Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alginate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering of Biomaterials
EN Synthetic hydroxyapatite (HA) has gained considerable attention in regenerative medicine over recent decades. It is widely used as a bone filler and constituent of various biomaterials. HA possesses high biocompatibility, osteoconductivity, bioactivity, and bioresorbability. There are many different[...]
2
100%
Engineering of Biomaterials
3
100%
Inżynieria Biomateriałów
PL Alginiany są biopolimerami, które ze względu na swoje właściwości biologiczne wykorzystywane są do modyfikacji implantów syntetycznych. W pracy opisano próbę otrzymania kompozytowego implantu złożonego z włókien węglowych i alginianu. Implanty biopolimer-włókno węglowe otrzymano stosując roztwór alg[...]
EN Alginates are biopolymers which owing to their biological properties are applied to modify synthetic implant materials. In the work an attempt to prepare the composite implant material consisting of carbon fibre and alginate is described. Biopolymer-carbon fibre implants have been obtained by gelati[...]
4
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Alloplastic bone substitute materials are raising some more interest as an alternative for autologic transplants and xenogenic materials especially in oral surgery over the last few years. These non-immunogenic and completely resorbable biomaterials are the basis for complete and predictable guided [...]
5
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4s 25-26
EN Entrapment of labelled polyvinylopirrolidone with molecular weights of 10 kDa, 40 kDa and 360 kDa in calcium alginate gel was studied. The entrapment efficiency was determined using spectrophotometric measurements. It was found that only polyvinylopirrolidone with a molecular weight of 10 kDa diffus[...]
6
88%
Engineering of Biomaterials
EN In this work nanocomposite porous pins were implanted into rabbit knees. The pins were made of biodegradable synthetic poly-L/DL-lactide (80:20) which was modified with nanometric hydroksyapatite particles (HAp) and covered with biopolymer layer of sodium alginate (NA). In vivo experiments were cond[...]
7
88%
Engineering of Biomaterials
EN In this work nanocomposite porous pins were implanted into rabbit knees. The pins were made of biodegradable synthetic poly-L/DL-lactide (80:20) which was modified with nanometric hydroksyapatite particles (HAp) and covered with biopolymer layer of sodium alginate (NA). In vivo experiments were cond[...]
8
75%
Challenges of Modern Technology
EN The main objective of the work was to design and fabricate an injectable biomaterial with osteoconductive properties that can be used in dental applications in peri-implant therapy concerning guided bone regeneration. For that purpose, a self-setting biomaterial consisting of chitosan/tricalcium pho[...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Sporządzono charakterystykę suszenia w złożu fontannowym kulek utworzonych z mieszaniny alginianu wapnia, zawiesiny drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz opcjonalnie laktozy, jako osmoprotektora komórek. Opisano kinetykę wysychania kulek, przebieg ich skurczu suszarniczego, zmiany objętości właściwe[...]
EN The characteristic of spouted bed drying of alginate-yeast beads with and without lactose was made. Kinetics of dehydration, shrinkage, changes of specific volume and water diffusion factor was described. It was found that spouted bed drying of alginate-yeast beads let to carry on intensive dehydrat[...]
10
75%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 2 114-118
PL Celem pracy było wytworzenie materiałów kompozytowych, które służyć mają jako porowate podłoża przeznaczane dla inżynierii tkankowej. Do konstrukcji tych materiałów zastosowano biopolimer alginian sodu (NaAlg), który w pierwszym etapie poddawano obróbce chemicznej (kąpiele żelujące w roztworze CaCl2[...]
EN The aim of this study was to form composite materials which can be use as porous scaffolds for tissue engineering. The sodium alginate (powder form) was used as a biopolymer. In the first stage of the experiment alginate powder was chemically formed in bath gelation (CaCl2 solution). During the form[...]
11
75%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 4 375-378
PL Alginiany stosowane są w bioinżynierii medycznej od wielu lat. Niniejsza praca poświęcona jest kompozytowym materiałom biopolimerowy otrzymywanym na bazie soli alginowych. Wytworzono trzy rodzaje kompozytów, których matrycę stanowiła sól alginianu sodu (NaAlg), natomiast fazą zdyspergowaną były mate[...]
EN For many years alginates have been used in biomedical engineering. This study is devoted to biopolymeric composite materials based on alginate salts. Three kinds of composite materials were produced and characterised. Dispersed phase consisted of ceramic materials such as: nano-hydroxyapatite (nHAp)[...]
