Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 189
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 3 21-37
PL Publikacja zawiera opis kompleksowej metody kontroli stężeń struktur azbestowych w powietrzu. Omówiono w niej: sposób lokalizacji punktów pobierania próbek, pobieranie próbek z powietrza i przygotowanie próbek do analizy, identyfikację struktur na podstawie cech morfologicznych, chemicznych, struktu[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 7 300-305
PL W artykule opisano wstępne badania parametrów powietrza wewnętrznego w garażach wielostanowiskowych. Pomiary wykonano w garażu pod pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym w Warszawie. W budynku zastosowano rozwiązanie wentylacji wywiewnej mechanicznej, przy użyciu 4 sekcji zaopatrz[...]
EN The paper describes a preliminary study of indoor air parameters in multi-stand garages. The measurements have been carried out in a garage under a five-apartment building located in Warsaw. The building uses mechanical exhaust ventilation solution, applying four sections filted with separate exhaus[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 1-2 59-65
PL W artykule przedstawiono metodykę obliczeniową wentylacji bytowej w garażach zamkniętych na podstawie wymagań zamieszczonych w niemieckich wytycznych. Omówiono wpływ tlenku węgla na zdrowie ludzi i związane z tym dopuszczalne stężenia CO w powietrzu w garażach, porównując wymagania krajowe i niemiec[...]
EN The author discusses methods used for computing comfort ventilation capacities in car parks based on German guidelines and the effects of carbon monoxide on human health and its concentration limits set for garages in the Polish and German codes. Since Polish engineers rely on the former revision of[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 543-545
5
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiono rozwiązania dotyczące wykorzystania powietrza jako gazu roboczego w termoaskustycznych urządzeniach chłodniczych. W tym celu zostało zbudowane doświadczalne urządzenie termoakustyczne z powietrzem jako czynnikiem roboczym. Artykuł zawiera wyniki badań doświadczalnych oraz odpowiedź na [...]
EN The article tries to answer the question can air be used as working fluid in thermoacoustic engines. There was built a experimental thermoacoustic refrigerator, in which air is a working fluid. There are shown experimental results obtained from investigation of refrigerator. The article answers on q[...]
6
100%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 10 968-970
7
100%
Nukleonika
EN The results of measurements of aerosol samples in the 1998-1999 period in the monitoring network of the ASS-500 stations in Poland are presented. The concentration of 137Cs remained at a rather low level during these two years. Higher levels resulting from the Algeciras release in southern Spain wer[...]
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 8 347-350
PL W artykule opisano wstępne badania parametrów powietrza wewnętrznego w garażach wielostanowiskowych. Pomiary wykonano w garażu pod pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, zlokalizowanym w Warszawie. W budynku zastosowano rozwiązanie wentylacji wywiewnej mechanicznej, przy użyciu 4 sekcji zaopatr[...]
EN The paper describes a preliminary study of indoor air parameters in multi-stand garages. The measurements have been carried out in a garage under a five-apartment building located in Warsaw. The building uses mechanical exhaust ventilation solution, applying four sections fitted with separate exhaus[...]
9
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2016 nr 131 67--77
EN This paper identifies the location of water vapour spontaneous condensation during air expansion in convergent-divergent nozzles. The comprehensive analysis proposed herein includes an analytical solution together with experimental and numerical investigations. Numerical calculations are performed u[...]
10
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The presence of Escherichia coli in the air of facilities involved in management and composting of post-slaughter poultry wastes in selected plants of West Western Pomerania region was studied. Measurements were made on four dates in a variety of weather conditions during the year. The study was con[...]
11
88%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2008 nr 121 33-48
EN The turbulent flow in a square-sectioned duct with an installed bend was investigated numerically. The calculations were based on two different turbulence models, namely the standard k-epsilon model and the k-omega SST model. The numerical computations were carried out using the commercial software [...]
12
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2007 z. 50 17-38
PL Niniejszy artykuł dotyczy problemów rozwijania się osiowo-symetrycznego strumienia powietrza dalekiego zasięgu. Szczególną uwagę zwrócono na rozkład prędkości powietrza jako jednego z podstawowych elementów kształtujących rozdział powietrza w pomieszczeniu. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych bada[...]
EN This paper concerns problems of expansion of axial-symmetric long throw air jet. Main scope is velocity decay as one of the most important elements concerning room air diffusion. Author presents laboratory research results and developed empirical equations describing axial and vertical air jet veloc[...]
