Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alginian
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 11 1207-1212
PL Obecnie na świecie prowadzi się szeroko zakrojone badania nad wyodrębnianiem szczepów grzybów mikoryzowych, zwłaszcza ich ekotypów, które najefektywniej przyczyniają się do odtruwania gleb i roślin. Poznanie właściwości tych szczepów i skuteczności ich działania w postaci sztucznego inoculum może mi[...]
EN The aim of the study was to use two mycorrhizal fungi to remove cadmium from the medium. The material for the experiments was obtained from an in vitro culture. Tissue method was used to isolate the pure vegetative mycelium from fruiting bodies of the mycorrhizal fungi Paxillus invalutus (Batsch) Fr[...]
2
83%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4s 25-26
EN Entrapment of labelled polyvinylopirrolidone with molecular weights of 10 kDa, 40 kDa and 360 kDa in calcium alginate gel was studied. The entrapment efficiency was determined using spectrophotometric measurements. It was found that only polyvinylopirrolidone with a molecular weight of 10 kDa diffus[...]
3
71%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 6 9-11
PL Opracowano nową metodę wyznaczania efektywnego współczynnika dyfuzji metali ciężkich w granulkach alginianowych, polegającą na pomiarze zawartości jonów metalu w roztworze za pomocą konduktometru. Wzrost zawartości alginianu w granulkach prowadził do zmniejszenia się wartości De jonów mie[...]
EN A new method was developed for the determination of effective diffusion coefficient of heavy metal ions in beads of biosorbents. This method is based on conductometric measurements of ions in solution. Its usefulness was confirmed in the determination of effective diffusivity for copper ions in algi[...]
4
71%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 294--295
PL Celem badań było opracowanie biomimetycznej matrycy z nośnikiem tlenu do długoterminowej hodowli komórek. Przedstawiono wyniki wstępne obejmujące opracowanie warunków procesu produkcji dwufazowych matryc oraz przeprowadzenie hodowli ludzkich chondrocytów w uproszczonej matrycy. Przeprowadzone badani[...]
EN The purpose of this work was to develop biomimetic matrix with oxygen carrier for long-term cell culture. Preliminary research results including: microcapsules production conditions and results of human chondrocytes culture in simplified matrices are presented. The size of microcapsules decreases wi[...]
5
71%
Engineering of Biomaterials
6
71%
Engineering of Biomaterials
7
59%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 113--116
PL Doskonalenie i poszukiwanie nowych form użytkowych wszelkiego rodzaju materiałów higienicznych czy opatrunkowych wiąże się z ich praktycznym zapotrzebowaniem. Przykładem nowoczesnego, obiecującego biokompozytu są gąbki wytworzone na szkieletach z fibryd chitozanowo-keratynowych i alginianowo-keratyn[...]
EN Increasing demand for dressing and hygiene care products boosts innovation and investigations into novelty materials. One example of a promising modern bio-composite is fibrids in the form of chitosan – keratin and alginate – keratin sponges. Chitosan, alginates and keratin, which are themselves dis[...]
8
59%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 30--35
PL W artykule przedstawiono sposób wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych metodą mokrą. Do tego celu wykorzystano polimery naturalne: alginian sodowy oraz keratynę pochodzącą z piór kurzych. Z polimerów tych wytwarzano roztwory przędzalnicze, które po przefiltrowaniu i odpowietrzeniu użyto do[...]
EN A method of manufacturing fibrous composite materials by wet spinning is presented. We used natural polymers, namely sodium alginate and keratin obtained from chicken feathers. Spinning solutions were prepared from these polymers, and after filtration and aeration they were used for fibre and fibrid[...]
9
59%
Biotechnology and Food Science
EN Various immobilization methods are expected to have a bright future in the field of pharmacy, medicine or industry. Production of immobilized enzymes mainly by CLEAs introduces a whole new level of biotransformations, where biocatalysts are highly purified and active. Improvement of CLEAs technology[...]
10
59%
Ekologia i Technika
PL Sorpcja na materiałach pochodzenia biologicznego jest uznawana za jedną z najbardziej obiecujących technik usuwania metali ciężkich ze ścieków. Bardzo efektywnymi biosorbentami jonów metali ciężkich są alginiany, (odnosi się to szczególnie do rozcieńczonych roztworów wodnych) , a ich dodatkową zalet[...]
EN Sorption by material of biological origin is recognized as an emerging technique for elimination of heavy metals from polluted streams. Very effective biosorbents of heavy metal ions are alginates, especially in the case of the diluted aqueous solutions. The alginate gels are obtained in the form of[...]
11
59%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 2 181-185
PL W pracy otrzymano i scharakteryzowano polimerowe kompozyty gradientowe. Wytworzone materiały charakteryzowały się gradientem porowatości (tworzącym się in situ), gradientem trwałości w warunkach in vitro oraz gradientem właściwości mechanicznych. Kompozyty gradientowe otrzymano przez dodatek do reso[...]
