Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air traffic management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN International aviation organizations require Poland to define the so-called acceptable level of safety for traffic accidents. To calculate this, one requires statistical data on accidents. These, however, in recent years did not occur, or the size of the sample is insufficient. In the paper a method[...]
2
100%
Transport Problems
PL Niniejsza praca ocenia możliwość realizowania nowego systemu ATM zarządzania ruchem powietrznym organizowanego w ramach Functional Airspace Block Central Europe (FAB CE) (Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej Europy Centralnej) i określa wprowadzenie scenariuszy, które zostały zaproponowane prze[...]
EN This paper evaluates feasibility of the new Air Traffic Management (ATM) organisation in Functional Airspace Block Central Europe (FAB CE) and specifies the implementation scenarios that are proposed by Central European Air Traffic Services Coordination Group (CEATS CG). The paper elaborates element[...]
3
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W roku 1990 Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego ECAC (European Civil Aviation Conference) przyjęła Strategię Obszarową, której głównym zadaniem jest harmonizacja europejskich systemów ATM, a następnie – do pierwszych lat wieku XXI - ich zintegrowanie. Wprowadzenie elastycznego użytkowania prz[...]
EN In 1990 European Civil Aviation Conference (ECAC) adopted Area Strategy aimed at harmonization of the European systems of air traffic control and subsequently - by the first years of XXI century - their integration. The flexible use of airspace (FUA) implementation amounts to principal change in air[...]
4
88%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Międzynarodowe organizacje lotnicze nakładają na Polskę obowiązek określenia tzw. dopuszczalnego poziomu ryzyka dla wypadków w ruchu lotniczym. Wyznaczenie tej wielkości wymaga posiadania danych statystycznych o wypadkach. Te jednak w ostatnich latach nie występują, albo liczność próbki jest niewyst[...]
EN International aviation organizations require Poland to define the so-called acceptable level of safety for traffic accidents. To calculate this, one requires statistical data on accidents. These, however, in recent years do not occur, or the size of the sample is insufficient. In the paper a method [...]
5
88%
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
2018 nr 3(112) 21--41
EN The continued air traffic growth in Polish airspace requires continuous improvement of the efficiency of the air traffic management (ATM) system in order to meet the needs of all its users and to guarantee the highest level of safety of air operations. Activities in this respect undertaken by the Po[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 1(86) 40-73
EN Started in the mid-1990s and still proceeding process of the European airspace management optimization covers a complex of legislative and institutionaltechnical actions, which are initiated mainly by the ECAC, EU and Eurocontrol, and carried out by the Member States of these organizations. The effe[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 1(82) 45-79
EN The purpose of the article is to present selected aspects of human factors and automation in the management of air traffic and its impact on the level of safety of flight operations. In the first part of this paper the author examines various definitions and interpretations of the human factor in th[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe AON
2008 nr 2(71) 99-129
EN The article presents the basic legal, institutional and technical aspects of European CNS/ATM (Communications, Navigation and Surveillance Systems for Air Traffic Management), systems development. The author outlines major international programmes' guidelines concerning the modernization of these sy[...]
9
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL System zarządzania ruchem lotniczym jest złożonym systemem hierarchicznym. Poziomy hierarchii można wydzielić w zależności od długości horyzontu czasowego podejmowanych decyzji oraz od wielkości obszaru analizy. Dla średniego horyzontu czasowego i dużego obszaru analizy powołano służby zarządzania p[...]
EN Air traffic management is a complex hierarchical system. Hierarchy levels can be defined according to decision making time horizon or to analysis area volume. For medium time horizon and wide analysis area, the air traffic flow management services were established. Their main task is to properly co-[...]
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2014 z. 102 159--169
PL W artykule porównano wpływ czynnika ludzkiego na zarządzanie ruchem morskim i zarządzanie ruchem lotniczym. Przedstawiono systemy nadzorowania ruchu statków powietrznych i morskich ze wskazaniem głównych wspólnych problemów. W artykule opisano także najważniejsze elementy natury człowieka będące skł[...]
