Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 496
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytm genetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 15 163-172
DE Die Grundideen der Genetischen Algorithme (GA) sind der Genetik entnommen. Ein Genetischer Algorithmus (GA) ist ein Suchverfahren zur Lösung komplexer Optimierungsprobleme, das auf der Selektion und Reproduktion von Lösungen basiert. Der Begriff Genetischer Algorithmus wurde von John H. Holland (Uni[...]
2
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper tries to show the role that can be played by genetic optimization strategies in solving huge global optimization problems in computational mechanics and other branches of high technology. Genetic algorithms are especially recommended as the first phase in two-phase stochastic optimization.[...]
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Praca dotyczy optymalizacji parametrów sieci wymienników ciepła (SWC) o ustalonej strukturze przy zastosowaniu algorytmów genetycznych (AG). Sformułowano model matematyczny sieci wymienników ciepła, w którym zmiennymi decyzyjnymi są powierzchnie wymienników ciepła i natężenia przepływu strumieni w r[...]
EN The paper deals with parameter optimisation of heat exchanger network (HEN) with fixed topology. Mathematical model of HEN has been developed that involves beat transfer areas and flow-rates of branches in splitters as decision variables. The example of application is presented.
4
80%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
2000 R. 6, nr 14 147-158
PL Przedstawiono metodę poprawiania jakości radiolokacyjnych sygnałów sondujących z kodowaniem wewnątrz impulsowym opartą na algorytmach genetycznych. Jako kryterium jakości sygnału przyjęto różnicę wartości listka głównego i wartości listków bocznych uzyskanych w sygnale poprzejściu przez filtr dopas[...]
5
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 3, z. 1 157-166
PL W pracy rozpatrzono problem szeregowania zadań na jednej maszynie z zadanymi terminami dostępności i czasami realizacji zależnymi od ilości przydzielonego zasobu przy kryterium minimalizacji maksymalnej nieterminowości. Do rozwiązania tego problemu zaproponowano dwa algorytmy metaheurystyczne. Podan[...]
EN The paper deals with a single machine scheduling problem with given release dates and processing times dependent on resources. Considered criterion is the maximum lateness minimization. To solve the problem two metaheuristic algorithms are presented and compared.
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 272-276
PL W artykule zaprezentowano nowy algorytm oceny jakości energii mający na celu optymalizację rozmieszczenia monitorów. Do tego celu wykorzystano algorytm genetyczny. Wykorzystywane są dwa współczynniki – wzrostu napięcia i zapadu napięcia.
EN Nowadays, most of the equipment used in the industries are mainly based on semiconductor devices and microprocessors and hence these devices are very sensitive to voltage disturbances. Among power disturbances, voltage sags are considered as the most frequent types of disturbances in the field and t[...]
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 51-54
EN The paper discusses the issues connected with selection of the gains of a proportional Luenberger observer, applied to reconstruction of magnetic fluxes of the induction motor. The criteria of selection are described, as well as the method for formation of a fitness function of the genetic algorithm[...]
8
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 292-296
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania algorytmów genetycznych w procesie syntezy kształtu obrotowo-symetrycznych odbłyśników zwierciadlanych. Nie potwierdzono w pełni skuteczności tej metody optymalizacyjnej w zastosowaniu do rozważanego problemu. Otrzymane w wyniku obl[...]
EN In this article, we present results of research on potential application of genetic algorithms for the purpose of synthesizing the shape of rotationally-symmetric mirror reflectors. The effectiveness of this optimization method when applied to the examined problem has not been confirmed. The reflect[...]
9
80%
Image Processing & Communications
EN Real-time multimedia applications in computer networks require techniques of providing data to a group of users at the same time. Building efficient multicast trees is a challenge for multicast routing protocols and algorithms. The article focuses on the implementation of genetic multicast algorithm[...]
10
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN This paper proposes a neural network model using genetic algorithm for a model for the prediction of the damage condition of existing light structures founded in expansive soils in Victoria, Australia. It also accounts for both individual effects and interactive effects of the damage factors influen[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 18 41-58
EN A lot of work has been done during recent thirty years in the field of genetic algorithms, after very famous survey leaded by John Holland. Nowadays, a large number of people know that genetic algorithms exist and what they are. However, very often occurs that these people only know the GAs' scheme [...]
12
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 227-231
PL W artykule na przykładzie silnika indukcyjnego 3-fazowego, przedstawiono możliwości zastosowania AG do optymalizacji jego obwodu elektromagnetycznego.
13
80%
Metrology and Measurement Systems
PL Artykuł przedstawia zastosowanie algorytmu genetycznego do wzorcowania aparatury pomiarowej przeznaczonej do pomiarów dynamicznych, w oparciu o wartości maksymalne błędów, jakie może generować rozpatrywana aparatura pomiarowa w odniesieniu do jej wzorca. Badania przeprowadzono w odniesieniu do całko[...]
EN The paper presents an application of the genetic algorithm method for calibration of measurement systems intended for the measurement of dynamic signals. The process of calibration is based on the determination of the maximum value of a chosen error criterion. The solutions presented in the paper re[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 50 119-127
PL W pracy omówiono sposoby modyfikacji algorytmu genetycznego zastosowanego do optymalizacji geometrii trójfazowego, nieekranowanego toru wielkoprądowego o izolacji stałej. Szczególny nacisk nałożono na wykorzystanie operacji skalowania funkcji przystosowania. Podano wyniki obliczeń optymalizacyjnych [...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 50 159-170
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z optymalizacja systemów oświetlenia elektrycznego wnętrz w zakresie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Przedstawiono zależności z zakresu zadań optymalizacji z ograniczeniami oraz możliwość zastosowania algorytmów genetycznych do optymalizacji s[...]
16
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 4 149-168
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych podejść do zastosowania algorytmów ewolucyjnych w planowaniu produkcji. Szczególnie intensywnie prowadzone były badania dotyczące zastosowania algorytmów ewolucyjnych do problemu harmonogramowania warsztatowego - JSP. Ten problem jest dobrze znanym, trud[...]
17
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 4 169-177
PL Zwykłe porównanie złożoności czasowej różnych algorytmów jest zabiegiem niewystar-czającym i może okazać się mało przydatne wtedy, gdy chcemy wyróżnić takie cechy przydatności algorytmu, jak: możliwość śledzenia zbieżności do rozwiązania optymalnego, jednorodność i stopień zunifikowania procedur obl[...]
18
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 3 9-12
19
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN This paper describes the topology and shape optimization scheme of continuum structures by using genetic algorithm (GA) and boundary element method (BEM). The structure profiles are defined by using the spline function surfaces. Then, the genetic algorithm is applied for determining the structure pr[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 149-167
PL Dokument opisuje prace zespołu EEC "Atlantis" nad problemami sztucznej inteligencji opartej na modułach CoDi, prezentujące wybrane zagadnienia przybliżające specyfikę podejścia, jak również nowatorską metodykę ich ewoluowania wykorzystującą algorytmy genetyczne.
EN The document describes the work of EEC "Atlantis" at artificial intelligence problems based on CoDi modules. It also presents selected questions that approximate their specific approach to AI and also shows the innovative methodology of their evolution using genetic algorithms.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last