Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air-condition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2009 nr 4 13-15
2
100%
Instal
2008 nr 11 36-38
PL Przedmiotem opracowania jest zbadanie skuteczności wentylacji w pomieszczeniu akumulatorni zakładu energetycznego. W tym celu wykonano pomiary średniej prędkości powietrza na kratkach i w szczelinach wentylacyjnych. Minimalna krotność wymian powietrza w pomieszczeniach akumulatorni powinna wynosić 4[...]
EN The purpose of this study is to examine the efficiency of ventilation in the battery room of a power plant. For this purpose the mean velocity of air in air gates and ventilation gaps was measured. The minimum multiplication factor of air exchange in battery rooms ranges between 4 and 8 [5, 6, 7]. I[...]
3
100%
Instal
2008 nr 9 68-71
PL W artykule przedstawiono analizę dynamiki uruchamiania instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub ogrzewania powietrznego po okresie postoju instalacji. Rozpatrzono pomieszczenia o różnym przeznaczeniu, różnej wielkości i o różnej temperaturze początkowej powietrza w pomieszczeniu. W wyniku ana[...]
EN The paper presents an analysis of ventilating, air-conditioning or heating appliance start-up dynamics after a period of nonuse. Rooms of different purposes were tested, different size and different initial temperature inside the room. As a result of the analysis information of duration and speed of[...]
4
100%
Instal
2010 nr 12 20-22
PL Głównym tematem artykułu test badanie eksperyrnentalne wewnętrznego odzysku ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych pracujących w trybie CAV lub VAV oraz przedstawienie podstawowych parannetrów wewnętrznego odzysku ciepła dla warunków projektowo-obliczeniowych (okres Iata) Polski.
EN The focus of the presentation is on experimental investigation of an internal heat recuperation in air-conditioning systems operating in C AV or YAW control mode and to present the basic technical parameters of internal heat recuperation used in climatic design conditions for Poland.
5
100%
Instal
2010 nr 11 11-13
PL W artykule przedstawiono wyniki z badań wybranych wywietrzaków nowych typów dostępnych na polskim rynku. Opisano metodykę badań aerodynamicznych wywietrzaków, schemat stanowiska badawczego oraz schematy poszczególnych rodzajów wywietrzaków. Wyniki z badań przedstawiono w formie graficznej.
EN The article presents the results of research on chosen new types of chimney caps available on the Polish market. The methodology of the research for testing aerodynamic chimney caps, diagram of the bench and schemes of various types of chimney caps are described. The results of the research are pres[...]
6
100%
Instal
2010 nr 11 4-9
PL W artykule zaproponowano metodykę wyznaczania zintegrowanego wskaźnika oceny jakości klimatu wewnętrznego pomieszczeń opartą o linearyzację ocen trzech parametrów powszechnie mierzonych w pomieszczeniach: temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza oraz stężenia dwutlenku węgla. Zapropono[...]
EN The article presets methodology of integrated factor of indoor climate quality evaluation. The methodology is based on linearization of three easily measured indoor air parameters: temperature, relative humidity and concentration of carbon dioxide. Proposed methodology can be used for optimization o[...]
7
100%
Instal
2008 nr 3 24-26
PL System klimatyzacji hali basenowej powinien spełnić szereg wymagań, które zapewnią odpowiednie parametry powietrza w hali oraz komfort użytkownikom basenu. Jednocześnie system ten powinien gwarantować trwałość instalacji wentylacji oraz niskie koszty eksploatacji obiektu. W niniejszym artykule zawar[...]
EN There is a number of requirements for air conditioning systems for swimming pool hall. They should keep specific air parameters, comfort for users, as well as durability and low operation object costs. This article gives some information how to cope with them.
8
100%
Instal
2008 nr 2 30-33
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu poznania zachowania strumienia konwekcyjnego, poddanego działaniu wymuszonego mechanicznie strumienia wspomagającego i porządkującego niestabilny przepływ konwekcyjny. Wskazano potencjalne możliwości wykorzystania dodatkowego nawiewu w przypa[...]
EN The paper presents the results of measurements conducted in order to study behavior of thermal plume intensification processed by mechanically forced air jet. The potential possibilities of utilizing additional air jet in industrial space were described.
9
100%
Instal
2008 nr 1 42-45
PL W artykule przedstawiono praktyczne aspekty oceny środowiska cieplnego w pomieszczeniach w kontekście dyrektywy 2002/91/EC. Na zakończenie pokazano i omówiono wyniki badań komfortu cieplnego przeprowadzone w budynkach biurowych.
EN The paper presents practical aspects of thermal environment estimation in a context of Directive 2002/91/EC. As the conclusion, the results of measurements of thermal comfort in office space were presented and discussed.
10
100%
Instal
2007 nr 10 34-35
PL W artykule przedstawiono problemy związane z modernizacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wielu wykonawców takich modernizacji nie porusza problemów związanych z zanieczyszczeniami biologicznymi przewodów. Zanieczyszczenia te powstają mimo systematycznej konserwacji instalacji. Można p[...]
EN The problems concerning ventilation and air-conditioning system modernization were described in the article. Many contractors performing these kind of modernizations do not mention the problems concerning with biological ducts contamination. These pollutions arise despite systematic system maintenan[...]
