Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 117
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agglomeration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The energy consumption during granulation process in horizontal drum granulators at variable process and equipment parameters: drum diameter, angular velocity and the degree of drum filling with raw material was investigated. The feed was wetted drop-wise during tumbling at a constant liquid flow ra[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 7-7
PL Wygląd drzew w naszych aglomeracjach to często coraz bardziej smutny widok. Plaga poddawania drzewom amputacji, jaka ogarnia nasz kraj, na pewno dobrze o nas nie świadczy. Już sam temat drzew w mieście nie jest łatwy.
3
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2001 Vol. 35 103-112
PL Przedstawiono wyniki badań mokrej granulacji bębnowej mączki dolomitowej o różnych składach ziarnowych przy zmiennych warunkach nawilżania złoża. Ciecz zwilżającą (wodę destylowaną) podawano na przesypujące się w bębnie złoże drobnoziarniste za pomocą dyszy pneumatycznej W czasie nawilżania zmienian[...]
EN Results of investigation on drum granulation of fine-grained materials of different particle size distributions at changing conditions and variable parameters of bed wetting are discussed in the paper. In the experiments fine-grained dolomite flour with different grain size composition and grains < [...]
4
100%
Chemik
PL W artykule omówiono różne metody otrzymywania materiału w formie granulek oraz zalety tej postaci materiału ziarnistego. Wymieniono krajowe ośrodki naukowe w których prowadzone są badania tego procesu oraz przedstawiono historię ogólnopolskiego sympozjum "Granulacja".
EN In the article, different methods of getting some material in the granular form have been discussed as well as some advantage of this grainy material. It has been mentioned some national scientific centers, in which are being kept studies over this process. The history of Polish symposium "The Granu[...]
5
100%
Logistics and Transport
EN The main achievement of the research was to present the problems of accessing public transport in Warsaw agglomeration. The case study of Sulejówek shows that there are a lot of difficulties with the regional transport network. On the one hand there are organization issues as inefficient or luck of [...]
6
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 2091--2096
EN The removal of non-metallic inclusions from liquid steel is a result of co-operation of fluctuation, adhesion and agglomeration effects, with emphasis on agglomeration which plays the most important role. It is based on a few types of collisions between non-metallic particles, where turbulent collis[...]
7
100%
Advances in Science and Technology. Research Journal
2017 Vol. 11, no 4 168--174
EN In the paper we discuss the possibility of using stone dust for utilizing as building material. The tested material was amphibolite, found in the Sudeten Mountains and the Tatra Mountains in Poland. The chemical composition of dust was determined by means of spectrometry methods. Moreover, the basic[...]
8
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The problems of possible application of de-agglometration operations into industrial HPGR-based crushing circuits, were presented in the paper. The HPGR technology has the potential to provide a significant circuit efficiency increases from technological (better comminution efficiency) and economic [...]
9
88%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2001 Vol. 5, No 3 355-371
EN The dispersion of the agglomerating fluid process involving colloids has been investigated at the mesoscale level by a discrete particle approach - the hybrid fluid particle model (FPM). Dynamical processes occurring in the granulation of colloidal agglomerate in solvents are severely influenced by [...]
10
88%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2006 Nr 2 22--23
11
88%
Computer Methods in Materials Science
EN Mechanisms of fine-grained material flow in a roller press are a constant subject of research. The proper transfer of feed in the feeder has a significant influence on the correct course of the compaction and consolidation process, product quality, and the intensity of wear of the forming components[...]
12
75%
Chemical and Process Engineering
EN This paper presents a method for quantitative assessment of the mechanisms of nucleation and granules growth by layering in the process of bed wetting during periodic disc granulation. This study included two initial, consecutive stages of a process with defined time courses. The first phase was a t[...]
13
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 3 185-191
PL Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu średniego wymiaru cząstek na parametry procesu ciśnieniowego zagęszczania oraz na wskaźnik podatności materiału na zagęszczanie rozdrobnionych ziaren dwu odmian pszenicy Juma i Maltanka. Wyniki wykazały, że parametry zagęszczania zależą zarówno od śr[...]
EN The paper presents results of the research on determining the impact of mean size of particles on pressure compaction process parameters, and on the index of material susceptibility to compaction for shredded grains of two wheat varieties: Juma and Maltanka. Obtained results prove that compaction pa[...]
