Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aglomeracja krakowska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Scharakteryzowano wyrobiska i tereny po eksploatacji surowców węglanowych, kruszyw naturalnych i surowców ilastych w granicach aglomeracji krakowskiej pod kątem stanu ich zagospodarowania. Krytycznie odniesiono się do rezultatów dotychczasowego wykorzystania potencjału terenów poeksploatacyjnych. Za[...]
EN There are characterized workings and areas after the exploitation of carbonates, natural aggregates and silty minerals within Cracow agglomeration in relation to their management state. The results of up to date utilization of the post-exploitation areas potential are critically evaluated. There are[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
3
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 10 364-366
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1597--1603, CD
PL Celem artykułu jest określenie czynników wpływających na rozwój transportu kolejowego na terenie aglomeracji krakowskiej oraz opisanie działań podejmowanych w związku z nimi. Zakres artykułu obejmuje kolejowe przewozy pasażerskie w obrębie aglomeracji miejskiej (Szybka Kolej Aglomeracyjna).
EN The article discusses current issues associated with the development of rail transport within the Cracow Agglomeration. The work focuses on factors which determine it and the actions taken to fulfil them.
5
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Miasta i położone wokół nich obszary podmiejskie są silniej lub słabiej integralnie związane i wzajemnie korzystają z własnych zasobów. Powiązania i synergia współpracy przyczyniają się do kreowania wzrostu gospodarczego i rozwoju wspólnego obszaru. Miasto i strefa podmiejska mają różne charakteryst[...]
6
63%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Badania zostały przeprowadzone w zachodniej części aglomeracji krakowskiej na terenie dzielnic IV Prądnik Biały, VII Zwierzyniec i VIII Dębniki oraz w gminie Zabierzów. Do badań wytypowano siedem obiektów, przyjmując następujące kryteria: geneza, wielkość, stan zachowania oraz charakterystyka obszar[...]
EN The studies were carried out in the western part of the Krakow agglomeration: the quarters of IV Prądnik Biały, VII Zwierzyniec and VIII Dębniki and the commune of Zabierzów. Seven sites were selected, according to the following criteria: the origin, size, characteristic of the adjacent area and veg[...]
7
63%
Logistyka
2014 nr 6 3431--3437
PL Praca poświęcona jest wielokryterialnej ocenie perspektywicznych wariantów systemu transportowego dla dużej aglomeracji miejskiej z uwzględnieniem aktualnej sytuacji paliwowo-energetycznej Polski. Analiz dokonano dla dla aglomeracji krakowskiej i stanowią one kontynuacje prac Moryla [5], Moryla i Pr[...]
EN The paper deals with multi-criteria evaluation of 4 alternative public transportation systems aimed at the improvement of the operation of existing transportation system in an urban agglomeration. Current strategic fuel-energetic position of Poland is included while evaluating the systems. Data for [...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1604--1609, CD
PL W artykule dokonano oceny wpływu inwestycji związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej na połączenie kolejowe pomiędzy Wieliczką i Międzynarodowym Portem Lotniczym Kraków – Balice. Wykorzystano w tym celu dane dotyczące pomiarów napełnienia pociągów w relacji Wieliczka Rynek – Kopalnia – Kra[...]
EN The article discusses current issues associated with infrastructure investments on the railway Wieliczka - Balice Airport and their impact on the development of this connection. The work focusses on: evaluation of the daily passengers number and technical parameters of two lines before and after the[...]
9
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Niniejsza praca prezentuje wyniki analizy izotopów radu i uranu (226Ra, 228Ra, 238U, 234U) w próbkach wody pobranych z zakładów uzdatniania wody i publicznych studni znajdujących się na obszarze aglomeracji krakowskiej. Na podstawie wyników pomiarowych oszacowano roczne obciążające dawki wywołane po[...]
EN This work presents the results of measurements of radium and uranium isotopes (226Ra, 228Ra, 238U, 234U) in water samples collected from drinking water plants and public artesian wells in Kraków agglomeration. Annual effective doses for people of different age groups, caused by intake of natural rad[...]
10
63%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych mających na celu sprawdzenie, jak zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wpłyną na poziom emisji dwutlenku węgla. Wykorzystano tutaj model symulacyjny aglomeracji krakowskiej wraz z prognozami. Modele prognostyczne zostały sporządzone dla trzech [...]
EN This study demonstrates possibility of simulation software application to modeling level of CO2 emission as a result of different land use development scenarios as well as different level of private and public transport investments in the city. Application of simulation software Visum and[...]
11
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule zaprezentowano obecny stan oraz możliwości wykorzystania wyrobisk i terenów po eksploatacji surowców mineralnych, w tym kruszyw naturalnych na cele rekreacji wodnej w aglomeracji krakowskiej. Dokonano inwentaryzacji odkrywkowych wyrobisk w rejonie Krakowa pod kątem stanu ich zagospodarowa[...]
EN The state of voids and areas after sand and gravel extraction in Cracov's agglomeration has been presented in the article. An inventory of the mines concerning possibility their use for water recreational purposes has been done. On the basis of the inventory target ways of the revitalisation taking [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last