11
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
12
100%
Instal
2007 nr 2 22-26
PL Rozwój sprężarek wyporowych na przestrzeni ich blisko 350 letniej historii doprowadził do wykształcenia się dużej liczby różnorodnych konstrukcji,których zastosowanie we współczesnych urządzeniach klimatyzacyjnych jest niesłychanie ważne. W artykule autorzy prezentują główne kierunki i obszary wykor[...]
EN Evolution of positive-displacement compressors in last 350 years has caused big numbers of miscellaneous constructions, which application in modern air-conditioners is unheard-of important. Authors present in article main directions and areas of utilization pariculary taking into consideration moder[...]
13
100%
Instal
2007 nr 7/8 46-52
PL Domy jednorodzinne oraz budynki mieszkalne należą do obiektów, w których człowiek przebywa najczęściej. Z tego względu konieczne jest zapewnienie właściwego stanu powietrza wewnętrznego. Jest to możliwe tylko poprzez zastosowanie efektywnie działającej wentylacji. Sprawność wymiany powietrza, stopie[...]
EN Detached houses and blocks of flats belong to the buildings where we spend most of our time. Therefore it is necessary to provide them with proper indoor air quality. This is only possible by using effectively operating ventilation. The air exchange effectiveness, satisfaction level of the obtained [...]
14
88%
Instal
2010 nr 7/8 21-24
PL W artykule opisano sposób rozdziału powietrza stosowany w wentylacji wyporowej. Przedstawiono specjalne nawiewniki wykorzystywane przy realizacji tego typu systemów wentylacji.
EN Methods of air distribution for displacement ventilation systems have been presented. Special diffusers used in the systems of this kind have been also described.
15
88%
Instal
2010 Nr 5 21-23
PL W artykule opisano układy sterowania w jednych z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemach klimatyzacyjnych typu VRF i VRV. Przedstawiono ideę działania tych systemów klimatyzacyjnych. Omówiono proces regulacji oraz wyróżniono i opisano trzy człony układów automatycznej regulacji: pomiaro[...]
EN Control systems for one of the most technologically sophisticated air-conditioning plants of type VRF(Variable Refrigerant Flow) and VRV (Variable Refrigerant Volume) were described. The operational idea of the systems of this kind were presented. A short description of the controlling process were [...]
16
88%
Instal
2007 nr 12 20-24
PL Od czasu pojawienia się kryzysu energetycznego w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia stale dqży się do ograniczenia zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych. W krajach rozwiniętych wyraźnie zaznaczył się przy tym wzrost zapotrzebowania energii do klimatyzacji. Konieczność oszczędzania ener[...]
EN Since energetic crisis in the 70's last century there is still aim to reduce energy demand from conventional sources. In well developed countries one found very distinct grow up of energy utilization for air conditioning goals. The necessity of energy saving because of still increased energy prices,[...]
17
75%
Instal
2009 nr 2 13-15
PL W artykule przedstawione są zasady doboru izolacji na instalację wody lodowej ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej izolacji h [W/m2K] i koniecznością należytego zwiększenia grubości izolacji w przypadku braku swobodnej cyrkulacji powietrza. Dobór[...]
EN In the article the rules of selection of correct insulation thickness for chilled water systems are presented with especially highlighted surface coefficient of heat transfer h [W/m2K] on the outer surface of insulation and necessity of increased insulation thickness in case of limited air movement.[...]
18
75%
Instal
2009 nr 1 7-10
PL W artykule zawarto informacje na temat wymagań normatywnych w Polsce i na świecie dotyczących parametrów środowiska panującego w salach operacyjnych oraz opisano praktyczne rozwiązania systemów wentylacji i klimatyzacji, które mogą być stosowane w pomieszczeniach bloku operacyjnego.
EN The paper presents the outline of the requirements towards parameters of indoor environment and practical solutions of ventilation and air-conditioning systems, which can be used in operating theaters.
19
75%
Instal
2009 nr 4 2-6
PL W artykule zaproponowano ogólny algorytm zintegrowanego projektowania systemu utrzymania komfortu klimatycznego w budynkach o niskim zużyciu energii. Dla oceny dopuszczalnych technicznie rozwiązań systemów utrzymania komfortu klimatycznego wprowadzono zbiór kryteriów opisujących zdefiniowany problem[...]
EN This paper presents general algorithm of integrated design of indoor climate comfort creation system for low energy buildings. In order to rank technically acceptable solutions the set of evaluation criteria has been described. As the decision tool one of the methods of multicriteria decision aid – [...]
20
75%
Instal
2009 nr 6 20-34
PL Wzrastające ceny energii elektrycznej i ciepła zachęcają administratorów basenów publicznych do szukania oszczędności eksploatacyjnych w zakresie instalacji wentylacyjnej. Z drugiej strony administratorzy zobowiązani są do utrzymania komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Z po[...]
EN Growing prices of electricity and heat encourage the public swimming pool’s administrators to look for savings in ventilation system’s operating costs. On the other side, administrators are obliged to keep comfort and safety of the buildings. The monitoring of ventilation system comes to aid. Thanks[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last