Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  akwen ograniczony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2011 nr 69 63-72
PL Bezpieczeństwo manewrów wyprzedzania statków morskich jest istotnym elementem podczas realizacji nawigacji na akwenach ograniczonych. Specyfika akwenu ograniczonego redukuje dostępną przestrzeń manewrową. Jednym z elementów decydujących o bezkolizyjnym wykonaniu manewru wyprzedzania jest prawidłowa [...]
EN Safety of overtaking manoeuvers is an essential point of navigation carried out in restricted areas. The specificity of such areas causes reduce of manoeuvering available space. One of the elements determining no collision overtaking manoeuvre is the correct evaluation of the lateral distance betwee[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule omówiono dwa różne algorytmy poszukiwania najkrótszej drogi w odniesieniu do zagadnień nawigacji. Pierwszym z nich jest algorytm Dijkstry, stanowiący podstawę rozwiązywania tego typu problemów. Drugi to metoda bazująca na sztucznej inteligencji – uproszczony algorytm mrówkowy, zaproponowa[...]
EN In this paper, two different shortest path routing algorithms in respect of basic navigation problems are discussed. First of them is a “state of art” in computer science – well known Dijkstra algorithm. The second one is a method based on artificial intelligence – simplified ant colony optimization[...]
3
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane możliwości pozyskania i wykorzystania wiedzy nawigatorów do analizy i oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach ograniczonych. Reprezentacja pozyskanej wiedzy w tym zakresie umożliwia implementację kryteriów oceny bezpieczeństwa w nawigacyjnych systemach informa[...]
EN Some possibilities of using the knowledge of navigators for the analysis and assessment of navigational safety in restricted areas are presented. The representation of acquired knowledge in this field enables implementation of safety assessment criteria in navigational information systems. This, in [...]
4
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Bezpieczeństwo manewrów wyprzedzania statków jest istotnym elementem podczas realizacji nawigacji na akwenach ograniczonych. Trudność wykonania prawidłowego manewru jest uwarunkowana licznymi czynnikami redukującymi dostępny akwen manewrowy oraz rodzajem podjętego manewru. W artykule przedstawiono p[...]
EN Safety of overtaking manoeuvers in restricted areas is essential point of navigation, when carried out in such areas. Officers have difficulty with correct manoeuvre, it depends on numerous factors that cause reduce of accessible maneuvering space. In the paper causes of collision in restricted area[...]
5
75%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL W ostatnich latach przeprowadzone zostały liczne badania mające na celu identyfikacje sił hydrodynamicznych działających na manewrujący statek na akwenach portowych przystosowanych dla dużych statków. Niekorzystne zjawiska, które oddziałują na warunki eksploatacji statku na ograniczonej drodze wodne[...]
EN The problem of ship squat is one among the crucial factors affecting the navigation of ships in restricted waters. The squat can be estimated using either the empirical or analytical models. It may be evaluated by implementing the real scale tests or CFD technology as well. The results of calculati[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 8 (80) 45-57
PL W artykule przedstawiono podstawowe miary określające przepustowość toru wodnego. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ruchu jednostek pływających. Wykazano użyteczność metody symulacyjnej do wyznaczania charakterystyk systemu IR[...]
EN This article presents basic measures determining fairway traffic capacity. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identifying the process of vessel traffic. It has been shown that the method is useful in determining capacity characteristics of a mari[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 6 (78) 263-272
PL Przedstawiono przykład zastosowania metody analizy deterministycznej i symulacji komputerowej w badaniach zjawisk ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model symulacyjny uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego. Badania przeprowadzono dla różnych stru[...]
EN This article presents an application of the deterministic analysis method and computer simulation for the research into the vessel traffic flows at an approach channel and a fairway. The simulation model used takes into consideration the random character of vessel reports at the fairway approach are[...]
8
63%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 4 125-133
PL Nawigacja na obszarach ograniczonych wymaga prawidłowej interpretacji i oceny bezpieczeństwa statku w trakcie jej realizacji. Problem manewro-wania statkiem na torach podejściowych, w strefach rozgraniczenia ruchu jest zagadnieniem złożonym, ponieważ żegluga na tych akwenach powo-duje zwiększenie po[...]
EN There are many close quarter situations at sea, especially, in narrow channels (traffic lanes). The problem of manoeuvring on fairways or traffic separation schemes is a complex issue. Navigation, when carried out in such areas, causes a reduction in the vessel's safety level, so the navigator and w[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 11 (83) 223-232
PL Parametry statku są istotnym czynnikiem uwzględnianym w ocenie sytuacji nawigacyjnej na akwenie ograniczonym w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji. Jednym z kryteriów oceny jest rozmyta domena statku. Podstawą do jej wyznaczenia jest pozyskanie i reprezentacja wiedzy nawigatorów z wykorzystaniem meto[...]
