Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alginiany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W pracy przeanalizowano możliwości wykorzystywania alginianów do usuwania jonów metali ciężkich z rozcieńczonych roztworów wodnych. Przedstawiono wyniki badań własnych nad sorpcją jonów Cu (II) przez granulki alginianu wapnia o stężeniu od 2 do 6% mas. Wyznaczono pojemności sorpcyjne żelu alginianow[...]
EN The application possibilities of alginates for removing metals from their diluted aqueous solutions are analysed. The results of the authors' own investigations into sorption of Cu (II) ions by the calcium alginianes granules of a concentration ranging from 2 to 6% mas. are presented. The sorption c[...]
2
100%
Inżynieria Biomateriałów
PL Alginiany są biopolimerami, które ze względu na swoje właściwości biologiczne wykorzystywane są do modyfikacji implantów syntetycznych. W pracy opisano próbę otrzymania kompozytowego implantu złożonego z włókien węglowych i alginianu. Implanty biopolimer-włókno węglowe otrzymano stosując roztwór alg[...]
EN Alginates are biopolymers which owing to their biological properties are applied to modify synthetic implant materials. In the work an attempt to prepare the composite implant material consisting of carbon fibre and alginate is described. Biopolymer-carbon fibre implants have been obtained by gelati[...]
3
75%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 2 114-118
PL Celem pracy było wytworzenie materiałów kompozytowych, które służyć mają jako porowate podłoża przeznaczane dla inżynierii tkankowej. Do konstrukcji tych materiałów zastosowano biopolimer alginian sodu (NaAlg), który w pierwszym etapie poddawano obróbce chemicznej (kąpiele żelujące w roztworze CaCl2[...]
EN The aim of this study was to form composite materials which can be use as porous scaffolds for tissue engineering. The sodium alginate (powder form) was used as a biopolymer. In the first stage of the experiment alginate powder was chemically formed in bath gelation (CaCl2 solution). During the form[...]
4
75%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 4 375-378
PL Alginiany stosowane są w bioinżynierii medycznej od wielu lat. Niniejsza praca poświęcona jest kompozytowym materiałom biopolimerowy otrzymywanym na bazie soli alginowych. Wytworzono trzy rodzaje kompozytów, których matrycę stanowiła sól alginianu sodu (NaAlg), natomiast fazą zdyspergowaną były mate[...]
EN For many years alginates have been used in biomedical engineering. This study is devoted to biopolymeric composite materials based on alginate salts. Three kinds of composite materials were produced and characterised. Dispersed phase consisted of ceramic materials such as: nano-hydroxyapatite (nHAp)[...]
5
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2017 Nr 3 82--83
PL Wyznaczono współczynniki spowolnienia dyfuzji w granulkach alginianu wapnia dla 9 różnych soli metali ciężkich: CuCl2, CuSO4, CdCl2, CdSO4, ZnCl2, ZnSO4, Zn(NO3)2, Pb(NO3)2, Cr(NO3
EN Diffusion retardation coefficients for 9 different heavy metal salts in calcium alginate beads were determined. There were examined: CuCl2, CuSO4, CdCl2, CdSO4, ZnCl2, ZnSO4, Zn(NO3)2, Pb(NO3)2
6
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 9 1543-1547
PL Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący procesu biosorpcji jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na złożach alginianów. Omówiono proces biosorpcji jonów metali ciężkich oraz wpływ istotnych parametrów na równowagę i kinetykę procesu. Na podstawie analizy literatury przedmiotu stwierdzono, [...]
EN A review, with 34 refs., of removal of heavy metal from aq. solns. and fundamentals of biosorption.
7
75%
Engineering of Biomaterials
PL Celem pracy były wstępne badania nad wytworzeniem i scharakteryzowaniem biopolimerowego materiału, który stanowiłby jedną z faz modyfikujących resorbowalną osnowę. Tak wytworzony materiał wykorzystany został do otrzymania kompozytowych materiałów gradientowych różniących się trwałością w środowisku [...]
EN The aim of his study was estimation of production a new biopolymeric material, which could be use as a modification phase for resorbable matrix. Such material was used to fabricate graded composites with various durability in in vitro conditions. An initial material was sodium alginate (NaAlg), whic[...]
8
75%
Engineering of Biomaterials
9
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 75-80
PL Badano właściwości sorpcyjne alginianów, które -wśród biopolimerów uznawane są za bardzo dobre sorbenty do usuwania metali ciężkich z roztworów wodnych o niskim stężeniu tych metali. Potwierdzono przydatność granulek alginianu wapnia do sorpcji jonów Cu(II) z roztworów o stężeniach od 0,3 do 1,5 mmo[...]
EN Alginates were reported as suitable biopolymers for removing heavy metals from dilute aqueous solutions. The sorption properties of calcium alginate were studied. It was determined that calcium alginate beads can be used for sorption of copper ions from solutions with concentration 0.3 ÷ 1.5 mM The [...]
10
63%
Przemysł Spożywczy
PL Jakość produktów mięsnych jest determinowana przez wiele czynników, z których najważniejsze są: surowiec i technologia jego przetwarzania. W przemyśle mięsnym, charakteryzującym się bardzo zróżnicowaną jakością pozyskiwanego surowca oraz jego podatnością na zmiany mikrobiologiczne, chemiczne i fizyc[...]
EN The quality of meat products is determined by many factors, the most important of which are the raw material and the technology of its processing. Obtaining products of adequate quality is not an easy task in the meat industry, which is characterized by highly diversified quality of the raw material[...]
11
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The effect of pH on copper ions sorption by alginates has been investigated. The granules of the sorbent obtained from sodium alginate (type DMF, manufactured by KELCO) have been applied. By using a new method of gelation a biosorbent containing from 11.3 to 20.3% mas. of alginate has been produced.[...]
12
51%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 4 352-357
PL Zaprojektowano i wykonano materiał kompozytowy przeznaczany na śródgałkowy implant okulistyczny (implant keratocytowy). Materiałem bazowym był syntetyczny niedegradowalny terpolimer (PTFE-PVDF-PP) o stwierdzonej biozgodności (norma PN-EN ISO 10993). Jako fazę porotwórczą zastosowano biodegradowalny [...]
EN Glaucoma is an disease in which increased intraocular pressure causes damages of the eye structure. This leads to destruction of ophthalmic nerve, and as a result, changes of the field of vision. As a secondary effect secondary changes in the eye structure are observed. The disease is caused by bloc[...]
13
51%
Polimery
1998 T. 43, nr 9 530-540
PL Dokonano przeglądu technik immunoizolacyjnych, obejmujących wytwarzanie boczników tętniczo-żylnych, komór dy-fuzyjnych i mikrokapsułek. Omówiono techniki produkcji mi-krokapsułek, m.in., urządzenia do otrzymywania kropelek działające na zasadzie strzykawki, dyski rotacyjne oraz spo-soby wytwarzania [...]
EN Various immunoisolation technologies including arteriovenous shunts, diffusion chambers and microcapsules are reviewed and various microcapsule production techniques are discussed. This encompasses syringe based droplet generation devices, various emulsion techniques and rotating discs. Polymers use[...]
14
51%
Inżynieria Biomateriałów
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last