Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 298
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adhezja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 2 28--31
PL Adhezja drobnoustrojów do powierzchni kontaktujących się z żywnością jest bardzo poważnym zagrożeniem w przemyśle spożywczym. Zjawisko to może być przyczyną zanieczyszczenia żywności mikroorganizmami powodującymi jej psucie lub mikroorganizmami chorobotwórczymi. W artykule omówiono mechanizmy proces[...]
EN Microbial colonisation of abiotic surfaces has important consequences in the food industry (contamination of food processing lines by spoilage and pathogenic microorganisms). The mechanisms of adhesion and factors affecting this process were described in this paper. Biofilm formation is influenced b[...]
2
80%
Tribologia
2007 nr 2 391-398
PL W pierwszej części artykułu omówiono zjawisko adhezji, jej wpływ na współczynnik tarcia oraz problemy i trudności pomiaru siły adhezji w procesach tarcia ślizgowego. Przedstawiono nową zasadę eksperymentalnego wyznaczania zarówno siły (współczynnika) tarcia oraz siły adhezji, przydatną szczególnie w[...]
EN In the first part of this paper, a phenomenon of adhesion and its influence on the coefficient of friction together with problems and difficulties in the measurement of adhesion forces in the process of sliding friction were discussed. A new method of experimental determination of both the force of [...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
4
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 2 291-310
PL Zanalizowano wpływ wilgotności względnej otoczenia na siły adhezji kapilarnej, biorąc pod uwagę różne modele teoretyczne procesu adhezji i różne konfiguracje geometryczne kontaktujących się powierzchni. Wykazano, że dla układów konfiguracyjnych obejmujących cząstkę kulistą przewidywania oparte na mo[...]
EN The effect of relative humidity of surrounding atmosphere on capillary adhesion has been analysed taking into account various theoretical models of adhesion process and different contact configurations between adjacent surfaces. It has been shown that for configuration systems including a spherical [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 251-254
PL Przedstawiono wyniki badań porównawczych wyrobów lakierowych nitrocelulozowych odzyskiwanych z recyklingu przy zastosowaniu biofiltru z wyrobami tradycyjnymi. Lakiery nanoszono na powierzchnie drewna buka, dębu oraz sosny. Układy drewno - lakier NC analizowano wg adsorbcyjnej teorii adhezji, oblicza[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 189-193
EN On the basis of adsorption theory and measurement of contact angle there were determined in system wood-thermo-hardened glue layers: free surface energy, work of adhesion, and surface tension on the interface. Investigations were carried out during conditioning of the layers in time 336 h. It was st[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 185-188
EN Results of the investigations on the adhesion PVAC adhesives to pine wood preservated with selected salt agents with trade names Boramon and Ogniochron in function of conditioning time. For the experiments there were used 3 PVAC adhesives including 2 two component catalysed with AlCl3 and isocyanate[...]
8
80%
Tribologia
2002 nr 3 835-842
PL W pracy rozważono sposób określenia składowej adhezyjnej współczynnika tarcia pary guma-stal. Dla takiej pary wartość współczynnika tarcia zależy głównie od składowej adhezyjnej. Wartość składowej adhezyjnej współczynnika tarcia wyznaczono na tribometrze jednokulowym własnej konstrukcji. Wyznaczenie[...]
EN This paper presents the method of determination of adhesion component of friction coefficient of the rubber- metal pair. For such joints the friction coefficient value depends mainly on the adhesion component. The values of the adhesion component of friction coefficient were determined by means of o[...]
9
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 1 203-213
PL Scharakteryzowano różnice występujące między adhezją a wytrzymałością adhezyjną. Omówiono wpływ metod badań jak i parametrów danej metody na wytrzymałość adhezyjną danego złącza. Przedstawiono próbę doświadczalnej oceny udziału pracy odkształcania folii w pracy oddzierania od sztywnego podłoża pod k[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule podano podstawy teoretyczne adhezji polimerów do metalu, a w szczególności wpływ procesu zwilżania na adhezję oraz możliwości tworzenia się trwałych połączeń adhezyjnych na granicy faz polimer - metal (powłoka lakierowa - metal).
