Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 138
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accidents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 5--10
EN The scope of this study covers events resulting from malfunctions of machinery control system. An analysis has proved that in the group of accidents caused by improper functioning of the machine control systems serious accidents happened much more frequently as compared to the group of accidents wit[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Over one million people die each year on the roads and about 20-50 million are injured. Traffic safety is a global problem that needs interdisciplinary scientific approach to develop methodology for safety studies that will lead to valid conclusions and in the end to suitable preventive measures. It[...]
3
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 4 26-28
PL W artykule opisano charakterystykę wypadków w rolnictwie z przyczyn technicznych, do których doszło w polskich gospodarstwach indywidualnych w 2010 roku. W analizie uwzględniono wszystkie wypadki zgłoszone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których postępowanie dowodowe zostało zakończone[...]
EN The article describes the characteristics of accidents in agriculture for technical reasons, which have occurred in the Polish individual farms in 2010. The analysis includes all accidents reported to the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS), which the proceeding of evidence has been completed [...]
4
80%
Logistyka
PL Według statystyk każdego dnia w wypadkach drogowych ginie 11 osób, 134 są ranne. W roku 2011 doszło w Polsce do ponad 39 000 wypadków drogowych, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo faktu, iż od 2010 roku obserwuje się zmniejszenie liczby wypadków drogowych w stosunku[...]
EN According to statistics, every day in road accidents 11 people are killed, 134 are injured. In 2011 in Poland there were more than 39 000 road accidents, which represents an increase according to the previous year. Despite the fact that since 2010 one observes a reduction in the number of road accid[...]
5
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 95--102
EN The understanding of actual deterioration mechanisms and the rate at which deterioration actually occur is essential to reconsider, in plant lifetime, equipment inspection planning. A lot of information along pressure equipments lifetime should be collected and used to improve the initial safety ass[...]
6
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2008 Vol. 14, No. 4 367–-378
EN Managers from 192 companies filled out the Employee Direct Participation in Organisational Change questionnaire measuring employees’ direct participation (DP) in organisational decisions. Four main forms of DP were identified: individual and group consultations, and individual and group delegation. [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2015 nr 41 (113) 81--87
EN The author discusses the impact of hydro-meteorological factors on the safety of fishing vessels through the presentation and discussion of the events that have taken place on the Polish fishing ships in the area of the Baltic Sea. Because it is not possible to compare the hydro-meteorological condi[...]
8
80%
Logistics and Transport
EN In the summer of 2009, soon after the winners of the annual Safest Warehouse of the Year Awards were being lauded at an industry conference, journalist Marcel te Lindert wondered out loud in his regular column for the Dutch maga- zine Logistiek, why it was that there were more questions raised about[...]
9
80%
Logistics and Transport
EN The paper presents an analysis of the impact of the physical phenomena occurring during the movement of a vessel in shallow water on the number of accidents on inland waterways. On the basis of data on the accidents on German waterways it has been established that the phenomenon of ship squatting si[...]
10
80%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
EN The capability for operator protection in case of falling objects accidents is one of the most important criteria for cabin evaluation. For this reason, machines are equipped with falling-object protective structures (FOPS). There is a number of standards defining FOPS requirements depending on the [...]
11
70%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN In the UK construction site dumpers cause more serious accidents than any other type of construction plant. Previous research has indicated that driver behavior plays a pivotal role in the vast majority of these accidents. This study used a paired comparison technique to explore dumper drivers’ and [...]
12
70%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Introduction. The objective of the paper was to present the results of an analysis of road accidents in professional drivers in Poland, from the point of view of their age, tenure, accident causes and effects in relation to the time of the accidents they were involved in. Method. Data were obtained [...]
13
70%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2015 nr 44 (116) 68--73
EN This article analyzes some maritime accidents involving passenger ships that occurred in the Baltic Sea. Existing forms of passenger transport by sea have been identified, and passenger-ship accident statistics in the years 2003 to 2013 are presented. We discuss threats that may exist in passenger t[...]
14
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 7 8-11
PL W artykule przedstawiono podstawowe kierunki działań jakie rolnicy powinni podjąć w celu poprawy swojego bezpieczeństwa pracy, a także zminimalizowania narażenia na zagrożenia osób postronnych, zamieszkujących to samo gospodarstwo lub w nim pracujących. Rolnictwo jest jednym z najbardziej wypadkowyc[...]
