Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  abrasion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 6 679-683
PL Przykłady abrazyjnego i akumulacyjnego oddziaływania lodu na strefę brzegową Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Wiślanego, głównie w ostatnich 20 latach. Cofanie się niektórych odcinków brzegów jako skutek abrazji lodowej.
EN Examples of abrasive and accumulative effects of the ice on the shores of the Szczecin Lagoon and Vistula Lagoon, mainly in the last 20 years. The moving back of some shores as a result of ice abrasive phenomenon.
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 5 391-400
PL Historia badań. Obszar badań. Metodyka badań; badanie terenowe, analiza danych. Wyniki badań i zmiany położenia korony klifu 2008-2009, 1997-2009. Konieczność dalszego prowadzenia monitoringu brzegu klifowego Kępy Redłowskiej, gdzie często w krótkich odstępach czasu dochodzi do znacznych zmian.
EN History and area of investigations. Methodology of investigations: field tests, data analysis. Investigation results and cliff crest location changes in the periods of 2008-2009, 1997-2009. Necessity of further monitoring of Kępa Redłowska cliff coast where significant changes in short time distance[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 4 1985--1990
EN The paper presents results of the wear tests of chain wheels made of austempered ductile iron with various content of residual austenite. The aim of this study was to demonstrate the impact of the dynamic surface treatment (shot peening) on wear properties of surface layers of the chain wheels teste[...]
4
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2010 R. 34, z. 2 663-673
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz prowadzonych nad abrazją nieubezpieczonych brzegów Jeziora Czorsztyńskiego od strony Pienińskiego Parku Narodowego w okresie 2003-2008. Wykazano w nim wyraźne zależności pomiędzy wysokością i szybkością cofania się klifu abrazyjnego oraz kubaturą wyerod[...]
EN The results of tests and analyses carried out on the abrasion of non-protected banks of Czorsztyn Reservoir on the side of Pieniny National Park in the period of 2003-2008 are presented in the paper. Clear relationships between height and rate of removing of abrasion cliff, amounts of the material e[...]
5
88%
Tribologia
2001 nr 3 257-264
PL W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań zależności zużycia ściernego staliwa do pracy na gorąco typu Cr-Mo-V-Cu-Ni od wytrzymałości i zawartości pierwiastków stopowych Cr-Mo-V.
EN In the work there are research program elements, alloying elements contents influence on abrasive wear for hot work. The aim of the research is to define the hardnes influence, resistance and contents of Cr, Mo, V on alloy cast steel abrasive wear Cr-Mo-V-Cu-Ni.
6
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Friction and wear characteristics of general engineering materials have been studied extensively in the past few decades. However, just a few papers reported on tribological features of silk fabrics. In this particular work, Thai silk fabric abrasive wear behaviour characteristics were investigated.[...]
7
88%
Landform Analysis
2011 Vol. 17 117-123
EN The results of investigations ascertain the influence of the water level regime on the erosion dynamics that was estimated according gullies volume change within the space-time between two measurements. The development of gullies in the shore zone is to a large extent influenced by the abrasion of s[...]
8
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper presents the results of wear tests obtained for 4 groups of materials: surface-hardened alloy steels and alloy cast steels for structural applications, hard-wearing surface-hardened alloy cast steels, and austempered alloy cast irons. The wear tests have been performed on a specially desig[...]
9
88%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2015 Vol. 44, No. 3 352--361
EN The state of a fragment of the southern Baltic Sea shore was assessed on the basis of historical maps, aerial images, the digital elevation model and the data on the geological structure of the nearshore bottom. The alternate erosion and accumulation sections of the coast were observed. They are mov[...]
10
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 3 1521--1534
EN The purpose of this study was to determine experimentally the wear properties of 5 groups of iron-based alloys used in the mining and transport machines exposed to the action of a hard abrasive material. The groups of materials to be examined included austempered ductile irons (ADI), steels and cast[...]
11
75%
Chemik
PL W pracy przedstawiono model krystalizacji fluidalnej z idealną klasyfikacją i abrazją. Omówiono wyniki symulacji komputerowej. Przeprowadzono próbę uogólnienia wyników.
EN Model of fluidized-bed crystallization with ideal classification and abrasion is introduced in this work. Results of computer symulations are discussed. Generalization try of the results is performed.
