Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  activity based costing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule opisano współczesne podejście do określania kosztów własnych produkcji, oparte na kalkulacji wg metody kosztów działań (Activity Based Costing ABC). Podano algorytm kalkulacji. Określono przykładowe typowe działania w praktyce produkcyjnej. Opisano sposób określania kluczy podziału kosztó[...]
EN In the article there has been described a contemporary approach to determining self-costs of production which is based on calculation according to the activity costs method (Activity Based Costing ABC). An algorithm of calculation has been given. There have been defined some example, typical activit[...]
2
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono model sterowania zapasami i określania częstotliwości zakupów, co pozwoli optymalizować decyzję zamawiania materiałów u jednego dostawcy, przez minimalizowanie łącznych kosztów. Pokazano metodę rozliczania kosztów pośrednich na produkty, według rachunku kosztów działań. Wska[...]
EN The article discusses an order-supply managing and determining the optimum frequency of purchasing model to make the best decision connected with material orders at one supplier trough decreasing total costs. A method of indirect costs calculation taking into account activities employed in the produ[...]
3
100%
Badania Operacyjne i Decyzje
2006 nr 2 63-71
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania czasu pracy poświęcanego na realizację poszczególnych działań jako parametru do rozliczania kosztów zasobów na działania w rachunku kosztów działań. Autorzy zbadali konstrukcję nośnika kosztów zasobów, który proponują wykorzystać do rozliczania koszt[...]
EN In the paper the possibilities of using the time spent on realization of individual activities as a parameter for allocating the costs of resources to activities in Activity Based Costing are presented. The authors describe the construction of a resources cost driver based on this time. They sugges[...]
4
100%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
5
100%
Badania Operacyjne i Decyzje
2004 nr 3-4 33-51
PL Artykuł dotyczy implementacji metody Activity Based Costing (rachunek kosztów działań). Zaprezentowano w nim doświadczenia z projektu wdrożeniowego, zrealizowanego w latach 2002-2003 w polskim oddziale międzynarodowego holdingu branży elektrotechnicznej. Opisano sposób postępowania od momentu podj[...]
EN The study refers to the issue of Activity Based Costing implementation. The article presents experiences gained during an implementation that was performed between 2002-2003 in the Polish division of an international holding in the electro-technical branch. The authors present in a detailed manner[...]
6
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
PL Obecnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych rozpoczęcie procesu projektowania i przetwarzania dla nowego produktu jest niemożliwe bez dokładnego oszacowania jego całkowitych kosztów produkcji. W celu uniknięcia zbyt dużych nakładów środków pieniężnych na uruchomienie produkcji przyszłych produktów, k[...]
EN Nowadays it is impossible for a manufacturer to start the process of designing and manufacturing a new product without careful estimation of its total production costs. In order to prevent too high expenses for launching the production of future products, their costs must be estimated as promptly an[...]
7
100%
Logistics and Transport
EN The objective of this publication is to translate the activities included in road transport task into the language of tasks and to ascribe appropriate costs and economic effectiveness indicators to them. Such a representation is new in literature and serves as the base for any further analysis of co[...]
8
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
EN Application of ABC have significantly increased in logistics due to its ability to provide greater insight into the costs of performing specific logistics services and their impact on supply chain performance and in complexity. The relatively recent application within logistics has caused most ABC [...]
9
100%
Applied Computer Science
EN Using methods of planning automating of production processes as well as artificial intelligence, the methods presented in this paper were constructed for identifying the set value of manufacturing process parameters, which are key to evaluating the costs of the designed elements. The proposed soluti[...]
10
100%
Management Systems in Production Engineering
2019 nr 1 (27) 12--17
EN On the stage of product design there is a problem concerning production cost estimation in the moment when elements are not yet definitely designed. Depending on the amount of the available information, more or less precise cost estimation methods are applied, i.e.: variant methods, generation metho[...]
11
88%
Research in Logistics & Production
2015 Vol. 5, No. 4 327--336
EN Traditional intra-firm cost accounting tools are not appropriate in the context of supply chain management. Various costing approaches such as activity based costing (ABC), target costing and open book accounting have been introduced to provide timely, accurate and relevant financial information for[...]
