Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air-entrained concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The phase composition of the cement paste phase of concrete containing fly ash from circulating fluidized bed combustion (CFEC) was studied. The motivation was to broaden the knowledge concerning the microstructure and the durability of concrete containing new by-products from the power industry. Se[...]
2
75%
Structure and Environment
EN Air void size and number distribution constitutes a major characteristic, which substantially contributes to building up concrete resistance to cyclic freezing and thawing. The standard pore spacing factor L is based on the Powers model. Due to the assumptions made in the model, it may not be able t[...]
3
75%
Drogownictwo
2005 nr 3 86-88
PL Europejską tendencją nowych europejskich wymagań w normach na betony napowietrzone jest żądanie określonego rozkładu porów powietrznych w betonie zamiast wymagania całkowitej zawartości powietrza w mieszance. W Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła takie wymagania do ogóln[...]
EN European trend of the new European requirements for air-entrained concrete requests for specified distribution of air pores in ready concrete instead of for total air content in concrete mix. In Poland General Directorate of National Roads and Motorways introduced such requirements to general techni[...]
4
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 281-287
PL W referacie przedstawiono wyniki badań 22 serii betonów różniących się rodzajem cementu, o stosunku W/C od 0,35 do 0,48 i zawartości powietrza od 1,3 do 10,1%. Celem badań było określenie zależności występujących pomiędzy charakterystykami porowatości, nasiąkliwością, wytrzymałością na ściskanie ora[...]
EN The paper presents the results of examinations of 22 series of concretes made with different kind of cement, W/C-0,35-0,48 and air content 1,3-10,1%. The aim was to estimate relations between air-pores characteristics, absorption, compressive strength and freeze-thaw durability of air-entrained conc[...]
5
63%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano proces karbonatyzacji betonów popiołowych o różnym stopniu napowietrzenia. Uzyskane wyniki pokazują, że zastąpienie 25% cementu krzemionkowym popiołem lotnym i zwiększenie sumarycznej zawartości proszków w betonie popiołowym zapewnia większą zwartość betonu i zmniejsza szybkość karbonatyzacj[...]
EN Carbonation process of high volume fly ash concretes with different air content was investigated. The results has shown that replacing 25% of cement by siliceous fly ash and increasing the total content of powders also by fly ash addition assures the tighteness of concrete which reduce the rate of c[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań stereologicznych dotyczące betonów napowietrzanych. Na specjalnie przygotowanych płaskich przekrojach próbek betonowych określono parametry stereologiczne, w tym współczynnik rozmieszczenia porów. Wartość tego współczynnika określa odporność betonu na działani[...]
EN Results of stereological investigations relating to air entrainment concretes have been presented in the contribution. Stereological parameters, including coefficient of pores distribution, have been determined on individually prepared plane sections of concrete samples. Value of this coefficient de[...]
7
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Rozkład wielkości pustek powietrznych oraz ich ilość są ważnymi charakterystykami, które mają znaczący wpływ na system porów powietrznych zabezpieczających trwałość betonu przed cyklicznym zamrażaniem-rozmrażaniem. Charakterystyk tych nie uwzględnia normowy wskaźnik rozmieszczenia porów L określany [...]
EN Important characteristics which substantially affect the system of air pores that protect concrete from cyclic freezing and thawing are the pore size distribution and number of air voids. The pore distribution is measured with the standard factor L based on the Powers model, in which considerable si[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawione badania odnoszą się do grupy sześciu kompozytów betonowych. Kompozyty wykonano na bazie kruszywa lekkiego, o różnym wyjściowym zawilgoceniu (od stanu suchego do stanu pełnego nasycenia wodą). Trzy mieszanki betonowe wykonano bez użycia domieszki napowietrzającej. Do trzech kolejnych do[...]
EN The presented study refers to a group of six concrete composites. The composites were based on lightweight aggregate, with a diverse levels of moisture content (from dried to fully saturated with water coarse aggregate). Three of those composites were made without aeration admixture. To the other th[...]
9
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2009 [nr] 6 (15) 64--71
PL Nawierzchnie lotniskowe narażone są na szkodliwe działanie różnych czynników, takich jak zamarzanie i odmarzanie, wpływ środków odladzających czy oddziaływania termiczne pochodzące od silników lotniczych. Aby zapewnić odporność betonu na te i inne czynniki, stosuje się wyłącznie betony napowietrzone[...]