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 17-18
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości laminatów poliestrowo-szklanych w zakresie ścieralności i odporności na rozwarstwienie. Przeprowadzone oznaczenia potwierdzają dobrą odporność badanego laminatu na ścieranie i rozwarstwianie, co predysponuje go do wykorzystywania m.in. w różnego rodzaju[...]
EN Results of selected research of GRP based on polyester resin are presented in the paper. A good resistance to delamination and abrasive action is confirmed. Therefore, these composites can be used as engineering materials in such applications where the resistance to different external factors is req[...]
13
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 6 575--580
PL Możliwości modelowania geometrii przekroju pionowego skarpy wybrzeża morskiego wskutek abrazji jako jednego z zasadniczych procesów denudacyjnych linii brzegowej Bałtyku południowego. Czynniki mające wpływ na cofanie się lądu wskutek oddziaływania zjawisk formujących wybrzeża morskie. Możliwe do zas[...]
EN The possibility of modelling the geometry of the vertical section of the slope as a result of abrasion of the sea coast as one of the essential processes of denudation of the southern coastline of the Baltic Sea. The factors affecting the revoca-tion of the land as a result of impact phenomena formi[...]
14
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2015 nr 18(3) 171--178
EN The article presents the research results of sulphur concrete - the material that is created at high temperature as a mixture of a sulphur binder with aggregate and microfillers. While it has very interesting properties, it is not as appreciated as it should be. The aim of this paper is also to enco[...]
15
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2016 Vol. 65, nr 2 155--165
PL W wyniku widocznych na naszym globie zmian klimatycznych, które przyczyniają się do podnoszenia średniego poziomu mórz i oceanów oraz do zwiększonej liczby sztormów, zauważalny jest nasilający się proces abrazji morskiej występującej na klifach. W artykule zaprezentowano badania zmierzające do okreś[...]
EN Climate changes on our planet contribute to the rise in the average level of the seas, oceans, and a greater number of storms. It causes an increasing process of the sea abrasion on the cliffs. The paper presents the research, which determines the rate of retreat of the cliff shore fragment located [...]
16
75%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2018 nr 5-6 122--125
PL W artykule przedstawiono technologię spawania płyt trudnościeralnych metodą kombinowaną MMA + MAG stopiwami mającymi zapewnić wysoką odporność na ścieranie warstwy wierzchniej oraz dobre własności plastyczne materiału podłoża. W tym celu wykonano złącze próbne, które poddano badaniom metalograficzny[...]
EN TThe article presents the technology of welding abrasive plates with the combined method MMA + MAG, with the alloys to ensure high abrasion resistance of the surface layer and good plastic properties of the base material. For this purpose, a test joint was made, which was subjected to metallographic[...]
17
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Odporność na zużywanie badanych materiałów polimerowych podczas tarcia po stali w obecności luźnego ścierniwa zależy zarówno rodzaju materiału polimerowego, jak i ziarnistości ścierniwa. Zaobserwowano, że wzrost wielkości ziaren ścierniwa powoduje zmniejszenie odporności na zużywanie ścierne badanyc[...]
EN The resistance to wear of examined polymer materials during friction on steel in the presence of thin abradant depends on both the polymer type of material, and the granularity of abradant. It was observed that the increase in the size of grains of abradant causes reducing the resistance to abrasive[...]
18
75%
Geological Quarterly
2019 Vol. 63, No. 1 150--161
EN Tektites are glass bodies, rich in sill ca, resulting from the impact of a large bolide into ground rocks. Similar to other impactites they are prone to erosive processes, including fluvial abrasion. This study reports the results of an experimental tumbling that aimed at estimating the potential di[...]
19
75%
Autex Research Journal
2004 Vol. 4, no. 4 181--185
EN Geometrical models constructed using WiseTex software are used to describe the abrasion resistance of flax/cotton two-layered fabrics. Good agreement with experimental observations is found.
20
63%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 43-48
PL W pracy przedstawione zostały wyniki badań tribologicznych: zmiany współczynnika tarcia ž oraz chwilowe wartości siły tarcia Ft, topografia śladów zużycia (SEM) i otrzymane sygnały wibroakustyczne i EA. Do pomiarów użyte zostały płaskie próbki z cienkimi warstwami chromu, o grubości 1 žm i złota, o [...]
EN In the present work the following results of tribological measurements are presented: changes of the friction coefficient, instantaneous values of friction force Ft, topography of worn surfaces (SEM) and detected vibroacoustic and acoustic emission signals. The measurements were performed on flat Si[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last