13
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 4 65-74
PL W artykule omówiono optyczną detekcję i pomiar koncentracji cząstek azbestu unoszonych w powietrzu, z wykorzystaniem wielokanałowej rejestracji charakterystyk przestrzennych rozproszonego s'wiatla laserowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne procesu w postaci wniosków wynikających z teorii Mie roz[...]
EN The paper presents the possibilities to perform optical detection and measurements of concentration of airborne asbestos particles, based on the multi-channel recording of spatial characteristics of scattered laser light. The theoretical grounds of the process, in the form of conclusions resulting f[...]
14
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaprezentowano wyniki z własnych badań procesu migracji powietrza do wnętrza nadwozia przez otwarte drzwi. Eksperymenty wykonano dla różnego czasu otwarcia drzwi w wariancji z kurtyną paskową i bez kurtyny paskowej.
EN The study analyses the results of own research of air migration into the truck body through the open door. The experiments were performed for different times of door opening in variants with a stripe curtain and without it.
15
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Przeprowadzono monitoringowe badania składu bioaerozolu bakteryjnego i mikrogrzybowego na terenie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych "Igły" w Chojnicach. Analizy mikrobiologiczne powietrza wykonano w okresie letnim 2008 r. na czterech stanowiskach: przy piaskownikach, komorach napowietrzania, w miejsc[...]
EN Monitoring of the content of bacterial and microfungal bioaerosol was carried out at the Municipal Sewage Treatment Plant "Igły" in Chojnice. Microbiological analyses of the air were carried out in the summer period 2008 at four stands: in the vicinity of sand catchers, aeration chambers, maturing c[...]
16
75%
Problemy Ekologii
PL Przy ocenie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego przez transport drogowy na ekosystemy i stan zdrowia ludzi, należy także wsiąść pod uwagę możliwość występowania okresowych, jak i ciągłych niedoborów stężenia tlenu w powietrzu, nie tylko wzdłuż traktów [...]
EN Near opinion the harmful influences the pollution introduced to atmospheric air by road service to get under attention the possibility of occurrence periodical, as and the continuous shortages of concentration in air the oxygen. Effect this steps out along streets, on crossings as well as car parks.[...]
17
75%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 4 191-198
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań procesu destrukcyjnego utleniania wybranych lotnych związków złowonnych, siarkoorganicznych i azotoorganicznych w układzie generator - reaktor koronowy, zbudowanym w naszym laboratorium. Jako modelowe domieszki powietrza stosowano izobutyloaminę, pirydynę[...]
EN The results of the preliminary investigations on the destructive oxidation of chosen volatile ill-smelling organosulphur and organonitrogen compounds in the generator-corona discharge reactor system, manufactured in the our laboratory, are presented in the paper The isobutyloamine, pyridine and 2,5-[...]
18
75%
Ekologia i Technika
2013 R. 21, nr 3 122--126
PL Celem pracy była ocena sanitarna powietrza wokół oczyszczalni ścieków. Badania bioaerozolu przeprowadzono z wykorzystaniem impaktora w wokół oczyszczalni ścieków. Próby pobierano dwukrotnie w dwóch okresach w trzech punktach pomiarowych. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła ustalić, że powietrze wok[...]
EN The aim of this study was to evaluate the air around the sanitary sewage treatment plant. Bioaerosol tests were carried out in around treatment plants around the using microbial air sampler. Samples were taken twice in two periods in the three measuring points. Analysis of results allowed to determi[...]
19
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Badania powietrza atmosferycznego prowadzono na terenie i w otoczeniu hydrofitowej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Biesalu o przepustowości 170 m³ ·d-¹, z pięciostopniowym stawem napowietrzanym, stawem stabilizacyjnym oraz filtrem gruntowo-roślinnym o przepływie poziomym (FGR). Badano li[...]
EN Atmospheric air was analysed on the premises and in the surrounding of a constructed wetland in Biesal, treating 170 m³ ·d-¹ of domestic wastewater, which operates in a system of five-stage aerated pond, stabilization pond and a reed bed with horizontal flow. The following microorganisms were assaye[...]
20
75%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 3 44-48
PL Wskaźnik ESEER pozwala na dokonanie porównania różnych agregatów chłodniczych dla warunków pracy Euroventu oraz oszacowanie przyszłych kosztów zużycia energii elektrycznej przez agregaty wody ziębniczej w systemach klimatyzacji komfortu. Problematyczne jest to, że ESEER jest zdefiniowany jedynie dla[...]
EN SEER allows to make comparison of different water chillers for Eurovent conditions and estimate further cost of electrical energy consumption by water chillers for comfort air-conditioning. The problem is, that ESEER is given for defined Eurovent's parameters. Many systems and water chill-ers work w[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last