Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aerospace industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The high mechanical properties of the Al-Li-X alloys contribute to their increasingly broad application in aeronautics, as an alternative for the aluminium alloys, which have been used so far. The aluminium-lithium alloys have a lower specific gravity, a higher nucleation and crack spread resistance[...]
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Publikacja dotyczy definicji działań specjalnych i jest próbą identyfikacji możliwości wyposażenia polskich jednostek specjalnych w podstawowy sprzęt polskiej produkcji.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 100 195--207
PL Artykuł przedstawia analizę przesłanek wprowadzenia i rozwoju inteligentnych sieci logistycznych w klastrach lotniczych. Analizy przeprowadzono dwutorowo: z jednej strony przedstawiono teoretyczne przesłanki wdrożenia i rozwoju inteligentnych sieci logistycznych, wskazując najważniejsze wyróżniki in[...]
EN In the paper the analysis of prerequisites for development of smart logistics networks in aerospace clusters. The analysis have been carried in two directions: from one hand the theoretical prerequisites have been presented, pointing the features of smart logistics networks; form the other hand the [...]
4
100%
Mechanik
PL Niniejszy artykuł stanowi przegląd technologii przyrostowych używanych do produkcji części lotniczych oraz przykładów pokazujących kierunek dalszych badan i rozwoju w tej dziedzinie. Aby spełnić rygorystyczne warunki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa podróży lotniczych, producenci branży lotni[...]
EN This article provides an overview of additive manufacturing technologies being used for the production of aircraft components and examples showing the direction of ongoing research and related developments. To meet the stringent conditions necessary to ensure safety in air travel, aerospace manufact[...]
5
100%
Mechanik
PL Istnieje potrzeba odpowiedzi na pytanie o możliwości zastosowania hybrydowych technik wytwarzania w przemyśle lotniczym. Znalezienie zastosowań takich procesów, do obróbki materiałów określanych jako trudno obrabialne, przy jednoczesnym wysokim prawdopodobieństwie ich wdrożenia, będzie podstawą do b[...]
EN There is the need to answer the question about the possible applications of hybrid processes in aerospace industry. The applications of these processes in machining of hard to machine materials when the probability of industrial applications is high is the base for building and modernization of adva[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Artykuł zawiera charakterystykę metod kształtowania przyrostowego blach z wykorzystaniem dwóch odmian: kształtowania jedno- i dwupunktowego. Zaprezentowano czynniki wpływające na możliwość zastosowania omawianej metody oraz zjawiska ograniczające zastosowanie kształtowania przyrostowego blach. Na po[...]
EN The article includes the characteristics of incremental forming of the sheet using the following two methods: Single Point Incremental Forming and Two Point Incremental Forming. The factors influencing the possibility of method application and the phenomena that limit the use of incremental forming [...]
7
100%
Problemy Eksploatacji
2005 nr 4 181--191
PL W Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu opracowano nową technologię kształtowania części z proszków metali o gęstości do 98% gęstości materiału litego, chronioną patentem europejskim [1]. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych tulei Bleed Valves Bearings wytworzonej wg[...]
EN A new technology of metal powder sliding bearing manufacturing was developed. In the paper we present the results of the laboratory examination of self lubricant bearing sleeve. The technology with solid lubricant micro and nanopartciles vacuum impregnation was elaborated. The friction tests of rea[...]
8
84%
Inżynieria Powierzchni
2011 nr 3 10-17
PL Technologia natryskiwania cieplnego jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod nakładania powłok. Dziś dysponuje ona bardzo szerokim zakresem materiałów oraz technik natryskiwania. Dlatego też obszar zastosowań obejmuje wszystkie gałęzie przemysłu, wszędzie tam, gdzie wymag[...]
EN Thermal spraying is currently one of the most rapidly developing methods of coating deposition. A wide array of materials as well as spraying techniques are available within this domain. Therefore, the area of application covers all the branches of industry where high quality criteria are obligatory[...]
9
84%
Rudy i Metale Nieżelazne
2001 R. 46, nr 11 538-542
PL Przedstawiono analizę możliwości plastycznego kształtowania materiałów stosowanych w lotnictwie opierając się na charakterystyce stopów na bazie niklu w odniesieniu do technologii kucia. Dokonano przeglądu metod kuźniczych stosowanych w przemyśle odkuwek lotniczych. Przeprowadzono analizę technologi[...]
EN The following study presents the analysis of material applied in aerospace industry forming possibilities. It is concerned with the Ni-based alloys characteristics regarding forging technology. A review of forging methods applied in aerospace forgings is made. Furthermore, an analysis of turbine dis[...]
10
84%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Obecnie nanomateriały coraz częściej znajdują się w obszarze zainteresowań producentów sprzętu kosmicznego oraz lotniczego. Szeroko zakrojone badania nad użyciem grafenu i nanorurek węglowych uwidaczniają coraz szersze zastosowania tych materiałów. Przy opracowywaniu coraz lżejszych, bardziej wytrzy[...]
EN Currently, nanomaterials are in increasing area of interests for manufacturers of aerospace equipment. Extensive research into the use of graphene carbon or nanotubes highlight the potential applications of these materials. When developing lighter, more resistant to mechanical and thermal loads stru[...]
11
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 62--66
PL Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z zastosowaniem tytanu i stopów tytanu do budowy samolotów. Pokazano oraz opisano stopy tytanu z podziałem na ich rodzaje ze względu na strukturę krystaliczną: fazy Ti–α, Ti–α+β, Ti–β, wraz z ich aplikacjami. Ponadto zaprezentowano wybrane ważniejsz[...]
EN This paper explains the use of titanium and its alloys for aircraft construction. There are shown and described crystallographic phases of titanium alloys such as: Ti–α, Ti–α+β, Ti–β,with their properties and applications. Moreover, the paper presents some major titanium alloys, such as: Ti6
12
84%
Production Engineering Archives
2017 Vol. 16 12--15
EN In the aerospace industry, passenger safety depends on proper quality control at each production stage. The main responsibility for the correct operation of the aircraft lies within a gas turbine. A proper and rigorous selection of the gas turbine construction material is required, and in a further [...]
13
59%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/I 329--336
PL W artykule przedstawiono technologię uzdatniania wody dla potrzeb linii FPI (fluorescencji i czyszczenia chemicznego) do prowadzenia badań diagnostycznych elementów konstrukcyjnych w zakresie pęknięć, erozji, korozji, ubytków materiału, spójności spawów. W omawianym przykładzie linia fluorescencji i[...]
EN The paper presents the water treatment technology for FPI line (Fluorescent Penetrant Inspection) which is used to conduct diagnostic tests in the field of structural cracks, erosion, corrosion, defects of the material, welds cohesion. The problem that occurred during operation of the FPI line was a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last