Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  accident reconstruction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Tyre-to-road adhesion has a great influence on transmitting forces between wheels and road surface and in the consequence on the safety of automobile motion. It plays significant role in vehicle motion modelling, especially for the needs of traffic accidents reconstruction and the development of act[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 193-200
PL Artykuł przedstawia wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą zapisów typowej w motoryzacji (na dzień dzisiejszy) "czarnej skrzynki". Tego rodzaju urządzenie rejestruje dwie składowe przyspieszenia bryły nadwozia pojazdu (wzdłużne, poprzeczne) oraz kąt odchyle[...]
EN Paper presents simulation results concerning vehicle motion reconstruction based on records of typical car "black box". Such device records two car body acceleration components (longitudinal and lateral) and yaw angle. In calculations the lack of measuring apparatus error is assumed. The error of th[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 43-73
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodami oceny dokładności obliczeń w analizach sytuacji wypadkowych. Przedstawiono podstawy teoretyczne metod pozwalających uwzględnić niedokładności w oszacowaniach wartości danych wejściowych. Na tle przykładowej aplikacji metod w przypadku [...]
EN The paper presents methods and exemplary results of accident situation analysis taking into account possible dispersion (caused by an expert assessment inaccuracy) of input data. The calculations show that obviously possible inaccuracy of input data result in solution (expertise) in the form of area[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 199-206
PL Artykuł przedstawia dwie konstrukcje "czarnych skrzynek" stosowanych w motoryzacji. Za pomocą pierwszej mierzy się 3 składowe przyspieszenia bryły nadwozia (wzdłużne, poprzeczne, "pionowe") oraz 3 kąty (odchylenia, przechyłu wzdłużnego i bocznego). Druga konstrukcji pomija pomiar przyspieszenia "pio[...]
EN The paper pesents two types of "black boxes" applied in otorization. The first one records 3 car body acceleration components (longitudinal, lateral and "vertical") and 3 car body angels (yaw, pitch and rool). The second one omits recording of "vertical" acceleration and pitch and roll angels. The a[...]
5
88%
Journal of KONES
EN The so-called car "black boxes " — ADR recorders have been available on automotive markets for many years. The task of those devices is to record Information on car motion, driver's behaviour, state of vehicle systems and neighbouring environment. The records are to allow for accident reconstruction[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 165-172
PL W artykule przytoczono rekonstrukcję zdarzenia polegającego na potrąceniu pieszego przez samochód osobowy. Pokazano szablonowe rozwiązanie problemu oparte na dowodach osobowych oraz rozwiązanie alternatywne.
EN The paper presents accident reconstruction of vehicle collision with pedestrian. Two ways of solving this problem are discussed in the article: typical method based on witnesses' testimony and alternative solution.
7
88%
Archiwum Motoryzacji
2019 Vol. 84, nr 2 147--170
EN In the past the traffic accident reconstruction was based in principle only on indirect methods that use accident marks and witness reports. These data were then used within backward reconstruction of event for determination of motion status of accident participants and expression of desirable quant[...]
8
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Jednym z podstawowych zadań rekonstrukcji wypadku jest określenie wartości parametrów ruchu uczestników zdarzenia przed jego wystąpieniem. Na ich podstawie dokonuje się oceny prawidłowości zachowań, a sąd podejmuje decyzję o winie uczestników zdarzenia, bądź jej braku. Istotna jest więc wiarygodność[...]
EN One of the basic tasks of the accident reconstruction is to define values of parameters of participants of the accident before its actual occurrence. The assessment of correct behaviours is made and the court decides whether the accident participants are guilty or innocent. Therefore, the credibilit[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 207-214
PL Samochodowe "czarne skrzynki", znane pod skrótową nazwą UDS (Unfall Daten Speicher) lub ADR (Accident Data Recorder) są urządzeniami umożliwiającymi odtworzenie parametrów kinematycznych ruchu samochodu, istotnych na przykład dla rekonstrukcji wypadku drogowego. Zakres ich działania (liczba i rodzaj[...]
EN "Black boxes" in cars known as UDS (abbreviation for Unfall Daten Speicher) or ADR (Accident Data Recorder) are the devices which enable to reproduce the kinematic parameters of a car's movement vital for example to reconstruct a road accident. The range of their action (the number and the type of r[...]
10
75%
Journal of KONES
PL W pracy dokonano analizy obciążeń dynamicznych, które działają na blok napędowy . podczas czołowego zderzenia samochodów osobowych ze sztywną przeszkodą. Rozważono wpływ polozema napędowego na przebieg i zasiej* zgniotu przedniej części nadwozia. Na podstawte testów krzemowych prawiono relacje pomię[...]
