Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adjustment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2008 nr 11 202-212
PL Przedstawiona w pracy metoda estymacji wynika z założenia, że każdy z wyników pomiaru może być realizacją jednej z dwu zmiennych losowych różniących się wartościami oczekiwanymi. Takie założenie doprowadziło do rozszczepienia modelu funkcjonalnego v = y - AX na dwa konkurencyjne modele: v[alfa]= y -[...]
EN The method of estimation presented in the paper is based on the assumption that every measurement result can be a realization of either of two different, random variables (differing from each other in expected values). Supposing it, the functional model v = y - AX is split into two competitive ones [...]
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 3 44-48
EN In the article the results of an analysis of the performance of a unit operated with incomplete sliding-pressure and with full sliding-pressure adjusted each time to a specific load are shown. The article also presents the gain obtained from the use of full sliding-pressure resulting from the reduct[...]
3
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 9, z. 2/1 413-423
PL Scharakteryzowano różne metody rektyfikacji pochylonych budowli. Metoda z użyciem siłowników hydraulicznych pozwala na powszechne i bezpieczne jej stosowanie. Płaskie membranowe siłowniki hydrauliczne o dużej sile udźwigu, pozwalają na rektyfikacje wysokich budynków o dużej masie. Opisano przebieg p[...]
EN There have been characterised different methods of obliqued building adjustment. The method using hydraulic power machine allows for common and safe usage. Fiat, a tympanic hydraulic power machine having big lifting capacity allows for adjustment of high and heavy buildings. The works concerned with[...]
4
88%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2002 nr 5 121-143
PL W pracy wyprowadzono podstawowe relacje między wektorami tworzonymi z elementów macierzy. Przekształcenia wektorów są realizowane za pomocą macierzy przekształceń, które zdefiniowano na podstawie zaproponowanych w tej pracy operatorów rozwijających. Zadaniem tych operatorów są jednoznaczne przekszta[...]
EN Basic relations between vectors derived from matrix elements are presented in this paper. The transformations are carried out with matrices of transformation. The latter are defined using developing operators, proposed in this work. The role of these operators is to perform a unique transformation o[...]
5
88%
Control and Cybernetics
2013 Vol. 42, no. 4 829--853
EN This paper explores the effect of inflation on general financial transactions and particularly on loans. For this purpose, inflation is specified in the mathematical expression of a capitalization or discounting function. Thus, we write these functions as the product of an inflation-free capitalizat[...]
6
88%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 151--156
EN Turbine jet engines maintenance (adjustment) actions are performed during standard ground tests, but they are used during the flight. It turns out that the characteristics of the engine determined during the ground tests from the input value "w" introduced by the engine control lever DSS are signifi[...]
7
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN The paper presents innovative method of reliability characteristics estimation on the basis of symptoms of parametric and temporary defects (prior to occurrence of catastrophic defects). The method is based on evident relations between adjustment, diagnostics and reliability, which are observed in [...]
8
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1998 nr 4 47-48
9
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2002 nr 5 73-92
PL W pracy wyprowadzono metodę estymacji pozwalającą na uzyskanie odpornego na błędy grube, najefektywniejszego, niezmienniczego i nieobciążonego estymatora współczynnika wariancji [wzór], występującego w modelu macierzy kowariancji wyników pomiaru [wzór]. Zakłada się, że estymator ten należy do klasy [...]
EN A method of estimation which allows to obtain robust, efficient, invariant and unbiased estimator of the variance coefficient [formula] is derived in the work. The coefficient [formula] occurs in the model of covariance matrix of observation results [formula]. It is assumed that the class of square[...]
10
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2002 nr 5 93-120
PL W pracy przedstawiono analizę podstawowych właściwości VRy-estymacji. Zaproponowano także pewne postaci funkcji korygującej i funkcji wzmocnienia. Funkcje te mają istotny wpływ na przebieg i właściwości proponowanej metody estymacji.
EN The paper presents basic properties of the VRy-estimation. Some forms of the correcting function and gain functions were proposed. These functions influence substantially the course and properties of the proposed estimation method.
11
75%
Geodesy and Cartography
PL W pracy przedstawiono wyniki badan nad zależnością skuteczności wybranych metod estymacji odpornej od poziomu niezawodności wewnętrznej sieci geodezyjnej. W badaniach wykorzystano symulowane komputerowo układy obserwacyjne, dzięki czemu możliwe było przeanalizowanie wielu wariantów różniących się w [...]