10
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2015 T. 7, nr 2 19--25
PL W pracy przedstawiono wpływ względnego ubytku masy badanych kompozytów cementowych na bazie kruszywa keramzytowego i popiołoporytowego na współczynnik przewodzenia ciepła betonów w pierwszych trzech miesiącach ich dojrzewania. Poddano analizie betony nienapowietrzone oraz betony napowietrzone domies[...]
EN The paper presents the relation between the relative weight loss of cement composites based on leca and lyttag aggregates and the thermal conductivity of concretes in the first three months of their curing. Non-aerated concretes and concretes aerated with air-entraining admixture and aluminium powde[...]
11
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 12 45--49
PL Trwałość konstrukcji z betonów cementowych w określonych warunkach użytkowania (klasach ekspozycji) zależy głównie od odporności zastosowanego betonu na agresywne oddziaływania środowiskowe. Porowata struktura betonu sprzyja penetracji wody oraz szkodliwych substancji i sprawia, że w miarę upływu cz[...]
EN The sustainability of the construction made of highstrength cement concrete in specific operating conditions (display classes) mainly depends on concrete resistance on aggressive environmental effects.The porosity structure system allows the penetration of water and harmful substances causing destru[...]
12
51%
Cement Wapno Beton
2017 R. 22/84, nr 4 271--281
PL Przeprowadzono badania modelowe w laboratorium wpływu pielęgnacji na właściwości mechaniczne i trwałość betonu nawierzchniowego z kruszywem odkrytym. Beton napowietrzony zaprojektowano jako górną warstwę nawierzchni KR5-KR7 wykorzystując dwa rodzaje cementu CEM I oraz CEM III/A. Zróżnicowanie stosun[...]
EN Modelling studies in laboratory of the effect of curing on the mechanical properties and durability of the concrete pavement with exposed aggregate are presented. Air-entrained concrete was designed as the top layer of a motorway pavement with the use of two types of cements: CEM I and CEM III/A. Th[...]
13
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2008 [nr] 12 34--41
PL Warunkiem koniecznym trwałości betonu napowietrzonego w środowisku agresji mrozu i środków odladzających (XF) jest właściwa mikrostruktura porów powietrznych. Powszechnie stosowanym i skutecznym sposobem kształtowania mikrostruktury porów jest używanie domieszek napowietrzających, chociaż znane są t[...]
14
51%
Przegląd Budowlany
PL Popiół lotny jest od ponad półwiecza najpowszechniej stosowanyrn dodatkiem do betonów masywnych oraz konstrukcyjnych o niskich wytrzymałościach. Jak wiadomo, aspekt zapewnienia trwałości tego typu betonów jest bardzo istotny i stwarza wiele problemów w realizacji. Powszechnie stosowane napowietrzeni[...]
EN It is common knowledge that durability particular low strength concretes is very crucial and make a lot of problems in execution. The influence of unburned carbon content in fly ash on freeze resistance of concretes with their addition is analysed. The analyses were made on the basis research progra[...]
15
51%
Cement Wapno Beton
PL Wielu problemów związanych z brakiem powtarzalności w uzyskiwaniu analogicznej struktury porow powietrznych można uniknąć dodając do betonu stałe cząstki o określonych średnicach, puste w środku, tzw. mikrosfery. Rozwiązanie to pozwala na wprowadzenie do betonu porów powietrznych w formie mikrosfer [...]
EN Many of the problems connected with non-reproducibility of air void system can be avoided by adding hollow solid particles with given diameters, the so called microspheres. This solution helps introduce into the concrete the "air voids" in a form of microspheres of adequate, fixed size. The studies [...]
16
45%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono kompleksowe badania doświadczalne właściwości betonu napowietrzonego, zawierającego zmielone odpady z cegieł, jako dodatek mineralny zastępujący cement portlandzki. Stwierdzono, że w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych badań różnych rodzajów betonów wykonanych z cementu portlandzki[...]
EN The complex experimental tests of the air-entrained concrete (AEC) properties, containing waste brick powder as supplementary cementing material are presented. Contrary to many previous studies, concerning of different types of concrete based on the Portland cement with ceramic powders as mineral ad[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last