Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aktywator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1999 Nr 5 20-22
PL W artykule przedstawiono główne cele aktywowania rur tworzywowych oraz procesy służące do ich wytwarzania. Przedyskutowano zasadnicze różnice w budowie urządzeń, szczególnie dotyczące elektrod, w porównaniu ze stacjami do aktywowania folii i płyt. Omówiono dwa warianty konstrukcyjne, przedstawiono i[...]
EN Some main targets of activating plastic tubes and processes there-from have been presented in this paper. The general differences of construction, especially in electrodes' system in comparison to film activating device have been discussed. Two versions of discharging electrodes have been suggested[...]
2
75%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 11 2240-2244
3
63%
Chemik
PL Przedstawiono główne składniki mieszanek gumowych pozwalające na uzyskanie wyrobów o projektowanych właściwościach, metodą wulkanizacji siarkowej. Omówiono zarówno rolę wypełniaczy jak i aktywatorów wulkanizacji siarkowej, ze szczególnym uwypukleniem tlenku cynku i glinokrzemianów warstwowych. Przed[...]
EN Main ingredients of rubber compounds, that enable preparation of special products in sulphur vulcanization method, were described. The role of fillers and sulphur vulcanization activators was discussed, particularly zinc oxide and layered aluminosilicates. Results of research on modern sulphur vulca[...]
4
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Kulminacją rozwoju zaawansowanych ceramicznych materiałów funkcjonalnych i szkieł specjalnych - drogą miniaturyzacji i integracji - stały się aktualnie materiały i układy inteligentne. Artykuł omawia wybrane ważniejsze rodzaje materiałów ceramicznych i szkieł wykorzystywanych w układach inteligentny[...]
EN The development of ceramic functional materials and special glasses which had been characterized by miniaturisation and integration has actually culminated in smart materials and systems. The paper describes some important ceramic materials and glasses now used in smart systems along with a discussi[...]
5
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 4 616--620
PL Opracowano innowacyjną metodę cynkowania termodyfuzyjnego z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Technologia ta zakłada wprowadzenie przepływu atmosfery reakcyjnej w przestrzeni roboczej pieca oraz wykorzystanie do pokrywania mieszaniny proszkowej zawierającej proszek cynku oraz aktywator. Przedstawio[...]
EN Cleaned and etched steel elements and a Zn powder and an activator-contg. mixts. were placed inside a rotating working chamber at 450°C for embedding of protective coatings on the steel. The activator type (NH₄Cl, ZnCl₂ and their mixts.) as well as time of coating deposition (2-6 h) were variable pr[...]
6
63%
Technologia i Jakość Wyrobów
2018 R. 63 55--65
PL Wyroby gumowe zawierające więcej niż 2,5% związków cynku uznaje się za toksyczne dla ekosystemów wodnych. Opracowano skład proekologicznych kompozytów z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) o obniżonej zawartości jonów cynku. W roli aktywatorów wulkanizacji zastosowano acetyloacetonian, gluk[...]
EN Rubber products containing more than 2.5% of zinc compounds are classified as toxic to aquatic ecosystems. Therefore, the aim of the research was to develop pro-ecological rubber composites of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) with a reduced content of zinc ions. Acetylacetonate, gluconate and zi[...]
7
51%
Cement Wapno Beton
PL Zestawy plastycznych cementów są aktywnymi hydraulicznie zaczynami cementowymi, zdolnymi do dłuższego przechowywania. Mogą one zapewnić dobre zestawy do cementowania, jeżeli są należycie przygotowane i zawierają odpowiednie aktywatory. Kluczową zaletą tych zestawów są ich właściwości plastyczne, któ[...]
EN Liquid cement systems (LCSs) are storable hydraulically active, pre-mixed cement slurries, which are prepared in advance and can deliver good well cementing formulations with properly prepared slurries and activators. A key advantage of LCSs is their ductile behaviour, which militates against cement[...]
8
51%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2008 Vol. 42 37-46
EN It has been demonstrated that various flotation reagents influence, in a different manner, the metabolic activity of the sulfur-oxidizing bacteria Acidithiobacillus thiooxidans (strain C1 being isolated from the Fe-Zn tailings water) growing in the Waksman/Joffe (W/J) liquid culture medium that cont[...]
9
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 3 139-144
PL Przedstawiono wpływ aktywującego dodatku niklu na zmiany gęstości i struktury spieków wolframowych. Kształtki o gęstości względnej 70% spiekano w atmosferze wodoru w czasie 60, 120, 240 i 360 minut w temperaturze 1050, 1100 i 1200 stopni C. Stosowano dodatek niklu 0,25; 0,5 i 1,0% ciężarowych.
EN In the present work the effect of activating nickel additions of 0,25; 0,5 and 1 wt - % on shrinkage and development of microstructure of tungsten specimens was studied. Green compacts of 70% theoretical density were sintered for 60, 120, 240 and 360 minutes at 1050, 1100 and 1200 degrees C in pure [...]
10
51%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 12 717-721
PL Duża selektywność delignifikacji tlenowej stwarza możliwość znacznego podwyższenia wydajności bielonych mas celulozowych przez podniesienie, a nie obniżenie zawartości ligniny w masie przeznaczonej do bielenia. Pogłębioną delignifikację tlenową i bezchlorowe bielenie takiej twardej masy trzeba jedna[...]
EN High selectivity of oxygen delignification makes possible to increase yield of bleached pulp by increasing, instead of decreasing, lignin content in kraft pulp cooked for bleaching. Extended oxygen delignification and TCF bleaching of such a high-yield pulp should be supported by more active oxidize[...]
11
51%
Szkło i Ceramika
12
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Dążenie do wytwarzania w procesie spiekania wysokojakościowych tworzyw i wyrobów ceramicznych w relatywnie niskiej temperaturze wymusza stosowanie dodatków aktywizujących. Małe ilości tych nieorganicznych dodatków nazywanych: aktywatorami, mineralizatorami, modyfikatorami mają wpływ na przebieg proc[...]
EN The pursuit of manufacturing high quality material and ceramic products in sintering process at relatively low temperatures requires the use of activating additives. Small amounts of these non-organic additives, called activators, mineralizers and modifiers have influence on the sintering process, s[...]
13
45%
Inżynieria Materiałowa
PL Otrzymywanie jednofazowych tworzyw z węglika krzemu metodą spiekania swobodnego wymaga aktywowania proszku - borem i węglem. Pierwszym, który użył wymienionych aktywatorów i wyjaśnił ich rolę był S. Prochazka. Sugerował on, że aktywatory zgodnie z równaniem Younga zwiększają poprzez zmiany energii p[...]
EN Obtaining SiC single phases by sintering method requires powder activation with boron and carbon. The first scientist who used these additives and explained of their role basing on process thermodynamics of sintering was Prochazka. Dihedral angle of pure SiC does not reach a boundary value 60 degree[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last