EN The work presents the results of studies on dependence of effectiveness of chosen robust estimation methods from the internal reliability level of a geodetic network. The studies use computer-simulated observation systems, so it was possible to analyse many variants differing from each other in a pl[...]
12
75%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2016 Vol. 102 1--14
EN The study raises the issues concerning the automatic system designed for the monitoring of movement of controlled points, located on the roof covering of the Forest Opera in Sopot. It presents the calculation algorithm proposed by authors. It takes into account the specific design and location of th[...]
13
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2006 Vol. 16 619--626
PL Przedstawiono wyniki badań skuteczności dodatkowych parametrów w aerotriangulacji na przykładzie bloków opracowanych w kraju, w kilku ostatnich latach. Zamieszczono wyniki badania 20 bloków podzielonych na cztery grupy, różniące się skalą zdjęć, liczbą zdjęć w bloku oraz występowaniem pomiaru środkó[...]
EN This article presents the results of studies related to the efficiency of applying additional parameters in aerotriangulation, using study blocks prepared in Poland in recent years. The results of the study of 20 blocks are included and are divided into four groups, differing in photo scale, number [...]
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 6 298-302
PL Na przykładzie 10 wież antenowych, które były przedmiotem rektyfikacji, przedstawiono wyniki pomiarów geometrii ich konstrukcji. Przeanalizowano skręcenie trzonów wież trójściennych. Uzyskane wyniki zinterpretowano zgodnie z zaleceniami przepisów i norm.
EN Results of geometry measurements of ten aerial towers at the stage and after their adjustment have been presented in this paper. The detailed analysis of determination of the triangular towers shafts torsional deflexion was carried out. The results were interpreted in accordance with up-to date code[...]
15
63%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy zaproponowano nowe zastosowanie metod estymacji mocnej - wyrównywanie sieci geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) z jednoczesną identyfikacją odstających punktów nawiązania sieci. Porównano zastosowane metody na przykładach teoretycznych i praktycznych. Przez punkty odstające rozumieć na[...]
EN The work offers a new application of robust estimation methods that is the adjustment of horizontal and levelling geodesic networks and the detection of outlying points. Outlying points are the points, whose terrain position does not match original co-ordinates. Moreover, the work describes various [...]
16
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 11 604-606
PL Przedstawiono wyniki pomiarów pionowości jedenastu wież telekomunikacyjnych, które byty przedmiotem inspekcji okresowych. Przeanalizowano błędność wzoru do wyznaczania przemieszczenia wieży trójściennej wg "Instrukcji ER-01. Eksploatacja wież i masztów".
EN The results of verticality measurements of the eleven telecommunication towers subjected to periodic inspections are presented in this paper. Incorrectness of the formula from the publication "Instruction ER-01: Operational use of towers and masts" to evaluate the trihedral tower displacement is als[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents theoretical assumption of estimation methods for parametric adjustment of geodetic networks. Author discusses the problems of non-standard applications of adjustment methods Special attention is paid to solution of the normal equations. The theoretical considerations were suppor[...]
18
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono jak regulacja przekładni transformatora blokowego może wpływać na dopuszczalny obszar pracy bloku generator-transformator.
EN The paper discusses the way adjustment of unit transformer voltage ratio may influence on permissible operation range of generator-transformer unit.
19
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 2 270--275
PL W artykule przedstawiono problematykę weryfikacji i naprawy wtryskiwaczy elektromagnetycznych Common Rail firmy Denso. Ze względu na świadomą politykę producenta, który nie oferuje części zamiennych i specjalistycznego oprzyrządowania, ich obsługa sprowadza się najczęściej do czyszczenia zewnętrzneg[...]
EN This paper presents the problems of Denso Common Rail solenoid injector verification and repair. Due to conscious policy of the manufacturer who does not offer spare parts or special tooling, their servicing comes down most frequently to external cleaning, internal rinsing by the thermo-chemical met[...]
20
63%
Reports on Geodesy
2005 z. 2/73 263-276
EN A new method based on support vector regression (SVR) bas been developed for network levelling. Employing zero insensitive margin and first order polynomial kemel, the general form of SVR bas been reduced to a kernel ridge regressor, which is a linear function approximator. Then this function approx[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last