Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 166
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytmy ewolucyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 134 233-242
PL W pracy jest rozważane specyficzne, proste zagadnienie szeregowania zadań, w którym należy uwzględniać ruch realizatorów. Ograniczono się do szeregowania zadań niezależnych i niepodzielnych na realizatorach dowolnych w celu minimalizacji długości uszeregowania. Do rozwiązania sformułowanego problemu[...]
EN Scheduling of manufacturing tasks on moving executors for a simple case is considered in the paper. The problem of independent and non-preemptive tasks as well as unrelated executors with makespan as the performance index is investigated. The corresponding optimization problem is formulated and solv[...]
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 4 44-47
PL Artykuł przedstawia zagadnienie tomografii pasywnej. Zbadano możliwości zastosowania metody w warunkach polskich kopalń. Opisano obliczeniowe i techniczne trudności występujące w tym zagadnieniu wraz z propozycją konkretnych rozwiązań. Nawiązano do metod obliczeniowych optymalizacji z wykorzystaniem[...]
EN The article presents passive tomography questions. Examined has been a possibility of application in the conditions of Polish mines. Described are the computation and technical difficulties, occuring, in this issue, including a proposal of specific solutions; reference is made to the computation met[...]
3
100%
Machine Dynamics Problems
EN Optimization of nonconservative system is reconsidered from the point of view of possibility of application of evolutionary algorithms. The method is verified on example cracked columns subjected to follower compressive force. The model of passive elastic rotational joint and rotationally-slidable j[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 4 297-300
PL Podczas realizacji układu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym opartym na regulatorze odpornym (robust control) wymaga się od projektanta bogatej wiedzy i stosowania zaawansowanych metod analizy funkcjonalnej. W artykule przedstawiono metodę doboru regulatora odpornego z zastosowaniem algorytmów ewolu[...]
EN The paper proposes a method for robust control system design using evolutionary algorithms. The robust control theory is presented in the introduction [6, 7, 8]. Fig. 1 shows a robust feedback control system in which the plant transfer function is variable. The search for a robust controller transf[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Artykuł dotyczy identyfikacji parametrów silnika indukcyjnego w stanie zatrzymanym metodą skoku napięcia stałego. Identyfikacja została przeprowadzona w trybie off-line, przy użyciu algorytmów ewolucyjnych. Prezentowane są wyniki testów symulacyjnych dla dwóch wersji algorytmów ewolucyjnych różniący[...]
EN The paper deals with the off-line identification of induction motor parameters at standstill. The identification via evolutionary algorithms is presented. Two versions of the suggested approach are compared the evolutionary algorithm with hard selection and the evolutionary algorithm with soft selec[...]
6
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 2 395-411
PL Rozważanym zagadnieniem jest synteza czworoboku przegubowego jako generatora krzywej. Zastosowano nowy sposób reprezentowania krzywej zamkniętej za pomocą współczynników Fouriera. Do rozwiązania zadania został zaadaptowany algorytm genetyczny. Proponowana metoda została z sukcesem przetestowana na p[...]
EN The paper concerns synthesis of a four-bar linkage as a curve generator. Fourier coefficients of the curvature are applied to represent a closed curve. A genetic algorithm (GA) was adapted to solve the problem. The proposed method was successfully verified by many examples.
7
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono propozycję wykorzystania techniki obliczeń ewolucyjnych do poszukiwania optymalnego sposobu rozmieszczania słupów latarni oświetleniowych.
EN The paper presents a proposal of using genetic calculations in quest of optimal spatial arrangement of lamp-posts.
8
80%
Metody Informatyki Stosowanej
2010 nr 3 (23) 197-220
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z redukcją złożonych modeli liniowych z MIMO typu obiektów kontrolnych. Zostały przedstawione podstawowe metody redukcji na podstawie bilansu systemu (metody SVD), a zwłaszcza metod wprowadzania częstotliwości zwężający funkcji. Został omówiony otrzymany[...]
EN The paper presents issues connected with the reduction of complex linear models of MIMO type control objects. Basic reduction methods based on a system balance (SVD methods), and especially the methods introducing the frequency tapering functions, have been presented. Based on the model of a one-pha[...]
9
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2008 nr 3 91-102
PL W artykule przedstawiono metodę modelowania układu wózek-prowadnica toczna w konwencji metody elementów skończonych, pod kątem analiz sztywnościowych. Opisano również sposób wykorzystania algorytmu ewolucyjnego jako elementu wspomagającego proces modelowania, którego celem był dobór sztywności eleme[...]
10
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 3 225-227
PL Poniższy artykuł przedstawia próbę zastosowania algorytmów genetycznych w sterowaniu kotłem energetycznym z wykorzystaniem technik niszowania. W pracy przedstawiono wyniki symulacji dla niszowania przystosowania oraz niszowania rangi osobników. Wyniki badań pokazują, że stosowanie niszowania daje ko[...]
