Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air condition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2017 z. 75 103--105
EN The author presents the possibilities of performing environment condition measurements by using a UAV unit. Using a flying unit enables getting closer to the center of the pollution and defining its origin point. A single flight can catalogue various sources of pollution, such as malfunctioning cent[...]
2
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule pokazano, jakie są możliwości wspomagania komputerowego projektowania klimatyzacji na przykładzie zabytkowej auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy opracowywaniu koncepcji klimatyzacji dla tego nietypowego obiektu sporządzano bilans cieplny pomieszczenia z uwzględnieniem dynamic[...]
EN Options for computer-aided design of an air conditioning system are presented. The system is described taking as an example the historical Leopoldina hall of the Wroclaw University. The heat balance has been made when designing the system for this unusual object. The dynamic changes of the external [...]
3
75%
Instal
2005 nr 4 38--41
PL W artykule opisano metodykę wielokryterialnego wspomagania podejmowania decyzji w zakresie wyboru systemu klimatyzacji dla budynku. Metodyka oparta jest na ogólnym algorytmie procesu decyzyjnego, w którym zastosowano jedną z metod wielokryterialnych bazującą na konstrukcji relacji przewyższania. Na [...]
EN The paper presents the multicriteria decision support method applied for the choice of the air conditioning system for a building. The method is based on the general algorithm of the decision making including one of the multicriteria methods settled on the outranking relation. On the basis of the se[...]
4
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2380--2384
PL Badano skuteczność preparatów zawierających składniki o działaniu biobójczym, przeznaczonych do dezynfekcji systemów klimatyzacyjnych. W celu odzwierciedlenia warunków rzeczywistych, zastosowano inokulum w postaci zanieczyszczeń pobranych z systemu klimatyzacji, które może stanowić potencjalne źródł[...]
EN Two com. and 2 original microbicide formulations with active agents [R1R2Me2NCl, where R1 = R2 = Me(CH2)9 (I) or R1 = n-C12–C16 alkyl and R2 = PhCH2 (II)] were used for disinfecti[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 196--200, CD
PL W pracy określono wpływ transportu drogowego mierzonego natężeniem ruchu samochodowego oraz warunków meteorologicznych (temperatura, kierunek i prędkość wiatru, ciśnienie powietrza, wilgotność względna) na stężenia NO₂ oraz NOx w powietrzu w kanionie komunikacyjnym. Badania przeprowadzono[...]
EN The influence of road transport, measured by traffic intensity, and meteorological conditions (temperature, direction and velocity, air pressure, relative humidity) on NO₂ and NOx concentrations in air in the communication canal were determined. The research was conducted on the basis of [...]
6
63%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 1-2 30--35
PL Wentylacja fasadowa to system pozwalający na indywidualizację warunków środowiska wewnętrznego, zapewniający dobre warunki przebywania ludzi. Urządzenia wentylacji fasadowej realizujące procesy wymiany powietrza i jego uzdatniania (bez nawilżania) umieszczane są bezpośrednio w ścianie wentylowanego [...]
EN A façade-integrated ventilation system enables the personalization of indoor climatic conditions for the comfort of the building users. Façade-integrated ventilation devices responsible for the exchange and treatment of air (without humidification) are installed directly in the wall of the ventilate[...]
7
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie możliwości obniżenia zużycia energii w budynkach na potrzeby systemów wentylacji i klimatyzacji dzięki zastosowaniu materiałów budowlanych i wyposażenia o niskiej emisji zanieczyszczeń przy jednoczesnym zachowaniu wymagań dotyczących jakości powietrza wewn[...]
EN The results of analyses concerning the possibility of reduction of energy consumption in ventilation and air conditioning systems of buildings are summarised. The reduction is achieved with an ap­plication of building materials and eąuipment having low emission of air pollution. Simultaneously, the [...]
8
63%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 7-8 61--67
PL Pomimo intensywnych i szczegółowych badań nad różnymi aspektami komfortu cieplnego oraz jakości powietrza nadal nie istnieją konkretne przepisy ani wytyczne dotyczące zapewnienia odpowiedniego komfortu osobom przebywającym w pomieszczeniach sportowo-rekreacyjnych. Ze względu na ograniczony zasób inf[...]
EN Despite intensive and very thorough research on different aspects of both indoor air quality and thermal comfort, still there are no specific regulations or guidelines for ensuring adequate comfort to people in sport and recreational spaces. Due to the limited information in the field, it was decide[...]
9
63%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 7-8 69--73
PL W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia dla typowych letnich parametrów klimatycznych w czterech miastach Polski. Chłodzenie wyparne j[...]
EN This paper contains results of two-months measurements of operational parameters of direct evaporative cooling unit. Based on the results of the measurements, calculations of seasonal average operational parameters for typical summer climate parameters for four Polish cities were performed. Evaporat[...]
10
63%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 6 73--75
PL Zbyt suche, a także zbyt wilgotne powietrze w budynkach może spowodować u użytkowników pomieszczeń problemy zdrowotne oraz dyskomfort, a także wpływać negatywnie na przebieg procesów produkcyjnych i ich efekty. Żeby w zimie, gdy powietrze zewnętrzne jest suche, nie dopuścić do zbyt niskiej wilgotnoś[...]
EN If air is too humid or too dry in a building, it can cause health problems and discomfort in the occupants, as well as have a negative effect on the production processes and their results. In order not to allow air humidity to fall too low in winter, when ambient air is dry, air has to be humidified[...]
11
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono zagadnienia dotyczące wentylacji i klimatyzacji mleczarń. Podano aspekty prawne właściwej jakości zdrowotnej artykułów spożywczych i wymagania sanitarno-higieniczne oraz wymagania odnośnie do jakości powietrza i instalacji wentylacyjnych w zakładach przetwórstwa mlecznego. Opisano zaga[...]
EN The problems concerning ventilation and air conditioning of dairies are presented. Legal aspects of the quality of food products ensuring good health, sanitary requirements and the requirements concerning the qualities of air and ventilation systems in milk processing plants are given. The problems [...]
12
51%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 1-2 72--74
PL W obiektach basenowych zużywa się duże ilości ciepła. Jedną z form racjonalnego jej zużycia jest właściwy dobór źródła ciepła kotłów grzewczych dostosowanych do zmiennego w trakcie roku rozkładu zużycia ciepła. Problem ten rozpatrzono dla wybranego obiektu.
EN The swimming pool buildings consume a large amount of heat. One form of rational consumption is proper selection of heat source – boilers, adapted to the consumption distribution changing during the year. This problem has been analysed for the selected object.
13
51%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 1-2 26--28
PL Stopień zużycia filtrów w instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wynikający z czasu ich eksploatacji wywiera istotny wpływ na poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza wewnętrznego. Badania przeprowadzone w pomieszczeniach restauracji oraz wewnątrz obsługującej obiekt instalacji wentylac[...]
EN The degree of wear of filters in the air conditioning system due to their exploitation time, shows a significant impact on the microbiological contamination level of indoor air. The research carried out in restaurant rooms and supporting air conditioning unit revealed that the numbers of microorgani[...]
14
45%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 1-2 19--24
PL W artykule przedstawiono wyniki trzyletnich badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza i parametrów mikroklimatycznych prowadzonych w doświadczalnym budynku pasywnym Politechniki Poznańskiej (DoPas) oraz w środowisku zewnętrznym. Prezentowane wyniki stanowią część większego projektu dotyczą[...]
EN The article presents the results of three years of microbiological testing of air contamination and micro-climatic conditions in the interior and on the outside of an experimental passive building of the University of Technology in Poznań (DoPas). The results are a part of a larger project concerned[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last