Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Yarrowia lipolytica
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 40-41
PL Celem pracy była optymalizacja składu podłoża produkcyjnego oraz warunków natlenienia dla procesu produkcji biomasy drożdży paszowych Yarrowi.a lipolytica 8661 UV1 z odpadowego glicerolu. Najwyższe ilości biomasy uzyskiwano w podłożu, do którego dodawano 10 g/L (NH4 SO,; 34 ml/L autolizatu dro[...]
EN Optimization of the culture medium composition and aeration rate for fodder yeast Yarrowia, lipolytica 8661 UV'l production from waste glycerol were investigated. Maximum biomass concentration was achieved, when culture medium was supplemented with 10 g/L of ammonium sulphate, 0.125 g/L of potassium[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 184-186
PL Celem pracy była ocena wpływu różnych źródeł witamin - ekstraktu drożdżowego, namoku kukurydzianego oraz tiaminy, na wydajność i dynamikę produkcji erytrytolu z glicerolu przez szczep Y. lipolytica Wratislavia K1. Najlepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu 1 g•dm-3 ekstraktu drożdżo[...]
EN The aim of this study was to examine the impact of different vitamins sources, such as yeast extract, corn steep liquor and thiamine, on yield and dynamics of erythritol production from glycerol by strain Y. lipolytica Wratislavia K1. The best results were achieved using 1 g•dm-3 [...]
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 101-102
PL Badano wpływ ilości wymienianego podłoża, od 30 do 50%, na dynamikę produkcji i wydajność kwasu cytrynowego przez szczep Y. lipolytica Wratislavia AWG7 w hodowli periodycznej powtórzeniowej. Wymiana 30% podłoża umożliwiała otrzymanie średnio 190 g dm-3 kwasu cytrynowego z wydajnością 0,68[...]
EN The effect of replaced medium amount from 30 to 50% on the produc tion of citric acid by Y. lipolytica Wratislavia AWG7 in repeated-batcl cultures was investigated. As a result of experiments, the highest ave rage amount of citric acid (190 g dm-3) and citric acid yield of 0.68 g g were determined w[...]
4
100%
Biotechnology and Food Science
EN γ-Decalactone is an aroma compound with a pleasant peachy odour, it can be produced by Yarrowia lipolytica, but the yield is commonly poor. Therefore, the present study aimed to use protoplast fusion performed between different superior mutants of Y. lipolytica to improve γ-decalactone produ[...]
5
94%
Challenges of Modern Technology
EN Erythritol is a compound widely distributed in nature. It found application in medicine, cosmetics, chemical and food industry. It has 60–80% sweetness in comparison to sucrose, very low energy value (~0.2 kcal/g), is non-cariogenic and free of gastric side-eff ects. This sugar alcohol is commercial[...]
6
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 135-137
PL Bioreaktor membranowy z ciągłą recyrkulacją komórek Yarrowia lipolytica wykorzystano do ciągłej biosyntezy erytrytolu z glicerolu. Proces prowadzono przy stałej szybkości rozcieńczenia D = 0,012 h'1. Oceniano wpływ składu pożywki zasilającej na produktywność i wydajność erytrytolu. Obecność w pożywc[...]
EN A membrane reactor with continuous recycling of Yarrowia lipolytica cells was used for the continuous biosynthesis of erythritol on glycerol media. The process was carried out under dilution rate of D= 0.012 hr-1. The effect of feed culture broth composition on the productivity and yield [...]
7
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 133-134
PL Proces produkcji erytrytolu z glicerolu przez różne szczepy Yarrowia lipolytica przeprowadzono w hodowlach wgłębnych w bioreaktorze, w podłożu zawierającym 150 g/L substratu. Spośród 14 użytych szczepów drożdży, najlepszym producentem erytrytolu z glicerolu był szczep Wratislavia K1, który produkowa[...]
EN The process of erythritol production from glycerol by various strains of Yarrowia lipolytica was carried out in a bioreactor on media containing 150 g of substrate. Among 14 strains used, the strain Wratislavia K1 was selected as the best producer of erythritol from glycerol. This strain produced 80[...]
