Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 248
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytmy genetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 141-147
EN Genetic algorithms, which were created on the basis of observation and imitation of processes happening in living organisms, are used to solve optimisation tasks. The idea of genetic algorithms was presented by Holland, and they were developed and implemented for solving optimisation tasks by Goldbe[...]
2
100%
Advances in Materials Science
PL W pracy zaproponowano wdrożenie implementacji AI pod kątem określenia warunków konstrukcyjnych rozdrabniaczy wielotarczowych do tworzyw. W tym celu opracowano i zweryfikowano szereg aplikacji; które wykorzystują mechanizmy znane z funkcjonowania algorytmów genetycznych. Dodatkowo podjęto próby podwy[...]
3
100%
Problemy Kolejnictwa
2002 Z. 135 100-112
PL Artykuł przedstawia ogólną ideę algorytmów genetycznych wraz ze sposobem ich wykorzystania w dziedzinie projektowania układów geometrycznych toru kolejowego (a ściślej - w modelowaniu ich krzywizny). Zastosowano przyrostowe kodowanie krzywizny połączone z normalizacją, ułatwiające działanie operator[...]
EN Article presents general concept of genetic algorithms along with method of their utilisation in design of geometric configuration of railway track (precisely - in modelling their curvatures). Incremental curvature coding has been applied, along with standardisation, which facilitates functioning of[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
EN Building process is defined as a sequence of activities, that have a differentiated character - administrative, legal, technological etc. Between activities in construction process existence cause-effect relationship. However basic criterions decisive about building process estimation focus on cost [...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Za pomocą map anamorficznych można wyrazić dane ilościowe wielkościami pól powierzchni jednostek odniesienia. Opracowana została metoda optymalizacji zmian kształtu jednostek odniesienia. Do wyszukania optymalnych kształtów pod względem podobieństwa do kształtów na mapie wyjściowej zastosowano algor[...]
EN Anamorphic (value-by-area) maps permit expression of quantitative data by the size of reference units' areas. In the paper an author's method of reference units' shapes optimization has been proposed, The use of a genetic algorithm has been examined to find optimal area shapes in terms of shape simi[...]
6
100%
Studia Informatica
PL W pracy przedstawiono algorytm genetyczny rozwiązywania zadania dostawy, oparty na algorytmie podziału zbioru, opisanym przez Chu i Beasleya. Działa on w czasie zbliżonym do innych algorytmów heurytycznych dając średnio lepsze od nich rozwiązania.
EN This paper presents a genetic algorithm for solving a delivery problem, based upon an algorithm for solving the set partitioning problem, developed by Chu and Beasley. Being as fast as other heuristic algorithms, it produces better solution on the average.
7
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
1998 nr 12 197-204
PL W pracy przedstawiono zastosowanie algorytmów genetycznych w syntezie liniowych obwodów prądu przemiennego. Synteza ta polega na wyznaczeniu parametrów kilku wybranych struktur obwodu elektrycznego, przy znanej charkterystyce czętotliwościowej impedancji wejściowej poszukiwanego obwodu. Parametry ob[...]
EN The genetic algorithms in the synthesis of linear electric circuits are presented in this paper. These algorithms are used in many different branches of science. Various examplary structures of the electric circuits are assumed in the synthesis. The parameters of these structures are calculated by g[...]
8
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Matematyczne metody doboru współczynników regulatora odpornego w przestrzeniach H∞ są bardzo skomplikowane. Projektant układu regulacji musi wykazywać się znajomością technik analizy funkcjonalnej. Do rozwiązywania problemów optymalizacji tego rodzaju doskonale nadają się algorytmy ewolucyjne.[...]
EN Mathematical methods of robust controller coefficients selection in H∞ spaces are very complicated. A control system integrator has to know functional analysis methods. To solve this kind of problem, evolutionary algorithms can be used. The paper presents both the method and simulation results[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2002 Vol. 1, nr 1 187--195
PL Realizując zadanie transportowe różnych asortymentów przewożonych towarów, możemy skorzystać ze znanych [4] tablic jednostkowych cen przewozu, powielając podobne struktury dla każdego rodzaju towaru. Dla każdego z towarów można ustalić listę optymalnych przewozów. Wykorzystanie posiadanego taboru do[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu samochodu jest sterowanie momentami hamującymi w trudnych sytuacjach na drogach. W niniejszej pracy zostanie przedstawiony sposób obliczania optymalnych momentów hamujących przyłożonych do kół samochodu w trakcie wymuszonego skrętu kół[...]
EN The paper presents calculations of optimal braking torque in order to keep the deviation from rectilinear vehicle motion, caused by bumps and ruts, minimal. The problem is defined as a dynamic optimisation task in which the equations of motion have to be solved in each step of optimisation. Two diff[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono algorytm optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych (PMSM) z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych. Opracowano oprogramowanie, które składa się z dwóch modułów: modułu MES do polowej symulacji zjawisk występujących w silnikach PMSM oraz modułu opt[...]
