Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 324
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  activated sludge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 26-28
PL Wysoki udział dowożonych taborem asenizacyjnym ścieków komunalnych w ogólnej ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków wiąże się z pogorszeniem jakości ścieków oczyszczonych. W stosunku do ścieków dopływających siecią kanalizacyjną ścieki pochodzące z szamb mają znacznie większe stężenia [...]
2
100%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 6 (63) 40-40
PL Grzyby występujące w osadzie czynnym są organizmami łatwymi do rozpoznania, ponieważ ich nitki charakteryzują się prawdziwymi rozgałęzieniami. Grzyby są dość rzadko spotykane w oczyszczalniach komunalnych. Ich rozwój wiąże się z niskim ph w reaktorze.
EN Fungi, which occur in activated sludge, are microoranisms rather easy to identification, because they have a real branching. This filaments are seldom observed in domenstic treatment plants. The reason for their dominance in the sludge population is usuall very Iow pH level.
3
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 4 (43) 39-39
4
80%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 4 (49) 28-30
PL Osad czynny oczyszczalni ścieków jest ekstremalnym środowiskiem zamieszkiwanym przez różnorodną biocenozę, której elementy są w różny sposób ze sobą powiązane (rys.1). Najliczniejsze są zwykle pierwotniaki (Protozoa), do których zalicza się między innym ameby (Rhizopoda), wiciowce (Flagellata) i orz[...]
5
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 6 (63) 44-45
PL Celem realizowanego projektu unijnego: "Ograniczenie puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków z zastosowaniem wrotków (Rotifera)" jest opracowanie odpowiednich procedur, które pozwolą na zastosowanie biologicznej metody ograniczenia puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków. Opr[...]
EN The aim of our project: "Activated sludge bulking control in wastewater treatment plants with usage of rotifers {Rotifera)" is to work out appropriate procedures which would enable plant operators to use biological method for activated sludge bulking control in wastewater treatment plants. Our met[...]
6
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 4 (61) 44-49
PL Stopień wykorzystania tlenu jest jednym z ważniejszych parametrów systemu napowietrzania wgłębnego. Wyraża sprawność, z jaką tlen dyfunduje z powietrza do mieszaniny osadu czynnego i ścieków. Jego wartość zależy od wielu czynników, do których nalezą miedzy innymi: rodzaj zastosowanych dyfuzorów, skł[...]
EN Oxygen transfer efficiency (OTE) is one of the most important parameters of aeration system. It express efficiency of oxygen transfer from air to mixed liquor in aeration tank. Its value depends on many factors inter alia type of installed diffusers, composition of mixed liquor, mixing conditions, d[...]
7
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 3 (60) 41-41
PL Nierozgałęzione nitki Sphaerotilus natans można pomylić z nitkami Typu 021 N, które są jednak dłuższe i bardziej wygięte niż nitki Sphaerotilus. Istotną różnicą są także rozmaite kształty komórek oraz czasami obecna porośl.
EN If branching is absent, Sphaerotilus natans can be mistaken for 021N fype, which has shorter cells, no attached growth and no sheath. Type 021N filaments are also much longer and curved than S. natans.
8
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 6 (63) 42-43
PL Zjawisko zalegania piany pochodzenia biologicznego na powierzchni bioreaktorów z osadem czynnym jest powszechne. Powoduje szereg utrudnień eksploatacyjnych. Często pomimo redukcji wieku osadu czynnego i podjęcia innych ograniczających liczebność organizmów nitkowatych w osadzie czynnym zabiegów pian[...]
EN A foam retention on the surface of activated sludge bioreactors is a common phenomenon. As a result a number of operational difficulties occur. Often, despite the reduction of sludge age and the using of other treatments limiting the abundance of filamentous organisms in activated sludge, the foam s[...]
9
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 5 (56) 26-26
PL W zależności od rodzaju oczyszczalni ścieków, bakteria nitkowata Typu 021N różni się kształtem swoich komórek, który może być szerszy w komunalnych oczyszczalniach lub węższy i dłuższy w przemysłowych. Może to być spowodowane niedoborem substancji odżywczych. Czasami można zaobserwować komórki krótk[...]
10
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 1 (52) 28-28
PL Grupa Actinomycetes obejmuje wiele gatunków, ale dzięki charakterystycznym rozgałęzieniom, jej przedstawiciele są nie do pomylenia z innymi bakteriami nitkowatymi osadu czynnego. Actinomycetes występują w postaci krótkich, rozgałęzionych nitek, przypominających strzępki grzybni, zarówno w komunalnyc[...]
11
80%
Environment Protection Engineering
PL Przedstawiono zmiany sprawności separacji grawitacyjnej i mechanicznej zawiesin osadu czynnego poddanego działaniu fali ultradźwiękowej. Efekty sonifikacji obserwowano w formie zmiennych procesu, tj. czasów i amplitud nadźwiękawiania oraz koncentracji osadów. Określono wybrane wskaźniki charakteryst[...]
