Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aglomeracje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2001 z. 45 121-130
PL W wykładzie przedstawiono wpływ rozwiązań komunikacyjnych na rozwój aglomeracji miejskiej, a następnie odniesiono je do Miasta Stołecznego Warszawy.
2
80%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 7-7
PL Wygląd drzew w naszych aglomeracjach to często coraz bardziej smutny widok. Plaga poddawania drzewom amputacji, jaka ogarnia nasz kraj, na pewno dobrze o nas nie świadczy. Już sam temat drzew w mieście nie jest łatwy.
3
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN This paper presents the task of optimization of the work of the generalized water management system according the obligatory quality rate. By the generalized water management is meant the system m reservoirs suppling water to many n aglomerations with unlimited structures of connection betweens rese[...]
4
80%
Logistyka
2019 nr 5 41--43
PL Dzisiejsze miasta i obszary aglomeracyjne stoją w obliczu wielu wyzwań gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych wynikających z ich dynamicznego rozwoju. Ludność świata coraz bardziej koncentruje się w miastach – obecnie 55% populacji mieszka na obszarach miejskich, a udział ten wed[...]
5
80%
Logistyka
2019 nr 4 14--18
PL Przynajmniej od kilku lat media epatują nas odmienianym we wszelkich możliwych przypadkach pojęciem współdzielenia, w tym współdzielenia mobilności. Tocząca się wokół tego dyskusja na różnych łamach, forach i konferencjach koncentruje się przede wszystkim w odniesieniu do wykorzystania koncepcji wsp[...]
6
70%
Maszyny Górnicze
PL Rozwój gospodarczy i ciągły wzrost tempa produkcji w wielu krajach szybko rozwijających się, w tym również w Polsce jest powodem coraz większego narażenia mieszkańców na ponadnormatywną emisję hałasu. Związane z tym skutki zdrowotne i funkcjonalne dotyczą znacznej części populacji, co gorsza coraz c[...]
EN Economical development and constant increase of production rate in many developing countries, including Poland is a reason of noise hazard to inhabitants. Health injuries and functional effects cause by over-standard noise emission concern a great part of population and what is worse they are expose[...]
7
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2006 Vol. 13, nr 10 1049-1056
PL Przedstawiono syntetyczną ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w strefach zurbanizowanych (aglomeracjach miejskich i powiatach grodzkich) w latach 2003-2004. Przyjęto, że zasadniczym kryterium oceny stanu zanieczyszczenia powietrza jest przekraczanie standardów jakości powietrza w zakresie ochrony[...]
EN The aim of this study is to present a synthetic assessment of air pollution in urbanized areas (urban agglomerations and administrative town districts) in the years 2003-2004. It was assumed that the main criterion of air pollution assessment was the exceeding of air quality standards with respect t[...]
8
51%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2016 nr 1 56--57
PL Nowe inwestycje w aglomeracjach, zaplanowane do realizacji przez PKP PLK sprawią, że uda się powiązać kolej z dworcami i infrastrukturą komunikacyjną miasta, a dzięki krótkim czasom przejazdu – stworzyć realną alternatywę dla samochodu. Wśród najważniejszych projektów znajdują się m.in.: modernizacj[...]
9
51%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2016 T. 16, z. 4 97--123
PL W pracy przeprowadzono analizę gospodarki wodno-ściekowej w latach 2005–2012 na przykładzie gminy Raba Wyżna (powiat nowotarski). Analizowano głównie działania administracyjnoorganizacyjne zmierzające do realizacji nałożonego na gminy prawodawstwem unijnym i krajowym obowiązku w tym zakresie. Według[...]
EN The elaboration includes water and wastewater management in 2005–2012 in the example of Raba Wyżna (district of Nowy Targ). The analysis concerned primarily administrative and organizational activities aimed at implementing an obligation of the management imposed on communes by EU and national legis[...]
10
51%
Ekonomia i Środowisko
2005 nr 2 92--102
PL Problematyka gospodarki zasobami wodnymi stanowi jeden z głównych obszarów badawczych działalności wielu zespołów naukowych i projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Różne sformułowania modeli polityk sterowania zasobami wodnymi są analizowane i przedstawiane w pracach takich znan[...]
EN An analysis of the water supply and sewage system in the city of Szczecin has shown that there is a sufficient capacity to cover the actual demand for drinking water as well as the current industrial and agricultural demands. It is alarming, however, that an efficient wastewater treatment system wit[...]
11
51%
Drogownictwo
2018 nr 5 160--168
PL Analiza zmian natężeń ruchu na sieci drogowej w pięciu dużych aglomeracjach wykazała, że natężenia ruchu na sieci drogowej w aglomeracjach, gdzie wybudowano autostrady i drogi ekspresowe wzrosło bardziej niż w innych. Oznacza to, że szybkie drogi wzbudzają dodatkowy ruch, ponieważ umożliwiają budowa[...]
EN Analysis of road traffic changes on road network in five large conurbations shows that traffic volumes in conurbations, in which motorways and expressways have been constructed, increased more than in others. In means that fast roads induce extra traffic since they make possible construction of new [...]
12
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 7 30--38
PL Z problemem kongestii mierzy się wiele miast i aglomeracji miejskich bez względu na ich wielkość i liczbę mieszkańców. Jednakże rozlewanie się obszarów miejskich poza granice administracyjne miast tzw. „urban sprawl” oraz silne tendencje do tworzenia obszarów metropolitalnych problem kongestii pogłę[...]
EN The congestion is a problem for many cities and urban areas irrespective of their size and number of inhabitants. However, the spillover of areas beyond the administrative boundaries of urban sprawl and the strong tendency to create metropolitan areas even deepens the problem of congestion. The aver[...]
13
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2015 Nr 7 272--276
PL Znaczna ilość inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną w ostatnich latach spowodowała niewątpliwą poprawę stanu środowiska naturalnego, jednakże w niektórych rejonach kraju przyczyniła się również do wzrostu obciążeń opłatami za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków. Na podstawie doświadczeń [...]
EN The wastewater systems’ investments all over Poland in recent years have undoubtedly caused the improvement of environment quality, being the reason for the increase of local wastewater tariffs in some rural areas in the same time. The relationships between the costs of wastewater investments and ta[...]
14
51%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 11 11-14
PL Celem badań preferencji pasażerów transportu publicznego jest poznanie potrzeb użytkowników transportu i mieszkańców miast. Przy poprawie jakości obsługi komunikacyjnej należy koncentrować się przede wszystkim na tych parametrach, które są istotne dla pasażerów. Artykuł prezentuje wyniki badań prefe[...]
EN The aim of researches on the public transport passenger's preferences is to learn about needs of transport users and inhabitants of cities. To improve quality of transport service it is necessary to concentrate on parameters crucial for passengers. The article presents results of researches on prefe[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last