Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytmy sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Klasyczne algorytmy sterowania działają zazwyczaj w bliskim otoczeniu punktu pracy, podczas gdy jakość sterowania znacząco pogarsza się w pozostałych przypadkach. W opozycji do klasycznych algorytmów na trzech przykładach zaprezentowano algorytmy dwuetapowe. Proponowane podejście pozwala w prosty sp[...]
2
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 662-669
PL W pracy zaprezentowano zastosowanie metody Grafpol do syntezy sekwencyjnych algorytmów sterowania, których realizacja kroków jest zależna od warunków logicznych i czasowych. Omówiono zawarty w normie PN-EN 61131-3 licznik czasu typu TP. Skrótowo przybliżono również zasady określania warunków zapisu [...]
EN The paper presents a method for the synthesis of sequential control algorithms using Grafpol method which realization of steps depends on the logical and temporal conditions. Discussed the type of timer TP contained in the PN-EN 61131-3. Briefly brought closer the rules for determining the condition[...]
3
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono możliwość nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego przy pomocy poruszających się wzdłuż tworzącej walca wzbudników. Przeanalizowano wpływ rodzaju i prędkości ruchu wzbudnika oraz sposobu regulacji jego mocą na rozkład temperatury wzdłuż tworzącej walca zarów[...]
EN In the paper a possibility of induction heating of the rotating steel cylinder with use of moving inductors along cylinder axis has been presented. The influence of type and velocity of inductor’s moving, kind of its supplied power control for temperature distribution along cylinder axis both for un[...]
4
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W pracy omówiono zasady realizacji systemu SCADA współpracującego ze specjalnymi algorytmami regulacji ciągłej realizowanymi na platformie sprzętowo-programowej PLC. Dodatkowym zadaniem wykonywanym przez aplikację jest dostrojenie regulatora do procesu na podstawie parametrów modelu obiektu oraz okr[...]
EN In the paper general rules of SCADA for special control strategies implemented at PLC platform were presented. An additional job realized by the SCADA is the tuning of the controller with the use of control plant parameters and a sample time. As an example a cancellation controller implemented at SI[...]
5
51%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono algorytmy sterowania masą wtryskiwanej benzyny w silniku samochodowym ZI. Cel sterowania dawką paliwa zależy od warunków jazdy samochodu i może się zmieniać od minimalizacji nierównomierności pracy silnika poprzez minimalizacje stopnia toksyczności spalin do maksymalizacji m[...]
6
51%
Ekotechnika
2006 nr 4 39-42
7
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2014 R. 55, nr 1 39--43
PL Artykuł jest próbą ukazania algorytmów sterowania mających wpływ na eksploatację koparek: ERs710, SRs2000, SchRs4600, SchRs4000 pracujących w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
EN The main aim of the paper is to present steering algorithms influencing exploitation of ERs 710, SRs 2000, SchRs 4600, SchRs 4000 excavators operating in Bełchatów Opencast Mine.
8
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2005 z. 48 25--45
PL W artykule analizowano algorytmy sterowania procesami cieplnymi w obiektach budowlanych. Opisane zostały ogólne zasady sterowania stosowane w systemach cieplnych budynków zasilanych z zewnętrznych źródeł ciepła. Rodzaj przyjętego sterowania ma istotny wpływ na ilość ciepła zużywanego na cele central[...]
EN The paper deals with analysis of heating process control algorithms in a building object. The general principles of control applied in heating systems for buildings supplied from an external heat source are described. The type of control adopted has an important bearing on the quantity of heat used [...]
9
44%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule omówiono metodologię bezpośredniego odwzorowania sieci Petriego opisującej algorytm sterowania, równoważnej grafowi SFC (Sequential Function Chart), w strukturze reprogramowalnego sterownika logicznego, realizowanego z wykorzystaniem układów typu FPGA i CPLD. Wskazano na rolę języków HDL [...]
EN In the paper, a method of direct mapping of Petri net describing logic controllers, or equivalent Sequential Function Chart (SFC), into a structure of reprogrammable logic controller realized by means of programmable logic (FPGA and CPLD), is presented. In addition, using of HDLs in modeling and syn[...]
10
44%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 12 38-42
PL W artykule przedstawiono tradycyjne oraz alternatywne metody regulowania systemów powietrzno-wodnych opartych na wentylokonwektorach, klimakonwektorach oraz belkach chłodzących. Zaprezentowano wady i zalety omawianych rozwiązań.
11
44%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 7, z. 1-2 205-220
PL W pracy omówiono zagadnienia symulacyjnego dostrajania parametrów następujących specjalnych regulatorów cyfrowych: predyktora Smitha, regulatora redukcyjnego oraz kompensatora dynamicznego. Dla tych regulatorów nie są znane dokładne metody doboru nastaw parametrów, optymalnych w sensie przyjętego ws[...]
EN In paper the problem of simulation tuning for the special digital controllers algorithms was discussed. The following special controllers were considered: the Smith predictor, the cancellation controller and the finite-dimensional discrete dynamic feed-back. For this class of controllers general tun[...]
