Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aktywność enzymatyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 52-53
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 251-255
PL Celem niniejszych badań była ocena wpływu osadu ściekowego i wermikompostu wytworzonego z tego osadu na aktywność enzymatyczną gleby piaszczystej. W doświadczeniu polowym do gleby bielicowej wytworzonej z piasku słabo gliniastego zastosowano ziemisty, przefermentowany osad ściekowy z mechaniczno-[...]
EN The addition of sewage sludge and with vermicompost from this sludge into the accumulation horizon of sandy soil stimulated the activity of dehydrogenases and protease, as well as inhibition of the activity of phosphatases in the year 1995. The increase of the activity of dehydrogenases, protease an[...]
3
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy badano zmiany aktywności enzymatycznej dehydrogenazy, ureazy, amylazy i inwertazy. Grunty powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa budowlanego wykazały niskie aktywności tych enzymów. Zastosowano zmienne, wysokie nawożenie mineralne pod jęczmień i rzepak ozimy. Zastosowane czynniki już po upł[...]
EN In the paper is shown the change of enzymatic activity of dehydrogenase, urease, amylase and invertase. The ground, which are formed as a result of builder material exploitation, have a very activity of enzymes mentioned above. The different high fertilizing dozes in the rape and barley cultivation [...]
4
100%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 1 28-33
PL Przy użyciu testów API ZYM dokonano oceny aktywności enzymatycznej trzech szczepów grzybów pleśniowych: Cladosporium cladosporioides, Alternaria tenuissima i Stachybotrys chartarum. Badane szczepy inkubowano w płynnym podłożu Sabourauda z dodatkiem materiałów budowlanych lub ich składników. Do badań[...]
EN The enzymatic activity of 3 moulds species: Cladosporium cladosporioides, Alternaria tenuissima and Stachybotrys chartarum was evaluated with the use of the API ZYM system. The investigated strains were incubated in the liquid Sabouraud medium containing building substrates or their components. Cent[...]
5
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 325-326
6
75%
Archives of Environmental Protection
PL Celem pracy było określenie wpływu systemów uprawy na aktywność enzymatyczną gleb. Analizowano dwa systemy uprawy roli: tradycyjny (płużny) i uproszczony (bezorkowy) na glebach płowych i arenosolach. W próbkach glebowych analizowano aktywność pięciu enzymów: dehydrogenaz, kwaśnej i alkalicznej fosfa[...]
EN The aim of this study was to determine the effect of the soil tillage system on soil enzymatic activity. The performed investigations, employing two soil tillage systems: classical (ploughing) and simplified (no-tillage), were carried out on Luvisols and Arenosols differing typologically, with regar[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zbadano wpływ zadrzewień śródpolnych na strukturę i funkcjonowanie krajobrazu rolniczego na podstawie określenia aktywności wybranych enzymów glebowych: dehydrogenaz, fosfataz, ureazy i proteazy. Badania prowadzono na glebie płowej typowej (Haplic Luvisol) w rejonie trzech odcinków zadrzewie[...]
EN The paper examines the impact of tree plantings in fields on the structure and functioning of farm landscape on the basis of determining the activity of selected soil enzymes: dehydrogenases, phosphatases, urease and protease. The research was carried out for typical fawn soil (Haplic Luvisol) in th[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Zbadano aktywność enzymatyczną gleb w strefie oddziaływania Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na terenie poleśnym, przyległym do Zakładów oraz na obszarach leśnych usytuowanych w Nadleśnictwie Puławy. Przeprowadzono jednoczesne badania aktywności dehydrogenaz, fosfataz, ureazy i proteazy. Aktywność d[...]
EN The enzymatic activity of soils was tested in the zone of influence of Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. [Nitric Works], in a deforested area adjacent to the Works and in forest areas of the Puławy Forest Inspectorate. At the same time, tests of the activity of dehydrogenases, phosphatases, urease and p[...]
9
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano aktywność fosfataz, ureazy i proteazy w glebach zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn. Próbki gleb pobrano z obszarów skażonych przez zakłady metalurgiczne Górnego Śląska. Materiał kontrolny pobierano na obszarach podobnych pod względem sposobu użytkowania terenu. Fosfatazy były najbardziej czułym ws[...]
EN Activity of phosphatases, urease and protease in the soils contaminated with Cd, Pb, and Zn was studied. The soils were sampled from the areas polluted by metallurgy plants located in Upper Silesia (southern Poland). The control soils were collected within the areas similar in respect of land manage[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W niniejszej pracy prezentujemy wyniki wieloletnich (1988-2001) badań aktywności enzymatycznej gleby wytworzonej z utworów piaszczystych na zalesionym zwałowisku zewnętrznym kopalni siarki w Piasecznie koło Tarnobrzega (50° 35' N; 21° 47' E). Obserwowane na przestrzeni kilkunastu lat istotne i korzy[...]
EN The present work summarises the results of many years' work (1988-2001) on the enzymatic activity of the anthropogenic soil originating from sandy formations on the outer dumping ground of a sulphur mine covered by forest in Piaseczno at Tarnobrzeg (50° 35' N; 21° 47' E). The significant and favoura[...]
11
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W przeprowadzonych badaniach wykorzystano aktywność enzymatyczną do oceny biochemicznych cech biocenozy osadu czynnego. Podczas doświadczeń mierzono aktywność nastę-pujących enzymów uczestniczących w metabolizmie wewnątrzkomórkowych polifosfora-nów:polifosfataz, kinazy adenylanowej, PP:AMP fosfotran[...]
