Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accident statistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The following paper presents an analysis of the number of accidents, injuries and deaths over the last years. Accident trends have been identified in Poland with reference to different seasons. It includes an analysis of statistical data on both the number of vehicles, type of accidents occurring on[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2014 Nr 1(10) 78--91
PL Program „Poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy” jest głównym narzędziem realizacji przyjętej Strategii UE w zakresie poprawy stanu bhp w Polsce, której konsty¬tutywnym celem było zmniejszenie ogólnego wskaźnika częstości wypadków przy pracy o 25% na 100 000 osób aktywnych zawodowo w latach 2007-20[...]
EN „Improvement of safety and working conditions” programme is a main instrument to accomplish EU Strategy in order to improve the Occupational Health and Safety conditions in Poland, of which the constitutive objective was to decrease the general accidents at work frequency rate by 25% per 100 000 pro[...]
3
63%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 6 35--41
PL Publikacja przedstawia analizę statystyki wypadków przy pracy na przykładzie porównania branży górnictwa i Polski, która opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Wypadki przy pracy”. W pracy wykorzystano kryteria analizy bezwzględnej, opartej na porównaniu wybranych miar wypadkowości[...]
EN The publication presents the statistics analysis of accidents at work illustrated with the example of the mining industry in Poland, which was based on data from the Central Statistical Office entitled “Accidents at work”. The study was based on the criteria of absolute analysis, based on comparison[...]
4
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 2 160--168
PL Publikacja przedstawia analizę statystyki wypadków przy pracy w branży górnictwa i w Polsce, która opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Wypadki przy pracy”. W opracowaniu wykorzystano kryteria analizy bezwzględnej, opartej na porównaniu wybranych miar wypadkowości (liczba i skutk[...]
EN The publication presents an analysis of statistics on accidents at work in the mining industry and in Poland, which is based on data from the Central Statistical Office entitled "Accidents at Work". The study used criteria for absolute analysis, based on the comparison of selected measures of accide[...]
5
63%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2018 Nr 2 78--82
PL W artykule zawarte zostały wybrane problemy dotyczące bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń w odkrywkowych zakładach górniczych. Przedstawiono wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualną statystykę zaistniałych wypadków i zdarzeń. Zaprezentowano wnioski wynikające z analizy [...]
EN The article presents selected issues concerning the safe maintenance of machines and devices in surface mines. The requirements of the current legislation in this field and the latest statistics of accidents and incidents are included. Conclusions from an analysis of safety in this area are presente[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 332--337, CD
PL W artykule dokonano identyfikacji czynników zagrożenia w ruchu drogowego, wśród których dominujące znaczenia mają: zachowania uczestników ruchu drogowego (pieszych oraz kierowców), niesprawność techniczna pojazdu oraz stan infrastruktury drogowej. Następnie dokonano analizy danych statystycznych w z[...]
EN The article identifies risk factors in road traffic, among which the main drivers are: behavior of road users (pedestrians and drivers), technical failure of the vehicle and condition of the road infrastructure. Statistical data on the number of road accidents and their effects (killed and wounded) [...]
7
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2019 Vol. 13, no. 3 487--494
EN A paradigm shift is presently underway in the shipping industry promising safer, greener and more efficient ship traffic. In this article, we will look at some of the accidents from conventional shipping and see if they could have been avoided with autonomous ship technology. A hypothesis of increas[...]
8
51%
Logistyka
2014 nr 3 6419--6427
PL W pracy została przedstawiona analiza wymagań technicznych dla urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym. Analiza została podzielona na dwie części, pierwsza dotyczy statystyk wypadków z udziałem dzieci oraz wymagań w różnych krajach na całym świecie, drug[...]
EN The article presents an analysis of technical requirements for training devices for child occupants of power-driven vehicles. The analysis is divided into two parts. The first part relates to the statistics of child participation in accidents and requirements for child restraints in various countrie[...]
9
51%
Archives of Civil Engineering
PL Artykuł przedstawia częściowe wyniki projektu InDeV, którego celem jest pogłębiona analiza przyczyn wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu (NUR). W ramach projektu zbadano jakość i spójność danych o wypadkach drogowych gromadzonych w krajach UE na podstawie raportów policyjnych. Problem zaniżo[...]
EN The problem of poor quality of traffic accident data assembled in national databases has been addressed in European project InDeV. Vulnerable road users (pedestrians, cyclists, motorcyclists and moped riders) are especially affected by underreporting of accidents and misreporting of injury severity.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last