Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 158
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agricultural machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W kreowaniu nazw maszyn przyjętych w polskiej technice rolniczej nabierają znaczenia mniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i zdecentralizowany handel. Tracą je ośrodki akademickie. Zdarzają się powroty nazw tradycyjnych. Działalność na tym polu wymaga wyczucia językowego i poczucia odpowiedzialności[...]
EN In creating names of machines accepted in the Polish agricultural engineering smaller production enterprises and decentralised marketing are gaining importance. University centres are losing it. Sometimes, return to traditional names may be observed. Activity in this field requires knowledge of the [...]
2
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia mające istotny wpływ na zasady funkcjonowania zaplecza naprawczego technicznej obsługi rolnictwa w procesie eksploatacji maszyn i urządzeń. Scharakteryzowano ważniejsze właściwości eksploatacyjne maszyn w aspekcie systemów ich obsługi technicznej oraz zwr[...]
EN The article presents chosen problems having influence on the principles of functionality of repair base of technical maintenance in exploitation process of agricultural machines and devices. Important features of operational use of agricultural machines and devices were characterized in aspect of di[...]
3
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 1 193--198
PL W artykule przedstawiono model matematyczny, który może posłużyć do analiz zachowania zestawów ciągnik – maszyna rolnicza we wstępnych etapach projektowania. Przyjęto w ramach studium płaski model dwukołowy „jednośladowy” ciągnika uwzględniający, poprzez siły przyłożone na czop zaczepu, wpływ przycz[...]
EN The paper presents a mathematical model, which may be used for analyzing the behaviour of tractor – agricultural machine combinations at the preliminary design stages. In the study, it was adopted flat, two-wheeled tractor model including, by forces applied to the hitch pin, trailer's impact on the [...]
4
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W okresie 1990-2010 wartość zestawu 24 środków mechanizacji rolnictwa w cenach bieżących wzrosła blisko dwudziestotrzykrotnie, podczas gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych około piętnastokrotnie. Ceny poszczególnych maszyn rosły w różnym stopniu. Najbardziej wzrosła cena kombajnu zbożoweg[...]
EN Along the period of 1990-2010 the value of set including 24 farm mechanization means, in running prices, increased almost twenty three times, whereas the price index for raw materials and consumers' services - about fifteen times. The prices of particular machines rose to different extent. The most [...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 201-206
PL Nowoczesne maszyny rolnicze wymagają wysokiej jakości procesu ich serwisowania. Celem pracy jest uzyskanie informacji dotyczących rzeczywistego poziomu jakości, które mogą posłużyć do wspomagania procesów decyzyjnych użytkowników w zakresie wyboru miejsca wykonania i zakresu obsługi technicznej masz[...]
EN Modern agricultural machines require high quality of service. The purpose of the study is to obtain information concerning a true quality level, which can be used to support decision-making processes of the users concerning selecting the place of service of agricultural machinery.
6
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki pilotażowych badań ankietowych dotyczących opinii rolników o przydatności maszyn do zespołowego użytkowania. Badania zostały przeprowadzone w 20 gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Małkinia Górna w powiecie Ostrów Mazowiecka. Stwierdzono, że zdecydowana większość [...]
EN The results of pilot survey have been presented, concerning the farmers' opinions about the suitability of the machines for team use. The research was conducted on 20 agricultural farms located in the Małkinia Górna commune in Ostrów Mazowiecka district. It was found that the overwhelming majority o[...]
7
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2009 R. 17, nr 3 121-130
PL W wyniku analizy wypadków przy pracy rolniczej w Polsce stwierdzono, że dominują wypadki w grupach: "upadek osób" oraz "pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn". Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie zmalał z 20,0 do 11,6 na 100 ubezpieczonych, lecz wciąż jest wyższy od wskaźnika wypadkowoś[...]
EN The accidents at work in Polish agriculture within the years 2003-2007 were analysed, with particular attention paid to the events connected with operating of agricultural machines. There are dominating the accidents counted among the following groups: "falling down of the persons" and "seizing and [...]
8
75%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 235-240
PL W pracy przedstawiono założenia, jakie należy uwzględnić przy budowie systemu eksperckiego dla producentów zbóż. Głównie skoncentrowano się na zagadnieniach doboru ciągników, maszyn i urządzeń do realizacji zabiegów produkcyjnych.
EN The paper presents guidelines, which should be taken into account when building an expert system for crop producers. The authors primarily have focused on the issues of selecting tractors, machines and equipment used to execute production operations.
9
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 7 113-118
PL Określono zmiany ilościowe i jakościowe z zakresie sprzętu użytkowanego w wybranych gospodarstwach rodzinnych. Rolnicy w badanym okresie inwestowali w maszyny o wydajności większej niż dotychczas używane a średnia moc ciągników rolniczych wzrosła z 27,8 kW w 1992 roku do 30,7 kW w roku 2006. Moderni[...]
EN Changes in the number and quality of machines used in selected family farms were defined. During the researched period farmers were investing in machines of higher work efficiency than those they used before, and the average horsepower of tractors went up from 27,8 kW in 1992 to 30,7 kW in 2006. Tec[...]
10
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Opisano układ do pomiaru nacisku gleby występującego w czterech miejscach powierzchni roboczej lemiesza płużnego. Badania testacyjne wykazały poprawność działania układu. Opracowane czujniki nacisku cechują się liniową charakterystyką i stabilną wartością sygnału zerowego. Układ działał też poprawni[...]
EN The arrangement to measurement of soil pressure in four points of working surface of ploughshare was described. The investigations show the correctness of rule of arrangement. The worked out sensors of pressure mark with line profile and stable power of zero signal. The arrangement acted in range th[...]
