Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  akwen wodny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 10 76-79
PL Stały wzrost poziomu urbanizacji zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, umożliwiających mieszkańcom różne formy wypoczynku w przestrzeniach otwartych, w tym kontakt z przyrodą i krajobrazem o cechach paranaturalnych. Obok rozwiązań wybitnie architektonicznych w projektowaniu terenów zieleni pojawi[...]
2
75%
Instal
2012 nr 3 50-54
PL W publikacji przedstawiono implementacje Ramowej Dyrektywy Wodnej w aspekcie identyfikacji i oceny antropogenicznych oddziaływań i ich efektów na akweny wodne. Jest to główny kontekst tej aplikacji z punktu widzenia gwarancji zapewnienia odpowiedniej jakości akwenów wykorzystywanych do poboru wód. J[...]
EN This paper presents the aspect of implementation of Water Framework Directive on the identification and assessment of anthropogenic impacts and their effects on water area. It’s a main WFD implementation context of the guarantees to ensure the quality of water bodies used for abstraction point of vi[...]
3
75%
Inżynieria Ekologiczna
PL Zakwit sinic to masowy rozwój glonów planktonowych, który powoduje zmianę zabarwienia wody, pogorszenie jej jakości, smaku i zapachu oraz obumieranie organizmów wodnych. Sinice są organizmami, które mają dużą zdolność przystosowywania się do otaczających je warunków środowiskowych. Posiadają one cha[...]
EN Cyanobacterial bloom is a massive development of planktonic algae, which causes a change in water colour, deterioration of its quality, taste and smell, and death of aquatic organisms. Cyanobacteria are organisms that have a high capacity of adapting to the surrounding environmental conditions. They[...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 6 5258-5262
PL W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję budowy probabilistycznego modelu prędkości strumienia statków na akwenach, na których obowiązuje ograniczenie prędkości. Główną ideą prezentowanego modelu jest wykorzystanie mieszaniny rozkładów, w której poszczególne rozkłady występują w takich samych p[...]
EN In this article a building conception of probabilistic model of vessel speed on fairways with speed limit, has been presented. The main idea of this model is using a mixture of probability distributions in such proportion in which particular groups of vessels appear in whole population of researched[...]
5
44%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 115--119
PL W artykule przedstawiony został problem zagrożenia środowiska wodnego i jego otoczenia spowodowanego emisją szkodliwych substancji zawartych w spalinach silników łodzi motorowych. Zaproponowano metodologię ich szacunkowego obliczania przy uwzględnieniu rodzaju emisji oraz aspektów ekologistyki deter[...]
EN The paper presented an issue the threat of the aquatic environment and the environment caused by the emission of harmful substances contained in the exhaust gas engine boats. The methodology of calculating the estimated taking into account the types of emissions and aspects ecologists determining th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last