Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  activity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 5 39-42
2
100%
Polish Journal of Chemistry
2008 Vol. 82, nr 9 1733-1742
EN The influence of rhenium on the properties of a commercial nickel catalyst in the steam reforming of methane was presented. The addition of Re up to 4 wt. % causes the in crease of the amount of chemisorbed hydrogen, dispersion of active phase, catalyst activity as well as its resistance to coking. [...]
3
100%
Nukleonika
PL Przedstawiono metodę wytwarzania wzorców aktywności promieniotwórczej do skalowania urządzeń pomiarowych, mających zastosowanie w nauce, medycynie nuklearnej i w przemyśle. Ten wielometodyczny system pomiarów bezwzględnych aktywności zawiera stosowane równolegle, cztery multiparametryczne metody koi[...]
EN A method of production of radioactive standards applied in science, nuclear medicine and industry to calibration of instruments for radioactivity measurement has been presented. This multimethodical system for the absolute activity measurement consists of four parallel multiparametric coincidences a[...]
4
100%
Polish Journal of Ecology
EN This study aimed at the assessment of the influence of various Cu(NO3)2 doses added to soil on Cu content in soil and on its influence on the activity of urease and ATP content in soil and in plants of various growth stages. A two-factor pot experiment had been started in 2002 [...]
5
100%
Materials Science Poland
2017 Vol. 35, No. 3 583--593
EN Thermodynamic properties of Al were calculated using the molecular interaction volume model (MIVM) by analyzing the activities of components in the constitutive binary Al-Sn, Al-Zn and Sn-Zn subsystems of the ternary lead-free solder Al-Sn-Zn systems. The activities of Al content in the ternary syst[...]
6
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN When speaking of activity called the constructing we think over of what character this activity is. What features does it possess and which of them are inseparably related to it. Such a reflection is not only of investigating character following human curiosity but also has practical meaning for tho[...]
7
88%
Polish Journal of Chemistry
EN Reaction of 4(5)-bromo-2-methyl-5(4)-nitroimidazole with phenacyl bromide derivatives gave two isomers: 4-bromo-5-niroimidazoles (4a-e) and 5-bromo-4-nitroimidazoles (5a-e). Compounds 5a-e were treated with cyclic secondary amines to afford expected 5-amino-4-nitroimidazole derivatives 6a-c - 10a-b.
8
88%
Polish Journal of Chemistry
EN The main purpose of thisworkwas a search for the dependence of VLE prediction quality on the kind of chosen n-alkanemodel system. The activities and total vapour pressure for (n-C6H14 + n-C16H34) mixture at 293.15 K, 313.15 K and 333.15 K were successfully predicted with Elbro free volume method usi[...]
9
88%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2012 Nr 1 (71) 141-150
PL Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2011 r. spotykała się cztery razy – dnia 6 maja (66. posiedzenie), dnia 28 października (67. posiedzenie), dnia 21 grudnia 2010 r. (68. posiedzenie). Na posiedzeniach rozpat[...]
EN In 2011 the Commission met at three sessions, in which 12 documentations for recommended exposure limits of chemical substances were discussed. Moreover, the Commission discussed: - a proposal of the Aerosols and Biological Group of Experts to introduce the definition of aerosol fractions: inhalable[...]
10
88%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 3 44
PL Zarząd Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT) przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji w 2012 r. Posiedzenie rady PFTT, przyjmującej sprawozdanie, odbyło się 21 marca 2013 r. w siedzibie firmy wodociągowej Aquanet SA w Poznaniu.
EN The Management of the Polish Foundation for Trenchless Technology (PFTT) has produced a report of the foundation’s operations in 2012. The meeting of the Board of PFTT for the approval of the report took place on 21st March 2013 in the offices of the pipeline company Aquanet SA in Poznań.
11
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Obecnie bardzo silnie akcentuje się znaczenie inteligencji kreatywnej i konieczność go rozwoju jednostki. Wielu pedagogów zwraca uwagę na potrzebę przeobrażania systemów edukacyjnych tak, aby stymulowały one kreatywną postawę człowieka. Adaptacja i konformizm muszą ustąpić miejsca edukacji alternaty[...]
EN Currently, very strongly empty sizes the importance of creative intelligence and the need for individual creative development. Many teachers highlights the need for transformation of education systems so that they stimulate the human creative attitude. Adaptation and conformism must give way to alte[...]
12
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Overexertion and pain of the musculoskeletal system may occur partly owing to load application by the equipment. Both the weight of equipment and the duration of loading are relevant. The aim of the present study was to examine the extent of loading and resultant strain in the trunk muscles. Therefo[...]
13
75%
Inżynieria Maszyn
2001 R. 6, z. 3 95-102
PL W artykule przedstawiono genezę działań eksploatacyjnych, wyprowadzając je ze zmienności stanów obiektów technicznych. Na tej podstawie sformułowano postulaty metodyczne wobec działań eksploatacyjnych oraz niektóre uwagi, dotyczące projektowania maszyn w przyszłości.
EN Genesis of maintenance activities deduced from the variability of technical objects states is presented in this paper. On this basis some methodological postulates concerned with maintenance activities and project of technical objects in the future were formulated.
14
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Artykuł zawiera przegląd działalności Instytutu Metalurgii Żelaza w ostatnich pięciu latach. Omówiono zwłaszcza zmiany w potencjale badawczym Instytutu (odnoszące się zarówno do potencjału kadrowego jak i wyposażenia badawczego). Przedstawiono również najważniejsze obszary działalności podstawowej I[...]
EN The publication contains a review of the last five years of the Instytut Metalurgii Żelaza activity. In particular the growth of the Institute's potential (from the angle of manning and equipment) has been described. Furthermore the most important areas of the Institute's core activity as well as th[...]
15
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2003 nr 4 21-29
16
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 3 233-239
17
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Metodą równowagowego nasycania wyznaczono aktywność bizmutu w ciekłych, rozcienczonych stopach Cu-Sn-Bi w temperaturze 1373 K. Jako że metoda równowagowego nasycania jest metodą porównawczą, konieczne jest stosowanie roztworu wzorcowego. Jako roztwór wzorcowy przyjęto stop Cu-Bi. Metodą najmniejszyc[...]
EN The activies of Bi in liquid dilute Cu-Sn-Bi alloys were determined by the method of equilibrium saturation with metal vapour, at T= 1373K. As the method of equilibrium saturation is a comparative one, it is necessary to have an appropriate reference solution. The Cu-Bi alloy was accepted as the ref[...]
18
75%
Problemy Jakości
PL Analiza pojęcia skuteczności działań. Szczegółowe omówienie pojęcia skuteczności działania może być pomocne przy rozpatrywaniu go w aspekcie norm serii ISO 9000:2000.
19
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zbadaliśmy właściwości powierzchniowe krzemionki zmodyfikowanej substancjami sieciującymi i oznaczyliśmy parametry wpływające na działanie wzmacniające napełniacza, między innymi jego zdolność do tworzenia własnej sieci, czyli "struktury" w ośrodku polimerowym. W wyniku adsorpcji zespołu sieciująceg[...]
EN We investigated surface properties of silica modified with crosslinking substances and we determined parameters that influence a strengthening effect of the filler, mainly itsability to create its own network, so called "structure", in the elastomer matrix. The crosslinking system adsorption on the[...]
20
75%
Polish Journal of Ecology
EN Populations of two rodent species were studied during 1996-1998 on a 4-ha island covered with a mixed forest. Population sizes varied within and between years. In total, the material consisted of 10 839 captures of 1925 bank volesand 2941 captures of 881 yellow-necked mice. The redonts were categori[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last