11
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Porównano wyposażenie techniczne oraz wykorzystanie potencjalnych zdolności produkcyjnych maszyn rolniczych w gospodarstwach tradycyjnych i ekologicznych. Do analizy przyjęto wyniki badać z 36 gospodarstw położonych na terenie województwa małopolskiego. W tej grupie 6 stosowało zasady produkcji ekol[...]
EN The researchers compared technical equipment and the use of potential production capacities of farm machines in conventional and ecological farms. Examination results from 36 farms located in the Małopolskie Voivodeship were analysed. 6 farms were following ecological production principles.
12
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań było określenie wpływu kątów ustawienia korpusów pługa wahadłowego (kąta kruszenia - α i kąta skrawania - γ ) i prędkości orki na parametry optymalizacji, którymi były: Y1 - opór jednostkowy narzędzia (Rx/hb, kN*m-2, gdzie h - głębokość orki, b - szerokość robocza korpusu pługa) i Y2 - s[...]
EN Research was aimed to define the effect of adjustment angles of plough bodies (crushing angle α and shearing angle γ ) and ploughing speed on optimisation parameters, which were specific draft resistance and incorporation degree of harvested crop residues. Specific draft resistance depends primarily[...]
13
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono zmodyfikowaną analityczną metodę wyznaczania granicznego wykorzystania maszyn, czyli takiej sezonowej ilości pracy maszyny, dla której koszt jej eksploatacji jest równy cenie alternatywnego najmu usługi. W analizie powyższego zagadnienia uwzględniono także koszty wynikające z r[...]
EN In the paper there was shown the modified analytical method of assessment of machine utilization limit. Machine utilization limit means the quantity of seasonal machine work which exploitation cost is equal to the cost of alternative hired service. The analysis of the above problem also includes tim[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 245-251
PL Przedstawiono metodę wyznaczania eksploatacyjnej postaci drgań opartą o rozkład na wartości szczególne macierzy wzajemnych widm mocy przyśpieszeń drgań mechanicznych. Zamieszczono przykładowe wyniki identyfikacji parametrów modalnych oraz eksploatacyjnej postaci drgań kombajnu do materiałów organicz[...]
EN A method of identification of operational deflection shapes (ODS) based on singular value decomposition of crosspower of operational vibration spectrum matrix was presented. Examples of identification of modal parameters and operational deflection shapes of organic material combining machine were pr[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 463-470
PL W artykule przedstawiono analizę procesu transformacji polskiej gospodarki żywnościowej w kierunku wprowadzania mechanizmów rynkowych. Przemysł rolno-spożywczy, biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na nowe maszyny i urządzenia, zapewniające możliwości zaawansowanego przetwarzania produktów rolnyc[...]
EN In a paper the analysis of transformation process in Polish food and agricultural industry in a direction of market action has been presented. The food and agricultural industry, taking in consideration increasing demand for a new machines and mechanisms which gives possibilities of advanced agricul[...]
16
75%
Eksploatacja i Niezawodność
1999 nr 1 25-29
PL Autorzy przedstawili zwięźle ideę precyzyjnego rolnictwa i wynikające z niej wymagania odnośnie konstrukcji, użytkowania i utrzymania maszyn rolniczych. Ważną cechą precyzyjnego rolnictwa, dyskutowaną w artykule, jest wzrost znaczenia wiedzy i informacji w rolniczym procesie produkcyjnym i jego kons[...]
EN The paper concisely presents the idea of precision agriculture and the resulting requirements on agricultural machinery construction, operation and maintenance. Important feature of precision agriculture discussed in the paper is an increased role of knowledge and information in agricultural product[...]
17
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Eksperymentalna identyfikacja strukturalnych modeli dynamicznych najczęściej realizowana jest metodami klasycznej analizy modatnej. Jednak w wielu przypadkach eksploatacyjne warunki pracy maszyn rolniczych odbiegają od tych jakie możemy zamodelować na stanom isku identyfikacji charakterystyk dynamic[...]
EN Experimental identification of structural dynamic models is usually based on me modal analysis approach, However, in many applications, the real operating conditions may differ significantly from those applied during the modal tesl. Possibilities of application of operational modal analysis method t[...]
18
75%
Agricultural Engineering
2015 Vol. 19, No. 3 101--108
PL Stabilność ruchu maszyny rolniczej określa jej przydatność i wpływa na jakość wykonania operacji technologicznych. Badania stabilności ruchu maszyn rolniczych w układzie ze źródłem napędu (ciągnikiem rolniczym) mają duże znaczenie praktyczne a podstawy teoretyczne dają możliwość racjonalnego i dopas[...]
EN Motion stability of an agricultural machine influences, in many respects, its working capacity and performance quality. Investigations into motion stability of agricultural machines in the system with a prime mover (a farm tractor) are of practical importance and a theoretical basis give a chance fo[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 171
PL Maszyny rolnicze ze względu na specyficzną topologię konstrukcji (ramy przestrzenne) oraz warunki, w jakich pracują (miękki, podatny i niejednorodny grunt) poddawane są w trakcie eksploatacji obciążeniom o unikatowym charakterze. Obciążenia te ze względu na swoją cykliczność są przyczyną pęknięć zmę[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 199--200
PL Złożone maszyny rolnicze jak kombajny, których masa często przekracza 25 t wyposażane są w zbiorniki materiału roślinnego o pojemności kilku m3. Opryskiwacze polowe, wyposażane są w belki robocze o szerokościach niekiedy przekraczających 50 m i w olbrzymie zbiorniki cieczy roboczej, których objętość[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last