12
44%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań gąsienicowych mechanizmów jazdy zwałowarki ZGOT-15400.120, pracującej na polu odkrywki Szczerców w KWB "Bełchatów". Przedstawiono efekty wykonanych modyfikacji algorytmów sterowania zaimplementowanych w oprogramowaniu komercyjnym układów falownikowych odpowiada[...]
EN The objects of the presented research were the electromagnetic transient processes in the drive systems with induction motors and modification of control algorithms of the collaborating converter. A standard SIMOVERT MASTERDRIVES CUVC drive produced by SIEMENS was analyzed and changes were made in t[...]
13
44%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Rozważono algorytmy sterowania zawierające część realizującą kompensację dynamiczną, zaprojektowane do sterowania procesami z opóźnieniem (skupionym lub rozłożonym). Przedyskutowano możliwości realizacji specjalnych algorytmów sterowania z wykorzystaniem najbardziej rozpowszechnionych narzędzi progr[...]
EN In paper a practical implementation of a class of special control algorithms is considered. We deal with the algorithms of the dynamic compensation. In paper are discussed the possibilities of use of the standard programming tools: IL language and LD language for realisation of the dynamic compensat[...]
14
44%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W pracy podano algorytmy praw sterowania do turbinowych silników odrzutowych i układów zarządzania ciągiem. Przedstawiono metody symulacyjne umożliwiające określenie nastaw, które zapewniają spełnienie wymaganych kryteriów jakości sterowania. Otrzymane wyniki potwierdzają skuteczność metod symulacyj[...]
EN The paper shows the control law algorithms for turbojet engines and thrust management systems and presents the simulation design method to find its settings, in order to fulfil the required performance criteria. The obtained results confirm that the simulation design approach has much to offer in th[...]
15
44%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 415--425
PL W artykule przedstawiono techniczne kryteria doboru przekaźników programowalnych PLC wykorzystywanych w automatyce budynkowej. Zaprezentowane zostały również przykłady realizacji sterownia ogrzewaniem w oparciu o przekaźniki PLC firmy Lovato Electric. Przedstawiono rozwiązania umożliwiające dwustano[...]
EN The technical criteria for selection of programmable PLC relays used in building automation are presented in the article. Examples of implementation of heating control based on PLC relays from LOVATO Electric are presented. Solutions for digital heating and PID control are also presented. Implementa[...]
16
44%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 91 187--198
PL Praca dotyczy badania własności algorytmów sterowania przepływem komórek w wielosekcyjnych polach komutacyjnych, stanowiących jądro pakietowych węzłów komutacyjnych, którymi są routery klasy operatorskiej. Ze względu na możliwość występowania konfliktów w dostępie do zasobów pola, konieczne jest sto[...]
EN In this paper, the research on packet dispatching schemes for multistage switching networks is discussed. These kinds of networks are used in high performance packet switching nodes, such as high–end routers. While a packet is being routed in a switching network it can face a contention problem resu[...]
17
38%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 697-706
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania modeli matematycznych elementów składowych steru strumieniowego statku oraz wykorzystania badań symulacyjnych przy doborze algorytmów sterowania. Przedstawione procedury oraz modele matematyczne zostaną włączone do systemu ekspertowego wspomagającego [...]
EN This paper deals with the problem of mathematical models applications of component elements of ship thrusters and simulations at a choice of control algorithms. The design procedures and mathematical models will be used in expert system for aided design of ship power systems.
18
38%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych nowoczesnych pojazdów kołowych z napędem hybrydowym. Dla wybranego układu kinematycznego pojazdu hybrydowego przedstawiono modele matematyczne obwodów: elektromagnetycznego, elektrodynamicznego, kinematycznego oraz silników spalinowych. Mod[...]
EN The paper present.s a review of constructions solution a modern wheel vehicle hybrid drives systems. For selected kinetic system of hybrid vehicle presented a mathematical model's of: electromagnetic system, electro dynamic system, kinetic system, and petrol motor models. A multilevel control system[...]
19
38%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka
2002 Z.1 163-180
PL W pracy dyskutujemy o tym jak problemy inżynierskie są definiowane w uczelni, a jak to się przedstawia w prawdziwym świecie. Przedstawione zostały niektóre wyniki badań, otrzymanych na zintegrowanym otoczeniu MATLAB/SIMULINK/dSPACE, który pozwala studentom do nawiązania mostów między oprogramowaniem[...]
EN In this study, we discuss how engineering problems are defined in the classroom versus how such problems are formulated in the real-world. We present some result on integrated environment that allows students to bridges gap between software modeling, simulation and testing of actual systems through [...]
20
38%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 154-157
PL W artykule przedstawiono przykładowy algorytm sterowania Energetycznym Filtrem Aktywnym z predykcyjnym regulatorem prądu. Algorytm ten bazuje na dyskretnym modelu układu z wykorzystaniem estymatora napięcia lub obserwatora napięcia. W artykule przedstawiono rownież ogólne porownanie uładów sterowani[...]
EN In the paper the control system of Active Power Filter with model based predictive current control has been presented. The estimator and phase voltage observer has been designed and implemented into control system. The properties of controller with and without prediction has been compared. Theoretic[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last