EN Activated sludge preconditioned before thickening and dewatering with the use of ultrasonic wave was investigated. The aim of the studies was to estimate the effect of sonication parameters on the efficiency of sludge solid phase separation in the gravitational and mechanical processes. The ultrasou[...]
12
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2015 Nr 9 328--330
PL Nereda jest innowacyjną, zrównoważoną i efektywną technologią biologicznego oczyszczania ścieków, stosującą granulowany osad czynny. Granulowana biomasa osadza się znacznie szybciej niż biomasa kłaczkowata. Dlatego ta innowacyjna technologia charakteryzuje się niższymi nakładami inwestycyjnymi i kos[...]
EN Nereda is an innovative, sustainable and cost-effective biological wastewater treatment technology using granual activated sludge. This granular biomass settles much faster than floc biomass. Therefore, this innovative technology has lower investment and operational costs. The paper describes the fi[...]
13
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2016 Nr 4 142--148
PL Badania nad tlenowym osadem granulowanym rozpoczęto w latach 90. XX wieku i od tego czasu były prowadzone w skali laboratoryjnej w reaktorach porcjowych przez wielu badaczy. Artykuł jest próbą (podjętą w oparciu o studia literaturowe) zwięzłego przedstawienia tej przyszłościowej technologii, która p[...]
EN Researches on the aerobic granular sludge started in the nineties of the 20th century and since that time were conducted in lab scale sequencing batch reactors (SBRs) by many researchers. The work is an attempt (based on a literature study) to concisely present this forward-looking technology, which[...]
14
80%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/3 1593--1602
EN The possibility of biological treatment of sewage from the production of organic polymers was assessed. The chemical quality of raw and treated sewage (CODCr, BOD5 , ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, total suspension, pH, chlorides and sulfates) was analyzed. The level of reduction in the analysed[...]
15
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 1 (58) 24-24
PL Bakteria nitkowata typu Nostocoida limicola l morfologicznie przypomina Microthrix parvicalla i może być od niej odróżniona jedynie za pomocą barwienia Neissera. Komórki N. limicola, w przeciwieństwie do M. parvicella, barwią się całe na kolor szaroniebieski.
EN Filamentous bacteria Nostocoida limicola l is morphologically very similar to Microthix parvicella. They can be distinguished only by Neisser's staining. The whole cells in Nostocoida limicola I stain grey-violet, whereas in M. parvicella only polyphosphate globules stain blue-black.
16
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 2 (59) 26-26
PL Ponieważ Nostocoida limicola II rzadko występuje w osadzie czynnym oraz morfologicznie zbliżona jest do Nostocoida limicola ta sama nazwa używana jest dla obu gatunków bakterii nitkowatych. W niektórych publikacjach spotkać jednak można czasem l nazwę Nostocoida limicola II.
EN As Nostocoida limicola II is not very often observed in activated sludge and closely resembles Nostocoida limicola III, it has been proposed to use the same name for both morphotypes. However, the Nostododa limicola II is still used in published papers.
17
80%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 4 (55) 34-34
PL Thiothrix jest jedną z kilku bakterii nitkowatych, które w swoich komórkach są w stanie gromadzić siarkę. Jeżeli w komorze osadu czynnego znajdzie się dostatecznie duże stężenie zredukowanych związków siarki, to rozwiną się w niej również przedstawiciele takich bakterii jak: Beggiatoa, Typ 021N czy [...]
18
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 24-24
PL Charakterystyczną cechą dla Ftexibacter jest jej ruchliwość. Bakteria ta wykazuje wyraźne, własne pełzające ruchy. Niektórych przedstawicieli tej rodziny można spotkać w osadzie czynnym, jednak różnią się oni między sobą kształtem komórek czy średnicą nitek.
EN The most characteristic feature of filamentous bacteria Flexibacter is its motility, such as crawling movements. Some bacteria be longing to this family can be found in the activated sludge however, they differ in cell's shape and diameter of the filaments.
19
80%
Nukleonika
EN Tracer techniques, which are well-established methods in process dynamics studies in industry, were applied to investigate the dynamics of sewage treatment process. The concept of residence time distribution (RTD) was used to investigate the efficiency of the primary clarifier, aeration tank and sec[...]
20
70%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 4 196--197
PL Zastosowano metodę osadu czynnego w reaktorze o działaniu ciągłym do biodegradacji ścieków włókienniczych, z których wydzielono kąpiele mocnoobciążone związkami organicznymi i nieorganicznymi (pranie z bieleniem, barwienie, pierwsze płukanie po barwieniu). Niewłaściwa morfologia i skład kłaczków osa[...]
EN The PFR reactor inoculated with activated sludge was used for textile wastewater biodegradation. The investigated wastewater did not include baths after washing with bleaching, dyeing and first rinse after dyeing. Due to improper morphology and content of activated sludge floes the effect of biodegr[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last