8
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 179-181
PL Celem pracy było zbadanie wpływu NaCl na biosyntezę erytrytolu z glicerolu przez szczep Y. lipolytica Wratislavia 1.31. W hodowlach wstrząsanych zbadano wpływ stężenia NaCl, w zakresie 0 - 8%. Najlepsze wyniki uzyskano przy 2,5% dodatku NaCl. W hodowlach bioreaktorowych, przy wykorzystaniu glicerolu[...]
EN The aim of this study was to examine the effect of NaCl on erythritol production from glycerol by Wratislavia 1.31 strain of Y. lipolytica. The effect of NaCl for concentration ranging from 0% to 8%, was investigated shake-flasks experiment. The best results were achieved at 2.5% of NaCl. In crude g[...]
9
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 103-104
PL Proces ciągłej biosyntezy kwasu cytrynowego z glukozy przez szczep Y. lipolytica Wratislavia 1.31 prowadzono w warunkach limitacji wzrostu siarką, przy szybkości rozcieńczania D = 0,02 h-1. W stanie ustalonym stężenie kwasu cytrynowego wynosiło 32 g dm-3. Maksymalna produktywnoś[...]
EN Continuous citric acid production by strain Y. lipolytica Wratislavi 1.31 was conducted in a chemostat under sulphur limitation at dilt tion rate of 0.02 h-1. In steady-state concentration of citric acid and c tratę productivity were 32 -3and 0.62 g dmg dm-3 h-1<[...]
10
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 105-106
PL Badano zdolności drożdży Y. lipolytica Wratislavia 1.31 do produkcji enzymów lipolitycznych w hodowlach fed-batch podczas biosyntezy kwasu cytrynowego. Jako jedyne źródło węgla i energii zastosowano glicerol odpadowy oraz glicerol odpadowy z dodatkiem frakcji glicerynowej. W hodowli z glicerolem odp[...]
EN A purpose of the study was to determine the ability of yeast Y. lipolyt ca Wratislavia 1.31 to produce lipases in fed-bath cultures in mediui containing raw glycerol and raw glycerol together with glycerol fra< tion.as a carbon sources during citric acid biosynthesis. A higher, enzi matic activity w[...]
11
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 4 162--164
PL Reaktor membranowy z ciągłą recyrkulacją komórek wykorzystano do ciągłej produkcji erytrytolu z glicerolu odpadowego przez drożdże Yarrowia lipolytica Wratislavia K1. Hodowle produkcyjne oprowadzono przy szybkości rozcieńczania D = 0,007 h-1 w podłożu zawierającym 100, 150 lub 200 g/L glicerolu. Stw[...]
EN The production of erythritol from crude glycerol by yeast Yarrowia lipolytica Wratislavia K1 in a membrane reactor with continuous yeasts recycling in the microfiltration module was examined. The yeast was cultured in media containing 100, 150 or 200 g/L crude glycerol at the dilution of 0.007 h-1. [...]
12
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 3 74--76
PL Obecnie kwas α-ketoglutarowy produkowany jest metodą kosztownej syntezy chemicznej, aczkolwiek możliwa jest jego biosynteza z użyciem mikroorganizmów. Celem zaprezentowanych badań był dobór źródła azotu, stężenia tiaminy i pH podłoża do wydajnej biosyntezy kwasu α-ketoglutarowego z glicerolu przez d[...]
EN Nowadays α-ketoglutaric acid is produced via expensive chemical synthesis, although it is also possible to obtain this acid via microbial biosynthesis. The aim of presented study was to select the nitrogen source, thiamine concentration and pH of the medium for efficient α-ketoglutaric acid producti[...]
13
84%
Ochrona Środowiska
PL Podano wyniki analiz mikrobiologicznych i chemicznych próbek gruntu zanieczyszczonego olejem kreozotowym na terenie zakładu przetwórstwa drewna. Wybrany teren zakładu o powierzchni ok. 0,12 ha poddano bioremediacji metodą in situ z wykorzystaniem autochtonicznych drożdży Yarrowia lipolytica do bioau[...]
EN Creosote-contaminated soil samples collected within the premises of a timber processing plant were made the subject to microbiological and chemical analysis. An area of approximately 0.12 ha was chosen for in-situ bioremediation involving an autochthonous Yarrowia lipolytica yeast species. Use was m[...]