EN Activity measurements of enzymes have been used in the research. Properties of microor-ganism population of activated sludge have been estimated by this method. During the ex-periments, the activity of the following enzymes catabolising polyphosphate changes were measured: polyphosphatases, adenylat[...]
12
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania określające akywność enzymatyczną gleby zdegradowanych ekosystemów leśnych w obszarze oddziaływania Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. przeprowadzono na glebach ze stref silnych i średnich zniszczeń lasu. Reprezentowane były obiekty z Nadleśnictwa Puławy: z Obrębu Puławy (Leśnictwo Wronów) i Obr[...]
EN Studies to determine enzymatic activity of soil in degraded forest ecosystems in the vicinity of Nitrogen Fertilizer Factory S.A. in Puawy were carried out on samples of soil obtained in high and medium forest damage areas. Samples were taken from Puawy Region, under Puawy Forest Management (Wronw S[...]
13
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2683--2696
EN In the composting process, microorganisms meet the primary role of which is related to the metabolic activity of the process of synthesis of humus. Properly made compost is characterized by a large value of fertilizer, often exceeding the fertilizer value of manure. However, in the production of com[...]
14
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przeprowadzono badania nad zastosowaniem osadów dennych pochodzących z cofki zbiornika wodnego 'Rybnik' jako materiału do rekultywacji składowiska odpadów kopalnianych. Wprowadzenie osadu dennego do odpadów górniczych zmienia ich właściwości buforowe, porowatość, zdolność do zatrzymywania wody i zdo[...]
EN A research on application of bottom sediment coming from the backwater of the Rybnik Water Reservoir to reclamation of a coal wastes dump has been carried out. Introduction on the bottom sediment into the mining wastes change their porosity, buffer, properties, ability to retain water, increases the[...]
15
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy zastosowano komunikatywne wskaźniki enzymatyczne do oceny jakości gleb uprawnych położonych wzdłuż głównych tras komunikacyjnych Lublina. Badaniami objęto 16 powierzchni położonych przy drogach o zbliżonym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych. Próbki glebowe pobrano z pól uprawnych z warst[...]
EN Communicative enzymatic indicators were used in this study to assess the quality of arable soils along main thoroughfares in Lublin. The study comprised 16 areas located by roads with similar car traffic intensity. Soil samples were collected from the topsoil layer (0-20 cm) of farmlands, at distanc[...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zbadano wpływ popiołów fluidalnych z węgla kamiennego na aktywność enzymatyczną i właściwości chemiczne gleby lekkiej. Oceniono również oddziaływanie popiołów na środowisko glebowe w przypadku użycia Efektywnych Mikroorganizmów (preparat EM-1). W doświadczeniu polowym uwzględniono 7 wariantó[...]
EN The paper examines the impact of fluidal ashes from hard coal on enzymatic activity and chemical properties of light soil. The scope of the research included assessment of ash impact on soil environment in case of using Effective Microorganisms (the EM-1 preparation). 7 fertilizing variants were tak[...]
17
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Wyniki uzyskane podczas badań wykazały bardziej korzystne oddziaływanie konserwujących technologii uprawy, szczególnie technologii siewu bezpośredniego na środowisko glebowe, w porównaniu z technologią tradycyjną. Gleba uprawiana w technologii siewu bezpośredniego TSB w GR Rogów wykazywała wyższą za[...]
EN The main objective of the studies was to determine the effect of reduced tillage and direct sowing management systems on the changes of analyzed parameters of soil biological activity, in comparison to the changes in soil under conventional management system. At private farm Rogow, soil under direct[...]
18
63%
Ekologia i Technika
2007 R. 15, nr 4 131-138
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia zależności pomiędzy zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych a aktywnością enzymatyczną gleb w zasięgu wieloletniej emisji azotowej. Badania zlokalizowano w rejonie oddziaływania Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. Obiektami bad[...]
EN Results of research studies on the determination of relations between polycyclic aromatic hydrocarbon con-tent and soil enzymatic activity in the area within a long-term nitrogen emission have been presented. The study objects were sandy soils situated in the former forest located in the Nitrogen Wo[...]
19
63%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przepracowane oleje smarowe należą do zanieczyszczeń niebezpiecznych z uwagi na ich toksyczność i małą podatność na biodegradację. W procesie bioremediacji gleby piaszczystej zanieczyszczonej przepracowanym olejem Mobil 1 (0,5 g/100 g suchej masy gleby) zastosowano wyizolowane szczepy bakterii aktyw[...]
EN Exploited lubricants arc dangerous contaminants because of their toxicity and low biodegradability. In this study, microbial culture active in exploited lubricant oil Mobil 1 was isolated and inoculated to sandy soil containing 0.5 g of contaminant per 100 g of dry soil. Microorganisms were used as [...]
20
63%
Archives of Environmental Protection
PL W pracy analizowano wpływ sposobu rekultywacji na przekształcenia krajobrazu zdegradowanego przez pożar. Badaniami objęto powierzchnie doświadczalne, na których zastosowano odmienne sposoby przygotowania gleby (gleba wyłączona z uprawy mechanicznej, pełna uprawa mechaniczna, wyoranie bruzd) w uprawa[...]
EN The paper analyses the influence of the method of reclamation on changes in the landscape degraded by fire. The analyses involved experimental areas (I. II, III) in which various ways of preparing the soil were used (soil excluded from mechanical cultivation; full mechanical cultivation; ploughing f[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last