolation in c[...]
16
100%
Archives of Electrical Engineering
PL Pierwsza z nowych metod definiuje wagi wierszy macierzy i sortuje wiersze i kolumny macierzy używając kryterium wag. Druga metoda korzysta z bąbelkowych zamian wierszy i kolumn dla stałej lub zmiennej odległości by znaleźć prawdziwe globalne optimum. Obie metody porównano z klasycznymi algorytmami k[...]
EN The first of new methods defines the row weights and performs quick sorting of the rows and columns using weights criterion. The second method relies on "bubble" swapping with constant or variable distance in order to find true global optimum. Both methods are compared with classic algorithms. Matri[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 129 101-109
PL Praca poświęcona jest zagadnieniu szeregowania zadań w systemie przepływowym z ograniczeniami "bez czekania", który składa się z dwóch stanowisk zawierających po kilka maszyn w każdym stanowisku. W pracy przedstawia się algorytmy popraw, bazujące na technice przeszukiwania genetycznego, z zabronieni[...]
EN In the paper two stages flow-shop problem with the "no-wait" requirements and parallel machines is considered. Some approximation algorithms, computational results and discussion of the performance of algorithms are presented.
18
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 72 225-228
EN Most of induction motors operate at a load that is considerably lower than the rated load. It brings about a change in such energy indicators as power factor and efficiency that decide over electrical energy consumption. Economic efficiency of a drive system operation depends on those indicators and[...]
19
88%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2001 Vol. 11, no 5 1203-1216
EN Due to the versatility as well as its ease of implementation, the Fast Transversal Filters algorithm is attractive for many adaptive filtering applications. However, it is not widely used because of its undesirable tendency to diverge when operating in finite precision arithmetic. To compensate, mod[...]
20
88%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Artykuł jest próbą zastosowania algorytmów magazynowych w procesie dostarczania części z magazynów drobnicowych do stanowisk roboczych poprzez lokalizację materiałów, manipulację nimi i zasilenie stanowisk a także poprzez optymalizację czasu tych wybranych i najważniejszych procesów. Algorytm magazy[...]
EN The article is trying to show one kind of methods of steering algorithms in delivery the part from wherehouse to working positions. Succes in this area depends from proper location of materials, processes of moving them and processes of supply the work positions just on time and on place. It is poss[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last