EN In the article the theory of point coatings to the metals is presented. The influence of vetabillity and possibility of physico - chemical bonding between metal and polymer on coating adhesion to the metallic substrate is briefly discussed.
11
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1515-1520
PL Sformułowano model matematyczny termicznego odbicia I resuspensji nanocząsteczek w filtrze włókninowym pozwalający wyznaczyć całkowitą sprawność adhezji. Model zweryfikowano wykorzystując własne dane doświadczalne sprawności filtracji nanoaerozoli. Wyznaczono krytyczną prędkość adhezji dla układu DE[...]
EN Mathematical model of thermal rebound and resuspension of nanoparticles in a fibrous filter, enabling one the total adhesion efficiency to be determined, was formulated. The model was verified using own experimental data of filtration efficiency for nanoaerosols. The critical adhesion velocity was d[...]
12
80%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 12 22-28
13
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 693-696
PL W celu wyznaczenia adhezji powłok DLC (Diamond Like Carbon), przeprowadziliśmy badania metodą rysy przy pomocy testera Teer Coatings ST-3001 wyposażonego w czujnik siły normalnej jak i stycznej oraz czujnik akustyczny, który umożliwił wykrycie powstawania a następnie propagacji pęknięcia. Urządzenie[...]
EN In order to characterize the adherence of DLC coatings (Diamond Like Carbon), we have carried out scratch tests using ST-3OO1 scratch tester of Teer Coatings, equipped with the sensors of normal and tangential forces as well as an acoustic detector helping to detect the nucleation and the propagatio[...]
14
80%
Inżynieria Biomateriałów
15
80%
Inżynieria Biomateriałów
16
70%
Inżynieria Materiałowa
PL Adhezja i aktywacja komórek krwi do powierzchni materiałów o przeznaczeniu na implanty naczyniowe jest bardzo istotnym zagadnieniem. Parametry strukturalne istotnie wpływają na interakcję biomateriału z tkanką łączną. Celem prowadzonych prac jest wytworzenie gradientowego materiału o odpowiednich wł[...]
EN The measurement of the strength of bonds between biomaterials and cells is a major challenge in cellular biology since it allows for the identification of different species in adhesion phenomena. Biomaterials, such as diamond-like carbon (DLC), titanium (Ti), and stoichiometric titanium nitride (TiN[...]
17
70%
Świat Szkła
18
70%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono rys historyczny badań nad adhezją, podano przykłady oraz różne definicje tego zjawiska. Opisano podstawowe teorie wyjaśniające istotę adhezji. Wymieniono najważniejsze kryteria pozwalające rozróżnić adsorpcję fizyczną od chemicznej.
EN The article outlines the historical development of adhesion and provides examples as well as various definitions of this phenomenon. It also discusses basie theories that account for adhesion and enumerates the main criteria that help to make a distinction between physical and chemical adsorption.
19
70%
Farby i Lakiery
2011 nr 5 3--17
PL Artykuł analizuje adhezję powłok lakierowych do różnych podłoży (metal, tworzywa sztuczne, powierzchnie ceramiczne, beton, starsze warstwy farb) pod względem fizyko-chemicznym. Omówione zostaną liczne czynniki oraz ich wpływ na adhezję, od porowatości powierzchni po oddziaływania międzycząsteczkowe [...]
EN The adhesion of coatings to various types of substrates (metals, plastics, ceramic surfaces, concrete, aged paints) will be analyzed from a physical-chemical viewpoint. Numerous influencing factors and their impact on the adhesion will be discussed, from surface porosity to intermolecular interacti[...]
20
61%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 9 28-37
PL W artykule przedstawiono informacje związane z właściwościami adhezyjnymi warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych. Przedstawiono rodzaje adhezji. Szczególną uwagę poświęcono wyjaśnieniu zjawisk fizycznych i chemicznych od których zależy wytrzymałość połączeń klejowych.
EN Information connected with the adhesive proprieties of the surface layer of construction materials was introduced in the article. The types of the adhesion were presented. The paper focuses on explanation of physical and chemical phenomena on which the strength of adhesive connections depends.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last