Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 146
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  absorpcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Skażenie powietrza dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu i związkami chloru emitowanymi a spalinach i przemysłowych gazach odlotowych jest obecnie jednym z najistotniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Problem usuwania dwóch pierwszych składników posiada wiele opracowań naukowych i technicznyc[...]
EN Air pollution with SO2, NOx and Cl-compounds given off by the industry is currently one of most crucial danger to the environment. Both SO2 and Nox an quite well known and there are a lot of works and technical projects an them. Unfortunately the compounds of chlorine its utilization nave not been s[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Przytoczono wartości współczynników emisyjności materiałów metalowych i ceramicznych oraz powłok. Dokonano analitycznych obliczeń wpływu współczynnika emisyjności wzajemnej: czynnik nagrzewający (płomień)--ściana bez powłok, a następnie czynnik nagrzewający (płomień)-ścianaz powłoką (czynnik nagrzew[...]
EN The values of emissivity coefficients are given for the materials of metal and ceramic coatings. Analytical calculations have been made for the effect of the heating medium (flame) – uncoated wall and then heating medium (flame) –coated wall mutual emissivity coefficients on the values of the exchan[...]
3
100%
Chemical and Process Engineering
PL Opracowano model absorpcji tlenków azotu w roztworze alkalicznym i przeprowadzono symulację procesu ich wymywania z gazu o małym stężeniu NOx, dla różnych stosunków molowych dwutlenku i tlenku azotu. Wykazano, że gdy stężenie NO w gazie staje się niewielkie, celowe jest wprowadzenie dwutlenku azotu [...]
EN A model has been constructed, which describes the absorption of nitrogen oxides in an alkaline solution, and simulation was conducted to visualize the removal of nitrogen oxides from a gas of a low NOx concentration at a varying ratio of nitrogen dioxide to nitrogen oxide. When the concentration of [...]
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 1 183-197
PL Wykonano pomiary szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach N-metylodwuetanoloaminy (MDEA) w absorberze z mieszadłem typu Danckwertsa. Pomiary wykonano w temperaturze 20C, używając roztworów o stężeniu 10, 20 i 30% wag. MDEA. Szybkość obrotową mieszadła zmieniano w zakresie 40-80 rpm. Stwierdzono,[...]
EN Measurements of CO2 absorption rate into aqueous solutions of MDEA were carried out in a stirred vessel under atmospheric pressure at the temperature of 20°C. The ranges of parameters were as follows: stirrer speed 40-80 rpm; concentration of MDEA 10, 20 and 30 mass %. It was found that in experimen[...]
5
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Wyznaczono wartości liczbowe stałych równowagi absorpcyjnej K(y,x) dla układów: NO - wodne roztwory Na(2) SO(3) + Fe(II)-EDTA; NO, SO(2) - wodne zawiesiny związków Ca(II) + Fe(II)EDTA. Stężenia składników w gazie wlotowym wynosiły: NO - 1000ppm, SO(2) - 2000 ppm. Pomiary przeprowadzono w temperaturz[...]
EN The experimental values of the absorption equilibrium constants K (y,x) for systems : NO-water solutions Na (2) SO(3) + Fe(II)-EDTA; NO, SO(2) - water suspensions of the compounds Ca(II) + Fe(II)EDTA were presented. The concentrations of components in the inlet gas equal: NO - 1000 ppm, SO(2) - 2000[...]
6
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3 527-538
PL Przedstawiono wyniki badania równowagi absorpcyjnej: NO-wodne roztwory lub zawiesiny siarczanów(IV) z dodatkiem Fe(II)-EDTA. Badania dotyczyły wpływu rodzaju siarczanu(IV) oraz parametrów absorpcji na stałą równowagi absorpcyjnej K [Y,X]
EN The results of the investigations of the absorption equilibrium: NO-water solutions or suspensions of sulfates(IV) + Fe(II)-EDTA were presented. The influence of the sulfate(IV) type and the absorption parameters on the absorption equilibrium constant K [Y,X] has been investigated.
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 143 127-130
EN The study of binary metal alloys is of particular interest because of their great theoretical and practical importance. In the present study, AES-TDS methods were used to characterize the surface of two polycristalline CO50Pd50 and CO37Pd63 (at.%) alloys exposed to N2O at 300K. Their surfaces were f[...]
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1998 z. 2 17-28
PL Przedstawiono bezpęcherzykową metodę absorpcji gazu w cieczy polegającą na zastosowaniu hydrofobowych membran oddzielających gaz od cieczy. Absorpcja następuje w wyniku bezpośredniego rozpuszczania w cieczy składnika gazowego przenikającego przez przegrodę. Omówiono ilościowy opis ruchu masy w modul[...]
