Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 244
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aircraft
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie przedstawiono projekt nowego systemu pomiaru ilości paliwa, w którym wykorzystano informacje pomiarowe jednocześnie z wyjść paliwomierza i przepływomierza. Częstotliwościowe dechy zakłóceń pomiarowych pozwoliły zastosować zasadę filtru komplementarnego, którego struktura wynika z teorii [...]
EN This paper presents the study of the method and the elaboration of the fuel measuring system. Both output signals from the fuel gauge and from the flowmeter were used simultaneously in this system. Frequency interference characteristics made possible to use complementar filter, structure of which is[...]
2
100%
Polish Maritime Research
1999 nr 4 6-10
EN The paper presents mathematical model of an aircraft two-shaft gas turbine which operates on the basis of a simple open cycle. The model was used to simulate dynamic characteristics of the gas turbine. The simulation language Simulink, a part of Matlab package, was applied for educational purposes.
3
100%
Logistics and Transport
EN The article presents ways of transportation system development which is possible to revolutionize personal air transport in the first half of the 21st century. Small Aircraft Transportation System - SATS uses small planes operating on the current aerodromic infrastructure. Aeroplanes operated by one[...]
4
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 2 397-413
PL W pracy przedstawiono wyniki numerycznej symulacji drgań giętnych skrzydła samolotu dyspozycyjnego. Zastosowano klasyczny model matematyczny dynamiki ruchu samolotu, opisany przez układ dwunastu równań różniczkowych pierwszego rzędu. W celu uwzględnienia drgań skrzydła zamodelowano sposób przemieszc[...]
EN The paper presents numerical analysis of airplane parameters of motion during wing transverse vibrations of an average commercial airplane. The mathematical model of the airplane motion including a system of twelve ordinary differential equations was employed. Using available publications and M28 "B[...]
5
80%
Journal of KONES
EN Engineering availability and operational readiness of an aircraft are requisites for its ability to operate. After the aircraft has been supplied, both features determine airworthiness of the aircraft, in compliance with the ARC (Airworthiness Review Certificate). Improvement in methods of maintaini[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2011 Nr 42 115--122
EN An aircraft accident at the maneuvering area of the airport has a negative impact upon the airport safety and further leads to the temporary closing of the airport; it causes many other problems not only at the airport. If the airport is not prepared for safe and efficient removal of disabled aircra[...]
7
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 493--499
EN Applying solid paint is a procedure used in practice to cover an aircraft skin with a coat of chromatic lacquer which possesses anti-corrosion properties. Additionally, this coat improves aerodynamic characteristics of a/c skin. Solid paint is applied as a preventive maintenance of the material the [...]
8
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 501--510
EN Any flight test programme is essentially based on a flight test plan, i.e. a document agreed upon and accepted by all the parties interested in the tests, and authorised by the superior body/authorities responsible for the execution of the tests. The flight test plan determines the number of flights[...]
9
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 307--316
EN This paper describes the methods (parametrical and non-parametrical) to determine the reliability increase function in the process of improving the reliability in the course of research on a prototype. A model of research, an algorithm of proceedings and calculation on an exemplary aircraft „HOB-bit[...]
10
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 11 14-21
11
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 1 67-80
PL W pracy przedstawiono badania wpływu wybranych praw sterowania pilotów automatycznych na tłumienie krótkookresowych drgań samolotu wywołanych turbulencją atmosfery. Do komputerowej symulacji lotu wykorzystano nieliniowy model dynamiki samolotu oraz model turbulencji atmosfery odzwierciedlający stoch[...]
EN The influence of selected control laws representing autopilot structures on attenuation of the short-period vibrations due to atmosphere turbulence has been examined in the paper. A nonlinear model of the aircraft dynamics and a turbulence model representing stochastic enviromental conditions have b[...]
12
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 1 81-95
PL Prawie każdy statek powietrzny jest wyposażony w intercjalny system nawigacji (INS). Autonomiczny inercjalny system nawigacji jest w stanie wyznaczyć parametry nawigacyjne: pozycję, prędkość i oriętację przestrzenną bez korzystania z zewnętrznych źródeł informacji. W niniejszej pracy wyprowadzono i [...]
EN Almost all aircraft are equipped with the Inertial Navigation Systems. The autonomous Inertial System are capable of calculating the navigational parameters of aircraft: position, velocity, and attitude, without external sources of information. In the paper the equations and algorithms of strapdown [...]
13
80%
Logistyka
PL Podstawą projektowania każdego systemu pomiarowego jest program badań określający cele, obiekty, metody, sposoby opracowywania i prezentacji wyników badań w postaci ułatwiającej wnioskowanie oraz środki techniczne niezbędne do realizacji programu. Jednym z takich środków jest aparatura tworząca mnie[...]
EN Any design of any measuring system is usually (or at least, should be) based on two fundamental elements, i.e.: a testing-work program that defines objectives, objects exposed to tests, methods, and techniques of handling the test results to display them in the form that makes inference easier, and [...]
14
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 4 3-8
EN For important fatigue-sensitive structures of aircraft whose breakdowns cause serious accidents, it is required to keep their reliability extremely high. In this paper, we discuss inspection strategies for such important structures against fatigue failure. The focus is on the case when there are fat[...]
15
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1999 nr 4 19-21
16
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 11 18-24
PL Analiza stabilności układu hydraulicznego wspomagania sterowania samolotem Przedstawiona w pracy analiza stabilności metodami liniowymi rozwiniętymi została wykorzystana do oceny stanu technicznego układu hydraulicznego wspomagania sterowania samolotów Su-22 w czasie ich badań resursowych (określaj[...]
EN Analysis of stability using linear evolute methods have been employed to evaluation of technological condition of hydrodynamic power-assisted control of Su-22 during the service life survey (defined time to major repair). Theoretical results have been confirmed in service life survey of hydraulic sy[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2000 Z.7 175-184
PL W pracy przedstawiono stan aktualny diagnostyki statków powietrznych oraz perspektywy jej rozwoju. Podkreślono wagę podatności diagnostycznej na skuteczność diagnozowania. Zwrócono uwagę na zależności metod i modeli diagnozowania od charakterystyk niezawodnościowych obiektu. Opisano wielometodowy sy[...]
EN In paper immediate interest of diagnostic systems of aircrafts and retrospective view of aircrafts were presented. To bring out into relief of diagnostic susceptibility and diagnostic effectiveness during a process of a diagnosis. It was make remark between methods and models of a diagnosis and reli[...]
18
80%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 4 223-231
PL W pracy rozpatrzono pojęcia charakteryzujące eksploatację statku powietrznego SP: fazy, stany, cykle i okresy eksploatacyjne, własności i właściwości SP. Zdefiniowano cztery rodzaje procesów eksploatacyjnych. Opisano problemy eksploatacji w ujęciu statycznym, a następnie - dynamicznym (proces), real[...]
EN The intended aim of the paper is to consider some terms which describe a total period of operation of an aircraft. These terms are as follows: operational phases, conditions, cycles, and periods as well as qualities and characteristics of the aircraft. Four types of operational processes have been d[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2015 nr 37 139--157
EN The proper management of an organisational unit and communication of reliable information about its functioning are important factors, which affect the safety of the executed aerial operations. According to decision no. 400/MON of the Minister of National Defence, the incorporation of the “Quality A[...]
20
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 127--135
EN The paper presents an approach to this type of problem. Was submitted the general approach to construct the model and presented selected aspects of the application AIRS enabling decision making support on minimizing taxiing aircraft at take-off and landing operations. Taxiing operations of aircraft [...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last