EN Ship's parameters are an essential factor taken into consideration when ship's safety is assessed in a navigational situation in a restricted area. The ship's fuzzy domain is one of the assessment criteria. Its determination is based on the representation of previously acquired navigators' knowledge[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 2 (74) 145-154
PL Proces manewrowania statkiem na akwenach ograniczonych wymaga od załogi statku skorzystania z usług eksperta, jakim jest pilot (ekspert znający parametry hydrometeorologiczne i batymetryczne danego akwenu manewrowego). Aby zminimalizować wpływ wskazań urządzeń statkowych na decyzje pilota, proponuje[...]
EN Vessel maneuvering in restricted areas requires expert knowledge (usually that of a pilot who is a specialist in a given area). To minimize the influence of shipboard equipment on pilot decisions, it is proposed to create a pilot navigational system (PNS). One of the PNS components is an electro[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 2 (74) 271-282
PL Przedstawiono przykład zastosowania metody symulacji komputerowej w analizie zjawiska ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego i rozproszenie wartości prędkości ruchu jednostek na torze. Wykazano przydatność[...]
EN The paper sets forth a computer simulation method analysis of the phenomenon of traffic flow movement in an approach area and in a fairway. The model takes into consideration the probability of a vessel report in the fairway approach area and the dispersion of the speed values of fairway vessel [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 2 (74) 293-304
PL Parametry akwenu w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo nawigacji. Stąd jest niezbędne uwzględnienie ich w ocenie sytuacji nawigacyjnej. Jednym z kryteriów oceny sytuacji nawigacyjnej jest domena statku. W artykule przedstawiono wyniki badań i wstępną analizę wpływu szerokości akwenu ograniczon[...]
EN The parameters of a water area significantly affect navigational safety. Consequently, they have to be taken into account while assessing a navigational situation. Ship domain is one of the criteria for the assessment of a navigational situation. This article presents the research results and an in[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 8 (80) 103-114
PL Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu statków na wąskich torach wodnych można sprowadzić do zagadnień optymalizacyjnych przy kryterium minimalizacji funkcji czasu. W artykule przedstawiono szczególny, uproszczony wariant modelu matematycznego ruchu statków, mający zastosowanie na akwenie o małej[...]
EN Solving the problems of vessel traffic organisation in narrow fairways can be treated as an optimisation problem with the criterion of time function optimisation. The article presents a characteristic simplified mathematical model of vessel traffic which can be used in narrow fairways with low traff[...]
14
63%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2015 Z. 30 59--70
PL Metody oceny ryzyka wypadku statku podczas manewrów na akwenie ograniczonym opierają się głównie na obliczeniach danych statystycznych dla poszczególnych portów i w zależności od osiągalności takich danych są mniej lub bardziej dokładne. W artykule zaproponowano podjęcie rozważań dotyczących wpływu [...]
EN The methods allowing risk assessment of ship accident in restricted waters are mostly based on statistical calculations for particular ports depending on availability of the limited statistical information from past. Model proposed by Maritime Academy in Szczecin is more comprehensive and universal,[...]
15
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1635--1642, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad domeną efektywną statku na akwenie ograniczonym. Badania prowadzono dla statków określonych wielkości. Dane zbierano z rejestrowanych zapisów symulacji prowadzonych w laboratorium systemów ECDIS. Analizowano kształt i wielkość domeny statków określonej wielk[...]
EN This paper presents the research results on effective ship domain in restricted area. The research was conducted for the vessels of different sizes and speed relations. The data has been collected from the records of predefined scenarios performed in ECDIS simulator. The influence of ship length and[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1937-1944
PL Bezpieczeństwo manewrów wyprzedzania statków morskich jest istotnym elementem podczas realizacji nawigacji na akwenach ograniczonych. Specyfika akwenu ograniczonego redukuje dostępną przestrzeń manewrową, zwiększając ryzyko przerwania elementu systemu logistycznego poprzez kolizję statków podczas ma[...]
EN Safety of overtaking maneuvers is an essential point of navigation carried out in restricted areas. The specificity of such areas causes reduce of manoeuvering available space. One of the elements determining no collision overtaking manoeuvre is the correct evaluation of the lateral distance between[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2012 nr 30 (102) 138-142
PL Domena statku jest jednym z proponowanych kryteriów bezpieczeństwa statku na akwenie ograniczonym. Na jej kształt ma wpływ wiele czynników. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wyznaczaniem domeny statku na obszarze ograniczonym. Rozpatrzono wpływ szybkości statku na kształt i wielkość domeny. [...]
EN The ship domain is one of the criteria proposed for the safety of ships in restricted areas. Its shape is influenced by many factors. The paper presents the results of ship domain determination in a restricted area. The influence of ship speed on the shape and size of the domain was examined. The me[...]
18
51%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 2 175-184
PL Proces nawigacji na akwenie ograniczonym charakteryzuje się wyższym ryzykiem w porównaniu z akwenem otwartym. Na bezpieczeństwo nawigacji wpływ mają także warunki hydrometeorologiczne - głównie ograniczona widzialność. W konsekwencji prowadzi to do ograniczania ruchu statków przez lądowe ośrodki koo[...]
EN In process of navigation stage where vessel is near the coast, it has the highest risk factor of the sea voyage. This factor is also affected by hydro-meteorological conditions - especially poor visibility. This phenomenon might lead to reducing traffic and, in extreme cases, even to closing traffic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last