Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  administracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 3 134-135
2
100%
Problemy Ekologii
PL Artykuł jest pierwszą częścią rozpoczynanego cyklu poświęconego podstawowym zagadnieniom ochrony środowiska w nowym ustroju administracji publicznej powstałym po wejściu w życie ustaw samorządowych z 1998 r. W artykule autor podejmuje problematykę organów administracji ochrony środowiska na szczeblu[...]
EN The article is the first part of a series discussing fundamental aspects of environmental protection in the new public administration system, which have been created when the autonomy acts of 1998 came into administration institutions at the level of national government, local representation of this[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2001 Z. 2 83-89
4
80%
Problemy Ekologii
PL Przedmiotem artykułu jest analiza różnego rodzaju programów i planów ochrony środowiska sporządzanych lub zatwierdzanych przez organy administracji publicznej na szczeblach centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
EN The article is the first part of a series discussing fundamental aspects of environmental protection in the new public administration system, which have been created when the autonomy acts of 1998 came into administration institutions at the level of national government, local representation of this[...]
5
80%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 8-9 44--47
PL 24 grudnia 2013 r. weszły w życie przepisy dotyczące podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówień publicznych. Podstawowym celem nowelizacji jest ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych na roboty budowlane przed brakiem zapłaty należnego im wynagrodzenia.
6
80%
Logistyka
2019 nr 1 73--74
PL Od 18 kwietnia 2019 roku Zamawiający będą mieli obowiązek odbioru elektronicznej faktury ustrukturyzowanej, jeśli Wykonawca zamówień publicznych zechce im taką fakturę wysłać.
7
70%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 3 86-89
PL W artykule przedstawiono problematykę przygotowania i zlecania inwestycji drogowych w Polsce oraz możliwości zastosowania procedur opracowanych przez FIDIC - Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). Zwrócono uwagę na problemy, jakie stwarz[...]
EN The article presents the problems of preparation and commission of road inwestments in Poland and the possibility of applying procedures developed by FIDIC - International Federation of Consulting Engineers (Fédération Internationale Des Ingenieurs-Conseils). Attention is paid to the problems which [...]
8
70%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 4 30-33
PL Nauki ekonomiczne wypracowały liczne narzędzia oceny opłacalności inwestycji finansowanych ze źródeł opartych na środkach publicznych, do których w aktualnym stanie prawnym należą w Polsce projekty infrastruktury drogowej. Dobrze, gdy metody te są znane najważniejszym zainteresowanym uczestnikom pro[...]
EN Economic science have developed a number of tools to assess profitability of investments financed out of public funds, which under current legal status in Poland, include road infrastructure projects. It is good when these methods are known to the participants of the investment process, namely the i[...]
9
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Aglomeracja gdańska z komunikacyjnego punktu widzenia stanowi całość, która wymaga funkcjonowania jednolitego systemu transportu pasażerskiego. Silne powiązania społeczno-gospodarcze wewnątrz aglomeracji powodują bowiem, że zacierają się granice administracyjne miast.
10
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 171-182
PL Obowiązkiem państwa, w tym głównie administracji rządowej i samorządowej, jest posiadanie adekwatnych do każdej sytuacji rozwiązań systemowych, odpowiedniego prawa oraz struktur i narzędzi pozwalających na sprawne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Jest to tym ważniejsze, że działania w sytuacjac[...]
EN The responsibility of the state, mainly in central and local government bodies, is to have appropriate systemic solutions, proper law as well as the structures and tools which enable efficient management in a crisis situation. This is of crucial importance, the reason being that activities in a cris[...]
11
61%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 3 127-135
PL Autor rozważa czy obowiązujące rozwiązania normatywne ustanawiają zasadę rozwoju zrównoważonego jako priorytet w odniesieniu do działań administracji publicznej, a w szczególności samorządowej, podejmowanych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego. Artykuł obejmuje analizę najważniejszych instru[...]
EN The author ponders if the effective legal regulations enact the principle of sustainable development as a priority in the activities of the public administration, especially local governments, addressing local and regional development. The article comprises also an analysis of the most important leg[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe AON
2013 nr 1(90) 172-199
EN In the subject literature, the auxiliary sectors supporting the main organization’s activity are the elements which do not receive proper attention. The article focuses on the auxiliary process of a higher educational institution (i. e. one of the sectors supporting the didactic process), this is th[...]
13
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2000 nr 3 23--26
14
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 4 34--35
15
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 3 28--30
16
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 1 72--73
17
61%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL Od kilku lat w Polsce trwa debata na temat odpowiedzialności urzędników za wydawane akty w indywidualnych sprawach administracyjnych. Kolejne ekipy rządzące oraz kolejne partie polityczne posiadające większość sejmową zaskakiwały opinię publiczną coraz to nowymi pomysłami w tej materii. Niniejszy ar[...]
EN Recently there is a lot of noise around the responsibility of public administration in Poland. All previous governments and political parties have had a lot of different attitudes to this matter. The paper shows what has happened with the subject during last four year of current Parliament.
18
61%
Problemy Jakości
PL Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z zapewnieniem jakości obsługi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu satysfakcji Klientów. W oparciu o analizę wtórnych materiałów źródłowych dotyczących problematyki satysfakcji klienta[...]
EN The aim of this article is to identify key aspects of quality assurance in Territorial Self-Government Units (TAG) by providing an appropriate level of customer satisfaction. Based on analysis of secondary source materials on customer satisfaction issues, theoretical and methodical assumptions conce[...]
19
61%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 4 (36) 149--156
PL Celem artykułu jest przybliżenie istoty administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL oraz wskazanie na możliwości, jakie stwarza zastosowanie technologii ICT w procesie ich świadczenia. Na wstępie niniejszego artykułu przedstawiono znaczenie administracyjnych usług publiczn[...]
EN The aim of that article is to approximation beings to issue of administration public services for section TSL and shows the possibility by using ICT technology in a process of providing that services. At the beginning of that article has been represented issue of administration public services. It w[...]
20
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1998 nr 10 32--35
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last