Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  absorption spectroscopy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
2006 Vol. 36, nr 4 s. 461--467
EN We present an experiment with nitrogen dioxide (NO2) detection with the use of cavity enhanced spectroscopy. The pulsed blue diode laser working at 414 nm as a light source was applied. The cavity was composed of two mirrrors with the reflectivity of R = 0.99992. The off-axis adjustment of the reson[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł ma na celu przedstawienie modelowania wpływu zmian temperatury ośrodka wzdłuż biegu promieniowania sondującego przy pomiarach spektroskopowych modyfikowaną metodą korelacyjną. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych zostały oszacowane niedokładności, jakich należy się spodziewać w przy[...]
EN The article presents modelling of medium temperature variations influence along probing beam in spectroscopy measurements based on the modified correlative method. During research simulations the expected inaccuracy was estimated for different temperature profiles, typical of the power boiler.
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł porusza problem wpływu na wynik pomiarów uzyskanych metodą spektroskopii absorpcyjnej występowania na ścieżce pomiarowej zmiennego stężenia badanego związku. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku wykonywania pomiarów dla długich ścieżek optycznych. Pomiary tego typu są wykonywane [...]
EN The article presents influence of a variable compound concentration along measurement path on results obtained by absorption spectroscopy. It is very important, especially for the case when long optical path are applied. The discussed measurement method is utilized e.g. in environment control of pow[...]
4
100%
Optica Applicata
EN The absolute absorption spectrum intensities of carbon dioxide sample have been recorded with a tunable diode laser spectrometer in the spectral range 6506-6520 cm-1, which is suitable for the in situ sensing of carbon dioxide in the lower stratosphere, and were studied using a commercial telecommun[...]
5
100%
Opto - Electronics Review
EN We describe several applications of cavity ring-down spectroscopy (CRDS) for trace matter detection. NO₂ sensor was constructed in our team using this technique and blue-violet lasers (395–440 nm). Its sensitivity is better than single ppb. CRDS at 627 nm was used for detection of NO₃. Successful m[...]
6
100%
Opto - Electronics Review
EN Detection of explosives is an important challenge for contemporary science and technology of security systems. We present an application of NOx sensors equipped with concentrator in searching of explosives. The sensors using CRDS with blue - violet diode lasers (410 nm) as well as with QCL lasers (5[...]
7
100%
Opto - Electronics Review
EN Number of trace compounds (called biomarkers), which occur in human breath, provide an information about individual feature of the body, as well as on the state of its health. In this paper we present the results of experiments about detection of certain biomarkers using laser absorption spectroscop[...]
8
88%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Spektroskopia strat we wnęce optycznej należy do jednych z najczulszych technik stosowanych do wykrywania gazów. Dużą czułość uzyskuje się przez zastosowanie wnęk optycznych zbudowanych ze zwierciadeł o ekstremalnie dużych współczynnikach odbicia. Układy tego typu umożliwiają wykrywanie śladowych il[...]
EN Cavity enhanced spectroscopy is one of the most sensitive techniques apply in the detection of gases. High sensitivity is achieved by the use of optical cavities consisted of dielectric mirrors with extremely high reflectance. Systems of this type allow the trace amounts of gases detection. The arti[...]
9
88%
Journal of KONES
EN The important role in the proper functioning of combustion engines plays the quality of lubricates oil. However, the quality of oil changes with the time of exploitation. Therefore, several parameters for examination of oil quality were determined; however, the indicator for quick and efficient trac[...]
10
88%
Opto - Electronics Review
EN Three types of lasers (double-heterostructure 66 K InAsSb/InAsSbP laser diode, room temperature, multi quantum wells with distributed feedback (MQW with DFB) (GaInAsSb/AlGaAsSb based) diode laser and vertical cavity surface emitting lasers (VCSELs) (GaSb based) have been characterized using Fourier [...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Rozważane są wybrane aspekty zastosowania dwuwymiarowych kryształów fotonicznych jako elementów aktywnych w optycznych czujnikach gazów. Działanie analizowanych czujników oparte jest na metodach spektroskopii absorpcyjnej. Możliwe do uzyskania w krysztale fotonicznym znaczące obniżenie prędkości gru[...]
EN Selected aspects are discussed of two-dimensional photonic crystals to be applied as active elements of spectroscopic gas sensors. Absorption spectroscopy methods are employed in the sensors considered. Significant decrease in light wave group velocity, the slow light effect, obtainable in photonic [...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 317-319
PL W artykule poruszono problematykę wpływu na wynik pomiaru niejednorodności środowiska. Problem taki istnieje między innymi w pomiarach spektroskopii absorpcyjnej wykonywanych w obiektach, w których parametry zmieniają sie wzdłuż ścieżki pomiarowej. Przykładem takich obiektów są kotły energetyczne, w[...]