EN An analysis of dynamic loads, which act onto power unit placed in engine compartment during frontal car impact into rigid barrier were done in this paper. An influence of power unit position on crush progress and range of frontal car body area were considered. Basing on impact tests results, relatio[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 3-M 105--119
PL W pracy przedstawiono wyniki testów zderzeniowych samochodów osobowych. Testy te były przeprowadzane w celu identyfikacji parametrów niezbędnych do rekonstrukcji tych zderzeń. Wykazano pełną przydatność uzyskanych wyników do praktyki rekonstrukcyjnej wypadków drogowych.
EN The results of automobile crash tests are presented in the paper. The tests aimed to identify parameters essential for crash reconstruction. Full usability of achieved results for crash reconstruction practice has been proved.
12
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2016 Vol. 16, no. 3 503--512
EN This paper presents the numerical approach to the safety and ergonomics issues regarding the biomechanics of the mining machine operator. Based on actual accidents, the authors analyzed the current requirements for protective structures in regard to operator safety aspects. The study found that the [...]
13
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 82 41-54
PL Jednym z podstawowych zadań rekonstrukcji wypadku drogowego jest określenie wartości parametrów ruchu uczestników zdarzenia przed jego wystąpieniem. Na ich podstawie dokonuje się oceny prawidłowości zachowań jego uczestników, a sąd podejmuje decyzję o winie, bądź jej braku. Od kilkunastu lat dostępn[...]
EN One of the primary tasks of accident reconstruction is to determine the values of the event participants motion parameters prior to its occurrence. The correctness of their behaviors is assessed on their basis, and then the court makes its decision whether the event participants are guilty or innoce[...]
14
75%
Logistyka
PL Jednym z podstawowych zadań rekonstrukcji wypadku jest określenie wartości parametrów ruchu uczestników zdarzenia przed jego wystąpieniem. Na ich podstawie dokonuje się oceny prawidłowości zachowań, a sąd podejmuje decyzję o winie uczestników zdarzenia, bądź jej braku. Jednym z coraz częściej spotyk[...]
EN One of the primary tasks of accident reconstruction is to determine the values of the event participants motion parameters prior to its occurrence. The correctness of their behaviors is assessed on their basis, and then the court makes its decision whether the event participants are guilty or innoce[...]
15
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The purpose of this study was to evaluate the capability of the Total Human Model for Safety (THUMS) – pedestrian model in predicting pedestrian injuries, and to investigate pedestrian injury mechanisms in minivan collisions via numerical reconstruction of a real world minivan-to-pedestrian[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 121-146
PL W referacie przedstawiono podstawowe zasady wykonywania zdjęć do dokumentacji fotograficznej miejsca wypadku drogowego i uszkodzonego samochodu. Następnie opisano sposoby wykonywania zdjęć pozwalające w sposób precyzyjny odtworzyć wymiary i kształty śladów pozostawionych przez uczestników zdarzenia [...]
EN The paper presents the basic rules of taking pictures for the photographic documentation of the place of traffic accident and damaged car. It also describes the ways of taking pictures which allow for precise reconstruction of length and shape of traces left by the participants of the traffic accide[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 1/101 13--18
PL W większości obliczeń przeprowadzanych podczas rekonstrukcji zdarzenia drogowego, konieczna jest znajomość jedynie masy pojazdu, jako podstawowego parametru opisującego jego bezwładność. Niejednokrotnie jednak zachodzi potrzeba przeprowadzenia obliczeń ruchu pojazdu (symulacji) po torze krzywoliniow[...]
EN In majority of calculations performed during accident reconstruction, only a mass of vehicle is necessary, as basic parameter describing its inertia. However, there is often a need to perform the calculations of curvilinear motion of vehicle (simulation) in the plane of the road or the motion of veh[...]
18
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2016 Vol. 22, No. 3 320--326
EN About 3.8 million people are injured in accidents at work in Europe every year. The resulting high costs are incurred by the victims themselves, their families, employers and society. We have used a numerical simulation to reconstruct accidents at work for several years. To reconstruct these acciden[...]
19
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 766--767
PL W artykule opisano opracowany aktywny (uwzględniający ruchy człowieka) model ciała człowieka. Jako model bazowy wykorzystano numeryczny model ciała człowieka Madymo Pedestrian. Funkcje matematyczne opisujące przebieg kąta w czasie dla wybranych stawów są wykorzystywane do aktywacji modelu człowieka.
EN The article describes active human body model developed by authors. Madymo Pedestrian model was used as the base for an active model. Mathematical functions describing the movements of the selected human joints are used to activate human model.
20
63%
Logistyka
2014 nr 6 8134--8146
PL W artykule omówiono koncepcję usytuowania pojazdu samochodowego w układzie odniesienia 3D i wykorzystania jego modelu matematycznego do poprawy metod rekonstrukcji wypadków drogowych. Zaprezentowano w nim także modele matematyczne wielkości dynamicznych charakteryzujące pojazd drogowy: przyspieszeni[...]
EN The article discusses the concept of vehicle location in 3D reference system and use its mathematical model to improve the methods of accident reconstruction. It also presents mathematical models characterizing the size of the dynamic road vehicle: acceleration and speed. For the case of a motor veh[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last