EN This article presents basic directions of farmers' activities aimed at improving their occupational safety and at minimizing exposure to hazards of other inhabitants and workers in the same farm. Agriculture is one of the worst sectors of the Polish economy regarding hazards. Despite the downward tr[...]
15
61%
Energetyka
2013 nr 5 408--413
PL Energetyka zawodowa w znacznym stopniu korzysta z prywatnych gruntów, na których znajdują się napowietrzne linie energetyczne i transformatory. W artykule skomentowano najważniejsze zapisy prawne dotyczące zwrotu zajętych, wywłaszczonych lub zagarniętych nieruchomości oraz rekompensat za ich użytkow[...]
EN Industrial power engineering sector uses, to a considerable extent, private lands on which there are located overhead transmission lines and transformers. Commented are here the most important law provisions concerning the return of taken, expropriated or seized private properties and recompensation[...]
16
61%
Przegląd Mechaniczny
2014 nr 1 19--22
PL W artykule przedstawiono koncepcję wykonania komputerowego narzędzia do interaktywnego odwzorowania zdarzeń wypadkowych występujących podczas użytkowania suwnic. Prezentowana koncepcja obejmuje sposób funkcjonowania narzędzia, jego obsługę, oprzyrządowanie zewnętrzne podłączone do narzędzia oraz wyt[...]
EN In the article was presented a concept of creating a computer tool to interactively present accidents occurring during the use of overhead crane. The present concept encloses way of functioning of the tool, ifs operation, external devices switched to the tool as well as indications concerning staged[...]
17
61%
Drogownictwo
2009 nr 6 191-201
PL Wizja "zero" ofiar śmiertelnych na drogach powstała w Szwecji w połowie lat dziewięćdziesiątych. I chociaż "zero" nie jest możliwe do osiągnięcia, wizja "zero" oznacza silne dążenie do maksymalnego ograniczania skutków wypadków. Autor opisuje procedury niektórych krajów, w tym wyznaczanie prędkości [...]
EN "Zero" vision of casualties on the roads originated in Sweden in the middle of nineties. And although "zero" is not possible to be gained, "zero" vision means strong determination for maximum limitation of accident consequences. The author describes procedures in some countries, including estimation[...]
18
61%
Drogownictwo
2008 nr 3 85-94
PL Autorka zastosowała metodę asocjacji do analizowania zależności między cechami charakteryzującymi zbiór danych o wypadkach drogowych. W analizie określiła związki między statusem i rodzajem wypadku, a także zbadała wpływ zachowania sprawcy wypadku i cech technicznych drogi na status wypadku.
EN The author applied association method for analyzing of the relation between features characterizing set of data on road accidents. In the analyzes, she defined relation between status and type of accident, and she tested influence of road accident perpetrator and technical condition of road on accid[...]
19
61%
Drogownictwo
2004 nr 10 323-326
PL Stan techniczny odwodnienia drogi a w szczególności zastoiska wody, kałuże czy rozmyte pobocza mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu, chociaż nie łatwo znaleźć bezpośrednie zależności liczbowe. Dane statystyczne wykazują, że na drogach krajowych tylko 2% wypadków zdarza się podczas opadów deszczu i 10%[...]
EN Technical condition of road drainage, water pools and washed out shoulders in particular, influence traffic safety oh the road, although it is not easy to find direct relationship in figures. Statistic data show that only 2% of accidents happen during rainfall and 10% during snowfall but over 24% o[...]
20
61%
Przegląd Górniczy
PL W artykule dokonano identyfikacji zagrożeń towarzyszących wykonywaniu robót strzałowych w górnictwie podziemnym, związanych z ryzykiem. Wyznaczono prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku strzałowego w kopalniach podziemnych oraz określono wielkość strat i kosztów ponoszonych przez zakłady górnicze ze[...]
EN Identification of the hazards accompanying blasting connected with risk in underground mining is done. Probability of blasting accident occurrence in the mine, the amount of losses and costs born by mining plants because of blasting accidents as well as the level of risk for the plants are determine[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last