Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 208
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adaptacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2007 Z. 9 131-141
PL Obiekty przemysłowe zlokalizowane w centralnych dzielnicach dużych miast po latach eksploatacji ulegają technicznemu zużyciu i najczęściej zastępowane są nowszymi pod względem technologii inwestycjami usytuowanymi z dala od śródmieść. Tereny poprzemysłowe z obiektami technicznymi o dobrze zachowanej[...]
EN Industrial buildings located in central districts of big cities after years of exploitation are technically weared and often replaced with technically newer investments located in a distance from city centres. Post-industrial areas with well - preserved and architecturally valuable buildings represe[...]
2
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2009 T. 25, z. 1 137-145
PL Artykuł jest próbą usystematyzowania nazewnictwa w przypadku procesów zagospodarowania obiektów pogórniczych. Głównym celem rozważań jest wskazanie zasadności posługiwania się pojęciami adaptacji i rewitalizacji w odniesieniu do nieczynnych obiektów pogórniczych. Porównań dokonano zestawiając funkcj[...]
EN The article attempt and systematizes nomenclature concerning settle post-mining objects. In this article the most important indication is legitimacy of using adaptation and revitalization concepts relevant to post-mining objects. The concepts widespread in literature were compared. For revitalizatio[...]
3
80%
Przestrzeń i Forma
2006 Nr 4 289-296
PL W ostatnich latach zwiększa się ilość projektów przy realizacji których koniecznym jest pogłębienie istniejących fundamentów oraz zabezpieczenie wykopu. Tradycyjne metody nie dają oczekiwanych efektów. Autor opracowania na przykładzie zrealizowanych w ostatnich latach adaptacjach i rozbudowach istni[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 131-142
PL Adaptacja zabytku architektury do współczesnych funkcji dokonywana jest zazwyczaj w ramach kompleksowych działań konserwatorsko-restauratorskich. Decyduje o nich szereg czynników, z których najwazniejsze to: wszechstronne poznanie zabytku oraz jego zabytoznawcza analizawartościująca. Do celów adapta[...]
EN An adaptation of the monument of architecture for a new function is usually performed within the framework of complex conservation/restoration activities. It is determined by a number of factors, out of which the most important are: comprehensive knowledge of the monument and its evaluation. Valoris[...]
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 3 109-113
PL Przedstawiono problemy budowlano-techniczne, na które natrafiono w trakcie realizacji projektów adaptacji dwóch hoteli. Celem przeprowadzonych robót było dostosowanie standardu obiektów do zwiększających się oczekiwań klienta oraz stworzenie możliwości ewentualnego włączenia ich w międzynarodowe sie[...]
EN Building/technical problems which have been occured during adaptation work on two hotels in Rzeszów are presented. The target of these modernization works was the increasing standard of service according to clients expectations as well as to create chance of linking on international hotel mesh.
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono zagadnienie związane chwytu brył skanowanych przy pomocy ultradźwiękowego czujnika odległości przymocowanego do kiści robota przemysłowego IRp-6. Celem identyfikacji jest określenie wymiarów i położenia bryły tak, Aby mogła być uchwycona przez dwupalczasty chwytak robota W omawianym[...]
EN Identification of 3D objects using ultrasonic distance sensor mounted on the wrist of an IRp-6 industrial robot is discussed. The purpose of identification is to find objects dimensions, position and orientation in order to enable grasping by a two-finger gripper. In the described task the class of [...]
7
80%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
PL Zrównoważony rozwój jest kluczową wartością Unii Europejskiej i podejmuje zagadnienia o istotnym znaczeniu dla obywateli. Zajmuje się działaniami na rzecz zwiększenia i utrzymania długotrwałego dobrobytu, wyzwaniami związanymi z problemem zmiany klimatu oraz pracą na rzecz bezpiecznego, zdrowego i z[...]
EN The Renewed EU Sustainable Development Strategy was adopted by the European Council in June 2006. It is an overarching strategy for all EU policies which indicates how we can meet the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The [...]
8
80%
Izolacje
2018 R. 23, nr 1 41--42, 44--46
PL Artykuł przedstawia tematykę akustyki budynków na przykładzie kilku wybranych projektów modernizacji i rewitalizacji, które autor konsultował w zakresie akustycznym, między innymi budynku Hali Koszyki w Warszawie autorstwa pracowni JEMS Architekci. W artykule omówiono najczęściej spotykane problemy [...]
EN The article presents the topie of sound properties of buildings based on the example of several selected upgrading and revitalization projects which the author had the pleasure to consult in terms of acoustic properties, including the just completed Hala Koszyki building in Warsaw, by JEMS Architekc[...]