EN Article presents problems of influence of medium heterogeneity on measurement accuracy. This problems may by observed at absorption spectroscopy in objects whose parameters are changing along measure path. Example of such objects are power boilers in which there is a large temperature variation in c[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wykrywanie par materiałów wybuchowych o bardzo niskim stężeniu jest możliwe dzięki zastosowaniu precyzyjnych systemów pomiarowych wykorzystujących metody optoelektroniczne . Do jednych z najczulszych metod należy spektroskopia strat we wnęce optycznej - CEAS (ang.: cavity enhanced absorption spectro[...]
EN The explosives materials vapours detection with a very low concentration is possible using precision measurement systems based on optoelectronic methods. One of the most sensitive is cavity enhanced absorption spectroscopy (CEAS). In this article, CEAS sensor with concentrator and pyrolyzer unit app[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 3 238-240
PL W artykule przedstawiono wybrane metody TDLAS (m.in. dwupunktową, metody korelacyjne). Zaprezentowano wyniki porównania tych metod na drodze badań symulacyjnych, a także badań laboratoryjnych. Uwzględniono przy tym zmiany warunków środowiska (temperatury i ciśnienia). Badania przeprowadzono na przyk[...]
EN In the article, selected TDLAS methods, double-point and correlation methods are presented. Results of comparation the mentioned above methods, both by simulation and laboratory tests have also been presented. Changes of enviorment parameters such as pressure and temperature have also been taken int[...]
15
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 10 679-681
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania spektrofotometrii w bliskiej podczerwieni do wyznaczania zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej. Wzrost zawilgocenia powoduje wzrost absorbancji. Stwierdzono liniową zależność absorbancji od zawartości wody w izolacji papierowo-olejowej.
EN In the article possibilities of using near infrared spectroscopy to evaluation of paper-oil insulation humidity are presented. The increase of water content causes the growth of absorbance. The absorbance as linear function of water content in paper-oil insulation was stated.
16
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy omówiono najczęściej stosowane układy spektroskopii absorpcyjnej przeznaczone do wykrywania śladowych ilości niebezpiecznych gazów, par materiałów wybuchowych i wybranych biomarkerów w wydychanym powietrzu. Szczególną uwagę poświęcono układom z komórkami wieloprzejściowymi, metodzie CRDS (an[...]
EN The paper presents laser absorption spectroscopy systems, which are the most commonly used for detection of trace hazardous gases, explosives vapors and the biomarkers in exhaled air. Particular attention was paid to the systems of multi-pass cells and cavity enhanced spectroscopy (CRDS, CEAS). Disa[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2008 Z. 72 45-61
PL W pracy zbadano oddziaływania pomiędzy diklofenakiem i surowiczą albuminą wołową przy użyciu metod spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis oraz metod fluorescencyjnych. Wyniki wskazują na istnienie interakcji pomiędzy cząsteczkami zarówno w stanie wzbudzonym (wygaszanie dynamiczne) jak i podstawowym (pows[...]
EN Investigation of the interactions between diclofenac and BSA was performed using UV-Vis absorption and fluorescence methods. There was a quenching effect found between these two molecules in the fluorescence measurement methods; steady-state and time-resolved. The fluorescence decay time enables to [...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Spektroskopia absorpcyjna wykorzystywana do wykrywania śladowych ilości obcych substancji w gazach, coraz częściej posługuje się czujnikami, w których źródłem promieniowania są lasery półprzewodnikowe. W artykule omówiono zasady budowy takich czujników oraz konstrukcję i właściwości znajdujących w n[...]
EN Absorption spectroscopy currently exploited to detect trace gases is mainly based on sensors that use semiconductor lasers. In the paper systems of such sensors are briefly described to set the stage for discussion on design and properties of the semiconductor lasers suitable to applications in thes[...]
19
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule podano klasyfikację metod detekcji gazów, opisano metodę CRDS (ang. Cavity Ring-Down Spectroscopy) oraz eksperyment polegający na zastosowaniu metody CEAS (ang. Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy) do wykrywania śladowych stężeń dwutlenku azotu (NO2). W badaniach stosowano półprzewodn[...]
EN We present an experiment with nitrogen dioxide (NO2) detection with the use of cavity enhanced spectroscopy (CEAS). The pulsed blue diode laser (TopGan) working at 414 nm as a light source was applied. The resonant cavity was composed of two mirrrors with the high reflectivity. The off-axis adjustme[...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił gwałtowny wzrost ilości gazów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Jest on skutkiem szybkiego rozwoju produkcji przemysłowej i wykorzystania w jej trakcie coraz większej liczby i ilości szkodliwych gazów. Monitorowanie poziomu zanieczyszczeń gazowych atm[...]
EN In recent years there has been a sharp increase in the amount of gases polluting atmospheric air. It is a result of the rapid development of industrial production and use of increasing number of harmful gases and their various concentrations in the atmosphere. Therefore, monitoring the level of gase[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last