Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accident situaton
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 155-167
PL W artykule przedstawiono analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim i w Polsce w latach 2002-2008. Wyznaczono wartości głównych wskaźników brd oraz pokazano zmiany ich wartości w rozpatrywanym siedmioletnim okresie. Uwzględniono przy tym wszystkie wypadki drogowe i ich o[...]
EN The paper presents analysis of road safety in The Mazowieckie Province and in Poland in the years 2002-2008. Values of the main road safety indexes were determined and their changes over the considered period of seven years were shown. Not only all road accidents and their victims were taken into co[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 47-55
PL Wiek uczestników ruchu drogowego jest istotnym czynnikiem, wpływającym na stan ich sprawności i zachowania. Oczywiście, nie ustala sie jeszcze ogólnych wymagań fizycznych i psychicznych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jednak przygotowanie oraz prowadzenie działań profilaktycznych i eduka[...]
EN The age of road traffic participants makes an important factor affecting the condition of their skills and bhaviour. Obviously, general physical and mental requirements for all road traffic participants have not been defined yet. However, preparation and provision of preventive and educational actio[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 23-34
PL Szybko rosnąca liczba pojazdów samochodowych często jest wskazywana jako poważna przyczyna dużej liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych tych wypadków. Dokonano analizy zmian liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w kilku okresach wieloletnich, pokazując charakterystyczne trendy zmian głównych [...]
EN Rapidly growing number of vehicles is often indicated as a serious reason of a high number of road accidents and road deaths. The analysis of variation of numbers of road accidents and road deaths in several periods of many years have been carried out, indicating characteristic trends of variations [...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 333-339
EN This article is focused on the survey and analysis of accident data, road alignment, traffic data and environmental factors in EU and in Slovak republic in order to identify the relevant variables that make a strong contribution towards a better understanding of accident circumstances and safety mea[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 35-45
PL Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego ma wymiar lokalny, regionalny, krajowy i ponadnarodowy. Szeroko publikowane dane statystyczne i liczne wypowiedzi oraz publikacje pokazują wysoki poziom zagrożenia w ruchu drogowym w Polsce i na Mazowszu, czyli w wymiarze krajowym i regionalnym. Analizie poddan[...]
EN The road safety issue has local, regional, national and international dimensions. Widely published statistical data and numerous statements and publications show a high degree of road danger in Poland and in Mazowsze region, which is in national and regional dimensions. A course of variation of the [...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 27-52
PL W pracy przedstawiono założenia, oraz sposób przeprowadzenia badań zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Zostały one przeprowadzone w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Badania zostały wykonywane dla 3 scenariuszy sytuacji wypadkowej, w dwóch środowiskach badawczych: na T[...]
EN The paper presents initial assumptions and testing methods for the research of driver's reactions in simulated accident situations. Tests were conducted within the scope of N509 016 31/1251 research project. Three different scenarios of accident situations were used in two test environments: Kielce [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 5-14
PL W artykule przedstawione są bazy danych zawierające informacje potrzebne do wyznaczenia wskaźników stosowanych do oceny poziomu brd. Omówione są wskaźniki dotychczas stosowane i wskaźniki wywodzące się z teorii ryzyka. Zamieszczone przykłady pokazują ich zastosowanie i interpretację. Pokazana jest t[...]
EN In the article there are presented data bases containing necessary information to delimitations of coefficients needed for estimation of road safety level. There are talked over coefficients till now applied and the coefficients descending from the theory of risk. Placed examples show their use and [...]
8
70%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 307-319
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowania się kierowców w sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Zostały one przeprowadzone na Torze Samochodowym Kielce w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Badano 100 kierowców w symulowanej sytuacji zagrożenia polegającej na wniknięciu w obsza[...]
EN The paper presents results of research on driver's reactions in accident situations. The tests were conducted on Kielce Racing Track within the scope of N509 016 31/1251 research project. 100 drivers in test sample were subjected to a simulated risky situation during which an obstacle (a passenger c[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 57-68
PL Nadmierna prędkość pojazdów jest jednym z głównych źródeł zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przekraczaniem dopuszczalnych prędkości przez pojazdy samochodowe. Stosowane w praktyce środki uspokojenia ruchu oraz odpowiednie działania sy[...]
EN Excessive speed of vehicles is one of the main sources of threat of road traffic safety. In the paper have been presented most important problems connected with exceeding admissible speeds by vehicles. Installations for limiting speed used in practice and suitable system approach efficiently extort [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last