12
88%
Inżynieria Maszyn
PL Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, by możliwa była pełna funkcjonalna integracja systemów komputerowego wspomagania technicznego oraz organizacyjnego przygotowania produkcji jest zastosowanie jednolitego spójnego modelu opisu produktu. W artykule przedstawiono metodę integracji wybrany[...]
EN The base condition for the complete functional integration of CAx systems and PPS systems is to apply the unified model of the product description. In this paper the method of integration some activities consider with the PPS processes is presented. Particularly the method of integration of design p[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 2 312-322
PL Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne i formalną notację rachunku kosztów działań (ABC) oraz studium przypadku jego pilotażowego wdrożenia w jednym z dziekanatów Politechniki Wrocławskiej. Wskazuje na korzyści płynące z zastosowania rachunku kosztów działań na uczelniach wyższych, zwracając jedno[...]
EN The paper presents the theoretical foundations and the formal notation of Activity-Based Costing (ABC) as well as a case study of its pilot implementation in one of the dean’s offices of Wroclaw University of Technology. It indicates the advantages related to the application of Activity- Based Costi[...]
14
75%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule przedstawiono metody pozwalające na określenie zbiorów wartości parametrów procesu wytwarzania. Mogą stanowić podstawę szacowania kosztów produkcji projektowanych elementów. Stosowano metody automatyzacji projektowania procesów produkcyjnych i metody sztucznej inteligencji. Zaproponowane [...]
EN Using methods of planning automating of production processes as well as artificial intelligence, the methods presented in this paper were constructed for identifying the set value of manufacturing process parameters, which are key to evaluating the costs of the designed elements. The proposed soluti[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 42 117-124
PL W artykule opisano współczesne podejście do określania kosztów produkcji oparte na metodzie kosztów działań. Koszty działań wyznaczane są według zużycia poszczególnych zasobów do wykonania tych działań. Opisano sposób określania kluczy podziału kosztów pośrednich na poszczególne działania. Bezpośred[...]
EN The modern approach to the production costs determination based on the Activity Based Costing and to the activity costs management is presented in the paper. The activity costs are determined in accordance to the use of goods necessary to carry out the activities. The algorithm for Activity Based Co[...]
16
75%
Badania Operacyjne i Decyzje
2007 nr 1 64-78
PL Obecnie tematyka sprawnego zarządzania kosztami nie dotyczy już jedynie przedsiębiorstw produkcyjnych czy usługowych nastawionych na zysk. Wiele czynników, a przede wszystkim świadomość osób zarządzających powoduje, że każda instytucja poszukuje rozwiązań umożliwiających wsparcie informacyjne w wymi[...]
EN Nowadays the problem of efficient costs management affects not only the manufacturing industry concentrated on profits. Many factors, above all the managers awareness, cause that every institution is trying to find solutions which ensure information support in cost area. This is an important issue a[...]
17
75%
Systems Science
EN The idea of feedback presents for many the embodiment of Cybernetics, though it only represents one important aspect of this science, which can be traced back more than half a century to ROSENBLEUTH et al. [21], when it was shown how this concept could be used to posit purpose for machines. In the y[...]
18
75%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN On the stage of product design there is a problem related to production cost estimation in the moment when elements are not yet definitely designed. Depending on the amount of the available information, more or less precise cost estimation methods are applied, i.e.: variant methods, generation metho[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 101 533--544
PL W artykule przedstawiono metody szacowania kosztów na etapie projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych opierając się na czynnikach kosztotwórczych. Czynniki kosztotwórcze są zmiennymi funkcji określającej składowe kosztów poszczególnych działań związanych z projektowanym procesem produkcyjnym e[...]
EN In the article methods of cost estimation at the stage of products and production processes designing, basing on cost drivers were described. Cost drivers are variables of functions defining costs of individual actions associated with the projected processes of production of products elements. Metho[...]
20
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is showing the activity-based costing. In this paper it was introduced the new method of analysing the costs. Design/methodology/approach: In the frames of own research it has been analysed the costs in the production process by using the method of the activity-based [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last