Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  acquisition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2019 No. 26 5--11
EN In this paper, we analyze the acquisition and tracking performance of signal using a tiered differential polyphase code as the secondary code. The Zadoff-Chu sequence is known to have a CAZAC (Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) characteristics. The secondary code generated by differential enc[...]
2
75%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 1 291-298
PL Przesłanki dokonywania fuzji i przejęć, odzwierciedlające przede wszystkim punkt widzenia samego przedsiębiorstwa, nie mogą przysłonić nadrzędnego celu jego funkcjonowania, jakim jest maksymalizacja zamożności dawców kapitału. Zarządzanie skierowane na wzrost wartości firmy zapewnia bowiem zaspokoje[...]
EN Circumstances of mergers and acquisitions which show only point of view the same company, they can't replace the most important purpose of company's activity like increasing value for shareholders. Value based management ensures a lot of economical benefits. Mergers and acquisitions allow accelerati[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2001 z. 3 143-154
PL Od pewnego czasu gospodarka światowa przeżywa kolejną falę fuzji i połączeń. Od lat trwa dyskusja nad rzeczywistymi i wymiernymi efektami tych zdarzeń gospodarczych. Badania, jakie były przeprowadzone w niezależnych ośrodkach, przynoszą niejednokrotnie sprzeczne informacje na ten temat. Treścią refe[...]
EN In the world economics take place a next wave of Mergers and Acquisitions lately. For the years has been going on a discussion about real and measurable effects of this economic events. Research work on this problem, which was done in independent research centres, gives very often contradictory rema[...]
4
75%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Several methods of acquisition have been developed so far which aim at accelerating the acquisition process and detection of weak GPS signals. In many of these the search is parallelized in code or frequency space. However, sometimes the number of samples in code periods based on sampling frequency [...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 6 5073-5077
PL Autorzy przedstawiają założenia niezbędne do wdrożenia modelu szeregowego pozyskiwania ofert handlowych. Następnie opisany zostaje sam model. W kolejnym rozdziale zostaje przedstawione studium przypadku – zakup samochodu osobowego. Na końcu przedstawione zostają korzyści płynące z zastosowania model[...]
EN The author presents the assumptions necessary for the implementation of the model serial acquisition of commercial offers. Then, the model is described. The next chapter is presented a case study - the purchase of a car. At the end are shown the benefits of the model compared with the traditional ap[...]
6
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2011 Vol. 22 237--248
EN In 2010 a collaborative working group was formed under the professional associations: International Association of Geodesy (IAG WG4.2.5) and International Federation of Surveys (FIG WG5.5). Entitled ubiquitous positioning, this working group aims to harness and develop existing research outputs avai[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy porównano wybrane technologie pozyskania drewna na przykładzie zespołu maszyn wielooperacyjnych typu harwester i forwarder z klembankiem oraz alternatywnej technologii dla pozyskiwania drewna dłużycowego na poziomie ręczno-maszynowym i zrywki z użyciem ciągnika rolniczego przystosowanego do [...]
EN The paper compares selected technologies used to acquire timber on the example of a set of multi-operational harvester and forwarder type machines with a skidder, and alternative technology used to acquire log wood at manual-mechanical level and skidding with a farm tractor adapted for tree skidding[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodaruje na powierzchni blisko 7,6 mln, czyli na 78,4 % powierzchni wszystkich lasów w Polsce, co stanowi 25% powierzchni Polski. Obecnie Zakłady Usług Leśnych (ZUL) wykonują od 90% do 96% wszystkich prac w nadleśnictwach. Przedmiotem analizy jest efekt[...]
EN The State Forests National Forest Holding manages total area of almost 7.6 mln ha, that is 78.4% of total forest area in Poland, which constitutes 25% of the area of Poland. Currently, the Forest Service Companies (ZUL) perform between 90% and 96% of all works in forest divisions. The analysis was c[...]
9
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W referacie przedstawiono dylematy kierunków wzrostu wartości przedsiębiorstw górniczych realizowanych poprzez fuzję i przejęcia oraz eksplorację. Zaprezentowano aktualną sytuację w branży górniczej na świecie oraz wskazano nierównowagę pomiędzy poszukiwaniem nowych złóż na rzecz przejęć, które z pu[...]
EN In the paper, it was presented the dilemma of value creation in mining industry through exploration or mergers and acquisitions. Besides, it was identified the actual situation in mining sector in the world and non balance between exploration and M&A processes which are cheaper to mining companies. [...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Jednym z rozwiązań technologicznych pozyskiwania surowca drzewnego jest stosowanie maszyn wielooperacyjnych. Obok pojawiających się już dość powszechnie w naszych lasach harvesterów i forwarderów można spotkać, choć jeszcze stosunkowo rzadko, harwardery. Przedmiotem badań było określenie struktury c[...]
EN Using of multi-operational machines is one of technological concepts employed when acquiring timber. Besides harvesters and forwarders, which are now becoming common in our forests, we may also find harwarders there, although these are still relatively rare. The purpose of the research was to determ[...]