14
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów aglomeracji nawilżeniowej poprzez mieszanie (laboratoryjny mieszalnik lemieszowo-płużący Lödige typ L5) na gęstość i porowatość otrzymywanych granulatów. Badano wpływ takich parametrów procesu jak: prędkość mieszadła impelerowego, czas mieszania, ilość i r[...]
EN The laboratory high-shear granulator (the Lödige Plughshare Mixer L5) was tested in a study investigating the influence of various granulation parameters (granulation time, the impeller speed and the amount of binder / water) on granules size, loose and tapped bulk densities, apparent particle densi[...]
15
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Badano kinetykę adsorpcji pary wodnej przez mieszaniny proszków spożywczych i ich aglomeraty otrzymane w pneumatycznie generowanym złożu fluidalnym (metoda fluidalna) oraz w mechanicznie generowanym złożu fluidalnym (metoda mechaniczna). Mieszaniny sporządzono z produktów w proszku, takich, jakich j[...]
EN The research dealt with adsorption kinetics of water vapour by mixtures of food powders and their agglomerates obtained in pneumatically generated fluid bed (fluid method) and in mechanically generated fluid bed (mechanical method). The mixtures were prepared from powdered products such as whey, whe[...]
16
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów aglomeracji nawilżeniowej w złożu fluidalnym (aglomerator STREA 1 / Nitro-Aeromatic AG) na gęstość i porowatość otrzymywanych granulatów. Badano wpływ takich parametrów procesu jak: temperatura powietrza wlotowego, natężenie przepływu i rozmiar dyszy rozpr[...]
EN The laboratory fluid bed granulator (the Nitro-Aeromatic STREA 1) was tested in a study investigating the influence of process variables (inlet air temperature, spray droplet size, spray rate, the amount of binder liquid / water) on granules size, bulk density and porosity, apparent particle density[...]
17
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zawarto wyniki badań nad określeniem wpływu średnicy komory i masy próbki na zagęszczanie poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Wyznaczono zależności pomiędzy gęstością materiału w komorze i aglomeratu, nakładami pracy na zagęszczanie, współczynnikiem podatności materiału na zagęszczanie oraz tw[...]
EN The study contains the results of research on the impact of chamber diameter and sample weight on densification of extracted rape meal. The relationships between the density of the material in the chamber and of the agglomerate, work expenditure for densification, coefficient of susceptibility of th[...]
18
75%
Problemy Ekologii
PL Celem prowadzonych badań była analiza zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego na terenach o różnym nasileniu antropopresji, obejmujących aglomerację miejską i jej okolice. Materiałem badań było powietrze atmosferyczne miasta Lublina i jego okolic. Wytypowane stanowiska badawcze miały związ[...]
EN Atmospheric air pollution with dust in the urban agglomeration of Lublin and its surroundings. The conducted research was aimed at analyzing the dust pollutants of the atmospheric air in areas under different anthropopressure including an urban agglomeration and its surroundings. The material for st[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 65--80
PL Celem artykułu było przedstawienie możliwości wykorzystania systemu kolei regionalnych w procesach równoważenia transportu i mobilności w polskich aglomeracjach w kontekście poszukiwania dróg zmniejszenia uzależnienia funkcjonowania aglomeracji i życia jej mieszkańców od samochodu. Na tle wzorców mo[...]
EN Negative impact of transport on the urban environment is induced by the increased traffic congestion in urban areas and the modal split dominated by road transport. Intensive development of individual transport and change in travel behavior of population are the main reasons of such disadvantages. T[...]
20
75%
Management
PL Z punktu widzenia zachodnich teorii ekonomiki aglomeracji zaprezentowanych w tym artykule, możemy zauważyć problemy w próbach ich implementacji w warunkach polskich. Niski poziom rozwoju technologicznego przemysłu i potencjału wiedzy w aglomeracjach regionalnych nie wspierają aktywności innowacyjnej[...]
EN From the viewpoint of various western theoretical concepts on agglomeration economy discussed at this paper, we can notice the difficulties in their direct implementation in Polish conditions. A low level of technological development in industry and potential of knowledge resources at regional agglo[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last