EN The paper presents tests of genetic algorithms applying power boiler controller using niche technique. The results show that it allows to prevent premature convergence and reduce computation time.
11
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Celem pracy jest pokazanie możliwości projektowania regulatorów rozmytych, w tym doboru ich parametrów, z wykorzystaniem bibliotek środowiska MATLAB-Simulink.
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem planowania sekwencji montażowych jest wyznaczenie różnych wariantów kolejności przebiegu operacji montażowych oraz ocena tych wariantów pozwalająca ustalić sekwencję optymalną. Przedstawiony artykuł prezentuje metodę wykorzystania algorytmów opartych na ewolucji populacji i dziedziczności jako[...]
EN Process of assembly sequences planning determines different variants of sequences and evaluates them in order to find an optimal sequence. The paper presents an evolutionary algorithm as an effective method for automated assembly sequences planning.
13
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 131 37-47
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu optymalizacji realizowanego za pomocą algorytmu ewolucyjnego dla testowego zagadnienia przydziału z kwadratową funkcją celu. Opierając się na zagadnieniu porównano algorytm ewolucyjny korzystający z metod transformujących zagadnienie perm[...]
EN This paper presents results of experimental examination of optimization process realized with the aid of genetic algorithm on the test example of quadratic assignment problem. The investigated genetic algorithm realizes original genetic search process. In this algorithm we introduce technique norma[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 125 125-134
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu optymalizacji realizowanego za pomocą algorytmu genetycznego dla testowego zagadnienia przydziału z kwadratową funkcją celu. Badany algorytm genetyczny realizuje oryginalny proces genetyczngo poszukiwania.
EN This paper presents results of experimental examination of optimization proces realized with the aid of genetic algorithm on the test example of quadratic assignment problem. The investigated genetic algorithm realizes original genetic search process.
15
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 129 391-402
PL Artykuł omawia procedury oraz wyniki zastosowania algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji harmonogramu pracy gniazda produkcyjnego. Przedstawiono model matematyczny zadania harmonogramowania. Omówiono zastosowane operacje genetyczne: selekcję, krzyżowanie i mutację. Wyniki obliczeń opracowanego pro[...]
EN The paper discusses the procedures and the results application of evolutionary algorithm to the optimization of a workcell operation schedule. Presented is a mathematical model of a scheduling problem. Discussed are the genetic operations used: selection, crossing and mutation. The results of the co[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W pracy rozpatrzono problem identyfikacji uszkodzeń w konstrukcjach mechanicznych w oparciu o analizę rozkładu pola temperatury wywołanego zmiennym w czasie obciążeniem cieplnym. Analizę zachowania konstrukcji przeprowadzono z wykorzystaniem metody elementów skończonych a do realizacji procesu minim[...]
EN In the paper the problem of defect identification in structural materials, using the analysis of time varying temperature caused by constant and variable heat loads, is considered. The behavior of the structure was analyzed using the finite element method and to the implementation of the minimizatio[...]
17
80%
Informatyka w Technologii Materiałów
2001 T. 1, Nr 3-4 189-195
PL Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych umożliwia optymalizację ciał sprężysto-plastycznych i z dużym prawdopodobieństwem prowadzi w pobliże optimum globalnego. Algorytmy te nie potrzebują informacji o gradiencie funkcji przystosowania. Algorytmy ewolucyjne są bardzo pracochłonne, skrócenie czasu oblic[...]
EN The paper is devoted to the application of the evolutionary methods and the finite and boundary element methods (FEM, BEM) to shape optimization of elasto-plastic structures. The minimization of plastic regions in the structure is taken into account as an optimization criterion.
18
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Praca poświęcona jest zastosowaniu algorytmów ewolucyjnych i metody elementów skończonych (MES) do tworzenia optymalnych obiektów trójwymiarowych. Zmianom podlegają: kształt, topologia oraz własności materiałowe dla odpowiedniego kryterium optymalizacji (minimum objętości, minimum funkcjonału napręż[...]
19
80%
IPPT Reports on Fundamental Technological Research
2013 nr 4 25--29
EN Efficient optimization algorithms are of great importance in many scientific and engineering applications. This paper considers development of dedicated Evolutionary Algorithms (EA) based approach for solving large, non-linear, constrained optimization problems. The EA are precisely understood here [...]
20
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono propozycję zastosowania algorytmów ewolucyjnych w celu analizy nieliniowego obwodu elektrycznego prądu stałego.
EN The author presents a proposal of using evolutionary algorithms to analyze nonlinear dc circuits.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last