Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 556
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adsorpcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN This paper deals with the modeling of adsorption kinetics in a porous spherical adsorbent pellet and the relevant differential equation has been shown. Some methods of solution of the equation and obtainet results, i.e. profiles of concentration in the pellet are presented. Furthermore, a conception[...]
2
63%
Journal of Energy Science
2010 Vol. 1, nr 1 227-239
EN Adsorption heat pumps (SSHP) (solid-liquid/gas) have potential to be competitive if one compares them with absorption heat pumps (liquid-liquid/gas) or vapor compressor heat pumps. Benefits follow from the type of a heat pump drive source. SSHP utilize a waste heat of industrial processes as a heat [...]
3
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
1999 T. 20, z. 4 613-627
PL Dokonano przeglądu podstawowych korelacji opisujących równowagi adsorpcyjne gazów powyżej temperatury krytycznej. Opierając się na danych równowagowych dla metanu i azotu na węglowym sicie molekularnym 5A (Takeda) stwierdzono, że czteroparametrowa krzywa charakterystyczna Amankwaha i Schwarza lepiej[...]
EN The evaluation of some of the principal correlations that describe adsorption equilibria for gases at supercritical temperatures is carried out. Based on the experimental data for the adsorption of methane and nitrogen on a carbon molecular sieve 5A (Takeda) it is found that the four-parameter char[...]
4
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2004 Tom 6 31-49
PL W pracy przebadano proces adsorpcji substancji humusowych na wybranych sorbentach-obciążnikach stosowanych w procesie koagulacji wód powierzchniowych. Określono szereg powinowactwa danych adsorbentów do substancji humusowych. W oparciu o pomiary potencjału elektrokinetycznego cząstek adsorbentu-obci[...]
EN Humic substances (HS) commonly found in ground waters give the ground waters colour and until recently, have been treated as being totally harmless and having no ill effects on human and animal health. However, research carried out in recent years has shown that those substances when undergoing the [...]
5
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 102-104
EN A novel method was used to describe adsorption equilibrium of non-ideal mixtures. The experiments of breakthrough curves were conducted at constant relative humidity (φw - 0.75). A predictive approach was proposed to calculate cross virial coeffi cients by using semi-empirical mixing [...]
6
51%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 24 164-173
PL W zależności od układu, w jakim realizowany jest proces adsorpcji, do jego matematycznego opisu można zastosować równania kinetyki, statyki oraz dynamiki adsorpcji. Najbardziej ogólnym modelem do opisu przebiegu procesu adsorpcji w układzie porcjowym jest model oparty o równanie pola stężeń adsorbat[...]
EN Depending on the system, in which the adsorption process is implemented, equations of kinetics, statics and dynamics of adsorption can be applied for its mathematical description. The most general model used for description of adsorption process in the batch system is a model based on field equation[...]
7
51%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 4 264-272
PL Opisano samodzielnie skonstruowany adsorber do badania adsorpcji metodą wagową. Wyznaczano stałe równowagi oraz entalpię adsorpcji wody na sulfonowanym kopolimerze styrenowo-diwinylobenzenowym Amberlyst 15.
EN The individually constructed adsorber was described for measurement of adsorption by dynamic weight method. The equilibrium constant and enthalpy of water adsorption on sulfonated styrene - divinylobenzene copolymer Amberlyst 15 were determined.
8
51%
Chemical and Process Engineering
EN The removal of lead from aqueous solutions on fossilized wood, Oltu stone, was explored and interpreted by both adsorption and kinetic mechanisms. Batch experiments were conducted to investigate the adsorption effect under various pH (3, 4, 6, and 7), temperatures (290, 298, 303, and 313 K) and the [...]
9
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN This paper presents experimental analysis of various adsorbent and adsórbate pairs for refrigeration systems. The most proper adsorption theory for analyzed working pairs is presented. This article shows adsorption isotherms for activated carbon, silica gel and zeolite with methanol. Correlations re[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 127-132
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów adsorpcji materiałów ceramicznych o jonowym i kowalencyjnym wiązaniu chemicznym. Określono oddziaływania adsorpcyjne alkiloditiofosforanu cynku - ZDDP na reprezentatywnych powierzchniach ceramicznych - Al2O3 i SiC. Następnym etapem była ocena właściwości tribolo[...]
EN The article discusses results of investigations of adsorption of ceramics materials with ion and atomic assimilates. The research on adsorption antiwear additives - ZDDP on ceramic surfaces - Al2O3 and SiC. The next stage of the investigations qualify of the tribological properties were obtained on [...]
11
51%
Chemical and Process Engineering
PL Ocenę węglowych sit molekularnych oparto na adsorpcji azotu w temperaturze 77 K oraz ditlenku węgla w 273 K. Izotermy adsorpcji interpretowano, korzystając z teorii objętościowego zapełniania porów Dubinina i Raduszkiewicza. Analizę struktury mikroporów węglowego sita molekularnego o otwartej porowa[...]