EN The paper presents the influence of human factor on sea traffic management and air traffic management. The traffic services for aircrafts and merchant vessels have been compared and main common issues have been indicated. The most important elements of human nature - components of human factor and t[...]
11
75%
Transport Problems
PL System zarządzania ruchem lotniczym jest złożonym systemem hierarchicznym. Poziomy hierarchii można wydzielić w zależności od długości horyzontu czasowego podejmowanych decyzji oraz od wielkości obszaru analizy. Dla średniego horyzontu czasowego i dużego obszaru analizy powołano służby zarządzania p[...]
EN Air traffic management is a complex hierarchical system. Hierarchy levels can be defined according to decision making time horizon or to analyze area volume. For medium time horizon and wide analysis area, the air traffic flow management services were established. Their main task is to properly co-o[...]
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 109--120
PL Jednym z podstawowych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i ekonomiczności ruchu lotniczego jest zarządzanie przepływem. Ustanowiona w tym celu służba FMP nakłada na ruch regulacje po przekroczeniu granicznych wartości wielkości ruchu. Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie czy istn[...]
EN One of the primary measures to ensure the safety and economy of air traffic is the traffic flow management. FMP service was established for this purpose. It imposes regulations on the traffic if it exceeds the volume treated as a limit. The aim of this study is to check whether it is possible to use[...]
13
75%
Reports on Geodesy
2004 nr 2/69 369--377
EN Satellite technology especially the GPS system has developed rapidly for several years. It has a lot of applications in various domains, including geodesy, land transport and we can note, that aviation more and more uses various kind of satellite systems (fig. 1). The most important are the followin[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe AON
1999 nr 2(35) 125-137
EN Building the Air Support Operation Centre is one of the Polish government priorities which aim at achieving organisational-functional structures compatibility with the European Union and NATO countries structures. In experts’ opinion, the condition to fulfil the expectations of air space users in th[...]
15
75%
Archives of Transport System Telematics
EN The wind is an increasingly important source of energy for the Slovak Republic. It is exploited by the use of turbines to generate electricity. Because of their physical size, in particular their height, wind farms can have an effect on the safety aviation domain. Additionally, rotating wind turbine[...]
16
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 89 5--18
PL Stały wzrost wielkości ruchu lotniczego zmusza do poszukiwania metod zwiększających efektywność zarządzania ruchem i przestrzenią powietrzną. Działania takie są podejmowane od lat przez służby zarządzania ruchem lotniczym i ośrodki badawcze. Stosunkowo nową koncepcję lepszego wykorzystania dostępnej[...]
EN The constant increase in air traffic volume forces to seek methods of improving the effectiveness of air traffic and airspace management. Such actions are undertaken for years by the air traffic management and research centres. A relatively new concept leading to better utilisation of available airs[...]
17
75%
Archives of Transport
PL W procesie zarządzania ruchem lotniczym pojawia się problem wyznaczenia, a następnie utrzymywania właściwej wielkości ruchu. Z jednej strony pojawia się tendencja do zwiększania ruchu - daje to korzyści (zyski) wszystkim podmiotom biorącym udział w procesie transportowym, z drugiej jednak strony poj[...]
EN One of the most common problems in the process of air traffic management is determination of the proper traffic volume. On the one hand, there is a tendency of increasing traffic volume - it gives profits to all subjects involved in transportation process. On the other hand, there is a tendency to d[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 4(77) 129-159
EN Lessons learned from the conflicts in the end of 20th and the beginning of the 21st centuries underline that flexibility, impetus and momentum of air operations create new environment within command and control (C2), including air traffic management (ATM). The ATM system along with C2 system influen[...]
19
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2013 nr 1 19-24
PL Omówiono obecnie wykorzystywane systemy komunikacyjne na potrzeby zarządzania ogólnym ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej.
EN In this article there were discussed current communication systems for the needs of general air traffic management in polish airspace.
20
63%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 3(56) 121-133
EN Poland has made a great progress in building modern Airspace Control and Airspace Management systems, which meet the Allied and European requirements. However, this process has not been fully completed. Its intensification and identified problems' resolutions should make these systems capable of fac[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last