EN Functional gradation is one of characteristic feature of living tissue. Bioinspired materials open new approaches for manufacturing implants for bone replacement. Different routes for new implant materials are presented using the principle of functional gradation. In this paper an artificial biomate[...]
12
59%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN The kinetics of gelation between Zn(II), Cd(II) and Pb(II) metal ion electrolytes and sodium alginate polysaccharide sol have been studied complexometrically at temperatures between 35 and 65°C. Using a large excess of alginate sol concentration, the pseudo first-order plots of exchange between Na+ [...]
13
59%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN The thermal decomposition of tin(II), lead(II), cadmium(II) and mercury(II) metal-alginate complexes has been studied using thermogravimetry (TG) and differential thermogravimetry (DTG) measurements. The TG curves showed three stages of weight loss, the DTG curves indicated the presence of a series [...]
14
59%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 11 967--972
PL Algi są organizmami fotosyntetyzującymi, prokariotycznymi albo eukariotycznymi. Ich komórki zawierają aminokwasy, witaminy, składniki mineralne, NNKT, aosainę,polifenole, kwasy o silnym działaniu nawilżającym i pobudzające krążenie krwi polisacharydy, a także β- karoten i karotenoidy. Ze względu na [...]
EN Algae are photosynthetic prokaryotic or eukaryotic organisms. Their cells contain amino acids, vitamins, minerals, essential fatty acids, aosain, polyphenols, a potent moisturizing acids, polysaccharides, which are stimulating blood circulation, β-carotene and carotenoids. With such a rich chemical [...]
15
59%
Technologia i Jakość Wyrobów
2014 R. 59 3--16
PL Artykuł omawia aktualny stan wiedzy w zakresie modyfikacji wybranych polisacharydów (chityny, chitozanu i alginianu) majacych na celu otrzymanie kopolimerów, mogących znaleźć zastosowanie przede wszystkim w obszarze zastosowań medycznych.
EN The article discusses the current state of knowledge regarding the modification of selected polysaccharides (chitin, chitosan and alginat ) in order to obtain copolymers, which can be used primarily in the area of medical applications.
16
59%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4s 27-28
EN The effective diffusion coefficient for glucose was determined in concentrated calcium alginate gel obtained by a novel method. An effect of calcium alginate concentration in the range from 12.7 to 26.4% (w/w) on the diffusion coefficient was determined. It was found that the diffusion coefficient d[...]
17
59%
Technologia i Jakość Wyrobów
2015 R. 60 5--12
PL W artykule przedstawiono wyniki prac laboratoryjnych poświęconych syntezie i badaniu możliwości wytwarzania form aplikacyjnych pochodnych polisacharydów celem poprawy możliwości praktycznego ich zastosowania. Jako surowców użyto trzech naturalnych polisacharydów – chityny, chitozanu i alginianu sodu[...]
EN The article presents the results of laboratory experiments on the synthesis of polysaccharides derivatives to increase the possibilities of their practical application. As substrates to the synthesis have been used three natural polysaccharides- chitin, chitosan and sodium alginate. This article des[...]
18
59%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 3 98--100
PL Badania składały się z dwu części: eksperymentalnego wyznaczenia wpływu temperatury na właściwości immobilizowanej β-galaktozydazy oraz wstępnego modelowania dynamiki zmian w strukturze matrycy alginian-Ca2+ w zależności od temperatury na poziomie molekularnym. Na podstawie uzyskanych wyników można [...]
EN The current study was separated into two parts: experimental study of temperature impact on activity and stability of immobilized β-galactosidase and preliminary modeling of changes generated in alginate-Ca2+ matrix with respect to temperature using molecular dynamics approach. On the basis of obtai[...]
19
59%
Engineering of Biomaterials
PL Celem niniejszej pracy była ewaluacja mikroenkapsułek otrzymanych z warstw alginianowo-chitozanowo-alginianowej (ACA) jako matrycy do unieruchamiania chondrocytów. Przygotowanie ACA mikroenkapsułek obejmuje przygotowanie kapsułek z alginianu wapnia, adsorpcji dodatnio naładowanego chitozanu na ich p[...]
EN The objective of this paper was to verify microcapsules obtained from alginate-chitosan-alginate (ACA) system as a matrix for chondrocytes immobilization. Preparation of ACA microencapsules includes formation of the calcium alginate beads, adsorption of a positively charged chitosane on their surfac[...]
20
59%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Alginate impression materials are the most commonly used masses for taking impressions. They are characterized by good relation of properties to the price. However, the main problem associated with use of the impression masses is dimensions stability. Manufacturers of alginate masses recomm[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last