11
63%
Problemy Jakości
2018 R. 50, nr 8 36--42
PL Celem artykułu jest identyfikacja aspektów oceny ryzyka w zakresie dostaw wyrobów obronnych i ich pozyskiwania. Na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w CCJ WAT w procesach certyfikacji, wspartych przeglądem literatury przedmiotu, dokonano analizy problematyki zarządzania ryzykiem [...]
EN The aim of the article is to identify the problem of risk assessment in the aspect of defense product supply and acquisition. Based on the results of empirical research conducted in the CCJ WAT (Quality Certification Center) certification processes supported by the literature of the subject, the ris[...]
12
63%
Ekonomia i Środowisko
2017 nr 4 40--49
EN The aim of the article is to present a way to reorganize the environmental management system in the situation of merging companies. This problem was presented on the example of five energy sector companies, which as a result of the consolidation process formed one entity with the group structure. Th[...]
13
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 975--987, CD
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące udziału Inspektoratu Uzbrojenia w procesie logistycznego zabezpieczenia działań Marynarki Wojennej RP. Zaprezentowano również informację na temat stanu realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu”.
EN The article presents issues concerning the participation of the Armaments Inspectorate in the process of logistic protection of the activities of the Polish Navy. The information about the status of implementation of projects within the framework of the Operational Program "Combating threats at sea"[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2005 Z. 10 277-292
PL Celem pracy było przedstawienie problemu związanego z rosnącym znaczeniem i wpływem międzynarodowych korporacji, będących jednym z najważniejszych uczestników procesu globalizacji. Wzrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich, postęp technologiczny oraz ogromna ilość zmian w systemach prawnych, zmi[...]
EN One of the most pressing tasks facing the international trade union movement is to address the power and influence of Transnational Corporations (TNCs), one of the most important participants of globalization. The combination of the growth of foreign direct investment, technological progress, intern[...]
15
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 2 201--204
PL Przedstawiono analizę wyników badań porównawczych środków smarnych na stanowisku do badań porównawczych SBMPIMR [6]. Badania dotyczyły określenia wartości miar amplitudowych i ich dyskryminant bezwymiarowych sygnałów prędkości drgań i zmian momentu obrotowego, w zależności od zastosowanego środka sm[...]
EN The article presents analysis of results of lubricants comparative study on SBM-PIMR stand [6]. The tests were aimed to determine an amplitude measure values and their discriminants of the vibration speed signals and torque variations, according to a lubricant used in the test. Analyzes showed that [...]
16
63%
Diagnostyka
2004 Vol. 31 37--42
PL W eksperymentalnym systemie pośredniego sterowania SPS-1 samolotem PZL-110 "Koliber" zastosowano magistralę danych CAN. Pozwala ona na wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Monitorowanie pakietów danych pojawiających się na magistrali może być bardzo pomocne w trakcie badań pojedy[...]
EN The CAN data bus was used in the project of the experimental Fly-by-Wire control system (SPS-1) mounted on the board of PZL-110 "Koliber" general aviation aircraft. This solution allows to free communication between individual modules of system. Monitoring of the bus state and data frames is useful [...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Komunikacja w lotniczym języku angielskim ma poważne znaczenie dla bezpieczeństwa ego. Dlatego każda jednostka lekcyjna powinna być wykorzystana efektywnie. Artykuł koncentruje się na centralnym podmiocie glottodydaktyki specjalistycznej, czyli na uczniu w trakcie procesu akwizycji jego językowych u[...]
EN Communication in English is crucial for aviation safety. The article is concerned with the problems of aviation English acquisition by Polish students. In the first part the main terms for the article are presented, such as anthropocentric language theory, language for specific purposes or idiolecl.[...]
18
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2011 Vol. 22 131--146
EN Authors of the paper are presenting the attempt of the metadata standard creation for the technology of Mobile Laser Scanning. The research leading to the result presented in the publication was based on practical aspects of works realized within the usage of Mobile Laser Scanning measurements on th[...]
19
51%
Rynek Energii
2011 nr 1 115-122
PL Dane pomiarowe to informacje o wartości wielkości zmierzonej. W niniejszym artykule dane pomiarowe rozumiane są jako zmierzona wartość energii czynnej i biernej oraz dane innych wielkości fizycznych np. tg Fi, napięcia, prądy, moce itp. Opisane są również podstawowe problemy związane z obróbką oraz [...]
EN The measurement data are information about the size of the measured values. In the article the author describes the problems about the measurement data which are relating to the active or reactive energy and other electricity data measured. There are problems which are the most prominent: the reliab[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 10 133-135
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania metod sztucznej inteligencji w technice zabezpieczeń danych. W tym celu przedstawiono najpopularniejsze cechy biometryczne człowieka oraz podano przykład identyfikacji wykorzystującej indywidualne cechy linii papilarnych. Do rozwiązania postawionego pr[...]
EN This article presents the possibility to use artificial intelligence methods in data protection techniques. For this purpose, the most popular biometric features of a human were presented and an example was provided of identification with the use of the individual features of fingerprints. A special[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last