Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  advanced oxidation process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2010 Vol. 28, No. 2 377--391
EN Decolouration of Acid Red 27 (AR27) was investigated using UV irradiation in the presence of SnO2 nanoparticles synthesized via the hydrothermal method. The average crystallite size of SnO2 nanoparticles synthesized for 2 h was about 3.73 nm, according to X-ray analysis, and the specific surface are[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
EN High organic matter content is a basic problem in food industry wastewaters. Typically, the amount and composition of the effluent varies considerably. In the article four groups of advanced processes and their combination of food industry wastewater treatment have been reviewed: electrochemical oxi[...]
3
100%
Nukleonika
EN Synthetic dyes are persistent pollutants with poor biodegradability. The present study is about the degradation of direct Congo red dye in aqueous media using the Co-60 gamma radiation source. The experimental conditions such as gamma-ray absorbed doses, amount of oxidant (H2O2) and pH conditions we[...]
4
88%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 5 186--193
EN The paper presents the possibility of using the ozonation process in landfill leachate pretreatment. The study was conducted in three stages. In the first stage, the landfill leachate was subjected only to the ozone, with the dose varying from 10 mg/dm3 to 40 mg/dm3. As part of[...]
5
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 1 151-171
PL Degradację benzo[a]pirenu w roztworach wodnych przeprowadzono czterema metodami pogłębionego utleniania: H[2]O[2]/UV, O[3], O[3]/UV i O[3]/H[2]O[2], badając wpływ pH mieszaniny reakcyjnej i obecności inhibitora reakcji rodnikowych na szybkość procesów. Wyznaczono stałe szybkości reakcji benzo[a]pire[...]
EN Degradation of benzo[a]pyrene in aqueous solutions was carried out using four systems of advanced oxidation processes: H[2]O[2]/UV, O[3], O[3]/UV and O[3]/H[2]O[2]. The influence of reaction mixture pH and the presence of radical reactions inhibitor on the process rates was examined. The contributio[...]
6
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
7
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
EN The paper presents presents the possibility of using the ozonation process in coke wastewater treatment. The wastewater produced during processing of coke was initially pre-treated mechanically in order to remove solid impurities, oils and tar substances. The raw wastewater was characterized by the [...]
8
63%
Environment Protection Engineering
PL Biologiczne oczyszczanie ścieków stosuje się od stu lat, jednakże nie zawsze jest ono skuteczne, zwłaszcza w przypadku ścieków przemysłowych, ze względu na obecność ksenobiotyków. Efektywność biodegradacji można znacznie zwiększyć, stosując metody utleniania chemicznego. Ostatnio obserwuje się wzras[...]
EN Biological treatment of wastewater has been known for almost hundred years; however , in the case of industrial wastewaters this method is not sufficient because they carry high content of xenobiotics along. The efficiency of biodegradation may significantly be increased by chemical oxidation. Recen[...]
9
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6B (96) 191--196
PL Celem badań było sprawdzenie możliwości zastosowania ozonu i procesów pogłębionego utleniania (AOP) do degradacji i usunięcia związków ligninowych z roztworów wodnych oraz określenie wymaganej dawki ozonu. Ponadto przeprowadzono badania wpływu pogłębionego utleniania na dalszą biologiczną destrukcję[...]
EN The possible use of ozone and advanced oxidation processes (AOP) to degrade and eliminate lignin compounds from aqueous solutions, and the determination of the required ozone dose are the primary objectives of this study. The influence of the oxidation methods on the subsequent biological decomposit[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 4 463-468
11
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In the present study, ZnS nanoparticles were prepared using the mechanochemical method. The ZnS nanoparticles prepared were doped with different concentrations of manganese using metal acetate and manganese acetate by mechanochemical method. The as-prepared particles were characterized using X-ray d[...]
12
63%
Challenges of Modern Technology
EN The paper presents the research results on the possibility of the integration of advanced oxidation process (AOP) involving Fenton reaction with nanofiltration (NF) for dairy effluent treatment. It has been found that Fenton oxidation reduces organic compounds, total phosphorus and total nitrogen. H[...]
13
63%
Archives of Environmental Protection
PL Przedstawiono możliwość usuwania związków organicznych ze ścieków pochodzących z fotochemicznej produkcji obwodów drukowanych przez zastosowanie w pierwszym etapie zakwaszania ścieków i usuwaniem wytrąconego fotopolimeru, a w drugim etapie metody UV-Fentona. Do optymalizacji procesu pogłębionego utl[...]
EN The possibility of removing organic compounds from wastewater originating from the photochemical production of printed circuit boards by use of waste acidification and disposal of precipitated photopolymer in the first stage and the UV-Fenton method in a second stage has been presented. To optimize [...]
14
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 2 (110) 107—115
PL Badano bielenie tkanin lnianych impregnowanych nadtlenkiem wodoru z zastosowaniem promieniowania ultrafioletowego. Badano wpływ fotoinicjatora, wodorotlenku sodu, nadsiarczanu sodu, nadtlenku wodoru, czasu naświetlania i odległości pomiędzy tkaniną a lampą UV na stopień bieli, jasność, utratę masy, [...]
EN The bleaching of greige linen woven fabric using ultraviolet irradiation on hydrogen peroxide impregnated samples was studied. The effect of a photoinitiator, sodium hydroxide, sodium peroxydisulphate for hydrogen peroxide, the irradiation time and distance between the fabric and ultraviolet light l[...]
15
51%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 1 11--17
PL W pracy przedstawiono przegląd literatury odnośnie usuwania prekursorów ubocznych produktów utleniania i dezynfekcji wody. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wywołanych obecnością substancji organicznych naturalnie występujących w wodach (NOM) oraz mikroorganizmów jest jednym z podstawowych celów uz[...]
EN The paper presents a literature review for the disposal of oxidation and disinfection by-products of water. Reduction of the pollution amount caused by the presence of naturally occurring organic matter (NOM) in water and microorganisms is one of the fundamental objectives of treatment. The presence[...]
16
51%
Archives of Environmental Protection
PL Surfaktanty, podobnie jak większość tego typu substancji chemicznych, po wykorzystaniu trafi ają do środowiska wodnego. Związki te mogą stwarzać zagrożenie dla fl ory i fauny zasiedlającej wody powierzchniowe, jak również mogą działać toksycznie na mikroorganizmy znajdujące się w osadzie czynnym w o[...]
EN Surfactants after their use are discharged into aquatic ecosystems. These compounds may be harmful to fauna and flora in surface waters or can be toxic for microorganisms of the activated sludge or biofilm in WWTP. In order to determine effectiveness of different advanced oxidation processes on the [...]
17
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2018 Tom 20, cz. 1 602--615
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań jakie otrzymano podczas oczyszczania ścieków mleczarskich w fotoreaktorze membranowy w którym sekwencyjnie skojarzono procesy fotokatalizę z niskociśnieniowym procesem membranowymi. Celem badań było określenie skuteczności degradacji zanieczyszczeń znajdujących si[...]
EN The study presented the results of the examinations obtained during treatment of dairy wastewater in a membrane photoreactor where photocatalysis was sequentially combined with low-pressure membrane process. The aim of the study was to determine the effectiveness of degradation of the contaminants c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last