EN In the paper an algorithm and software for the structure optimization of the permanent magnet synchronous motor is presented. The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor and an optimization solver OPT. Numerical implementation is based on finite element method. For the [...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zaproponowano koncepcję algorytmu do optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych (PMSM) z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych. Na podstawie algorytmu opracowano oprogramowanie, które składa się z dwóch modułów: modułu MES do polowej symulacji zjawisk występują[...]
EN The paper presents an idea of an algorithm and software for the structure optimization of the permanent magnet synchronous motor . The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor (ANSYS Maxwell) and an optimization solver OPT (Delphi). Numerical implementation is based on f[...]
13
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
1999 T. 24 137-150
PL W pracy dokonano przeglądu metod generowania trajektorii robotów opartych na algorytmach genetycznych. Omówiono krótko zagadnienie generowania trajektorii. Następnie przedstawiono przykłady ilustrujące metodę sieciową, metodę komórkową oraz metodę analizy geometrycznej.
EN The paper contains a review of trajectory generation methods based on genetic algorithms. The task of trajectory generation has been briefly outlined. Then, several examples illustrating network method, cell method, and geometrical analysis method have been presented.
14
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
2007 T. 32 75-84
PL W niniejszej pracy przedstawiono nowe spojrzenie na problem strojenia regulatora PID. Wykorzystano algorytmy genetyczne jako alternatywę dla metody Zieglera-Nicholsa i nieoptymalnych metod bazujących na wiedzy eksperckiej. Problem poszukiwania nastaw regulatora został sprowadzony do problemu optymal[...]
EN A new look at the problem of PID controller tuning is shown in the article. Genetic algorithms were used as an alternative for Ziegler-Nichols method and for suboptimal methods basing on expert's knowledge. The search problem of optimal controller parameters was formulated to an optimization problem[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 18 353-358
PL Przeszukiwanie grafów to często stosowane podejście do problemu przechwytywania wrogiej jednostki przez grupę mobilnych agentów. Zadanie to jest realizowane w środowisku zamodelowanym za pomocą grafu G. Odpowiadamy na pytanie ile mobilnych agentów jest niezbędnych by przechwycić dowolnie szybkiego, [...]
EN Graph searching is a common approach to solving a problem of capturing a hostile intruder by a group of mobile agents. We assume that this task is performed in an environment which we are able to model as a graph G. The question asked is how many agents are needed to capture an arbitrary fast, invis[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 16 61-64
PL Obecnie niezwykle ważną rolę odgrywa umiejętne podejmowanie właściwych decyzji w zarządzaniu. Odpowiednia decyzja podjęta we właściwym czasie może przyczynić się do oczekiwanego sukcesu. Jest oczywiste, że niewłaściwie podjęta decyzja może być czasami bardzo przykra w konsekwencjach. W związku z pow[...]
EN Nowadays it is very important to take skilful decision in management. Proper decision taken in appropriate time may contribute expected success. It is obvious that inappropriately taken decision can be sometimes very unpleasant in consequences. In connection with above it is necessary to aide the pr[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 16 91-96
PL Algorytmy genetyczne należą do technik przeszukiwania przestrzeni możliwych rozwiązań opartych na naśladowaniu naturalnej ewolucji. Łącząc w sobie darwinowską zasadę przeżycia osobników najlepiej przystosowanych do otoczenia z systematyczną, choć zrandomizowaną wymianą informacji, algorytmy genetycz[...]
EN Genetic algorithms are used to search the space of possible solutions the technique of which is based on simulation of the natural evolution. Through combination of the Darwinian principle of survival of individuals that are adapted to natural surroundings best of all and of systematic, although ran[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2002 nr 14 85-101
PL Zaproponowano koncepcję optymalizacji konstrukcji komórkowej sieci neuronowej za pomocą algorytmu genetycznego pełniącej funkcję ekstraktora konturów obiektów. W koncepcji tej, dotyczącej klasy sieci neuronowych utworzonych na podstawie istniejących detektorów krawędzi, algorytm genetyczny tworzy n[...]
19
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2008 nr 4 43-46
EN Were defined kinds and presented short characteristics of Artificial Intelligence Elements including Artificial Neural Networks, Genetic Algorithms, Expert Systems, Fuzzy Logic Elements and also Hybrid Systems.
20
80%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1999 z. 36 91-101
PL W pracy przedstawiono problem znajdowania optymalnej trasy dla datagramów IP. Opracowany algorytm wyznaczania tras działający w oparciu o algorytmy genetyczne uwzględnia zawartość pola Type Of Service, w którym podane są żądania jakości przesłania. Podano reprezentację tras, sposób inicjowania popul[...]
EN The paper presents the routing problem for the IP datagram. The IP protocol itself allows specifiction of requirements concerning a desired quality of delivry in the field Type Of Service. A genetic algorithm is proposed for finding the route based on the contens of thi field. Encoding of the routes[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last