Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  XRF
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono wymagania dyrektywy RoHS, dotyczące poziomów zawartości substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Omówiono metody badań na zgodność z dyrektywą RoHS, szczególnie "przesiewową" metodą przy użyciu rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego z dyspersją energ[...]
EN In the article the requirements of the levels of hazardous substances in electric and electronics equipment has been presented. Measurement methods, especially screening method with using x-ray fluorescence spectrometry were prescribed for compliance with RoHS directive. Several measurement examples[...]
2
94%
Energy Policy Studies
2018 No. 1/2 3--11
EN This paper presents the application of X-ray fluorescence and X-ray diffraction methods for the study of copper oxide structures as an absorber layer in thin-film solar cells. The layers of copper oxide were applied by direct current magnetron sputtering. Quantitative and qualitative analysis of oxi[...]
3
84%
Szkło i Ceramika
PL W wyniku wykonanej pracy wyznaczono niepewność pomiaru składu chemicznego metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF dla aplikacji WROXI. Obliczona wartość niepewności pomiaru wyznaczona na podstawie pomiarów precyzyjnych naważek tlenku glinu i zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów do analizy dan[...]
EN Result in this work we fixed of uncertainty measurement samples chemical component by used fluorescent X-ray for WROXI application. Calculate uncertainty value measurement fixed on measurement precision weight samples of aluminium oxides and used smallest square method to date analyse we receive +/-[...]
4
84%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 1 103-107
PL Celem badań przedstawionych w artykule była analiza składu chemicznego i fazowego ceramicznych naczyń archeologicznych. Do badań zastosowano skaningowy mikroskop elektronowy wraz z przystawką do mikroanalizy rentgenowskiej, fluorescencyjny spektrometr rentgenowski oraz dyfraktometr rentgenowski. Mat[...]
EN The aim of research presented in the article was to analyze the chemical and phase compositions of archaeological ceramic vessels. The studies used scanning electron microscopy coupled with X-ray microanalysis, an X-ray fluorescence spectrometer and an X-ray diffractometer. Pieces of IX-XI century c[...]
5
84%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Podstawowymi składnikami stopów wieloskładnikowych są nikiel, kobalt, chrom i żelazo. Zawartości tych składników w wielu stopach są na zbliżonym poziomie, co sprawia, że ich oznaczanie metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF) nie może być prowadzone przy wykorzystaniu programów ana[...]
EN The basic components of multi-component alloys are nickel, cobalt, chromium and iron. The contents of these elements are at the similar level and thus their determination by X-ray fluorescence (XRF) method cannot be conducted using analytical programs developed individually for nickel, cobalt and fe[...]
6
84%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 7 411--418
PL W artykule przedstawiono skład chemiczny warstwy powierzchniowej i objętościowej wełny szklanej i skalnej. Analizy zostały przeprowadzone przy użyciu dwóch metod instrumentalnych (nieinwazyjnych technik), rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (XRF, X-Ray Fluorescence) i rentgenowskiej spektrometri[...]
EN Chemical composition of glass wool and stone wool has been investigated. Researches were carried out by using two analytical techniques, X-ray fluorescence analysis (XRF) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The both methods are non-destructive. It was observed that composition of the glass w[...]
7
84%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska (XRF) jest techniką analityczną wykorzystującą charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie emitowane przez pierwiastki w wyniku wzbudzenia promieniowaniem rentgenowskim o wyższej energii z zakresu fal 10(-9) - 10(-15).
8
84%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 4 424--428
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych materiałów termoizolacyjnych z wykorzystaniem technik spektroskopowych i mikroskopowych. Przeprowadzone badania miały na celu scharakteryzowanie struktury i składu chemicznego materiału włóknistego używanego do produkcji wełny mineralnej. Analiza skła[...]
EN This paper presents the results of industrial investigations of thermal insulation materials by using spectroscopic and microscopic techniques. The goal of this study was to characterize a structure and chemical composition of fibrous material used in production of mineral wool. Analysis of the chem[...]
9
84%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 5 295--301
PL Analiza półilościowa składu mineralogicznego skał przy pomocy przenośnego spektrometru FT-IR jest metodą szybką i może stanowić ciekawą alternatywę dla innych metod analitycznych, takich jak XRD i XRF. Modele stworzone za pomocą algorytmu Beera będące podstawą do opracowania metodyki do analizy półi[...]
EN Semi-quantitative analysis of mineralogical composition of reservoir rocks with the use of portable FT-IR spectrometer is a quick analytical method and might be an interesting alternative to other methods such as XRD and XRF. Models created using Beer’s algorithm being the basis of methodology for s[...]