14
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 117--120
PL W badaniach wykorzystano drożdże Yarrowia lipolytica. Drożdże hodowano na pożywce płynnej YPD, w kolbach na wytrząsarce w temperaturze 28oC, przy 180 rpm. Próbki poddano oddziaływaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w czasie 30 – 180 minut, stosując różne natężenia pola (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 [...]
EN The study used the yeast Yarrowia lipolytica. Yeast were grown in YPD liquid medium in shake flasks at 28 ° C, 180 rpm. The samples were exposed to an alternating electromagnetic field for 30 - 180 minutes, using different field strengths (20 mT, 40 mT, 70 mT, 90 mT) at a frequency of 50 Hz. They we[...]
15
84%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 49 56--65
PL Skażenia substancjami ropopochodnymi stanowią ogromny problem, nie tylko w rolnictwie, ponieważ negatywnie wpływają na właściwości fizyko-chemiczne i aktywność biologiczną gleb. Związki te mogą się również akumulować w roślinach lub wraz z pyłem osiadać na ich zielonych częściach. Większość z nich t[...]
EN The contamination of soil by petroleum substances pose a huge environmental problem because of negative impact on the physical and chemical properties and biological activity of soil. Contamination may also accumulate in plants, or together with dust, deposited on green parts of plants. Most of them[...]
16
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W pracy przedstawiono charakterystykę biosorpcji Cu(II) przy użyciu żywych i martwych komórek Yarrowia lipolytica jako biosorbentu. Biosorpcja Cu(II) zwiększała się wraz ze wzrostem pH, temperatury, szybkości mieszania, czasu kontaktu i początkowego stężenia jonu metalu. W pracy zaobserwowano, że ży[...]
EN The biosorption characteristic of Cu(II) using live and dead cells of Yarrowia lipolytica as biosorbents have been investigated in the present research. Biosorption of Cu(II) was enhanced with an increase in pH, temperature, agitation, contact time and initial concentration of the metal ion. It was [...]
17
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4s 90-91
EN Citric acid production from glucose syrup by acetate mutant of Y. lipolytica AGW-7 at the pH range from 4 to 6 was investigated. The maximum citrate production rate and product yield of QCA =1.46 g/1 h and YCA = 0.45 g/g respectively were observed at pH = 6. The experimental results indicated that t[...]
18
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4s 92-94
EN The study purpose was to evaluate changes of Y. Lipolytica cell size during continuous citric acid (CA) biosynthesis in a membrane bioreactor. Strains of Y. lipolytica varied in terms of a CA production rate and cell size. The highest steady-state concentration of CA (80 gdm-3) was achiev[...]
19
84%
Proceedings of ECOpole
2014 Vol. 8, No. 1 103--108
PL Przedstawiono charakterystykę biosorpcji Cu(II) przy użyciu żywych i martwych komórek Yarrowia lipolytica jako biosorbentu. Biosorpcja Cu(II) zwiększała się wraz ze wzrostem pH, temperatury, szybkości mieszania, czasu kontaktu i początkowego stężenia jonu metalu. W pracy zaobserwowano, że żywa i mar[...]
EN The biosorption characteristic of Cu(II) using live and dead cells of Yarrowia lipolytica as biosorbents have been investigated in the present research. Biosorption of Cu(II) was enhanced with an increase in pH, temperature, agitation, contact time and initial concentration of the metal ion. It was [...]
20
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 3 111--113
PL Drożdże Yarrowia lipolytica posiadają zdolność do wzrostu na substratach tłuszczowych, n-alkanach oraz niektórych cukrach, jak glukoza, fruktoza czy mannoza. Nie posiadają zdolności do wzrostu na sacharozie – głównym sacharydzie melasy buraczanej. W pracy wykorzystano transformanty Y. lipolytica z i[...]
EN Yarrowia lipolytica reveal the ability to grow on fats or paraffins and they metabolize a few sugars, ie. glucose, fructose and mannose. They do not have the ability to hydrolyze sucrose – a main component of molasses. In this work Y. lipolytica transformants with cloned invertase from yeast Sacchar[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last