EN Evaluation of carbon molecular sieves (CMSs) has been based on adsorption of nitrogen at 77 K and carbon dioxide at 273 K. Dubinin and Radushkevich theory of volume filling of micropores was used to interpret adsorption isotherms. The structure of micropores was determined based on nitrogen isotherm[...]
12
51%
Chemical and Process Engineering
PL Badano doświadczalnie proces oczyszczania gazu z lotnego związku organicznego (ang. volatile organic compound, VOC) w zintegrowanym układzie kondensacji niskotemperaturowej i adsorpcji. Gazem oczyszczanym był azot, a VOC stanowił 2-propanol. Wykazano, że zaproponowana metoda oczyszczania gazu jest b[...]
EN An experimental study of volatile organic compound (VOC) removal from gas in a system of low-temperature condensation coupled with adsorption was performed. The gas mixture used in experiments was composed of nitrogen as a inert gas and evaporated 2-propanol as a VOC. It was proved that the proposed[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
14
51%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 3 300-306
15
51%
Chemia Analityczna
PL Zastosowano równanie Snydera-Soczewiáskiego do badania mechanizmu adsorpcji pochodnych aminokwasów na kolumnie z (R)-3,5-(dinitrobenzoilo)fenyloglicyną jako chiralną fazą stacjonarną (CSP) oraz niewodnymi rozpuszczalnikami organicznymi jako fazą ruchomą. Zgodnie z wnioskami wypływającymi z równania [...]
EN The Snyder-Soczewiński model of adsorption chromatography was applied to investigate the stoichiometry of enantiomers adsorption mechanism of some amino acids derivatives on (R)-3,5-(dinitrobenzoyl)phenylglycine chiral stationary phase (CSP)using nonaqueous organic mobile phases. The investigations [...]
16
51%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów równowagi i kinetyki adsorpcji n-butanolu na węglu aktywnym AHD. Pomiary prowadzono w temperaturze 25°C. Za pomocą metod statystycznych określono zgodność otrzymanych pomiarów równowagi z najczęściej spotykanymi równaniami izoterm adsorpcji. Wykorzystując analit[...]
EN The adsorption process modeling and designing require knowledge of adsorption equilibrium, which represents dependences of adsorption on concentrations of adsorbed gas phase component and temperatures of process. Second important factor is adsorption kinetics qualifying rate of the process. This p[...]
17
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 3 385-392
PL Rozwijano strukturę porowatą przemysłowego sorbentu przez jego dodatkową aktywację parą wodną. Mezo- i mikroporowata struktura aktywatów o różnym stopniu przereagowania była określana za pomocą izoterm adsorpcji i desorpcji benzenu. Obliczano parametry struktury z równania Dubinina-Raduszkiewicza or[...]
EN The porous structure of commercial sorbent was developed by its additional activation with steam. Mesopore and micropore structures activate of various burn-off were determined by using benzene adsorption/desorption isotherms. Parameters of the Dubinin-Radushkevich equation were calculated as well a[...]
18
51%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
2000 Nr 558 (36) 203-216
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy teoretycznej równowagi adsorpcji mieszanin dwuskładnikowych. Badania wykonano dla sześciu różnych układów. Do korelacji danych doświadczalnych odnoszących się do czystych składników mieszanin zastosowano równania Langmuira, Freundlicha, Freundlicha-Langmuira, Tot[...]
EN The adequate design of adsorption processes requires skills both of adsorption equilibrium and adsorption kinetics prediction. For one-component system there is lack of methods of adsorption equilibrium prediction and it must be determined only by experimental way. Practically only few data are av[...]
19
51%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
PL Artykuł niniejszy poświęcony jest działalności dydaktycznej oraz naukowej Prof. Mścisława Paderewskiego w 70. rocznicę Jego urodzin. Jubilat włożył wielki wkład pracy w rozwój inżynierii chemicznej w Politechnice Szczecińskiej i w Polsce oraz w wychowanie młodej kadry naukowej.
20
51%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań adsorpcji wody z n-butanolu na sitach molekularnych 4A w adsorberze wibracyjnym. Przebadano wpływ częstotliwości i amplitudy wibracji na kinetykę adsorpcji. Stwierdzono zależność czasu trwania procesu adsorpcji od częstotliwości. Na podstawie analizy otrzymanych kr[...]
EN In this paper the experimental results of the water adsorption kinetics from n-butyl alcohol on A4 molecular sieves in the vibratory agitator were presented. The aim of these measurements was checking the influence of the frequency or mixing amplitude changes on the adsorption process with simulta[...]
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last