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 4 294--295
PL Celem badań było opracowanie biomimetycznej matrycy z nośnikiem tlenu do długoterminowej hodowli komórek. Przedstawiono wyniki wstępne obejmujące opracowanie warunków procesu produkcji dwufazowych matryc oraz przeprowadzenie hodowli ludzkich chondrocytów w uproszczonej matrycy. Przeprowadzone badani[...]
EN The purpose of this work was to develop biomimetic matrix with oxygen carrier for long-term cell culture. Preliminary research results including: microcapsules production conditions and results of human chondrocytes culture in simplified matrices are presented. The size of microcapsules decreases wi[...]
13
75%
Engineering of Biomaterials
PL Celem pracy były wstępne badania nad wytworzeniem i scharakteryzowaniem biopolimerowego materiału, który stanowiłby jedną z faz modyfikujących resorbowalną osnowę. Tak wytworzony materiał wykorzystany został do otrzymania kompozytowych materiałów gradientowych różniących się trwałością w środowisku [...]
EN The aim of his study was estimation of production a new biopolymeric material, which could be use as a modification phase for resorbable matrix. Such material was used to fabricate graded composites with various durability in in vitro conditions. An initial material was sodium alginate (NaAlg), whic[...]
14
75%
Engineering of Biomaterials
15
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The biosorption process of three divalent metal ions – nickel, lead and zinc- from on calcium alginate from aqueous solution was studied, in single component systems. The biosorbent were investigated by Fourier Transform Infrared Spectroscopy. The batch mode experiments of the adsorption process wer[...]
16
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 113--116
PL Doskonalenie i poszukiwanie nowych form użytkowych wszelkiego rodzaju materiałów higienicznych czy opatrunkowych wiąże się z ich praktycznym zapotrzebowaniem. Przykładem nowoczesnego, obiecującego biokompozytu są gąbki wytworzone na szkieletach z fibryd chitozanowo-keratynowych i alginianowo-keratyn[...]
EN Increasing demand for dressing and hygiene care products boosts innovation and investigations into novelty materials. One example of a promising modern bio-composite is fibrids in the form of chitosan – keratin and alginate – keratin sponges. Chitosan, alginates and keratin, which are themselves dis[...]
17
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 30--35
PL W artykule przedstawiono sposób wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych metodą mokrą. Do tego celu wykorzystano polimery naturalne: alginian sodowy oraz keratynę pochodzącą z piór kurzych. Z polimerów tych wytwarzano roztwory przędzalnicze, które po przefiltrowaniu i odpowietrzeniu użyto do[...]
EN A method of manufacturing fibrous composite materials by wet spinning is presented. We used natural polymers, namely sodium alginate and keratin obtained from chicken feathers. Spinning solutions were prepared from these polymers, and after filtration and aeration they were used for fibre and fibrid[...]
18
63%
Biotechnology and Food Science
EN Various immobilization methods are expected to have a bright future in the field of pharmacy, medicine or industry. Production of immobilized enzymes mainly by CLEAs introduces a whole new level of biotransformations, where biocatalysts are highly purified and active. Improvement of CLEAs technology[...]
19
63%
Ekologia i Technika
PL Sorpcja na materiałach pochodzenia biologicznego jest uznawana za jedną z najbardziej obiecujących technik usuwania metali ciężkich ze ścieków. Bardzo efektywnymi biosorbentami jonów metali ciężkich są alginiany, (odnosi się to szczególnie do rozcieńczonych roztworów wodnych) , a ich dodatkową zalet[...]
EN Sorption by material of biological origin is recognized as an emerging technique for elimination of heavy metals from polluted streams. Very effective biosorbents of heavy metal ions are alginates, especially in the case of the diluted aqueous solutions. The alginate gels are obtained in the form of[...]
20
63%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 2 181-185
PL W pracy otrzymano i scharakteryzowano polimerowe kompozyty gradientowe. Wytworzone materiały charakteryzowały się gradientem porowatości (tworzącym się in situ), gradientem trwałości w warunkach in vitro oraz gradientem właściwości mechanicznych. Kompozyty gradientowe otrzymano przez dodatek do reso[...]
EN Functional gradation is one of characteristic feature of living tissue. Bioinspired materials open new approaches for manufacturing implants for bone replacement. Different routes for new implant materials are presented using the principle of functional gradation. In this paper an artificial biomate[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last