EN Bubble-free absorption is discussed. Gas and liquid are separated in a module by a hydrophobic membrane. Membrane is permeable to gas. Absorption takes place by direct solution of a gas component into liquid. The mass balance for the module is presented and discussed. The mass transfer area is inves[...]
9
100%
Wiadomości Chemiczne
1999 [Z] 53, 3-4 249-270
EN The development of semiconductor gas sensors for the detection of combustion and toxic gases has been in progress for several years. Ceramics gas sensors based on SnO2, TiO2, ZnO have been widely accepted as an important tool for detecting or monitoring gases and vapours like H2, CO, CH4, H2S, C2H5O[...]
10
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Równocześnie z adsorpcją NO w wodnym roztworze FeIIDTA i Na2SO3 jony Fe2+ skoordynowane z EDTA są utleniane do postaci Fe3+. Kompleks FeIIIEDTA nie posiada jednak własności przyłączania NO i dlatego regeneracja roztworu absorpcyjnego jest niezbędna. Badano wpływ - stężenia wlotowego NO, początkowego[...]
EN Simultaneously to absorption of NO in the aqueous solution of FeIIEDTA and Na2SO3, the F2+ ions coordinated to EDTA are oxidized to the Fe3+ ones. But FeIIIEDTA complex has no ability to bind NO and a regeneration of the absorption solution is needed. Effects of inlet NO gas concentrations, initial[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
1998 Nr 9 67-86
EN This paper describes influence of crude oil pollution on values of the absorption coefficient of the natural seawater in the period from April 15th to November 15th. The variability in the absorption spectra of natural seawater is estimated on the basis of investigations of seasonal changes in the c[...]
12
100%
Karbo
1998 Nr 3 118-123
PL W artykule omówione zostaną istotne zmiany wprowadzone w linii oczyszczania gazu oraz korzyści wynikające z wdrożenia nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności energii.
EN The essential changes brought into practice in a gas purifcation system were discussed and the advantages resulted from implementation of modern technologies with special regard to energy saving were presented.
13
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2008 nr 11 19-28
PL Wykonano pomiary szybkości absorpcji CO2 w wodnych roztworach N-metylodietanoloaminy i 2-etyIoaminoetanolu w reaktorze barbotażowym o pojemności 1 dm3. Na podstawie pomiarów stężenia C02 w gazie określono szybkość absorpcji CO2 w tych roztworach oraz współczynnik przyspieszenia wnikania masy z reakc[...]
EN Measurements of the rate of CO2 absorption into aqueous N-methyldielhanolamine and 2-ethylaminoethanol solutions were carried out in a stirred reactor with capacity 1 dm3. On the basis of the C02 concentrations measured in the gas phase, the rate of CO: absorption and enhancement factors were calcul[...]
14
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 58-59
EN The article presents investigations of absorption processes in cellular packing type columns. As a consequence of analysis of mass exchange processes with instantaneous, irreversible reaction and analysis of physical absorption with very good solubility of gas component the equations of mass transfe[...]
15
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 209-222
PL Omówiono oddziaływanie promieniowania świetlnego z obrabianym materiałem i rodzaje współczynnika pochłaniania (całkowity, monochromatyczny, półprzestrzenny i kierunkowy). Podano ogólną zależność pochłanialności od 9 zmiennych. Przedstawiono wpływ chropowatości i stopnia skorodowania powierzchni meta[...]
EN The interaction of light radiation with treated material and kinds of coefficient absorption (total, monochromatic, semispherical and directional) was presented. The general absorptivity from 9 variables was done. The influence of surface roughness and corrosion stage on radiation absorptivity, was [...]
16
88%
Wiadomości Chemiczne
1999 [Z] 53, 3-4 149-164
EN An obituary and a short review of scientific activity of Profesor Zbigniew Malarski is presented. Particularly important achievements were related to the medium effect on the associating compounds, dynamics of alcohols with large steric hindrance, the structure and spectroscopic behaviour of NHN ho[...]
17
88%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy omówiono właściwości optyczne tkanek. Przedstawiono wyniki badań absorpcyjnych świeżych tkanek pobranych śródoperacyjnie.
EN In the presented paper the optical characteristics of tissues are discussed. The results of absorption measurements of the fresh tissue taken during the operation are presented.
18
88%
Przemysł Chemiczny
19
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
20
75%
Archives of Environmental Protection
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczące usuwania NOx z gazów z zastosowaniem ozonu jako utleniacza i absorpcji wyższych tlenków azotu w roztworach wodorotlenku sodu. Badania prowadzono na strumieniu powietrza 200 m3/h w instalacji pilotowej będącej prototypem instalacji kotłowej odprowa[...]
EN The results of experimental investigations on the removal of NOx from gases applying ozone as the oxidizing agent and the absorption of higher nitrogen oxides in the sodium hydroxide solutions are presented. The experiment was conducted using a pilot plant installation with the air flow rate 200 m3/[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last