9
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 10 18--20
10
80%
Optyka
2017 Nr 6 58--62
11
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 17 67-75
PL Hamburskie Speicherstadt1 jest największym na świecie kompleksem spichlerzy, zbudowanym na terenie umocnionym dębowymi balami. Został wybudowany na przełomie XIX i XX w., aby Hamburg mógł lepiej funkcjonować jako wolny port. Nowe spichlerze o konstrukcji stalowej ze ścianami murowanymi zastąpiły dot[...]
EN Free and Hanseatic City of Hamburg flourished in the XIX. At the turn of the century the city joined the German Customs Union. In 1881 it signed the customs agreement with the Empire. In order to improve the city's position as a free harbour, Speicherstadt was built (1888-1910). New metal-frame gran[...]
12
70%
Management
PL Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia adaptacji jako podstawowej kategorii zarządzania strategicznego. W pierwszej części artykułu przedstawiono przegląd definicji, określeń pojęcia adaptacji. W części drugiej ukazano rodzaje adaptacji. Część trzecia przedstawia strategiczny kontekst adaptacji or[...]
EN The article presents the concept of adaptation as a basic category of strategic management. In the article were presented following issues: the definitions of adaptations, the types of adaptation, the strategic concept of organization adaptation and adaptation instruments.
13
70%
Materiały Budowlane
1999 nr 11 5-9
14
70%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 4 11--14
15
70%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 6 17--18
16
61%
Wiadomości Konserwatorskie
2012 Nr 31 57-67
PL Rozwój urbanistyczny Barcelony na przestrzeni ponad dwóch tysiącleci jej istnienia odzwierciedla historyczne okresy ekonomicznych i politycznych wzlotów i upadków, podobnie jak ma to miejsce w wielu europejskich ośrodkach miejskich. Ukoronowaniem sukcesu ekonomicznego burżuazyjnego miasta w wymia[...]
EN Urban development of Barcelona during more than two millennia of its existence reflects historical periods of economical and political ups and down, similarly to many other European urban centres. The crowning element of the economic success of the bourgeois city in the spatial dimension was its dev[...]
17
61%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Opracowano adaptację czynnego obiektu produkcyjnego do nowego procesu technologicznego. Obciążenie stropu w nowym procesie technologicznym było trzykrotnie większe od dopuszczalnego obciążenia użytkowego. Opracowano metodę adaptacji polegającą na wmontowaniu nowej konstrukcji wzmacniającej w istniej[...]
EN In paper the conversion of open production building to the new technological process was worked out. The load on the ceiling in new technological process was three times higher than acceptable. The adaptation method based on fitting new construction into existing one was worked out. The construction[...]
18
61%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 2 110-112
PL Wydobycie surowców skalnych związane jest z ingerencją w środowisko i przekształceniem jego komponentów. Wielowiekowa ingerencja w środowisko otaczające złoża surowców skalnych doprowadziła do powstania nieużytków poeksploatacyjnych, zajmujących znaczną powierzchnię. W dobie nasilającej się urbaniza[...]
EN Mining influences natural environment and causes transformation of its components. Centuries of interference in environment surrounding mineral deposits has driven to forming post-mining sites, which occupy large areas. In time of growing urbanization, industrialization and permanently diminishing n[...]
19
61%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Pomimo ogromnych zniszczeń wojennych, w Olsztynie zachowała się część obiektów zabytkowych, świadczących o bogatej historii miasta, między innymi poniemiecka kamienica wzniesiona w końcu XIX wieku, zlokalizowana przy ul. Dąbrowszczaków 28. Budynek będący w złym stanie technicznym, wykazujący problem[...]
EN Despite the tremendous war damages, quite a few historic buildings in Olsztyn have been preserved to give evidence of the rich history of the city. Among them there is the post-German brick maison erected in the late 19th century at 28, Dąbrowszczaków Street. The building of a very bad technical sha[...]
20
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W województwie kujawsko-pomorskim jest ponad czterdzieści kolejowych wież ciśnień. Jako budynki techniczne przestały pełnić swą pierwotną rolę kilkadziesiąt lat temu. Etap przywracania ich do życia niesie ze sobą wiele ograniczeń, jednak wielopłaszczyznowa atrakcyjność kolejowych wież ciśnień jest b[...]
EN There are over forty railway water towers in the Kuyavia and Pomerania region. As technical buildings they no longer serve their primary role. During the adaptation process there are many restrictions, but the attractiveness of these objects is an impulse to protect them in local area.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last