10
84%
Logistyka
2015 nr 4 4701--4705, CD2
PL Powłoka Al2O3-13TiO2 została natryskana plazmowo z proszków o budowie nanokrystalicznej. Mikrostruktura natryskanej nanostrukturalnej powłoki wykazała istotne różnice w porównaniu do mikrostruktury warstw utworzonych z proszków konwencjonalnych. Badana powłoka nanostrukturalna posiada mikrostrukturę[...]
EN Nanostructured Al2O3-13TiO2 powder were used to deposit coating by means of plasma spraying system. Microstructures of plasma sprayed consists of regions with different degrees of melting of nanograins. Such bimodal microstructure containing melted and unmelted particles is typical for coatings spra[...]
11
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 102 171--183
PL W artykule zbadano możliwość wykorzystania popiołów lotnych klasy C (otrzymywanych w wyniku spalania węgla brunatnego w kotle pyłowym) i F (otrzymywanych w wyniku spalania węgla kamiennego metodą konwencjonalną) jako substratów do syntezy materiału zeolitowego z grupy filipsytu. W tym celu przeprowa[...]
EN The study examined the possibility of using class C fly ash (obtained as a result of brown coal combustion in a pulverized-fuel boiler) and class F (obtained as a result of conventional coal combustion) as substrates for the synthesis of zeolitic material from the phillipsite group. For this purpose[...]
12
84%
Szkło i Ceramika
2015 R. 66, nr 3 14--17
PL Artykuł dotyczy konserwacji i restauracji trzech kwater witrażowych ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ukazane są wstępne rezultaty badań wykonanych z użyciem nowoczesnych metod analitycznych, w tym makroskanera fluorescencji rentgenowskiej MA- XRF. Przedstawiony jest ogólny przebieg prac ko[...]
EN The paper concerns three stained glass panels from the National Museum in Wroclaw, which have undergone a conservation/restoration treatment. The preliminary results of the analysis performed by means of modern analytical methods such as X-ray fluorescence macro scanner MA-XRF, are outlined. The gen[...]
13
84%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2017 R. 22, nr 1 30--34
14
84%
Inżynieria Powierzchni
2017 nr 4 56--61
PL Celem pracy było wytworzenie powłok złota z użyciem metody selektywnej tamponowej. Proces prowadzono dla wybranych składów kąpieli oraz w różnych czasach. Charakterystykę podłoża oraz badanych powłok złota wykonano za pomocą następujących technik badawczych: skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM[...]
EN The aim of this work was to produce gold coatings using the selective brush plating method. The process was carried out for selected bath compositions and at different times. The characteristics of the substrate and the tested gold coatings was made using the following testing techniques: scanning e[...]
15
83%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN X-ray fluorescence (XRF) analysis of six metals: chromium, manganese, iron, nickel, copper and zinc (possible inhibitors of enzymatic hydrolysis of wood) in samples of two poplar species, Populus trichocarpa and Populus maximowiczii, was performed in order to check which of them collect more of the [...]
16
71%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN X-ray fluorescence (XRF) method is analysed as a potential tool for in-vitro analysis of light element (atomic numbers Z = 10+38) trace concentration in biological samples. A simple model of the characteristic fluorescence radiation generation, transmission and detection processes is proposed. The m[...]
17
71%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Due to its toxic effect on fungi, for the last 50 years copper has been one of the most widely used materials in the impregnation industry. The ban on CCA (copper-chrome-arsenic), known as an effective deterrent against fungi and insects, has led to the development of new and environmentally-friendl[...]
18
71%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN As high temperature followed by preservation may cause many different, sometimes contrary changes in wood properties, the aim of this paper was to determine the retention and possible distribution of copper containing preservative in ash wood with an X-ray spectrometer. Two solutions corresponding t[...]
19
67%
Wiadomości Konserwatorskie
2012 Nr 32 39-49
PL "Autoportret" Henryka Siemiradzkiego, znajdujący się w zbiorach MNK, datowany na drugą połowę lat siedemdziesiątych XIX w., jest jednym z dwóch znanych, olejnych portretów/wizerunków własnych artysty. Według badaczy, jest to prawdopodobnie studium do autoportretu, zamówionego u Siemiradzkiego przez [...]
EN The "Self-portrait" by Henryk Siemiradzki, currently in the collection of the NMK, dated back to the second half of the 1870s, is one of the two known, oil self-portraits/likenesses of the artist. According to scientists, it is likely to be a study for a self-portrait, commissioned from Siemiradzki [...]
20
67%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last